Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Beginner's Welsh, Welsh with English Translations
Bookmark and Share
austaff 
Posted: 18-Jun-2005, 10:00 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Helo pawb

Ryn ni'n grŵp bach yn wahanol wastadau o ddysgu. Des i i'n dod i fwrdd 'ma i gobeithio ffeindio rhywun i helpu fi gyda fy gramadeg ac arddangos ble dw i.n wedi cael wneud camgymeriadau ag ymarfer wneud perffaith. Sut gallu ni ddysgu fel arall?

We are a small group at different levels of learning. I came to this board to hopefully find someone to help me with my grammar and to show where I have made mistakes as practice makes perfect. How can we learn otherwise?


--------------------
A fo ben bid bont
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 19-Jun-2005, 05:55 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

A ydych chi eisiau fy mod yn eich cywirio fan hyn?
Do you want me to correct you in here?


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad
Tra mr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded ir heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 19-Jun-2005, 09:37 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Siarls ac pawb

Beth am postio y cywiro ateb yn yr edau Croeso i Gymru, neu e bost hi i fy. Dw i agor i awgrymiadau. Beth wneud y eraill meddwl? Dydw y ddim eisiau i beidio y fwrdd 'ma o weithio.

What about posting the correct answer to the Croeso i Gymru thread, or e mail it to me. I am open to suggestions. What do the others think? I dont want to stop this board from working. sad.gif
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 20-Jun-2005, 12:01 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Shwmai, pawb. Ac diolch i chi, Wizard am wneud yr edau newydd inni. Ond fel y dwedodd Antwn, mae dim ond pump o aelodau yn postio yma ar hyn o bryd. Well i ni ddefnyddio un edau cyn cael mwy o aelodau. Ac dylen ni rhoi cyfieithiadau er mwyn chwarae teg i bawb.

--- Hi, everyone. Thank you, Wizard for making us a new thread. But as Antwn said, there are only 5 members posting here at the moment. We'd better use one thread till we have more members. And we should give translations to be fair to everyone.

Mae hi'n rhy hwyr ac dw i'n gysglyd iawn. Mae fy ymennydd yn methu gweithio! Rhaid i mi ddweud yn Saesneg.

--- It's so late and I'm very sleepy. My brain doesn't work! I have to say in English. As to having our Welsh corrected, it's all up to Siarls or whoever is helpful and patient enough to take on that job, here or in Croeso i Gymru. Either way, I just want to write in Welsh as much as possible and enjoy communicating with you all.

Rhaid i mi fynd i'r gwely nawr. Nos da.

--- Have to go to bed now. Good-night.


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 20-Jun-2005, 04:36 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Ysgrifennais gywyriad dy bost Austaff yn yr edau Croeso i Gymru. Dy broblem fwyaf ydy'r treigladau, a dweud y gwir wrthot, Austaff.
I've written a correction of your post Austaff in the Croeso i Gymru thread. Your biggest problem is mutations to be honest, Austaff.

Fi'n lyfio dy iws o fynegiant "chwarae teg", Gwenynen. Mae hyn yn idiomatig a phoblogaidd iawn yng Nghymru. Yn Nyffryn Lliw, ni'n dweud "Whare teg" i bopeth! Mae'r di-Gymreigwyr yn ei ddefnyddio hefyd.

I love your use of the "chwarae teg" expression, Gwenynen. This is very idiomatic and popular in Wales. In the Lliw Valley, we say "Whare teg" to everything! Even the non-Welsh speakers use it.
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 20-Jun-2005, 07:01 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Lle fydda i'n ffeindio Croeso i Gymru? Dw i wedi chwilio uhrhywle.

Where will I find Croeso i Gymru? I have searched everywhere.


Antwn


--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
WizardofOwls 
Posted: 20-Jun-2005, 08:15 PM
Quote Post

Member is Offline

Wanderer and Vagabond
********

Group: Celtic Nation
Posts: 5,141
Joined: 12-Mar-2004
ZodiacVine

Realm: Wytheville, Virginia

male

Hello Antwn!

Here is a link for you to the Croseo i Gymru thread:

http://www.celticradio.net/php/forums/inde...40&#entry119875


--------------------
Sln agus beannachd,
Allen R. Alderman

'S i Alba tr mo chridhe. 'S i Gidhlig cnan m' anama.
Scotland is the land of my heart. Gaelic is the language of my soul.
PMEmail PosterMy Photo Album               
Top
austaff 
Posted: 20-Jun-2005, 11:08 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Siarls

Diolch Siarls mae hynny'n wych..Fydda i ddysgu lawer o treigliadau y ffordd 'ma gobeithio

Thanks Siarls thats great I will learn a lot this way hopefully angel_not.gif
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 25-Jun-2005, 10:11 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Ble mae pawb, rwt ti'n yn cysgu? Sut mae Siarls rwt ti'n teimlo yn well nawr ar ol eich arholiadau? Mae hi'n oer yma yn Mhrisbane unig 19c ond mae haul yn disgleirio yn yr awyr. Unig mis dwy i haf yn ffodus ac wedyn tywydd cynnes. Dw i casiau y tywydd oer brrr. Siarls yn anffodus mae Llewod Prydeinig ar goll eu gem o rygbi yn Zeland Newydd sad.gif

Where is everyone, are you asleep How are you Siarls are yoyu feeling better after you exams It is cold her in Brisbanr only 19c but the sun is shining in the sky. Only two months to summer fortunately and the warmer weather. I hate the cold weather. Siarls unfortunatwey the British Lions lost their game of rugby in New Zealand
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 26-Jun-2005, 08:32 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Helo Austaff - Mae hi wedi bod yn dawel yma yn ddiweddar, on'd ydy?. Mae'r tywedd wedi bod yn boeth iawn ac yn heulog yma. Ambell waith, mae gyda ni storm fellt a tharanau mewn y prynhawn. Daeth yr haf yn gyflym, roedd rhaid imi sgrafellu rhew oddiar y faneg wynt ym Mai! Fydd y dymeredd 93 graddau Fahrenheit heddiw.


