Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Beginner's Welsh, Welsh with English Translations
Bookmark and Share
austaff 
Posted: 10-Jun-2005, 09:37 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Helo pawb

Ryn ni golli fi?

Dw i 'n wedi dod yn prysur iawn. Dw i a llyfr ceidwad ac y ddiwedd o'r mis yw yn wastad prysur iawn. Fy wneud wefanua hefyd ac wedi newydd orffen un am a cwmni pel-foli . Croeso i'r bwrdd Aonghas ryn ni i gyd dysgu Cymraeg yma . Fel Gwenynen dw i'n dysgu Cymraeg ers mis naw nawr defnyddio Catchphrase ac Llloyds ac E-Wlplan http://www.swan.ac.uk/dace/e-wlpan/Default.htm

Gobeithio Siarls yn iawn ag ryn ni eisiau e i helpu gyda ein gramadeg . Antwn ble rywt ti fyw yn yr UDA?


I have been very busy I am a book keeper and the end of the month is always very busy. I make webpages also and have just finished one for a volley ball company Welcome to the board Aongas we are all learning welsh here. Like Gwenynen i have been learning welsh for 9 months now using Catchphrase and Llyods an E Wlplan I hope Siarls is ok as we need his help with our grammar. Antwn where do you live in the USA


--------------------
A fo ben bid bont
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 11-Jun-2005, 07:49 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Shw mai, Antwn. Dyna berygl i ddysgu ieithoedd ar eich pen eich hun. Dydych chi ddim yn gwybod pan ydych chi'n gwneud camsyniadau. Beth bynnag, dw i'n hoffi dweud "Wn i ddim." a "Wyddwn i ddim." yn lle "Dw i ddim yn gwybod." a "Do'n i ddim yn gwybod." Maen nhw'n swnio'n hyfryd. Os dw i'n dysgu un beth newydd bob dydd, dw i'n falch.

--- Antwn, that's a danger in learning languages on your own. You don't know when you make mistakes. Anyway, I like to say these short phrases instead of the long ones. They sound wonderful. If I learn one new thing a day, I'm glad.

Helo, Austaff. Mae'r 'audio' ar yr E-Wlpan byth gweithio! Wyt ti'n gwybod pam?

--- Austaff, the audio for the E-Wlpan never works. Do you know why?


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Antwn 
Posted: 11-Jun-2005, 09:37 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Sgwennodd Gwenynen: "Dyna berygl i ddysgu ieithoedd ar eich pen eich hun. Dydych chi ddim yn gwybod pan ydych chi'n gwneud camsyniadau".

Cytuno'n llwyr Gwen, yn enwedig os oedd y gwerslyfr yn anghywir! Ond gan y Gymraeg tybed ai unrhywun sy'n gwybod a ymadrodd yn gywir neu beidio? Wn i ddim. Pwy dylen ni ymddiried? Dw i newydd darllen cyn amled phosib oherwydd bod i'n ymddiried yr ysgrifennwyr rhan fwyaf. Os darllenwn llawer wedyn byddai gennyf dealltwriaeth yn well sut mae'r iaith yn gweithio. Fel synnwyr y bawd da, os cafodd ysgrifennwr ei gyhoeddi wedyn mae'n debyg ei fod yn defnyddio'r iaith yn ddigon da imi ei ymddiried er gwaethaf cymaint o amrywiadau. Serch hynny, mae eithriadau yn bodoli am y rheol 'na.

Austaff - Gobeithiaf y daw Siarls nl yn fuan hefydI completely agree Gwen, especially if the textbook was wrong! But with Welsh I wonder is there anyone who knows whether a passage is correct or not? I don't know. Who should we trust? I just read as often as possible because I trust the writers for the most part. If I would read more then I would have a better understanding how the language works. As a good rule of thumb, If a writer was published then its likely that he is using the language well enough for me to trust despite so many variations. Nevertheless, there are exceptions to that rule.

Antwn


--------------------
Yr hen Gymraeg i mi,
Hon ydyw iaith teimladau,
Ac adlais i guriadau
Fy nghalon ydyw hi
--- Mynyddog
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 11-Jun-2005, 10:47 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Syniad call, Antwn. --- Wise idea, Antwn.

Austaff, anghofiais i fy ymddygiad. Ail-ddechra i.
Do. Ro'n ni wedi colli di. Wyt ti wedi gwneud gwefannau eraill? Rhaid bod y gwaith yn ddiddorol. Mae fy merch hynaf a fy ngw?r yn hoffi cynllunio'n gwefannau hefyd.

