Yearly Fund Raising Drive
Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> An Early Christmas Gift, The Christmas Story in Scottish Gaelic!
Bookmark and Share
WizardofOwls 
Posted: 15-Dec-2005, 02:34 PM
Quote Post

Member is Offline

Wanderer and Vagabond
********

Group: Celtic Nation
Posts: 5,142
Joined: 12-Mar-2004
ZodiacVine

Realm: Wytheville, Virginia

male

I know that many of you may not have copies of the Gaelic Bible, so I thought you might enjoy seeing the Christmas story all in Gaelic!

More than you have ever hoped, dreamed or imagined - that is my Christmas wish for you!

Enjoy!

Lucas 2:1-21

1 Agus thrladh anns na lithean sin gun deachaidh rdagh a-mach o Cheasar Augustus an domhan uile a mheas.
2 (Agus rinneadh an ciad mheas seo nuair a bha Cirenius na uachdaran air Siria.)
3 Agus chaidh iad uile a-chum a bhith air am meas, gach aon fa leth da bhaile fhin.
4 Agus chaidh Iseph mar an ceudna suas o Ghalile, baile Nsaret, do Iuda, gu baile Dhaibhidh, den gairmear Betlehem, do bhrgh gu robh e de thaigh agus de shliochd Dhaibhidh,
5 A-chum gum biodh e air a mheas maille ri Muire a bha fo cheangal-psaidh dha, agus i mor-thorrach.
6 Agus thrladh, am feadh a bha iad an sin, gun do choileanadh laithean a h-inbhe, a-chum i a bhith air a h-aisead.
7 Agus rug i a ciad-ghin mic, agus phaisg i e ann am brat-spilidh, agus chuir i na laighe ann am prasaich e; do bhrgh nach robh it aca anns an taigh-osda.
8 Agus bha anns an dthaich sin buaichaillean a' fantainn a-muigh, a' deanamh faire-oidhche air an treud.
9 Agus, feuch, thinig aingeal an Tighearna orra, agus dhealraich glir an Tighearna mun timcheall; agus ghabh iad eagal mr.
10 Agus thubhairt an t-aingeal riu, Na biodh eagal oirbh: oir feuch, tha mi ag innse dhuibh deagh sgeul mor-aoibhneis, a bhios don uile shluagh:
11 Oir rugadh dhuibh an-diugh Slnaighear, ann am baile Dhaibhidh, neach as e Crosd an Tighearna.
12 Agus bidh seo na chomharradh dhuibh: Gheibh sibh an naoidhean paisgte ann am brat-spilidh, na laighe ann am prasaich.
13 Agus air ball bha maille ris an aingeal cuideachd mhr de armailtean neimh, a' moladh Dh, agus ag rdh,
14 Glir do Dhia anns na h-rdan, agus air talamh sth, deagh-ghean do dhaoine.
15 Agus thrladh, nuair a dh'fhalbh na h-aingil uapa do namh, gun dubhairt na buachaillean ri chile, Rachamaid a-nis eadhon do Bhetlehem, agus faiceamaid an n seo a rinneadh, a dh'fhoillsich an Tighearna dhuinn.
16 Agus thinig iad gu grad, agus fhuair iad Muire agus Iseph, agus an leanabh na laighe anns a' phrasaich.
17 Agus nuair a chunnaic iad sin, dh'aithris iad an n a dh'innseadh dhaibh mu thimcheall an leinibh seo.
18 Agus ghabh gach neach a chuala seo iongantas ris na nithean sin a dh'innseadh dhaibh leis na buachaillean.
19 Ach ghlidh Muire na nithean sin uile, a' beachd-smaoineachadh orra na cridhe.
20 Agus thill na buachaillean, a' tabhairt glire agus molaidh do Dhia airson nan nithean sin uile a chuala agus a chunnaic iad, a rir mar a labhradh riu.
21 Agus nuair a choileanadh ochd lithean a-chum an leanabh a thimcheall-ghearradh, thugadh IOSA mar ainm air, eadhon an t-ainm a ghairm an t-aingeal dheth mun do ghabhadh anns a' bhroinn e.


--------------------
Sln agus beannachd,
Allen R. Alderman

'S i Alba tr mo chridhe. 'S i Gidhlig cnan m' anama.
Scotland is the land of my heart. Gaelic is the language of my soul.
PMEmail PosterMy Photo Album               
Top
C Dubh 
Posted: 16-Dec-2005, 03:35 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Tapadh leat Wizard. smile.gif


--------------------
Bruidhinnibh Gidhlig Rium.
PMEmail Poster               
Top
Eiric 
Posted: 19-Dec-2005, 09:40 AM
Quote Post

Member is OfflineSon of the Seven Seas and Keeper of the Holy Key
Group Icon

Group: Scotland
Posts: 284
Joined: 09-May-2005
ZodiacAlder

Realm: Sweden, but me heart's in Scotland - An t-Suain, ach tha mo chridhe s ann Alba

male

Tapadh leat - Tha mi ag' leugh an sgeul air an latha-crochnachaidh mo sgoil... Gl mhaith, ach chan eil mo charaidean tuigsinn rud sam bith...


--------------------
Anam Ceilteach

About Indigenous Peoples
If you ever needed a Gidhlig dictionary

If you think you can hold me down
I beg to differ
If you think you can twist my words
I'll sing foreverTha gach uile dhuine air a bhreth saor agus co-ionnan ann an urram 's ann an cirichean. Tha iad air am breth le reusan is le cogais agus mar sin bu chir dhaibh a bhith be nam measg fhein ann an spiorad brthaireil

If you think you can hold me down
I beg to differ
If you think you can twist my words
I'll sing forever
PMEmail PosterUsers Website               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a SonixFM radio station that is based in Canada. SonixFM and SonixCast provide music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With Chrome (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]

Celtic Hearts Gallery | Celtic Mates Dating | My Celtic Friends | Celtic Music Radio | Family Heraldry | Medieval Kingdom | Top Celtic Sites | Web Celt Blog | Video Celt