Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Beginner's Welsh, Welsh with English Translations
Bookmark and Share
Siarls 
Posted: 29-May-2005, 05:43 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Diolch, Austaff. Ie, fi'n temlio bod fi'n gallu ymlacio yn barod! Defnyddio "ti" fi, osgwela'n dda.
Thanks, Austaff. Yeh, I feel like I relax already! Please use "ti" with me!

Os ti ddim yn meindio - sai eisiau cywirio popeth achos ti'n siarad Cymraeg yn dda iawn ar y funud - mae'n hollol ddealladw.
If you don't mind - I don't want to correct everything because you speak Welsh very well for the time being - it's completely understandable.

Sut bynnag, fi eisiau sn am dy dreigladau.
However, I'd like to discuss your mutations:

ym Mae Abertawe
ar ddydd Mercher
fy ngramadeg
fyddwch (chi) ddangos

Dy Gymraeg di yn dod ymlaen yn iawn!
Your Welsh is coming along nicely!


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad
Tra mr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded ir heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 29-May-2005, 11:27 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Diolch Austaff, neis i weld chi yma.

Diolch iti hefyd Siarls. Dw i wedi bod yn dysgu ar ben 'n hunan heb athro neu ddosbarthiadau ers ddwy flynedd a hanner nawr. Dyna'r prif rheswm mod i'n ysgrifennu mor yn ffurfiol, dysgaf llyfrau yn unig. Dw i'n defnyddio llyfrau gan Gareth King a David Thorne yn bennaf felly y mae cynlleied o iaith lafar mewn fy Nghymraeg. Mae gyda fi rhesymau eraill hefyd, dw i'n hoff o ysgrifen ac dw i'n hen rhechen. Fel arfer y bobl henach sy'n gwerthfawrogi iaith ffurfiol fwy na'r bobl ifainc a hoffi iaith lafar neu sathredig am fod yr angen arnynt i fod yn "hip" weithiau. Nid allai "hipness" ymysg bobl henach oni Sting ydwyt ac maen nhw'n deall hynny, felly maen nhw ddim yn ceisio am fod nhw'n gwybod ei bod yn amhosib ac oherwydd y teimlant ddim angen arnynt yn gyffredinol .

Yn bersonnal, hoffwn i fedru'r Gymraeg Gymreigaidd heb gymaint o ddylanwad oddiar y Saesneg. Weles i sawl neges ar Faes-e neu wefannau eraill lle defnyddiodd pobl gystrawennau rhy lawer fel y Saesneg yn fy marn i. Dw i'n deall y rhesymau ond dw i'n caru'r hen iaith ac wrth ddarllen yr hen destunau, teimlwn ysbrydoledig 'u harddwch. Fydda'n ysgrifennu fel hynny rywbryd, gobeithio. Efallai bod hi'n bedantig i rai bobl ac allan o ffasiwn iawn ond dw i'n hoffi ysgrifen steilus. Os bydd rhaid inni ddefnyddio iaith yn y lle cyntaf, pam na wna gelfyddyd ohoni, dyna fy mhwynt, wedyn fyddi'n creu harddwch yn ogystal chyfathrebiad da. Dim ond fy newis personol.Thanks Austaff, nice to see you here.

Thanks to you too Siarls. I have been learning on my own without a teacher or classes for two and a half years. That's the main reason that I write so formally, I learn by means of books only. I use books by Gareth King and David Thorne primarily therefore there's so little colloquial language in my Welsh. I have other reasons too, I am fond of writing and I'm an old fart. Usually its older people who appreciate formal language more than younger people who like colloquial languge or slang since they need to be "hip" sometimes. There can't be "hipness" amongst older people unless you're Sting and they understand that so they don't try since they know its impossible and they feel no need generally.

Personally I would like to be competent in Welshy Welsh without so much influence from English. I saw a number of messages on Maes-e or other websites where people used constructions too much like English in my opinion. I understand the reasons but I love the old languge and while reading the old texts, I would feel inspired by their beauty. I will write like that sometime hopefully. Perhaps its pedantic to some people and very out of fashion, but I like stylish language. If we must use language in the first place, why not make an art of it, that's my point then you will create beauty in addition to good communication. Only my personal preference.

Antwn


--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 29-May-2005, 07:04 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Antwn, sut naethoch chi mor dda mewn dwy flynedd a hanner? Sut ddysgoch chi'r llyfrau hwnna? Sut dych chi'n ymarfer siarad Cymraeg bob dydd? Allech chi'n ofyn cwestiynau i rywun? Beth dych chi'n ysgrifennu? I eich hunan neu i rywun arall? Mae llawer o gwestiynau i chi 'da fi achos mod i eisiau gwella fy Nghymraeg yn ofnadwy!

Antwn, how did you do so well in two and a half years? How did you study those books? How do you practice speaking Welsh every day? Could you ask questions to anyone? What do you write? To yourself or to someone else? I have many questions for you because I want to improve my Welsh terribly! smile.gif


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
austaff 
Posted: 29-May-2005, 10:43 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Diolch pawb

Dw i'n dysgu mor lawer wrth darllenwch eich llyfrau pob dydd. Bydda i geisio i gofio fi dreigliadau neu ydy e "Bydda i ceisio i cofio fi treigliadau" ond mae'n caled. Gobeithio fy gallu ysgrifennu ac siarad Cymraeg fel Antwn yna dwy flynedd a hanner. Dw i'n llawer am waith ymlaen o mi. Sut hir wyt ti astudiaeth Cymraeg bob dydd? Fel Gwenynen dw i'n newynog i ddysgu o Siarls ac Antwn.

