Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Conversational Gaelic, For Beginners
Bookmark and Share
Maddie 
Posted: 26-May-2005, 04:06 PM
Quote Post

Member is OfflineChieftain of the Clan
*****

Group: Celtic Nation
Posts: 100
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch


female

INVERTED NOMINAL:

*clears throat*

*shows proudly off what she just learned*

NEVER when a preposition is involved.
e.g. dancing on a table, singing in public.

But: I am afraid to sing a song. tha eagal orm oran a sheinn.

1) if the verb begins with a consonant => aspirate (of possible!) and precede with an 'a'

2) if the verb starts with a vowel => don't change

3) if the verb starts with 'f' followed by a vowel => aspirate

4) if the verb starts with 'f' vollowed by a consonant => aspirate and preceed with 'a'

tha mi airson sgriobhadh
I want to write

tha mi airson litir a sgriobhadh
I want to write a letter

tha mi ag iarraigh l
I want to drink

tha mi ag iarraigh uisge beatha l
I want to drink whisky (rule #2)

's toigh leam ceic ithe
I like to eat cake

's fhearr dhomh ceit fhainaich
I better ask a question


*steps pf soap box*

Well I know you all knew that, I didn't...
PMEmail Poster               
Top
Maddie 
Posted: 26-May-2005, 04:08 PM
Quote Post

Member is OfflineChieftain of the Clan
*****

Group: Celtic Nation
Posts: 100
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch


female

*blinks*

Ok, ok, I know, should learn English spelling first before I make big noise.

*hangs head in shame*
PMEmail Poster               
Top
C Dubh 
Posted: 27-May-2005, 07:07 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Hal a Mhaddie. math d' fhaicinn a-rithist.
Hello Maddie. Good to see you again.

Ciamar a tha thu?

Tha mi a' smaoineachadh gu bheil thu a' danamh math dh-rireabh le do Ghidhlig.
I think you're doing excellent with your Gaelic.

QUOTE
tha mi ag iarraigh l
I want to drink


Uill, tha mi ag iarraidh l cuideachd wink.gif
Well, i want a drink too.

Co-dhi. 'S e Dihaoine a th' ann an-diugh
Anyway, It's Friday today

D gabhas tu? Bhodka? Uisge beatha? no deoch-lag?
What will you have? Vodka? Whisky? or a soft drink?

Gabhaidh mi tth mhr tha mi a' smaoineachadh
I'll have a double i think

Nise. D mu dheidhinn ran?
Now, what about a song?

Brochan lom, tana lom brochan lom sghain
Brochan lom..........

Slinte mhath beer_mug.gif


--------------------
Bruidhinnibh Gidhlig Rium.
PMEmail Poster               
Top
Faileas 
  Posted: 27-May-2005, 04:36 PM
Quote Post

Member is OfflineGuardian of Scotland :-)
Group Icon

Group: Scotland
Posts: 399
Joined: 19-Nov-2002
ZodiacRowan

Realm: Isle of Skye

female

Clears throat: laaaaaaaaaaa - seadh pitch ceart wink.gif

Feasgar luain is mi air chuairt gun cualas fuaim nach b' fhuathach leam
Ceol nan Teud gu h-ordeil reidh is coisir d' areir os a chionn
Thuit mi' n caochladh leis an oran a dh' aislig mo smuainntin a-nall
chuir mi 'n ceill gun immichen cein le m' aigne fein 'se co-streup leam.

Chaidh mi steach gu ceann an coisridh an robh ol is ceol is danns'
Ribhinnean is fleasgaich oga, 's iad an ordugh grinn gun mheang
Dh' fhearcas fa leth leis na h-oighean
Ghlacadh mo chridh 's mo shuil comhla. Rinn an gaol mo leon air ball.

Mar gath greith sa mhadainn cheit' gun mheath i mo leirsinn shuil
's i ceumadh urlair gu reir iompaidh do reir ponganan sa chiuil
Ribhinn mhodhail, fiorghlan foghlum, 's dh' fhion-fhuil morgalach mo ruin
Reul nan oighean, grian gach coisridh
's i chiall chomhraidh, cheol bhinn chuin.

Beir soraidh 'uaim don ribhinn shuirc. De' n chineadh mhor nach uaisle gnaiths.
Thoir mo dhurachd-sa ga ionnsaigh, 's i 'n deagh ruin a cul-bhuidh ban,
's nach bruaidair cadail a ghluais m' aigne, 's truagh nach aidich e dhomh tamh.
's ge b' ann air chuairt no thall an cuain gum bi mi smaoinnteach ort gu brath ...

smuainteach ort gu brath.

