Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Beginner's Welsh, Welsh with English Translations
Bookmark and Share
austaff 
Posted: 06-Oct-2005, 10:01 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

oops camgymeriad Wedi bod ac nid wedi dod
sorri
oops a mistake have been and not have come


--------------------
A fo ben bid bont
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 07-Oct-2005, 12:39 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

QUOTE (austaff @ 06-Oct-2005, 10:27 PM)
Antwn rwyt ti'n wedi feindio swydd newydd hyd yn hyn?
Rydyn ni wedi Nadolig addurniadau i fyny yn i'r siopa yn barod beth amdanat ti?


Naddo Austaff, mae hi wedi bod yn anodd iawn. Dw i'n dal ddi-waith ac yn flinedig iawn o'r chwiliad am waith. Fe fydda'n ffeindio swydd dda i ddechrau yn fuan gobeithio. Dw i'n mynd i lyfrgell bob dydd er mwyn i mi gael defnyddio eu chyfrifiaduron i anfon ceisiadau ar lein a ddarllen y wefan hon. Dyna pam yma mor reolaidd bellach ydw i.

No Austaff, it has been very hard. I am still unemployed and very tired of the search for work. Hopefully I'll find a good job to start soon. I go to the library every day so that I can use their computers to send applications (resumes actually) online and read this website. That's why I'm here so regularly now.

Nadolig?! Na fydd fasnach Nadolig swyddogol yn dechrau yma cyn Ddydd Diolchgarwch yn Nachwedd fel rheol.

Christmas? No. Official Christmas commerce will not begin here before Thanksgiving Day in November as a rule.

Neis dy weld di yma eto Austaff.


--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 07-Oct-2005, 01:23 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Shwmae Austaff. Mae'n dwym iawn yna. O'r diwedd mae yr hydref wedi dod fan hyn (gobeithio!) Cawson ni yr haf hir eleni.

Ydw. Dw i wedi ei orffen. Anfonais i fe yn barod. Bydd yr Eisteddfod Tokyo'n cael ei gynnal yfory (ddydd Sadwrn.) Dw i ddim yn gobeithio enill gwobr. Ces i gyfle i sgrifennu rhywbeth pwysig i mi yn Gymraeg. Does dim amser i deipio fy nhraethawd nawr. Bydd rhaid i mi fynd i godi fy mhlant. Efallai teipia i fe nes ymlaen.

Antwn, dw i'n gobeithio y doi di o hyd i waith newydd yn fuan. (Do I need "y" in this case too?)

Hwyl am y tro.
---

Austaff, it's hot there. At last the fall has come here (hopefully!) We had a long summer this year.
Yes, I finished it. I sent it already. The Tokyo Eisteddfod will be held tommorow (Sat.) I'm not hoping to win any prize. I had a chance to write something important to me in Welsh. I have no time now to type it. I'll have to go pick up my kids. Maybe I'll type it later.
Antwn, I hope you'll find a new job soon.


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 07-Oct-2005, 03:48 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Diolch Gwenynen. Mae'n hyfryd dy fod yn gallu cymryd cyfle i sgwennu traethawd yn Gymraeg ac anfon i'r 'Steddfod yno -- ennill neu beidio. Dw i'n edrych ymlaen at ei ddarllen yma. Pob lwc i ti!

Thanks Gwenynen. Its nice that you are able to take an opportunity to write an essay in Welsh and send it to the Esteddfod there -- win or not. I look forward to reading it here. Good luck to you!
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 07-Oct-2005, 08:03 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Dyma fe:

Mae Cymru yn fy nghalon i

Mae Cymru yn fy nghalon i. Dw i'n dwlu arni hi er mod i ddim yn dod o yno. Ces i fy ngeni a fy magu yn Japan. Symudais i i Yr Unol Daleithiau ac dw i'n byw yma ers pymtheg mlynedd. Roeddwn i erioed wedi clywed am Gymru cyn imi gwrdd hi tua dwy flynedd yn l. Dechreuais i ddarllen amdani a dysgu Cymraeg y pryd hynny.

Yna, darllenais i lyfr hanes Cymru, "Land of My Fathers" gan Gwynfor Evans. Roeddwn i wedi fy nghafareddu. Dechreodd rywbeth gorddi fy nghalon. Roedd angen dysgu Cymraeg mwy arna i. Does dim dysgwyr eraill lle dw i'n byw. Dydy hi ddim yn ddefnyddiol o gwpl. Mae fy nheulu yn meddwl mod i tipyn yn od ac yn fy annog i ddysgu Sbaeneg. Ond Cymraeg neu ddim imi nawr.

