Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Beginner's Welsh, Welsh with English Translations
Bookmark and Share
austaff 
Posted: 28-Jun-2005, 07:27 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Mae'n dda iawn i cael y fforwm 'ma Byddwn i'n hoffi i glywed ti canu Mae hen wlad Gwenynen Dydw i ddim yn wedi gallu canu.unig yn y bathrwm gyda y drws cau biggrin.gif

It is very good to have this forum. I would like to hear you sing Hen Wlad Gwenynen. I cant sing only in the bathroom with the door closed.


--------------------
A fo ben bid bont
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 29-Jun-2005, 06:58 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Dw i byth yn canu fy hunan ar goedd, ond dw i'n lyfio Hen Wlad. Mae hi'n hyfryd gwrando ar CD Bryn Terfel.

--- I never sing by myself in public, but I love Hen Wlad. It's wonderful to listen to Bryn Terfel's CD.


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
austaff 
Posted: 30-Jun-2005, 08:33 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Mae e'n wedi wych lais

He has a great voice
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 01-Jul-2005, 10:02 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Yr wythnos nesa - fi'n dechrau gwersi piano. Meddylais i fod rhaid imi wneud rhywbeth i wella fy mywyd ar y funud. Fi wedi bod eisiau chwarae'r piano ers blynyddoedd. Falle y bydda i'n dechrau gwersi canu hefyd yn y dyfodol.

Next week - I start piano lessons. I thought that I needed to do something to improve my life at the moment. I have wanted to play the piano for years. Perhaps I will start singing lessons as well in the future.

Gyda llaw, aeth mam fy ffrind i'r ysgol ac T Llew Jones a oedd ei phrifathro hi!
By the way, my friend's mother went to school and her headmaster was T Llew Jones!


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad
Tra mr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded ir heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 01-Jul-2005, 03:17 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Dyna neis, Siarls. Mwynha dy wersi! Mae fy mab sy'n 15 oed yn dysgu piano ers 8 mlynedd. Gofynais i'w athrawes i brynu 'sheet music' Hen Wlad. Dw i'n edrych ymlaen at wrando arno fe.

--- That's nice, Siarls. Enjoy your lessons! My 15 year old son has been learning piano for 8 years. I asked his teacher to buy a sheet music for Hen Wlad. I'm looking forward to listening to him.

Roedd T Llew Jones yn ei phrifathro hi?! Dyna brofiad arfennig. Mwynheais i'w lyfr dros ben. Gorffenais i fy llythyr ac anfonais i ato fe.

--- T Llew Jones was her headmaster?! That's a special experience. I enjoyed his book a lot. I finished my letter and sent it to him.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 01-Jul-2005, 03:26 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Oes cyngor 'da dy fab am ddechrau gwersi piano? Fi'n poeni am roi'r ffidl yn y to!*
Does your son have advice about starting piano lessons? I'm worried about giving up!

*idiomatic expression, literally putting the fiddle in the roof but meaning to give up a plan. I thought this was quite a nice expression and it relates to music! Shame of the loss in English, but you can get a feeling of the meaning.


Dweud wrthom pryd y bydd T Llew Jones yn ysgrifennu yn ol atat ti! Roedd lot o awduron Cymraeg yn athrawon yn gynta. Roedd Kate Roberts yn athrawes Gymraeg yn Aberdar. (Cafodd fy mam ei geni yn Aberdar).
Let us know when T Llew Jones writes back to you! A lot of Welsh authors were Welsh teachers first. Kate Roberts was a Welsh teacher in Aberdare. (My mother was born in Aberdar).
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 01-Jul-2005, 08:57 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Dw i'n hoffi dy ymadrodd (rhoi'r ffidl yn y to). Fydda i'n ei ddefnyddio o hyn ymlaen! Diolch

I like your expression (put the fiddle yn the roof). I will use it from now on. Thanks.

Paid roi'r ffidl yn y to eto!

Antwn--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 01-Jul-2005, 10:40 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Mae fy mab dysgu i chwarae y piano pryd mae e'n ifanc iawn Mae'n wych i wrando iddo fe nawr Siarls ymarfer ymarfer ac mwy ymarfer Diolch am eich cyngor yn Croeso i Gymru . Mae fy mab arall yn mynd i'r Tsieina y'r wythnos nesa i waith am un flynedd gyda ei cwmni Mae e'n mynd gyda ei y gariad, bydd hi addysgu Saesneg yna.

My son learned to play the piano when he was very young. He is great to listen to now. Siarls practice practice and more practice Thanks for your advice in Croeso. My other son is going to China next week to work for one year with his company.. He is going with his girlfriend she will teach English there.
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 02-Jul-2005, 08:57 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Mae hwnna'n swnio fel profiad arbennig! Hoffwn i ddysgu Saesneg tramor - falle yn Sbaen. Byddai'n wych i ddysgu Cymraeg hefyd ond sai'n shwr le yr hoffai'w ddysgu hi.