Uilleam Rois note.gif thumbs_up.gif


--------------------
Scottish in Heart :-))

In the darkest heart the pride of man will walk allone

's ged tha mi fada bhuat cha dhealaich sinn a chaoidh

Darkover RPG
PMEmail Poster               
Top
Faileas 
Posted: 27-May-2005, 04:39 PM
Quote Post

Member is OfflineGuardian of Scotland :-)
Group Icon

Group: Scotland
Posts: 399
Joined: 19-Nov-2002
ZodiacRowan

Realm: Isle of Skye

female

Dh' fhearcas fa leth leis na h-oighean


Dh' fhearcas fa leth air na h- oighean!!!!

Tha mi a' deanamh sin a' chomhnaigh grrrr wink.gif
PMEmail Poster               
Top
Faileas 
Posted: 27-May-2005, 04:42 PM
Quote Post

Member is OfflineGuardian of Scotland :-)
Group Icon

Group: Scotland
Posts: 399
Joined: 19-Nov-2002
ZodiacRowan

Realm: Isle of Skye

female

Thuit mi' n caochladh leis an iongnadh ...


obh obh

's truagh nach faodaidh sin edit a dheanamh .... wink.gif
PMEmail Poster               
Top
DesertRose 
Posted: 28-May-2005, 08:27 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 6,919
Joined: 09-Nov-2003
ZodiacAlder

Realm: The desert of Arizona

female

Hallo a charadean math (?)
Hello good friends

Tha mi 'n dochas gu bheil sibh gu math
I hope you are all doing well.

I am very behind in my Gaidhlig! ph34r.gif

Tha i soiller griannach blath ann an Arizona an-duigh
It is clear, sunny and warm in Arizona today

De rinn sibh an-duigh?
What did you do today?

Tha mi gu doigheil, ach cho traing an-drasada.
I am fine but so busy at the moment.

Tha ceist agam
I have a question.

De tha Gaidhlig airson

I am going on a trip. I am going to Oregon.

(trying to think of different things we can talk about as well as learn)

De tha Beurla airson "sith."
What is English for "Sith." I have seen this in closing a message before and I can't find it in my dictionary.

Uill, feumaidh mi falbh a-nis, a charadean.
Well I must go now my friends

Oidhche mhath! smile.gif


--------------------
Fine art & photography by DESERT ROSE IMAGES
http://www.desertrose-images.com
PMEmail PosterUsers WebsiteMy Photo Album               
Top
C Dubh 
Posted: 29-May-2005, 02:24 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

QUOTE
De tha Gaidhlig airson

I am going on a trip. I am going to Oregon.

Tha mi a' dol air cuairt. Tha mi a' dol gu Oregon
QUOTE
De tha Beurla airson "sith."

Sith means Peace, but it also means Fairy.

Hal a charaidean. biggrin.gif

Tha mi gu math tapadh leat CR

Chaidh sinn dhan phairc leis a' chlann an-d
We went to the park with the kids yesterday

Ach, cha robh an t-aimsir cho math tha eagal orm
But the weather wasn't so good i'm afraid

Tha i a' coimhead beagan nas fherr an-diugh cia-t
It looks a wee bit better today though

Co-dhi. Latha math agaibh uile cool.gif
Anyway. Have a good day all

PMEmail Poster               
Top
Faileas 
Posted: 29-May-2005, 04:14 PM
Quote Post

Member is OfflineGuardian of Scotland :-)
Group Icon

Group: Scotland
Posts: 399
Joined: 19-Nov-2002
ZodiacRowan

Realm: Isle of Skye

female

Hello Rois,

ciamar a tha thu? 's fhada nach fhaca mi thu smile.gif

- how are you? Its a long time since I saw you. smile.gif

Bha e gu math measgte an-diugh air an t-Eilean.

- It was quite mixed today on the Island.

Bha uisge ann, caran fuair is thaining a' ghrian a-muigh feasgar. Chaidh na sgothan air falbh agus b' e feasgar snog a bh' ann.

- It was raining, a bit cold and the sun came out in the afternonn. The clouds went away and it was a nice evening.

Bha am buth trang an deireadh na seachdaine seo - phew. - The shop was busy this weekend.

Uill, feumaidh mi falbh a-nis. Oidhche mhath, a chairdean - I have to go now. Good night friends . smile.gif
PMEmail Poster               
Top
WizardofOwls 
Posted: 30-May-2005, 08:28 PM
Quote Post

Member is Offline

Wanderer and Vagabond
********

Group: Celtic Nation
Posts: 5,142
Joined: 12-Mar-2004
ZodiacVine

Realm: Wytheville, Virginia

male

Hallo a h-uile duine!
Hello everyone!

'S e "Memorial Day" a th'ann ann an Ameireaga an diugh.
It is Memorial Day in America today.

Dh`th mi cus!
I ate too much!

Dh`th mi hamburgers 's hot dogs 's baked beans 's potato salad 's macaroni salad 's cole slaw 's potato chips!
I ate....

Tha mi cho ln ri muc!
I am as full as a pig! (Didn't know a good Gaelic idiom with similar meaning)

Tha mi truagh!
I am miserable!