Dw i'n defnyddio'r rhyngrwydd bob dydd i ddysgu er enghraifft BBC Learn Welsh, Cymru Byd, Radio Cymru, blogiau a fforwmau Cymraeg, ayyb. Mae'n anodd i ymarfer siarad. Dw i'n ceisio meddwl yn Gymraeg ac siarad wrth fy hunan. Rhaid bod fy nheulu yn meddwl mod i'n rhyfedd iawn!

Dw i'n gobeithio mod i wedi gwneud rhywbeth i Gymru. Ac dala i ati. Hoffwn i fynd i Gymru rhyw ddiwrnod hefyd. Alla i diim nawr o ganlyniad i brinder iechyd ac arian. Ond rhyw ddiwrnod, dw i'n gobeithio mynd i'r Wlad. Does dim llefydd eraill y dw i am eu bod yn y byd.

----

Wales is in my heart

Wales is in my heart. I love it though I'm not from there. I was born and grew up in Japan. I moved to USA and have lived here for 15 years. I had never heard of Wales before I met "her" about two years ago. I started reading about it and learning Welsh then.

Then I read a book on the Welsh history, "Land of My Fathers" by Gwynfor Evans. I was fascinated. Something started to churn my heart. I had to learn Welsh more. There are no other learners where I live. It's not practical at all. My family thinks I'm a little odd and urges me to learn Spanish. But Welsh or nothing for me now.

I use the internet everyday to learn, for example, BBC Learn Welsh, Cymru Byd, Radio Cymru, Welsh blogs and forums, etc. It's hard to practice speaking. I try to think in Welsh and speak to myself. My family must think I'm very strange!

I hope I have done something for Wales. And I'll keep at it. I'd like to go to Wales some day too. I can't do it right now for lack of health and money. But some day, I hope to go to the dear country. There is nowhere else I want to live in the world.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
austaff 
Posted: 07-Oct-2005, 10:19 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Cyfarchion pawb

Llongyfarchiadau Gwen. Roedd mae traethawd yn wych gobeithio ti'n ennill y wobr cyntaf, da iawn i ti..

Antwn gobeithio ti'n feindio waith yn fuan. Pa fath o waith wyt ti chwilio am?

Mae'n dwym iawn eto heddiw 36 canradd. Rydyn ni'n t^an gwylltir nawr ac allet ti arogl y mwg yn yr awyr, rydyn ni eisiau law yn wael

Congrats Gwen The essay was great I hope you win first prize well done to you.

Antwn I hope you find work soon. What type of work are you looking for?

It is very hot again today 36 centigrade. We have bush fires now and you can smell the smoke in the air, we need rain badly.

Cofion gorau
Austaff
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 08-Oct-2005, 06:48 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Wel, dw i ddim eisiau eu herlyn. 'Dyw 250 ddim digon, ond fi eisiau anghofio'r brofiad nawr!
Dw i newydd dechrau yn ol i'r brifysgol nawr. Bywyd prysur iawn - darlithoedd, ngwaith i yn yr orsaf betrol, gwersi piano a threial cael bywyd cymdeithasol!!!!!
Mae hi'n bwrw glaw yn drwm iawn fan hon, a rhaid imi weithio mewn awr - fi'n casau gweithio pryd mae hi'n bwrw glaw achos bod yr orsaf yn teimlo'n frwnt.

Well, I don't want to sue them. 250 isn't enough but I want to forget the experience now!
I have just started back at university. Very busy life now - lectures, my work in the petrol (gas) station, piano lessons and trying to have a social life!
It's raining heavily here and I have to work in an hour. I hate working when it's raining because the petrol station feels so dirty.


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad
Tra mr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded ir heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 08-Oct-2005, 02:45 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Austaff -- unrhyw swydd, cyn belled ag y mae 'da fi ddigon diddordeb ynddi. Yn naturol, rhaid i mi ymgymhwyso amdani hefyd wrth cwrs. Fydda'n ffeindio rhywbeth yn fuan. Diolch am dy ddymuniadau da.

Austaff -- any job, as long as I have enough interest in it. Naturally I have to qualify for it too of course. I'll find something soon. Thanks for your good wishes.

PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 08-Oct-2005, 04:16 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Pob lwc iti, Antwn. Falle bod ti'n gallu ffeindio swydd gydag angen Cymraeg!
Good luck, Antwn. Maybe you can find a job that needs Welsh!
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 08-Oct-2005, 07:33 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Ti'n dal i chwarae piano, te Siarls. Dyna wych.

--- You continue playing the piano then Siarls. That's nice.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 09-Oct-2005, 10:22 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Ah Gwen, anghofiais ddweud wrthot, oeddwn yn gwylio ar S4C yr wythnos olaf a dywedodd rywun "Canu'r piano". Mae'r Gymraeg yn gallu bod yn eithaf dryslyd, on'dyw hi?!! Felly, oeddet yn gywir!

