Welcome Guest ( Log In | Register )









Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Beginner's Welsh, Welsh with English Translations
Bookmark and Share
gwenynen 
Posted: 12-Oct-2005, 08:04 AM
Quote Post

Member is Offline



Celtic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female





Ydy, mae Japaneg yn anodd iawn. Dydy hi ddim yn defnyddio'r wyddor. Pam roedd dy frawd eisiau dysgu Japaneg?

Ti'n iawn, Siarls. Mae "yn ddweud" yn swnio'n ofnadwy! Ceisiais i ddweud "mae Learn Welsh yn ei ddweud."

---

Yes, Japanese is very difficult. It doesn't use the alphabet. Why did your brother want to learn Japanese?

You're right, Siarls. "yn ddweud" sounds awful! I tried to say "mae Learn Welsh yn ei ddweud."


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
gwenynen 
Posted: 12-Oct-2005, 07:32 PM
Quote Post

Member is Offline



Celtic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female





O' diwedd! Mae taflen cerdd i Hen Wlad newydd gyrraedd heddiw. Mae hi'n swnio'n fendigedig! Pera i i fy mab wneud canu'r piano i mi bob dydd, fel arall wnaf i ddim swper i fe! tongue.gif

---

At last! A sheet music for Hen Wlad has just arrived today. It sounds wonderful! I'll make my son play the piano everyday for me, otherwise I won't make him supper!
PMEmail PosterUsers Website                
Top
austaff 
Posted: 13-Oct-2005, 07:43 PM
Quote Post

Member is Offline



Celtic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male





Da iawn Gwen o lleiaf byddi di gwybod y geiriau i'r anthem, llawer o pobl Cymraeg, dydyn nhw ddim gwybod y geiriau.

Gest ti ennill y wobr am eich traethawd chi ar ol yn yr eisteddfod Japaneaidd ?

O' diwedd! dyn ni wedi cael rhai law dda yma ond dyn ni eisiau llawer mwy i llenwi'r argaeau. thumbs_up.gif

Well done Gwen at least you will know the words to the anthem, a lot of welsh people they dont know the words.

Did you win a prize for your essay after in the japanese eisteddfod?

At last we have had some good rain here but we need a lot more to fill the dams.


--------------------
A fo ben bid bont
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 14-Oct-2005, 08:12 AM
Quote Post

Member is Offline



Celtic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female





Shwmae austaff. Dw i'n dwlu ar Hen Wlad. Byddwn i'n hoffi ganu gyda phawb yn y Stediwm Mileniwm rhyw ddiwrnod. Wn i ddim beth oedd y canlyniad o'r Eisteddfod Japan. Dydyn nhw ddim 'update' eu gwefan! Hwyl

---

Hi austaff. I love Hen Wlad. I'd like to sing it with everyone in the Millennium Stadium some day. I don't know the result of the Eisteddfod Japan. They don't update their website!
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 14-Oct-2005, 02:16 PM
Quote Post

Member is Offline



Celtic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male





Ydy gyda dy fab ddiddordeb yn Gymraeg o gwbl Gwen? Falle y bydd e'n canu Hen Wlad a thi ac dych chi'n gallu ymarfer Cymraeg gyda'i gilydd bob dydd.

Does your son have an interest in Welsh at all Gwen? Maybe he will sing Hen Wlad with you and you can practice Welsh together every day.


--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 14-Oct-2005, 02:50 PM
Quote Post

Member is Offline



Celtic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male





Wela 3,170 golygon ar y trywydd hwn. Lle ydy'r cyfrannwyr i gyd? Pam ydy 'na ddim ond pedwar ohonom pryd mae'n amlwg fod llawer o ddarllenwyr eraill yn mwynhau'r trywydd?

I see 3,170 views on this thread. Where are all the contributors? Why are there only four of us when its obvious that alot of other readers enjoy the thread?
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 14-Oct-2005, 03:38 PM
Quote Post

Member is Offline



Celtic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male





Siarls, dyma stomp fawr. Sut drwg yw hi lle wyt ti'n byw? Mae un fachgen bach wedi marw o achos ohoni hyd yma ac y mae hi wedi effeithio 160 o leill hefyd.

http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_4340...200/4343298.stm


Siarls, this is a big mess. How bad is it where you live? One little boy has died because of it so far and it has affected 160 others too.

PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 14-Oct-2005, 03:54 PM
Quote Post

Member is Offline



Celtic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female





Antwn, does dim diddordeb dy fy mab mewn Cymraeg o gwbl. Mae e'n dysgu Spaeneg yn yr ysgol. Pl-droed ydy ei nwyd nawr. Mae e'n canu Hen Wlad ar y piano bob dydd o leia. Gyda llaw, mae seineg ar y taflen cerdd ond mae e'n ofnadwy!

Wel, falle maen nhw'n rhy swil i bostio.

