Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Beginner's Welsh, Welsh with English Translations
Bookmark and Share
gwenynen 
Posted: 20-Aug-2005, 08:15 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Nac ydy. Dim ond ro'n i'n aros gartre ac yn dysgu Cymraeg!

Mae'r haf wedi gorffen (y wyliau, nid y tywydd) fan hyn. Dechreodd yr ysgolion yr wythnos diwetha (rhy gynnar yn fy marn i) ac bydd y brifysgol yn dechrau yr wythos nesa.


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 21-Aug-2005, 09:45 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Wel, dw i ddim yn dechrau yn ol i brifysgol cyn diwedd y mis Medi. Mae'n rhy hir yn fy marn i. Ond pryd oes gwersi 'da fi, does dim digon o amser 'da fi i wneud pethau yn fy mywyd personol. Darlithoedd, y garej... a wedyn cysgu!
Fi'n poeni na fydd amser 'da fi i bara fy ngwersi piano.
Fi'n dymuno y byddai'r Brifysgol yn gallu rhoi mwy o weddill ini.

Well, I don't start back until the end of September. It's long in my opinion. But when I do have lessons, I don't have enough time to do things in my personal life. Lectures, the petrol station... and then sleep.
I worry I won't have time to continue my piano lessons.
I wish the Uni could give us more of a balance.


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad
Tra mr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded ir heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 21-Aug-2005, 08:16 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Cyfarchion Pawb

Mae hi'n gaeaf fan hyn ond mae tymheredd ydy 25 canradd yn yr ddydd ac 10 canradd yn yr nos. Dyn ni'n mynd i'r Bae Byron am ein wyliau yn mis Hydref, dydw i ddim yn aros! Mae Bae Byron ydy yr rhan fwya dwyreiniol trwyn o'r Awstralia, mae haul yn codiad yna yn cyntaf. Mae tywod yn gwyn ac mae'r mor clir ac yn lan Mae dolffiniaid prancio yn yr tonnau. Hoffais i i eistedd ac wylio yr plentyn chwaraeon gemau ar yr traeth ac nofio yn yr mor. Mae aboriginals chwarae eu didgeredo am yr teithwyr ac werthu tlysau eu wneud

Cofion gorau


Its winter here but the temperature is 25 centigrade in the day and 10c at night. We are going to Byron Bay for our holidays in October, I cant wait! Byron Bay is the most easterly point of Australia , the sun rises there first. The sand is white and the sea clear and clean. Dolphins frolic in the waves. I Like to sit and watch the children playing games on the beach and swiming in the sea. The aboriginals play their didgeredoo for the tourists and sell trinkets they make.


--------------------
A fo ben bid bont
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 24-Aug-2005, 07:59 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Oes cynlluniau gyda ti Austaff i ddod i Gymru cyn hir? Efallai dy fod eisiau ymweld a^ theulu yma?
Ar y funud, fi'n gwneud cynlluniau yn barod i ymweld a^ fy ffrind yn Norwy y tymor haf nesaf. A hoffwn i deithio dros Ewrop gyda fy ffrind gorau hefyd, cyn imi raddu.

Do you have plans to come to Wales soon Austaff? Maybe you want to visit family here?
At the moment, I am already making plans to visit my friend in Norway next summer. And I would like to travel around Europe with my best mate as well before I graduate.
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 25-Aug-2005, 12:04 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Gyda llaw Siarls, weles dy enw ar rai negeseuon a oedd yn ysgrifenedig yn Ngaeleg a Gaeleg yr Alban ill dau rhywle fas ar y wefan hon. Dyna drawiadol iawn! Ers pryd wyt ti'n astudio ieithoedd hyn?

Antwn


--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 25-Aug-2005, 08:44 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Nac ydw Siarls dydw i ddim cynllunia ymweld a Chymru eto, fi'n teulu ymweld fi nawr. biggrin.gif

No Siarls I have no plans to visit Wales again my family visits me now
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 26-Aug-2005, 06:51 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Fi wedi bod yn astudio Gaeleg yr Alban a Gwyddeleg yn awr ac yn y man ers blynyddoedd. Er gwaethaf siarad iaith Geltaidd yn barod, maen nhw'n anodd iawn imi. Sut bynnag, fi'n meddwl eu bod yn hardd iawn.

I've been studying Gaelic and Irish on and off for years. Despite already speaking a Celtic language, they are really difficult to me. However, I think they're very beautiful.

Fi'n shwr bod yn hyfryd iawn i weld dy deulu, Austaff. I'm sure it's lovely to see your family, Austaff. A hyfryd iawn iddynt ddod i Awstralia. And lovely for them to come to Australia.
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 31-Aug-2005, 10:13 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Oes diddordeb 'da chi mewn yr ieithoedd Celtaidd eraill neu ddim ond Cymraeg? Gyda'ch gwybod o Gymraeg, allech chi ddeall Cernyweg neu Lydaweg o gwbl?