Ah Gwen, forgot to tell you that I was wtaching S4C last week when someone said Canu'r piano. Welsh can be quite confusing, can't it?!! So, you were right!
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 09-Oct-2005, 10:33 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Shwmae Siarls, ti'n ar lein! Reit te, dyweda i "canu'r piano."

--- Hi Siarls, you're on line! OK, I'll say "canu'r piano."
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 10-Oct-2005, 09:43 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Mae'n Gymraeg Safonol, on'dyw hi? Weithiau, fi'n mynd i ddefnyddio tafodiaith heb wybod! Heddi, a d'eud y gwir wrthoch chi gyd, wybododd ddim un o fy narlithwyr yr enw am "araf". "Shwd 'dych chi'n dweud slowness yn Gymraeg? Araf yw slow, ond beth ydy'r enw? Arafwch fi'n meddwl", meddai! Mae'n dangos ichi fod Cymreigwyr ddim yn hollol wybodus am ein hiaith!

It's Standard Welsh, isn't it? Sometimes, I'm going to use dialect without knowing. Today, in fact, one of my lecturers didn't know how to the noun for "slow". "How do you say slowness in Welsh? Araf is slow, but what's the noun? Arafwch I think it is", he said! It goes to show that a lot of Welsh speakers are not completely knowledgeable about our language!
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 10-Oct-2005, 11:39 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Mae yr un peth wedi bod yn digwydd i'r byd ieithoids eraill hefyd (This is an awful direct translation! Mae'n ddrwg da fi!) Dydy llawer o Americanwyr ddim yn defnyddio Saesneg gywir. Dydyn nhw ddim yn gwybod y gramadeg! Ond a dweud y gwir, dydy fy Japanaeg yn berffaith chwaith. Mae hi'n iaith anodd hyd yn oed i Japaneaid eu hunain. Ac dw i wedi anghofio llawer o Japanaeg ar l i mi fyw yn UDA dros 15 mlynedd!

Gyda llaw, dydy'r enw am "araf" yn "arafwch"? Dyna beth y geiriadur Learnwelsh yn ddweud.

-----

The same thing has been happening in the world of other languages too. Many Americans don't use correct English. They don't know the grammar! But actually, my Japanese isn't perfect either. It's a difficult language even for Japanese themselves. And I've forgotten a lot of Japanese after living in USA over 15 years!

By the way, isn't the noun for "araf" "arafwch"? That's what the Learnwelsh dictionary says.

(I'm surprised how quickly I can type the same contents in English. It takes ten times in Welsh! sad.gif )
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 12-Oct-2005, 07:30 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Paid phoeni, ti ddim yn gallu ymarfer Cymraeg yn hawdd - yn byw yn yr Unol Daleithiau! Ie, arafwch yw'r enw, ond 'roedd yn ddoniol nad oedd y darlithydd yn ei wybod ac mae PhD yn y Gymraeg 'da fe!!

Mae Japaneg yn edrych yn anodd iawn imi! Treialodd fy mrawd dysgu Japaneg unwaith, felly mae geiriadur Japaneg a llyfrau dysgu 'da ni! Anodd iawn, rhaid ddweud!

Gyda llaw, (falle y dylwn ddweud hwnna yn y fforwm Croeso i Gymru) fi eisiau cadw sylw at dreigladau berfau. Yn rheolaidd, ti'n defnyddio berfenwau yn dda, Gwen, felly sai'n shwr pam dwedaist mae Learn Welsh yn ddweud. Cofia nad ydy berfenwau yn treiglo o gwbl ar l yn.
Dim ond yr ansoddeiriau ac adferfau yn treiglo ar l yn.

Don't worry, you can't practice Welsh easily - living in the US. Yes, arafwch is the noun, but it was funny that the lecturer didn't know and he has a PhD in Welsh!
Japanese looks really difficult to me! My brother to learn Japanese once so we have a dictionary and learning books. So difficult, I have to say!

By the way (maybe I should say this in the Croeso i Gymru forum), I want to bring your attention at the mutations of verbs. You usually use verbnouns well, Gwen, so I'm not sure why you said mae Learn Welsh yn ddweud. Remember that verbnouns do not mutate at all after yn.
Only adjectives and adverbs mutate after [/b]yn[/b].
(I shan't discuss yn -the preposition for the time being!!)
PMEmail Poster               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. TorontoCast provides music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With Chrome (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]

Celtic Hearts Gallery | Celtic Mates Dating | My Celtic Friends | Celtic Music Radio | Family Heraldry | Medieval Kingdom | Top Celtic Sites | Web Celt Blog | Video Celt