Printable Version of Topic
Click here to view this topic in its original format
Celtic Radio Community > Festival & Games > New Rockahock Celtic Music Weekend


Posted by: baseball 28-Nov-2018, 01:19 AM
<p>Một bộ sưu tập tuyệt đẹp gồm 50 danh thiếp letterpress<br />&nbsp;Một bộ sưu tập tuyệt đẹp gồm 50 danh thiếp letterpress<br />&nbsp;<br />Danh thiếp ho&agrave;n hảo - một c&ocirc;ng cụ để x&acirc;y dựng ấn tượng đầu ti&ecirc;n l&acirc;u d&agrave;i.</p>
<p>Danh thiếp tiếp tục l&agrave; một c&ocirc;ng cụ quan trọng để x&acirc;y dựng một ấn tượng đầu ti&ecirc;n l&acirc;u d&agrave;i. H&atilde;y nghĩ xem bạn sẽ phản ứng thế n&agrave;o nếu một người ganh đua l&agrave;m việc cho bạn tiếp cận với g&oacute;c nhai con ch&oacute; của họ trong tấm danh thiếp m&agrave; họ đ&atilde; in lại khi Times New Roman tr&ecirc;n nền trắng b&oacute;ng lo&aacute;ng.</p>
<p><span data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://bangphongtudi.wordpress.com&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:277377,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;10&quot;:2,&quot;11&quot;:0,&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:[null,2,353217],&quot;15&quot;:&quot;Calibri, sans-serif&quot;,&quot;16&quot;:11,&quot;21&quot;:1}"><a class="in-cell-link" href="http://bangphongtudi.wordpress.com/" target="_blank" rel="noopener">http://bangphongtudi.wordpress.com</a></span></p>
<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; dệt theo c&aacute;ch của ch&uacute;ng t&ocirc;i th&ocirc;ng qua rất nhiều &aacute;m ảnh thiết kế trực tuyến để mang đến cho bạn 50 &yacute; tưởng danh thiếp đầy cảm hứng để đưa nước &eacute;p s&aacute;ng tạo của bạn chảy trước sự kiện kết nối lớn tiếp theo của bạn.</p>
<p>01. Vẽ cạnh<br />H&atilde;y nghĩ rằng một danh thiếp tốt l&agrave; tất cả trước v&agrave; sau? Nghĩ lại. Spencer Bagley từ c&ocirc;ng ty s&aacute;ng tạo Căn hộ Một đ&atilde; lấy cảm hứng của m&igrave;nh để cạnh tranh với c&aacute;c thiết kế của m&igrave;nh cho danh thiếp retro, vẽ cạnh của Tamara Adlin.</p>
<p><img src="https://i.imgur.com/6jut1rF.jpg" alt="" width="600" height="350" /></p>
<p>01.Đ&aacute;nh gi&aacute;<br />02. Gỗ<br />Kh&ocirc;ng phải tất cả c&aacute;c danh thiếp được tạo ra bằng nhau. Những tấm thiệp của Monfort Studio l&agrave; một v&iacute; dụ nổi bật về ấn tượng đầu ti&ecirc;n của bạn thanh lịch v&agrave; c&oacute; hồn như thế n&agrave;o khi bạn in bản sắc kinh doanh của bạn tr&ecirc;n một mặt gỗ c&oacute; kết cấu đẹp.</p>
<p>Danh thiếp Jason Monfort<br />03. Quỷ dữ trong chi tiết<br />H&atilde;y để đối mặt với n&oacute;, c&oacute; c&ocirc;ng việc thiết kế ấn tượng v&agrave; sau đ&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng việc thiết kế ấn tượng. C&aacute;c thẻ n&agrave;y của Letter &amp; Press được in tr&ecirc;n b&ocirc;ng d&agrave;y v&agrave; mọi chi tiết ngoạn mục đều được l&agrave;m thủ c&ocirc;ng 100%.</p>