Do you have interest in other Celtic languages or just Welsh? With your knowledge of Welsh, can you understand Cornish or Breton at all?
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 31-Aug-2005, 11:17 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Hoffwn yn dysgu?r ieithoedd Celtaidd eraill rhywbryd, ond y mae?r Gymraeg yn cymryd f?amser spa^r yn barod. Dw i'n dal chwilio am swyddi. Hoffwn yn dysgu?r iaith Rwseg hefyd. Hyd yma, doeddwn i heb gymharu?r Llydaweg neu?r Cernyweg i?r Gymraeg o gwbl ond dw i wedi sylwi?r cyflunedd rhyngddynt pryd anfonodd fy nghyfaill rhestr o ymadroddion syml mewn bob iaith imi unwaith amser maith yn ol. Dw i wedi teimlo ysbrydoledig am ddysgu'r Gwyddeleg wrth edrych ar y negeseuon ar y wefan hon o dro i dro. Gwrandaf i'r RadioGaeltacht ar lein ambell dro hefyd, dw i'n hoff o'r swn y Wyddeleg. Dw i'n falch o glywed siaradwyr ifainc arno oherwydd bod taw yn golygu y bydd yr iaith yn barhau ymlaen yn ol bob tebyg.

I would like to learn other Celtic languages sometime, but Welsh is taking my spare time already. I would like to learn the Russian language also. Til now, I had not compared Breton or Cornish to Welsh at all, but I had noticed a similarity between them when my friend sent a list of simple expressions in each language to me once a long time ago. I have felt inspired about learning Irish while looking at the messeges on this website from time to time. I listen to Radio Gaeltacht from time to time to, I like the sound of Irish. I'm glad to hear young speakers on it because that means that the language will continue on in all likelihood.

Antwn
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 31-Aug-2005, 11:11 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Fel Antwn dw i treulio fy amser sbr ddysgu Gymraeg hefyd, Hoffwn i meistroli y iaith Cymraeg yn gyntaf cyn dw i'n marw biggrin.gif Dw i'n anobeithiol dw i' ffeindio y gramadeg anodd iawn meistroli ond bydda i dal ati

Like Antwn I spend my spare time learning Welsh also. I would like to master the welsh language first before I die. I am hopeless I find the grammar very hard to master, but I will persevere thumbs_up.gif
.
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 05-Sep-2005, 07:56 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Dim ond Cymraeg i fi nawr! --- Only Welsh for me now!


Mae Cymdeithas Dewi Sant yn Tokyo, Japan. Mae hi'n mynd i gynnal eisteddfod fach hyd yn oed yn Llysgenhadaeth Brydain ym mis Hydref. Dw i wedi ymaelodi hi yn ddiweddar. Ac hoffwn i gystadlu. Dw i erioed wedi dysgu cerddi ond yn ffodus, mae categori "writing in Welsh" i ddysgwyr. Dw i'n sgrifennu beth dw i'n meddwl am Gymru a Chymraeg.

Siarls, allet ti gywiro fy nghamgymeriadau? Ga i e-bostio fy nghyfansoddiad(?) atat ti?

--- There is St. David's Society in Tokyo, Japan. They're even going to hold small eisteddfod at British Embassy. I've joined them recently and want to compete. I've never studied poems but fortunately there is a category for writing in Welsh for learners. I'm writing what I think about Wales and Welsh. Siarls, could you correct my mistakes? May I e-mail you my composition?
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 05-Sep-2005, 09:32 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Yes of course you can. I'll go over it in a way so that you can correct your Welsh yourself and so you won't be cheating!!! That's really fascinating about the Eisteddfod in Tokyo! Good Luck for it!
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 05-Sep-2005, 09:35 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Wps, anghofio'r Gymraeg!...

Wrth gwrs ti'n gallu. Bydda i'n edrych drosto felly ti'n gallu cywirio dy Gymraeg dy hun. Mae hwnna'n ddiddorol iawn am yr Eisteddfod yn Tokyo. Pob lwc.
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 05-Sep-2005, 09:11 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Cyfarchion Pawb

Pob lwc Gwenynen. Hoffais i i darllen eich gyfansoddiad pan mae hi'n gorffenedig. Siarls dylet ti ymostwng eich cerdd hefyd.

Good luck Gwenynen. I would like to read your composition when its finished. Siarls you should submit your poem also..
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 06-Sep-2005, 08:47 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Wow! Pob llwyddiant iti Gwen. Cymdeithas Dewi Sant yn Tokyo? Diddorol iawn.
PMEmail Poster               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a SonixFM radio station that is based in Canada. SonixFM and SonixCast provide music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With IE 8.0 (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]

Celtic Hearts Gallery | Celtic Mates Dating | My Celtic Friends | Celtic Music Radio | Family Heraldry | Medieval Kingdom | Top Celtic Sites | Web Celt Blog | Video Celt