Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Beginner's Welsh, Welsh with English Translations
Bookmark and Share
Ride a Cowboy 
Posted: 03-Jun-2005, 09:12 PM
Quote Post

Member is OfflinePeasant
*

Group: Celtic Nation
Posts: 14
Joined: 03-Jun-2005
ZodiacReed

Realm: Alberta, Canada.

male

Rydw anlwcus, Drowning in a thread titled " Beginner's Welsh" unsure.gif

<< Imput welsh equivalent ta me english here >>

Hwyl fawr.

~Aonghas.


Post Scriptum.
Catchphrases going good, so this ignorant style of posting, I trust, will be few as I gather enough phrases/words and enough structure knowledge ta be putting them together. I simply had ta be posting as this is the thread that pulled me intae this site...
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 04-Jun-2005, 06:32 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Croeso Aonghas - falch o weld aelod newydd yma. - Welcome Aonghas - glad to see a new member here

Fydda i'n ateb dy gwestiynau cyn hir Gwen, fy ymateb yw eitha maith - I will answer your questions before long Gwen, my response is quite long.

Antwn


--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 04-Jun-2005, 07:17 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Helo Aonghas, croeso i'r fforum. -- Aonghas, Welcome to the forum.
Dw i'n defnyddio Catchphrase hefyd. -- I use Catchphrase too.


Antwn, dw i'n edrych ymlaen at glywed oddi wrthot ti. I look forward to hearing from you.


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 04-Jun-2005, 03:58 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Gwen - Ynglyn dy gwestiynau.....
Does neb sy'n siarad Cymraeg yma felly y mae'n debyg mod i'n ymddiddan yn ddrwg iawn. Nid ydw i'n rhugl eto, ond dw i'n fedrus yn ddigon bod y lleill yn deall a derbyna'r ffaith y bydda byth yn gallu siarad ag unrhywun yn rheolaidd ac mae'n rhaid mod i'n cyfyngu fy hunan i'r gair ysgrifenedig. Dw i wedi gorfod edrych mewn geiriadur yn amlach na heb, nid wastad am ystyr ond weithiau er mwyn i ffeindio'r genedl neu sillafiad cywir o'r geiriau.

Gwen - concerning you questions....
No one speaks Welsh here, so its likely that I converse very badly. I'm not fluent yet but I'm competent enough that others understand and I'll accept the fact that I can never speak with anyone regularly and that I must limit myself to the written word. I have had to look in a dictionary more often than not, not always for meaning but sometimes in order to find the gender or correct spelling of the words.

Alla i ddim gorfodi fy hunan i astudio rhywbeth, mae'n rhaid cael gyda fi rhai ddiddordeb bob amser mod i'n cynnwys. Fyddwn i'n dysgu geirfa chwedyn ei anghofio yn hollol. Yna fyddwn i'n dod yn rhwystredig iawn. Ambell waith dyna ddigwydd o hyd eto dw i'n dal ati. Un dydd weles i gyfweliad gan yr actwr Anthony Hopkins (Cymro di-Gymraeg a ydy'n byw yn America bellach, gyda llaw). Gafodd e ei chwarae mewn ffilm ag enw Titus Andronicus gan Shakespere. Ro'n i'n synnu fod e'n gallu cofio yr holl sgript fel person mewn oed. Yn ystod y cyfweliad, dywedodd iddo ddarllen bob sgript yn fwy na 300 gweithiau.

I cannot force myself to study something, I must have some interest every time I start. I would learning vocabulary and then forget it all. Then I'd become very frustrated. At times that's still happening yet I continue on. One day I saw an interview with the actor Anthony Hopkins (a Welshman who doesn't speak Welsh and lives in America now, by the way). He was playing in a film called Titus Andronicus by Shakespere. I was amazed that he could rememer the whole script being an elderly man. During the interview, he said that he reads each script over 300 times.

Wel, fues i'n ysbrydoli ag hynny. Felly rwy'n darllen llyfrau cyn amled phosib ac ysgrifennu geiriau newydd mewn nodlyfr er mwyn i mi gael edrych drostynt wedyn. Ddarllena Yr Wythnos a newyddion oddiar Gymru'r Byd bob dydd ar y we. Fydd fy ngeirfa yn gwella petawn i'n darllen drosti ddyddiol, dro ar l tro fel Sir Anthony. Am hyn dw i'n siwr.

Well, I've been inspired by that. So I'm reading books as often as possible and writing new words in a notebook so I can look over them later on. I'll read Yr Wythnos and news off of Cymru'r Byd every day on the web. My vocabulary will improve if I were reading over it daily again and again like Sir Anthony. About this I'm sure.