<p>03.<br />04. T&aacute;i chế<br />Cho thấy doanh nghiệp của bạn c&oacute; một điểm mềm cho m&ocirc;i trường. Những tấm thiệp của Letter &amp; Press được in tr&ecirc;n giấy t&aacute;i chế v&agrave; mọi thứ với ph&ocirc;ng chữ m&agrave;u xanh nhạt h&eacute;t l&ecirc;n họ nghi&ecirc;m t&uacute;c về thế giới họ sống v&agrave; l&agrave;m việc.</p>
<p><img src="https://i.imgur.com/l7p732x.jpg" alt="" width="590" height="6426" /></p>
<p>04. T&aacute;i chế<br />05. Kim loại<br />H&atilde;y mạnh dạn v&agrave; mạnh mẽ với ấn tượng đầu ti&ecirc;n kinh doanh của bạn. Những thẻ kim loại của c&ocirc;ng ty thiết kế Open Studio của Đức chỉ c&oacute; thế. Chữ in sắc n&eacute;t in tr&ecirc;n một tấm kim loại b&oacute;ng bẩy chắc chắn sẽ thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; ngay lập tức.</p>
<p>05.Metallic<br />06. V&ograve;ng tr&ograve;n cạnh<br />Đối với một li&ecirc;n lạc đơn giản nhưng s&acirc;u sắc của nghệ thuật, mất c&aacute;c g&oacute;c. Đ&oacute; l&agrave; những g&igrave; m&agrave; c&ocirc;ng ty thiết kế Ba Lan Pan Bon Ton đ&atilde; l&agrave;m với những chiếc thẻ tr&ograve;n n&agrave;y, tr&ocirc;ng tuyệt vời v&agrave; c&oacute; thể tăng gấp đ&ocirc;i như một chiếc t&agrave;u lượn c&oacute; thương hiệu.</p>
<p>06. V&ograve;ng tr&ograve;n<br />07. Giữ cho n&oacute; đơn giản<br />Th&ocirc;ng thường th&ocirc;ng điệp mạnh nhất l&agrave; đơn giản nhất. Ấn tượng, một c&ocirc;ng ty thiết kế địa phương của &Uacute;c từ Gold Coast đ&aacute;nh v&agrave;o sự đơn giản với những l&aacute; b&agrave;i m&agrave;u đen tr&ecirc;n thẻ trắng, ho&agrave;n hảo để truyền tải th&ocirc;ng điệp kinh doanh cốt l&otilde;i, kh&ocirc;ng g&acirc;y ồn &agrave;o.</p>
<p>07. Đơn giản<br />08. Regal<br />Khai th&aacute;c c&aacute;c yếu tố của ho&agrave;ng gia v&agrave; kết hợp c&aacute;c t&ocirc;ng m&agrave;u ho&agrave;n hảo của m&agrave;u sắc v&agrave; kiểu chữ để gửi th&ocirc;ng điệp đ&uacute;ng về doanh nghiệp hoặc li&ecirc;n doanh của bạn. Những thiết kế của 100und1 từ Vienna, &Aacute;o l&agrave;m điều đ&oacute;.</p>
<p>08. Chile<br />09. Hải l&yacute;<br />Cho d&ugrave; bạn c&oacute; tham gia tr&ograve; chơi đi biển hay kh&ocirc;ng, những rung cảm tuyệt vời của những l&aacute; b&agrave;i c&oacute; chủ đề hải l&yacute; n&agrave;y của c&ocirc;ng ty thiết kế T&acirc;y Ban Nha el estudio chứng minh vẻ đẹp n&agrave;o c&oacute; thể bị ấn tượng bởi c&aacute;c cạnh m&agrave;u xanh biển v&agrave; kiểu chữ tr&ecirc;n nền trắng đơn giản.</p>
<p>09. H&agrave;ng hải<br />10. Chơi với h&igrave;nh dạng<br />Th&ecirc;m h&igrave;nh dạng cho thương hiệu của bạn. Bằng c&aacute;ch sao ch&eacute;p h&igrave;nh thoi kim cương được t&igrave;m thấy tr&ecirc;n danh thiếp n&agrave;y tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c vật liệu mang nh&atilde;n hiệu Tim John, c&ocirc;ng ty thiết kế Paperlux đ&atilde; biến một t&iacute;nh năng chữ đơn giản th&agrave;nh một vật cố của hệ thống thiết kế rộng hơn nhiều.</p>