---

Antwn, my son has no interest in Welsh at all. He's learning Spanish at school. Football (soccer) is his passion now. At least he plays Hen Wlad on his piano everyday. By the way, there are phonetics on the sheet music but they're awful!

Maybe, they are too shy to post.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
austaff 
Posted: 14-Oct-2005, 11:00 PM
Quote Post

Member is Offline



Celtic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male





Gwen, Pryd dw i'n ennill y "Lottery" byddi i anfon a ti'r Stadiwm Mileniwm i weld i'r gem rugby ble byddan nhw canu'r mae Hen Wlad gyda nwyd angel_not.gif

Gwen when I win the lottery I will send you to the Millenium Stadium to see a rugby game where they sing Hen Wlad with a passion
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 15-Oct-2005, 06:39 AM
Quote Post

Member is Offline



Student of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male





A phryd chi gyd yn dod i Gymru - bydda i'n dangos popeth o'n cwmpas!
Fi'n dysgu Hen Wlad ac erbyn y diwedd, mae pobl yn gallu ei chanu fel Cymry Cymraeg!

Peidiwch a^ phoeni amdana i, pawb. Fi'n oreit! Mae popeth yn f'ardal i yn iawn. 'Dyw'r orsaf betrol ddim yn beryglus a does dim E.coli yn f'ardal. Ond, mae'r Gwasanaeth Iechydol Gwladol (GIG) yn poeni am bird flu a maen nhw'n paratoi am ei gyrraedd yn barod.

And when you all come to Wales - I'll show you around! I teach Hen Wlad and by the time I've finished, people can sing it like Welsh natives!

Don't worry about me, everyone! I'm alright! Everything in my area is fine. The petrol station isn't dangerous and there's no E.coli in my area. But, the National Health Service (NHS) is worrying about bird flu and are already preparing for its arrival here.


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad
Tra mr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded ir heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 15-Oct-2005, 12:16 PM
Quote Post

Member is Offline



Celtic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male





QUOTE (Siarls @ 15-Oct-2005, 07:39 AM)
Ond, mae'r Gwasanaeth Iechydol Gwladol (GIG) yn poeni am bird flu a maen nhw'n paratoi am ei gyrraedd yn barod.


Mae swyddogion wedi bod yn poeni am ffliw adar yma hefyd. Maen nhw'n credu y bydd gyda ni brechlynnau annigonol i'r bobl oll a allai fod yn heintiedig.

Officials have been worried about bird flu here too. They believe that we have insufficient vaccine for all the people which could be infected.
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 15-Oct-2005, 12:35 PM
Quote Post

Member is Offline



Celtic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male





Wela dy bwynt Siarls.....edrychwch pawb:


http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_4340...200/4345278.stm
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 20-Oct-2005, 09:42 PM
Quote Post

Member is Offline



Celtic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male





Cyfarchion pawb

O' diwedd maen bwrw glaw heddiw ac mae gwair brown ydy wyrdd eto.

Ble mae Gwenynen ble rwyt ti'n cuddio?

Dw i wedi newydd gorffen darllen Mary Mary a llyfr gan James Paterson mae hi'n gwych, hoffais i i darllen nofelau dda

Beth rwyt ti'n hoffi wneud yn eich amser sbr pawb? ar waham oddi wrth dysgu Cymraeg .
Hoffais i peintio tirluniau Awstraliad yn olewau. thumbs_up.gif

At last it is raining today the brown grass is green again. Where is Gwen where are you hiding? I have just finished reading Mary Mary a book by James Paterson it was great, I like readin good novels. What do you like doing in your spare time everyone apart from learning welsh. I like painting Australian landscapes in oils

Hywl am y tro
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 22-Oct-2005, 08:31 AM
Quote Post

Member is Offline



Celtic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female





Shwmae austaff a phawb.

Ti'n artist! Hyfryd! Wel, ro'n i'n arfer arlunio ond dim nawr. Dw i'n hoffi darllen. Dw i'n darllen pethau yn Gymraeg neu bethau am Gymru yn Saesneg. Bydda i'n ymarfer corff bob dydd gyda cerddoriaeth Gymreig (grwpiau gwerin o 70 ac 80au.) Dw i dim ond eisiau gwneud popeth yn Gymraeg cyn gymaint phosib. smile.gif

Hwyl

---


Hi austaff and everyone.

You, artist! Wonderful! I used to draw and paint but not now. I like reading. I read something in Welsh or something about Wales in English. I exercise with Welsh music (folk groups from 70s and 80s) everyday. I just want to do everything in Welsh as much as possible.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 22-Oct-2005, 09:56 AM
Quote Post

Member is Offline



Celtic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male





Alla i ddim lluniadu o gwbl yn anffodus ond dw i'n edmygu arlunwyr da notworthy.gif

I can't draw at all unfortunately but I admire good artists.

PMEmail Poster               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 









Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. TorontoCast provides music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With Chrome (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]