Thanks everyone I am learning so much by reading your letters every day. I will try to remember my mutations or is it (which way is correct) but its hard. I hope I can write and speak welsh like Antwn after two and a half years. I have a lot of work in front of me. How long do you study welsh every day? Like Gwenynen I am hungry to learn from Siarls and Antwn angel_not.gif


--------------------
A fo ben bid bont
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 30-May-2005, 02:12 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Fi'n cytuno ti, Antwn. Fi'n dwlu ar Gymraeg draddodiadol. Mae hi'n debyg i'r Elvish wreiddiol, ondywhi? Fi'n shwr y bydd Cymraeg draddodiadol yn parhau diolch i'r Eisteddfod, llenyddiaeth a safoni. Fi'n casu dylanwad Seisnig, ond dydy holl osgoad ddim yn naturiol mewn Cymraeg lafar heddi.

I agree with you, Antwn. I love traditional Welsh. It's like the original Elvish, isn't it? I'm sure that traditional Welsh will continue thanks to the Eisteddfod, literature and standardisation. I have English influence, but complete evasion isn't natural in spoken Welsh these days.

Yn sn am yr Eisteddfodau, mae Eisteddfod yr Urdd yn digwydd ar y funud. Sai'n shwr le, a d'eud y gwir. Rhaid i fi ffeindio mas.
Talking about Eisteddfods, the Eisteddfod yr Urdd is on at the moment. I'm not sure where, to be honest. I have to find out.
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 30-May-2005, 07:52 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Siarls, dw i erioed wedi gweld y dipton, "oa" fel yn "osgoad." Sut wyt ti'n ei ynganu hi?

I've never seen the diphthong, "oa" as in "osgoad." How do you pronounce it?
PMEmail PosterUsers Website                
Top
austaff 
Posted: 30-May-2005, 08:13 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Bore Da Gwenynen ac Antwn neis i weld ti y ddwy shwd a ti Mae hi'n haulog yma yn Brisbane.
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 31-May-2005, 04:29 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Bore da! Fi di gorffen fy arholiadau heddi!!!!! Roedd yr un ola y bore ma.
Good morning! I've finished my exams today!!!!! The last one was this morning!

Dywedir "oa" fel dau swn gwahanol - o, wedyn a, fel yr enw "Noah".
You say "oa" as two separate sounds - o, then a, like the name "Noah".

Yn Nyffryn Lliw, ni'n dweud, "wad".
In the Lliw Valley, we say, "wad".

Mae hi'n gymylog fan hon yn Ne Cymru. O wel, dim ots.
It's cloudy here in South Wales. O well, never mind.
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 31-May-2005, 07:22 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Bore da i bawb. Mae hi'n heulog fan ma hefyd. --- Good morning to everyone. It's sunny here too.

Llongyfarchiadau ar orffen dy arholiadau, Siarls! Nawr, ti'n barod i'r wyliau! Pryd wyt ti'n mynd i'r Eidal? Ac am faint o amser byddi di'n aros yna? --- Congratulations on finishing your exams, Siarls! Now, you're ready for the holidays. When are you going to Italy? And how long will you be there?

Diolch am yr ynganiad. -- Thanks for the pronunciation.

PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 31-May-2005, 03:54 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Fi'n fwy na pharod!!!! I'm more than ready!!!!

Fi'n mynd i'r Eidal ar ddechrau mis Awst am ddeg dydd. Fi'n methu aros! Rhaid i fi weithio lot yn Tesco nawr i ennill arian am fy nhaith. Wythnos rydd yn gyntaf i ymlacio!

I'm going to Italy at the beginning of August for 10 days. I can't wait! I have to work a lot at Tesco now to earn some money for my trip. Week off first to relax!
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 31-May-2005, 05:23 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Dw i'n deall Siarls, pe byddwn i'n byw yng Nghymru, byddwn i'n siarad fel y brodorion siwr o fod, na fyddwn i'n siarad mor goeth (posh?).

Sheesh - Rhaid i mi bostio yn amlach! Unwaith bod i wedi aros am un dydd mae'r pwnc wedi newid!

Cewch trip da Siarls! Bore da Austaff, mae hi wedi bod yn heulog heddiw yma hefyd.


I understand Siarls, if I were living in Wales, I would speak like the native surely, I would not speak so posh.

I must post more often! Once I have waited for one day the subject has changed!

Have a good trip Siarls! Good morning Austaff, it has been sunny today here also.

Antwn
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 01-Jun-2005, 05:31 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Mae cerddediad cyflym fan hon!
It's fast-paced here!
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 01-Jun-2005, 11:31 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Antwn, dydy hi ddim yn rhy hwyr! Gallwch chi fynd yn l i'r pwnc o hyd. Dw i'n dweud hyn er fy lles i! Hoffwn i glywed eich ateb i fy nghwestiynau.

Antwn, it's not too late! You can still go back to the topic. I'm saying this for my benefit! I'd like to hear your answer to my questions.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 03-Jun-2005, 04:48 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Pa gwesitynau, mas o chwilfydedd?
Which questions, out of curiosity?
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 03-Jun-2005, 08:12 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Y cwestiynau ar dudalen 8. --- The questions on page 8.

Siarls, mae coron 'da ti nawr! --- Siarls, you have a crown now!
PMEmail PosterUsers Website                
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. TorontoCast provides music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With Chrome (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]

Celtic Hearts Gallery | Celtic Mates Dating | My Celtic Friends | Celtic Music Radio | Family Heraldry | Medieval Kingdom | Top Celtic Sites | Web Celt Blog | Video Celt