Ddau peth sy wedi helpu yw fforymau fel hwn a rhestri ar y we fel "Welsh Learners". Dw i wedi ymaelodi yn saith ohonynt yn cyfrif olaf. Dw i wedi dysgu llawer gan gyfieithu'r neges oddi arni. Mae'n well 'da fi i weld negeseuon heb gyfieithiadau Saesneg o achos y sialens. Dw i'n teimlo mod i'n dysgu llawer. Mae rhestri gyda chyfieithiadau yn well i ddechreuwyr na'r rheiny heb ddim yn fy marn i. Dw i'n hoff o Faes-e hefyd.

Two things which have helped are forums like this and lists on the web like Welsh Learners. I have joined in seven of them at last count. I have learned alot from translating the messeges from it. I prefer to see messeges without English translations because of the challenge. I feel that I learn alot. The lists with translations are better for beginners than those without any in my opinion. I'm fond of Maes-e also.

Wel, gobeithiaf dyna ymateb da Gwenynen. Fydda i'n ychwanegu iddo os yw feddwl amdano arnaf fi.

Whew!

Antwn ap Ioan

PS - I still make mistakes - so check your grammar books before doing anything I'm doing, os gwelwch yn dda. Diolch

If you're interested, here's a list of the grammar related books I read and use:

Modern Welsh a Comprehensive Grammar by Gareth King
Colloquial Welsh by Gareth King
A Comprehensive Welsh Grammar by David Thorne
Y Geiriadur Mawr (the big dictionary)
Pocket Modern Welsh Dictionary by Gareth King - I recommend highly
The Welsh Learners Dictionary by Heini Gruffudd
234 Welsh Verbs - Standard Literary Forms - Katheryn Klingebiel - (out of print)
6000 Welsh Words by Ceri Jones
Y Llyfr Berfau gan Geraint Lewis - book of verbs
Pa Arddodiad? gan Geraint Lewis - which preposition
Dictionary of Welsh and English Idiomatic Phrases by Alun Rhys Cownie
Teach Yourself Welsh by TJ Rhys Jones

.....defnyddia y geiriaduron hyn ar lein hefyd - I'll use these online dictionaries too

http://www.bbc.co.uk/cgi-bin/wales/learnwe...h_dictionary.pl

http://www.geiriadur.net/index.php?PHPSESS...en&a=1078695529
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
  Posted: 05-Jun-2005, 07:51 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Siarls,

Beth ydy dy safbwynt personol am y dyfodol yr iaith? Clywedaf yn aml sut mae bobl yn symud o Loegr i mewn i'r Fro Gymraeg ac yn fuan na fydd ardal Gymraeg yn bodoli mwyach. Beth ydy dy feddyliau amdani? Ydy'r synhwyro gen ti am berygl i'r iaith lle wyt ti'n byw? Ai llechfeddiant o allan yr wlad a gallai nodi y farwolaeth yr iaith neu ydy grymoedd eraill ar fai?


Siarls,

What is your personal viewpoint about the future of the language? I often hear how people are moving from England to the Welsh speaking areas and soon the Welsh region won't exist anymore. What are your thoughts about it? Do you sense a danger to the language where you live? Is it encroachment from outside the country that could mark the death of the language or are there other forces to blame?
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 05-Jun-2005, 10:22 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Diolch Antwn am dy bost. Mae hi'n galonogol iawn i glywed dy fod di'n dysgu yn galed fel hynny. --- Thanks Antwn for your post. It's very encouraging to hear you study hard like that.

Darllen pob sgript dros 300 gweithau! Rhaid i mi weithio mwy! --- Read each script over 300 times! I must work more!

Diolch am y restr lyfrau. Sut wyt ti'n eu dysgu nhw? Wyt ti'n gwybod y holl ramadegau? --- Thanks for the book list. How do you study them? Do you know all the grammar?

Mae hanner dwsin o lyfrau testun 'da fi. Ac mae tafodieithoedd wahanol 'da'r awduron. Dw i mewn penbleth weithiau. --- I have half a dozen textbooks. And the authors have different dialects. I get confused sometimes.

Roedd hi'n stormus ofnadwy eto neithiwr fan ma. Roedd rhaid i mi ddiffodd y cyfrifiadur. Ac roedd rhaid i mi godi fy merch yn ei waith eto! Roedd ofn arna i yn wir!! --- It was terribly stormy here again last night. I had to turn off the computer. And I had to pick up my daughter at her work again! I was scared indeed!
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 06-Jun-2005, 07:35 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Mae lot o farnau a syniadau gyda fi, ond yn gyffredinol, fi'n meddwl bod dyfodol yr iaith Gymraeg yn bositif iawn, yn arbennig yng Nghymru. Sai'n shwr am Gymraeg ym Mhatagonia neu unman tu mas o Gymru.

I have a lot of opinions and ideas, but generally, I think the future of the Welsh language is very positive, especially in Wales. I'm not sure about Welsh in Patagonia or anywhere out of Wales.