Tha mi'n dochas gun robh latha math agaibh!
I hope you all had a good day!

This post has been edited by WizardofOwls on 30-May-2005, 08:30 PM


--------------------
Sln agus beannachd,
Allen R. Alderman

'S i Alba tr mo chridhe. 'S i Gidhlig cnan m' anama.
Scotland is the land of my heart. Gaelic is the language of my soul.
PMEmail PosterMy Photo Album               
Top
C Dubh 
Posted: 31-May-2005, 02:46 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Madainn mhath a h-uile duine. smile.gif

Cuin a bhios tu a' dol gu Oregon CR?
When are you going to Oregon CR?

Am bheil e snog ann?
Is it nice there?

Nach eil e innteaneach mar a channas na daoine ann am Beurla, ann an Amaireaga
Isn't it interesting how people speak in English in America

Mar eisimleir-
For example-

Potato chips.

Ann an Alba 'S e Crisps a channas sinn
In Scotland we say crisps

agus Chips airson French-fries
Pavement airson Sidewalk
Biscuits airson cookies
Autumn airson Fall

agus mar sin air adhart
and so on

Ach co-dhi. Feumaidh mi falbh an-drsda
But anyway i have to go just now.

Mar a channas iad ann an Amaireaga...
As they say in America...


Have a nice day! cool.gif
PMEmail Poster               
Top
WizardofOwls 
Posted: 31-May-2005, 03:53 AM
Quote Post

Member is Offline

Wanderer and Vagabond
********

Group: Celtic Nation
Posts: 5,142
Joined: 12-Mar-2004
ZodiacVine

Realm: Wytheville, Virginia

male

A quick note to CR: Sth means Peace
PMEmail PosterMy Photo Album               
Top
Laoghire 
Posted: 31-May-2005, 07:29 AM
Quote Post

Member is OfflinePeasant
*

Group: Celtic Nation
Posts: 6
Joined: 08-Apr-2005
ZodiacAsh

Realm: PA

female

Ise mise Ealasaid! Tha mi a' fuireach ann an Texas!
Ciamar a tha thu?
Tha i uabhasach blth.

I am a early beginner in Gaidhlig. Can I have some help?

What are the words for - All, here, thank you-

I will be attempting to post frequently and check often.--------------------
~Ealasaid

Yet My Hope is Unbroken. ~ Clan Dick Motto


They fought like warrior poets, they fought like Scotsmen... And won their freedom! ~ Robert the Bruce(Braveheart)

Check it out!
The Bards
PMEmail Poster               
Top
C Dubh 
Posted: 31-May-2005, 08:13 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 321
Joined: 15-Dec-2003
ZodiacRowan

Realm: Alba

male

Hal Ealasaid agus filte chun a' bhird. biggrin.gif
Hello Elizabeth and welcome to the board.

Nach eil e math d' fhaicinn an-seo
It's good to see you here.

Ma-tha cuideachadh a dhith ort le do Ghidhlig bhithinn-sa toilichte do chuideachadh.
If you want help with your Gaelic i'd be pleased to help you

Ged nach eil mi nam fhileantach cia-t
Although i'm not a native speaker however

Co-dhi, tha mi a' smaoineachadh gu bheil thu a' danamh uabhasach math.
Anyway, I think you're doing great

Na Faclan...
The words...

All - Uile
Here - An-seo
Thanks - Tapadh leat/Tapadh leibh

Tioraidh an-drsda cool.gif
PMEmail Poster               
Top
Sonee 
Posted: 31-May-2005, 08:58 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Scotland
Posts: 277
Joined: 05-Apr-2005
ZodiacAsh

Realm: Nebraska

female

Madainn mhath, a h-uile duine!!

Ciamar a tha sibh, an-duigh?


Tha mi gu math tapadh leat, Ealasaid, agus filte!
I am well thank you Elizabeth, and welcome


Tha mi ag ionnsachadh Gidhlig [also] !! (C, de tha Gidhlig airson also?)
I am learning Gidhlig [also] C, what is Gidhlig for also?


C is a really great teacher!! So are Failles and Wizard!! Everyone here is great at helping out us beginners!! You have found a great resource for learning Gidhlig here in this forum I can tell you that! We're glad to have you and I hope you enjoy being here!

Tha e fluich agus caran fuar an-duigh! Nach eil mi cho toilichte!!
It is wet and somewhat cold today! I am not to happy!

De tha Gidhlig airson... I wanted to garden today?
What is Gidhlig for...

Mar sin let!


--------------------
Sonee

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing" Edmund Burke

"If there's a book you really want to read, but it hasn't been written yet, then you must write it." ~Toni Morrison
PMEmail Poster               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 
Celtic Radio Network
Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. They provide music license coverage through SOCAN.
Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Celt-Rock-Radio, A Celtic Christmas, SaltyDog Radio, Best of Celtic Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!Best Viewed With MicroSoft Edge, Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]