Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Beginner's Welsh, Welsh with English Translations
Bookmark and Share
Siarls 
Posted: 29-Jul-2005, 11:06 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Fi'n gobeithio y bydd popeth yn iawn iti, Antwn! Dweud wrthom os ni'n gallu neud unrywbeth amdanot.

I hope everything gets better for you, Antwn! Let us know if we can do anything for you.


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad
Tra mr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded ir heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 01-Aug-2005, 02:17 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Wel, fi'n mynd i'r Eidal heno. Fi'n dod yn ol mewn 2 wythnos. Fi'n gobeithio bod chi bawb yn iawn a welai ti wedyn!

Well, I'm off to Italy tonight. I come back in 2 weeks. I hope you're all well and see you soon!
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
  Posted: 10-Aug-2005, 09:51 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Wel, sut mae bawb? Dw i wedi mynd i?r llyfrgell unwaith ?to er mwyn imi gael ?sgrifennu atoch chi oll. Mae?n rhaid cyfaddef fy mod yn eistedd yma heb lyfrau gramadegol felly dw i wedi gorfod ymgynghori 'nghof yn unig.

Diolch yn fawr iawn am eich dymuniadau da! Fydd bob lwc yn bendithio mi o?r diwedd, siwr o fod. A fydd faint o amser yn fwy i?w gymryd cyn imi ffeindio swyddi newydd? Dyma?r gofyniad mawr! Mae rhai gymorth yn cael ei gynnig oddi wrth fy ngheraint a dylai bobeth yn iawn.

Cewch deithiau hapus, Siarls!

Well, how is everyone? I have gone to the library once again so that I can write to you all. I have to admit that I'm sitting here without grammar books so I have had to consult with my memory only.

Thank you very much for your good wishes. Good luck will bless me eventually surely. How much more time will it take before I find a new job? This is the big question. Some help is being offered from my relatives and everything should be fine.

Have happy travels, Siarls!

Cofion cynnes,
Antwn


--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 10-Aug-2005, 03:20 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Helo Antwn. Falch o glywed wrthot ti. Gobeithio y byddid di'n ffeindio gwaith newydd yn fuan. Mae hi'n wedi bod braidd yn ddistaw yma hebddot ti a Siarls.

Susanna, sut wyt ti? Postia rhywbeth os oes cyfrifiadur da ti nawr.

Bydd fy merch yn mynd i Gaerdydd yfory! Hoffwn i fynd yn ei lle hi! Bydd hi'n aros yno dim ond pedwar dydd ac yn dod adre yr wythnos nesa. Mae hi wedi bod yn Lloegr am dri mis.

-------

Antwn, glad to hear from you. I hope you'll find a new job soon. It's been rather quiet here without you and Siarls.

Susanna, how are you? Post something if you have a computer now.

My daughter's going to Cardiff tomorrow! I want to go in her place! She'll stay there only 4 days and come home next week. She's been in England for 3 months.


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
austaff 
Posted: 10-Aug-2005, 11:16 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Shwd mae Antwn ac pawb

Antwn Gobeithio y byddid di'n ffeindio gwaith newydd yn fuan. mae flin da fi am dydw i ddim yn postio neges yma, dw i'n wedi dod brysur iawn. Gwenynen mae fy chwaer yn byw yng Gaerdydd, bydd eich ferch mwynhau Gaerdydd, mae bobl siarad digrif 'na laugh.gif Bydd hi weld y Castell Gaerdydd ac Stadiwm Mileniwm ayyb Bydd hi wedi llawer i siarad o amgylch pryd cyrhaeddodd hi adref.

Cofion gorau
Austaff


Antwn I hope you'll find a new job soon I am sorry I have not posted messages here, I have been very busy. Gwenynen my sister lives in Cardiff. Your daughter will enjoy Cardiff, the people there talk funny She will see the Castle and Millenium Stadium etc She will have a lot to talk about when she arrives home


--------------------
A fo ben bid bont
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 11-Aug-2005, 07:46 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Helo, Austaff. Neis clywed oddi wrthot ti.

Dw i'n edrych ymlaen at glywed am daith fy merch. Mae hi wedi tynnu mil o luniau! (Ond pe baswn i'n cael cyfle i fynd i Brydain, baswn i'n aros dim ond yng Ngymru, dim lle arall!) smile.gif
PMEmail PosterUsers Website                
Top
gwenynen 
Posted: 11-Aug-2005, 08:27 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Wps, I forgort an English version.

Hello Austaff. Nice to hear from you.

I'm looking forward to hearing about my daughter's trip. She's taken a thousand photos! (But if I had a chance to go to Britain, I'd stay in Wales, nowhere else!)
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 11-Aug-2005, 04:43 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

A fyddi di?n postio?r lluniau ar y bwrdd os gweli di?n dda Gwenynen?