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad
Tra mr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded ir heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 06-Jun-2005, 07:40 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Fi eisiau dweud mwy ar y pwnc achos mod i'n nwydus amdano, ond sai'n temlio'n dda iawn ar y funud. Mae lot yn digwydd yn fy mywyd - amser drwg imi.

I want to say more on the subject, but I'm not feeling very well at the moment. A lot is happening in my life - it's a bad time for me.
PMEmail Poster               
Top
Ride a Cowboy 
Posted: 06-Jun-2005, 07:04 PM
Quote Post

Member is OfflinePeasant
*

Group: Celtic Nation
Posts: 14
Joined: 03-Jun-2005
ZodiacReed

Realm: Alberta, Canada.

male

Shw mae Gwenynen. P'nawn da, shwt 'ych chi? Dw i (rydw?) dysq Cymraeg chwyn. Hwyl fawr.

Greetings Gwenynen. Good afternoon, how are you? I am (I am?) learning Welsh slowly. Good bye.~Aonghas.Post Scriptum~
Using an online dictionary for 80% of this so I figure I am getting the sentance structure/ useage quite wrong... Please pick this apart as I am needing some help here. Short post, but I do not have the patience for the dictionary, will get longer as I gain more vocabulary. tongue.gif
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 07-Jun-2005, 07:30 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Gobeithiaf dy fod yn teimlo yn well Siarls, ac yn fuan.

Antwn
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 07-Jun-2005, 07:50 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Aonghas, Dylech chi ofyn Antwn i gywiro'ch Cymraeg, nid fi! --- You should ask Antwn to correct your Welsh, not me!

Llongyfarchiadau ar ffeindio Catchphrase! Mae gwersi yn dda iawn. --- Congratulations on finding Catchphrase! They are very good lessons.

The fact you can make sentenses already proves you are on the right track. It took me over 6 months to come to that point until I discovered Catchphrase. On line dictionaries are good but you definitely need to own a conventional one. Otherwise you'll feel it's too much trouble to turn on your PC every time you need to look up a word. A good choice for new learners is "The Welsh Learner's Dictionary" by Heini Gruffudd. It has pronunciation help with all the words and example sentenses. It can be ordered through amazon.com.

Hwyl am y tro. --- Bye for now.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Ride a Cowboy 
Posted: 07-Jun-2005, 02:08 PM
Quote Post

Member is OfflinePeasant
*

Group: Celtic Nation
Posts: 14
Joined: 03-Jun-2005
ZodiacReed

Realm: Alberta, Canada.

male

Bues i dethol ymlaen chwi oblegid mi coll Antwn's postio. Diolch chwi dros eich ateb.

I was picking on you because I missed Antwn's post. Thank you for your reply.
Bues i ni disgwyl llwyddo i ym cyflunio unpeth deall.

I was not expecting to succeed in forming anything understandable.


~Aonghas.
PMEmail Poster               
Top
Ride a Cowboy 
Posted: 07-Jun-2005, 09:05 PM
Quote Post

Member is OfflinePeasant
*

Group: Celtic Nation
Posts: 14
Joined: 03-Jun-2005
ZodiacReed

Realm: Alberta, Canada.

male

Noswaitha dda. Catchphrase ys colli "pronunciation" cynorthwyo, on'd ydy? Dydw i ddim dedwydd, yr gwers ddim gweithio! sad.gif Maw hi'n bum munud i naw, dw i wedi blino... amser gwely. (Treigliad sugno!)

Good evening. Catchphrase is missing "pronunciation" assistance, isn't it? I'm not happy, the lessons not working! sad.gif Its five minutes to nine, I am tired... time for bed.
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 08-Jun-2005, 06:34 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Aonghas, dych chi wedi dysgu Lloyds ar Catchphrase? Mae hi'n dda yn ogastal Series One. Mae'r sgwrsiau'n ddiddorol ac mae'r actorion yn wych. Gallwch chi wrando ar y sgwrisiau.

--- Aonghas, have you studied Lloyds in Catchphrase? It's good just as Series One. The dialogs are interesting and the actors are great. You can listen to the dialogs.

Austaff, Antwn, sut mae'r hwyl? Ydy newyddion da chi?

--- Austaff, Antwn, how are things going? Any news?
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 10-Jun-2005, 04:07 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Nag ydy Gwenynen, 'mond yr un peth ddydd ar l dydd i fi dyddiau 'ma. Dysgais rhai pethau newydd oddiar dy ymddiddan a chwestiynau gyda phobl ar Welsh Learners sut bynnag. Gwaith da!

Antwn

No Gwen, only the same thing day after day for me these days. I learned some new things from your conversation and questions with people on Welsh Learners however. Good work!
PMEmail Poster               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. TorontoCast provides music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With Chrome (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]

Celtic Hearts Gallery | Celtic Mates Dating | My Celtic Friends | Celtic Music Radio | Family Heraldry | Medieval Kingdom | Top Celtic Sites | Web Celt Blog | Video Celt