<p>10. H&igrave;nh<br />11. Cắt n&oacute; ra!<br />Th&ecirc;m một số cạnh v&agrave;o danh thiếp tiếp theo của bạn v&agrave; bỏ ch&uacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n. Đ&oacute; l&agrave; những g&igrave; Gabe Ferreira đ&atilde; l&agrave;m với thiết kế cho danh thiếp của ch&iacute;nh m&igrave;nh v&agrave; kết quả đ&atilde; n&oacute;i l&ecirc;n điều đ&oacute;.</p>
<p>11.Nhưng<br />12. Quảng trường<br />Ti&ecirc;n phong truyền thống. Ai n&oacute;i danh thiếp được phục vụ tốt nhất trong h&igrave;nh chữ nhật? Tạo một khởi đầu mới với kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng tiếp theo của bạn với cảm hứng b&igrave;nh phương n&agrave;y từ Anemone Letterpress.</p>
<p>12. Quảng trường<br />13. Đường cong<br />Tinh tế l&agrave; ch&iacute;nh. Trong số c&aacute;c yếu tố thiết kế kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp kh&aacute;c đang diễn ra ở đ&acirc;y, điều l&agrave;m n&ecirc;n sự kh&aacute;c biệt của danh thiếp n&agrave;y của Kelly Hampson l&agrave; sự l&agrave;m tr&ograve;n nhẹ của c&aacute;c g&oacute;c.</p>
<p>13 Bi&ecirc;n giới<br />14. H&agrave;i hước cho t&ocirc;i<br />Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; vượt qua được t&acirc;m l&yacute; mua h&agrave;ng c&ocirc;ng cộng kh&aacute; giống như một liều thuốc vui vẻ. Đối với luật sư ly h&ocirc;n James Mahon, sự h&agrave;i hước xuất hiện dưới dạng một tấm danh thiếp được thiết kế để x&eacute; ra cho mỗi kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng.</p>
<p>14 giờ<br />15. Si&ecirc;u 3D<br />Đưa doanh nghiệp của bạn v&agrave;o chiều thứ ba. Đ&oacute; l&agrave; những g&igrave; m&agrave; c&ocirc;ng ty thiết kế Jukebox Print của Canada l&agrave;m cho những kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;i l&ograve;ng của m&igrave;nh, th&agrave;nh thạo c&aacute;c thiết kế dập nổi 3D v&agrave; chữ nổi sắc n&eacute;t tr&ecirc;n giấy cotton mềm.</p>
<p>15. Si&ecirc;u 3D<br />16. Scandinavia đơn giản<br />Mở kh&oacute;a những đức t&iacute;nh của thiết kế Scandinavia phong ph&uacute;. Người Thụy Điển Robert Samsonowitz chuy&ecirc;n nghiệp thể hiện sự đơn giản, tối giản v&agrave; chức năng l&agrave;m cho khu vực ph&iacute;a bắc nổi tiếng khi n&oacute;i đến thẩm mỹ thị gi&aacute;c.</p>
<p>16. Vụ b&ecirc; bối đơn giản<br />17. H&atilde;y trừu tượng<br />T&aacute;n tỉnh với thực tế v&agrave; cho thấy doanh nghiệp của bạn chạy s&acirc;u hơn so với đối thủ cạnh tranh. Kate Clift l&agrave;m điều đ&oacute; ho&agrave;n hảo ở đ&acirc;y. Bằng c&aacute;ch kết hợp h&igrave;nh dạng, m&agrave;u sắc v&agrave; h&igrave;nh thức, c&ocirc; ấy tạo ra một t&aacute;c phẩm nghệ thuật thẻ kinh doanh trừu tượng.</p>
<p>17. T&oacute;m tắt<br />18. Th&ecirc;m một nếp gấp<br />Một hoặc hai lần đơn giản c&oacute; thể l&agrave; tất cả những g&igrave; bạn cần để nổi bật so với phần c&ograve;n lại. Shaun Knopek, một nh&agrave; thiết kế đến từ London, chứng minh ở đ&acirc;y rằng cần &iacute;t hơn bạn nghĩ để tạo ấn tượng lớn.</p>
<p>18. Gấp lại<br />19. Nhằm mục đ&iacute;ch cho Ele</p>

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)