Fi'n rhyfeddu shwd hir y bydd yn cymryd i chwarae'r piano'n dda. Sai eisiau ei chwarae fel Oscar Peterson neu Eliton John neu rywun - fi jyst eisiau nabod yr allweddi a gwybod shwd i ddarllen cerddoriaeth.

That sounds like an amazing experience. I would like to teach English abroad- maybe in Spain. It would be great to teach Welsh abroad as well, but I'm not sure where would want to learn it!

I wonder how long it will take to learn piano well. I don't want to play like Oscar Peterson or Elton John or anyone, I just want to know the keys and learn to read music.
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 02-Jul-2005, 09:50 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Dychwelodd fy mam o Tsieina amryw misoedd yn l ac yn gwelodd yr ardal tri cheunant cyn gyflawni'r argae mawr ydyw a fydd ei gorlifo. Daeth lluniau yn l o'r ardal ac y mae'r olygfa yn golwg syfrdanol. Lle fydd dy fab yn byw yno, mewn dinas fawr?

My mother returned from China several months ago and saw the Three Gorges region before the large dam is completed which will flood it. She brought back pictures from the region and the scenery looks stunning. Where will your son live there, in a large city?

Antwn
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 02-Jul-2005, 10:55 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Hoffwn i fyw yn Sbaen hefyd Siarls, Andalusia yn enwedig - Granada falle. Roeddwn i wedi teimlo reit yn artref pryd teithiais i yno amser maith yn l. Dw i wedi darllen pe gallet ti ddysgu fel athro mewn gwlad dramor, byddai'n talu yn dda, yn enwedig mewn gwledydd Asiaidd. Maen nhw'n gwerthfawrogi athrawon fan'cw, clywaf.

I would like to live in Spain too Siarls, especially Andalusia - Granada perhaps. I had felt right at home when I traveled there a long time ago. I have read if you could teach abroad it would pay well, especially in Asian countries. They value teachers over there, I hear.

Dydw i ddim yn gwybod ar faint o bobl yw'r eisiau i ddysgu'r hen iaith ar led ychwaith ond allet ti hysbysebu yn wastad os est ti i Sbaen.

I don't know how many people want to learn the old language abroad either, but you could always advertise if you went to Spain.

Antwn
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 02-Jul-2005, 03:10 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Siarls, beth am Cymdeithas Madog (North American Welsh Society, dw i'n credu)? Mae cyrsiau Cymraeg da hi. Mae astudfa Celtaidd da prifysgolion Ameicanaidd hefyd. Alli di ddysgu amser rhan (yn y haf?) efallai.

--- Siarls, what about North American Welsh Society? There are Welsh courses. American universities have Celtic study also. Maybe you can teach part time (in the summer?)

Gofynais i fy mab am ddysgu piano. Roedd hi'n para dros flwyddyn pryd hynny cyn iddo fe gallu darllen cerddoriaeth, a canu'r piano'n weddol dda. Meddai, "Gwrandwch ar eich athro. Ymarferwch bob dydd (even when you don't feel like it.) Wedyn, byddwch chi'n fodlon pan allwch chi llwyddo."

--- I asked my son about lerning piano. It took him over a year then before he could read music and play fairly well. He said, "Listen to your teacher. Practice everyday even when you don't feel like it. Then you'll be happy when you succeed."
PMEmail PosterUsers Website                
Top
gwenynen 
Posted: 02-Jul-2005, 03:16 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Antwn, wyt ti'n siarad Spaeneg, te? --- Antwn, do you speak Spanish, then?
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 02-Jul-2005, 04:22 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Diolch yn fawr, Gwenynen! Fi'n eitha nerfus am allu parhau gyda'r piano!
Falle y bydda i'n edrych ar fynd i America er mwyn dysgu Cymraeg, te. Hoffwn i gweld lot o America - Efrog Newydd, Washington, Califfornia ayyb.

Thank you, Gwenynen! I'm quite nervous am being able to stick with piano!
Maybe I'll look into going to America to teach Welsh, then. I would like to see a lot of Ameria - New York, Washington, California etc.
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 02-Jul-2005, 11:06 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Bydd hi'n wych, Siarls! Byddi di'n derbyn croeso cynnes gan y dysgwyr Cymraeg fan hyn.
--- It'll be great, Siarls! You'll receive a warm welcome by the Welsh learners here.

Byddi di'n llwyddo os dyna (piano) beth ti'n hoffi ei wneud. Ti wedi dysgu pum ieithoedd, cofia!
--- You'll succeed if that's (piano) what you want to do. Remember you've learned five languages! smile.gif
PMEmail PosterUsers Website                
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a SonixFM radio station that is based in Canada. SonixFM and SonixCast provide music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With IE 8.0 (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]

Celtic Hearts Gallery | Celtic Mates Dating | My Celtic Friends | Celtic Music Radio | Family Heraldry | Medieval Kingdom | Top Celtic Sites | Web Celt Blog | Video Celt