Will you post the pictures on the board please Gwenynen?

Antwn
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 11-Aug-2005, 07:30 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Wn i ddim sut dw i'n postio lluniau, mae arna i ofn, Antwn.

--- I'm afraid I don't know how to post pictures, Antwn.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 13-Aug-2005, 07:08 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Fi yn ol o'r Eidal! Oedd amser ffantasig gyda fi. Oedd yn hyfryd iawn i weld fy ffrind Sara. O'n i ddim eisiau dod yn ol eto!
Gyda llaw, Gwenynen - bydd Sara yn symud i Japan y flwyddyn nesa. Mae Armani (neu Gucci, fi'n methu cofio pa un) wedi'i chynnig swydd yn Tokyo.

Hoffwn weld lot lluniau dy ferch hefyd. Fi'n dymuno mod i'n gallu rhoi lluniau fan hon hefyd. Cymru, Y Dyffryn Lliw a'r Eidal hefyd falle!
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 13-Aug-2005, 08:42 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Croeso yn l, Siarls! Falch o glywed fod di wedi cael amser gwych yn y Eidal. Ydy Sara yn mynd i Japan?! Bydd hi'n gallu gwella ei Japaneg te.

Allai i ddim bostio lluniau. 'Computer illiterate' ydw i! E-bostiodd fy merch am ei diwrnod cynta yng Nghaerdydd. Ro'n i'n gyffro i gyd! Aeth hi i Sain Ffagan. Dywedodd hi bod llawer o bobl yn siarad Cymraeg yno. Dechreuodd tywysydd siarad Cymraeg hi pan ddywedodd hi wrtho fe bod ei mam yn dysgu'r iaith! Mae hi'n dweud bod Cymry yn gyfeilligar iawn.

----
Welcome back, Siarls! Glad to hear you had a great time in Italy. Is Sara going to Japan?! She'll be able to improve her Japanese then.

I can't post pictures. I'm computer illiterate! My daughter emailed about her first day in Cardiff. I was so excited! She went to St. Fagans. She said many people speak Welsh there. A guide started speaking to her in Welsh when she told him her mother was learning the language! She says Welsh people are very friendly.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
austaff 
Posted: 14-Aug-2005, 09:09 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Croeso yn l Siarls dw i'n edrych ymlaen i weld eich lluniau o'r Eidal. Est ti ymweliad llawer o ddiddorol ardaloedd?

Welcome back Siarls I look forward to seeing your photos from Ital.y Did you visit lots of interesting areas? thumbs_up.gif
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 14-Aug-2005, 09:11 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

shwd mae Gwenynen sut dy chi heddiw?
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 15-Aug-2005, 05:33 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Sai'n gwybod le i ddechrau! Mae lot iawn i ddweud am yr Eidal. Es i i Pisa, Florence, Rhufain, Arezzo a Cortona. Gwelais Leaning Tower, il Duomo yn Florence, Colosseum, Grisiau Sbaenaidd, Dinas Vatican ayyb. Oedd yr Eidal yn hardd iawn, ond yn dwym iawn hefyd. Dywedodd Sara bod yn glaear am Awst!
Wrth gwrs, oedd yn wych i weld Sara! Hi yw un o fy ffrindiau gorau yn y byd. Weithiau, mae'n anodd iawn i gael ffrindiau dros y byd achos pryd fi'n eu hangen nhw, fel yn gynharach y tymor haf ma, fi'n methu siarad a nhw. Ond, pryd fi'n gallu mynd i'r Eidal am rad a gwneud ffrindiau newydd, a chael tywysydd am ddim - mae'n rhyfeddol!

I don't know where to start! There's so much to say about Italy. I went to Pisa, Florence, Rome, Arezzo and Cortona. Italy was very beautiful but very hot as well! Sara told me it was cool for August!
Of course it was great to see Sara. She's one of my best friends. But sometimes, it's difficult having friends around the world because we you need them, like earlier this summer, I can't speak to them. But then, when I get to see Italy cheaply, make new friends and have a free tour guide, it's amazing!

Allet ti'n anfon lluniau dy ferch ata i drwy ebost, Gwen?
Fi'n lico Sain Ffagan lot. Fi eisiau mynd yno cyn diwedd yr haf.
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 19-Aug-2005, 08:42 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Ydych chi wedi bod ar wyliau unrhywle y tymor haf yma?
Have any of you been on hoiday anywhere this summer?

Neu, oes cynlluniau gyda unrhywun?
Or, does anyone have plans?
PMEmail Poster               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. TorontoCast provides music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With Chrome (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]

Celtic Hearts Gallery | Celtic Mates Dating | My Celtic Friends | Celtic Music Radio | Family Heraldry | Medieval Kingdom | Top Celtic Sites | Web Celt Blog | Video Celt