Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> An Early Christmas Gift, The Christmas Story in Scottish Gaelic!
Bookmark and Share
WizardofOwls 
Posted: 15-Dec-2005, 02:34 PM
Quote Post

Member is Offline

Wanderer and Vagabond
********

Group: Celtic Nation
Posts: 5,142
Joined: 12-Mar-2004
ZodiacVine

Realm: Wytheville, Virginia

male

I know that many of you may not have copies of the Gaelic Bible, so I thought you might enjoy seeing the Christmas story all in Gaelic!

More than you have ever hoped, dreamed or imagined - that is my Christmas wish for you!

Enjoy!

Lucas 2:1-21

1 Agus thrladh anns na lithean sin gun deachaidh rdagh a-mach o Cheasar Augustus an domhan uile a mheas.
2 (Agus rinneadh an ciad mheas seo nuair a bha Cirenius na uachdaran air Siria.)
3 Agus chaidh iad uile a-chum a bhith air am meas, gach aon fa leth da bhaile fhin.
4 Agus chaidh Iseph mar an ceudna suas o Ghalile, baile Nsaret, do Iuda, gu baile Dhaibhidh, den gairmear Betlehem, do bhrgh gu robh e de thaigh agus de shliochd Dhaibhidh,
5 A-chum gum biodh e air a mheas maille ri Muire a bha fo cheangal-psaidh dha, agus i mor-thorrach.
6 Agus thrladh, am feadh a bha iad an sin, gun do choileanadh laithean a h-inbhe, a-chum i a bhith air a h-aisead.
7 Agus rug i a ciad-ghin mic, agus phaisg i e ann am brat-spilidh, agus chuir i na laighe ann am prasaich e; do bhrgh nach robh it aca anns an taigh-osda.
8 Agus bha anns an dthaich sin buaichaillean a' fantainn a-muigh, a' deanamh faire-oidhche air an treud.
9 Agus, feuch, thinig aingeal an Tighearna orra, agus dhealraich glir an Tighearna mun timcheall; agus ghabh iad eagal mr.
10 Agus thubhairt an t-aingeal riu, Na biodh eagal oirbh: oir feuch, tha mi ag innse dhuibh deagh sgeul mor-aoibhneis, a bhios don uile shluagh:
11 Oir rugadh dhuibh an-diugh Slnaighear, ann am baile Dhaibhidh, neach as e Crosd an Tighearna.
12 Agus bidh seo na chomharradh dhuibh: Gheibh sibh an naoidhean paisgte ann am brat-spilidh, na laighe ann am prasaich.
13 Agus air ball bha maille ris an aingeal cuideachd mhr de armailtean neimh, a' moladh Dh, agus ag rdh,
14 Glir do Dhia anns na h-rdan, agus air talamh sth, deagh-ghean do dhaoine.
15 Agus thrladh, nuair a dh'fhalbh na h-aingil uapa do namh, gun dubhairt na buachaillean ri chile, Rachamaid a-nis eadhon do Bhetlehem, agus faiceamaid an n seo a rinneadh, a dh'fhoillsich an Tighearna dhuinn.
16 Agus thinig iad gu grad, agus fhuair iad Muire agus Iseph, agus an leanabh na laighe anns a' phrasaich.
17 Agus nuair a chunnaic iad sin, dh'aithris iad an n a dh'innseadh dhaibh mu thimcheall an leinibh seo.
18 Agus ghabh gach neach a chuala seo iongantas ris na nithean sin a dh'innseadh dhaibh leis na buachaillean.
19 Ach ghlidh Muire na nithean sin uile, a' beachd-smaoineachadh orra na cridhe.
20 Agus thill na buachaillean, a' tabhairt glire agus molaidh do Dhia airson nan nithean sin uile a chuala agus a chunnaic iad, a rir mar a labhradh riu.
21 Agus nuair a choileanadh ochd lithean a-chum an leanabh a thimcheall-ghearradh, thugadh IOSA mar ainm air, eadhon an t-ainm a ghairm an t-aingeal dheth mun do ghabhadh anns a' bhroinn e.


--------------------
Sln agus beannachd,
Allen R. Alderman

'S i Alba tr mo chridhe. 'S i Gidhlig cnan m' anama.
Scotland is the land of my heart. Gaelic is the language of my soul.
PMEmail PosterMy Photo Album               
Top
C Dubh 
Posted: 16-Dec-2005, 03:35 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Tapadh leat Wizard. smile.gif


--------------------
Bruidhinnibh Gidhlig Rium.
PMEmail Poster               
Top
Eiric 
Posted: 19-Dec-2005, 09:40 AM
Quote Post

Member is OfflineSon of the Seven Seas and Keeper of the Holy Key
Group Icon

Group: Scotland
Posts: 284
Joined: 09-May-2005
ZodiacAlder

Realm: Sweden, but me heart's in Scotland - An t-Suain, ach tha mo chridhe s ann Alba

male

Tapadh leat - Tha mi ag' leugh an sgeul air an latha-crochnachaidh mo sgoil... Gl mhaith, ach chan eil mo charaidean tuigsinn rud sam bith...


--------------------
Anam Ceilteach

About Indigenous Peoples
If you ever needed a Gidhlig dictionary

If you think you can hold me down
I beg to differ
If you think you can twist my words
I'll sing foreverTha gach uile dhuine air a bhreth saor agus co-ionnan ann an urram 's ann an cirichean. Tha iad air am breth le reusan is le cogais agus mar sin bu chir dhaibh a bhith be nam measg fhein ann an spiorad brthaireil

If you think you can hold me down
I beg to differ
If you think you can twist my words
I'll sing forever
PMEmail PosterUsers Website               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. TorontoCast provides music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With Chrome (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]