Hello Austaff. Its been quiet in here recently hasn't it. The weather here has been very hot and sunny. Occasionally there are afternoon thunderstorms. The summer came quickly, I had to scrape frost off the windshield in May! The temperature will be 93 degees Fahrenheit today.

Antwn
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 26-Jun-2005, 12:25 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Shwmai, Austaff ac Antwn. Mae hi'n ddiddorol dy fod yn y hemisffer de, Austaff. Well da fi tywydd oer. Mae hi'n rhy boeth fan hyn. Antwn wyt ti'n hoffi tywydd poeth?

---Hi, Austaff and Antwn. It's interesting you live in the southern hemisphere, Austaff. I prefer cold weather. It's too hot here. Antwn do you like hot weather?

Anghofiais i ateb atat ti, Austaff am fy nghyfrifiadur. Mae e'n MAC. Tybed ydy pam dw i'n methu gwrando'r sgyrsiau ar y wefan.

--- I forgot to answer you, Austaff about my computer. It's MAC. I wonder that's why I can't listen to the conversations on the website.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
austaff 
Posted: 26-Jun-2005, 11:34 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Well 'da fi boeth na oer hynny yw pam dw i'n byw ym Mhrisbane mae hi'n haf bob dydd dw i'n ddifetha'n ac achwyn pan mae hi'n oer.Dydyn ni ddim cael eira neu rhew yma. Sut hir rwt ti astudio Gymraeg bob dydd? ac rwt ti'n cael unrhyw arall ddiddordebau.?

I prefer hot to cold that is why I live in Brisbane it is summer everyday I am spoilt and complain when it is cold. We dont have snow or ice here. How long do you study Welsh everyday? and do you have any other interests?
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 27-Jun-2005, 01:10 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Dw i'n dysgu Cymraeg trwy'r dydd. Dw i'n gwrando ar CD neu dap pan dw i'n golchi'r llestri. Mae 'flash cards' da fi. Dw i byth mynd allan hebddyn nhw. Allai ddysgu geiriau newydd pan rhaid i mi aros mewn siopau. Dw i'n canu "Mae Hen Wlad" pan dw i'n gyrru (fy hunan!) Cymru a Chymraeg yw fy niddordeb ar hyn o brid.

--- I study Welsh throughout the day. I listen to a CD or tape when I do the dishes. I have flash cards. I never go out without them. I can learn new words when I have to wait in shops. I sing "Mae Hen Wlad" when I drive (alone!) Wales and Welsh are my interest at the moment.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 27-Jun-2005, 05:47 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Cyfarchion 'nghyfellion --

Mae'n well 'da fi dywydd hydref. Nid ydw i'n hoffi tywydd poeth yn enwedig os sefydlog ydyw. Austaff, ni allwn fyw yn Brisbane neu Florida i reswn hwn. Hoffwn weld pedwar o dymhorau ac hydref yn enwedig. Wrth gwrs, o achos technoleg fodern y mae gyda ni oll wres mewn yr oerni ac i'r gwrthwyneb yn ffodus felly mae anghysur arnon ni tu allan yn unig.

I prefer Autumn weather. I don't like hot weather especially if its constant. Austaff, I could not live in Brisbane or Floria for that reason. I would like to see four seasons and especially Autumn. Of course we all have heat in the cold and vice versa because of modern technology fortunately so we're only uncomforable outside

Gwenynen, wyt ti'n astudio'r iaith yn ddyfal iawn wela. Yn ystod fy nydd mae gyda fi llai amser am ymroddi iddi ac wedi blino ydw i pan ddof i artre. Fyddi'n dod yn hyfedr yn gyflym, dychmygaf.

Gwenynen, you are studying the language diligently I see. I have less time during the day to devote to it and I'm tired when I come home. You will be proficient quickly, I'd imagine.

Antwn
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 28-Jun-2005, 07:27 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Gwyddost ti, Antwn, dw i'n mwynhau dysgu Cymraeg, ond wn i ddim beth ydy'r ffordd gorau i ddysgu. Dw i'n dewis beth ddiddori fi. Dyna pam allai ddim wneud cynnydd yn gyflym. Wel, dim ots! Dw i'n lyfio dysgu Cymraeg beth bynnag.

--- I enjoy learning Welsh but I don't know the best way to learn. I choose what interests me. That's why I can't make quick progress. It doesn't matter. I love learning Welsh anyway.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a SonixFM radio station that is based in Canada. SonixFM and SonixCast provide music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With IE 8.0 (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]

Celtic Hearts Gallery | Celtic Mates Dating | My Celtic Friends | Celtic Music Radio | Family Heraldry | Medieval Kingdom | Top Celtic Sites | Web Celt Blog | Video Celt