--- Austaff, I forgot my manners. I'll begin again.
Yes, we missed you. Have you made other websites? It must be interesting. My eldest daughter and my husband like to design their websites too.

Hwyl am y tro.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
austaff 
Posted: 14-Jun-2005, 08:59 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Cyfarchion pawb

Ie, Dw i'n wedi wneud llawer o wefannau am wahanol bobl ac fy clwbiau llew, mae hi yn ddiddorol iawn, ac yn dda i weld hwy pan hwy ar wedi orffen am y we..

Mae gen i problem gyda syml geiriau fel is, am, it,are, etc. ac eisiau llawer o ymarfer.

Mae hi'n ddiddorol i ddarllen eich negesau fel Antwn well gen i weld negesau yn Cymraeg unig ac defnyddio y geiriadur i darllen hwy pan dydw i ddim yn gwybod y gair.

Yes I have made a lot of web pages for different people and my Lions club, it is very interesting, and good to see them when they are finished on the web. I have problems with simple words and need a lot of practice. It is interesting to read your messages, Like Antwn I prefer to see messages in welsh only and to use the dictionary when I dont know the word

Cofion gorau angel_not.gif
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 14-Jun-2005, 11:40 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Gwenynen

Dw i ddim yn gwybod pam ti wedi gallu glywed y swn am E wlplan clicio y swn eicon i glywed Pa fath o cyfrifiadur wyt ti'n cael?

I dont know why you cant hear the sound on E wlplan click the sound icon to hear. What sort of computer do you have?
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 15-Jun-2005, 04:54 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Fe allem bostio yn Gymraeg heb gyfieithiadau a chynnwys dim ond eirfa ar y diwedd pe taen ei eisiau. Weithiau, mae'n rhy hawdd i ddarllen y Saesneg yn unig ac anwybyddu'r Gymraeg pan mae'r holl gyfieithiad yn cael ei ddarparu. Beth ydy eich meddyliau?

Antwn

Geirfa
gallem - we could (gallem ni)
cyfieithiadau - translations
cynnwys - to include
dim ond - only
ar y diwedd - at the end
pe taen - if we were
rhy hawdd - too easy
anwybyddu - to ignore
darparu - to provide
PMEmail Poster               
Top
austaff 
Posted: 15-Jun-2005, 07:31 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Syniad da Antwn fy cytuno, ond dw i credu mae rheolau am y bwrdd i ddarparu Saesneg cyfieithiadau. Dw i copi y neges Cymraeg ac bostio i rhaglen arall, cyfieithu i Saesneg defnyddio y geiriadur ac wedyn edrych i weld os ro'n i cywir. Beth rwyt ti meddwl Gwenynen?

Geirfa
cytuno = agree
rheolau = rules
geiriadu = dictionary
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 16-Jun-2005, 01:17 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Os mae pawb yn gyfforddus gyda'r syniad newydd yma, wedyn, fi'n methu gweld problem. Beth ydy'r cymedrolwyr yn meddwl?

If everyone's comfortable with this new idea, then I can't see a problem. What do the moderators think?


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad
Tra mr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded ir heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 16-Jun-2005, 02:36 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Shwmai, Siarls! Croeso yn l! Ro'n ni wedi dy golli di.

Mae cyfieithiadau'n ar gyfer pobl di-Cymraeg yn ogalstal dysgwyr newydd. Rhaid inni ofyn Susanna a Wizard am eu barnau.

A dweud y gwir, dw i'n awyddus iawn i wybod beth chi'n dweud. Rhaid i mi gyfaddef mod i'n darllen Seisneg cyn i mi ddarllen Cymraeg weithiau. Ond dw i'n ymdrechu darllen Cymraeg yn gynta. Bydda i'n dysgu'n well heb gyfieithiadau, dw i'n sicr. Ond newch chi roi geirfa bob amser, os gwelwch yn dda?

-----------

Hi, Siarls, welcome back. We've missed you.

Translations are for non-Welsh speakers as well as new learners. We should ask Susanna and Wizard for their opinions.

Actually, I'm very eager to know what all of you are saying. I must admit I sometimes read English before I read Welsh. But I'm trying to read Welsh first. I'll learn better without translation, I'm sure. But will you always give vocabulary, please?

PMEmail PosterUsers Website                
Top
austaff 
Posted: 16-Jun-2005, 06:46 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
Group Icon

Group: Wales
Posts: 326
Joined: 20-May-2005
ZodiacReed


male

Siarls! Croeso yn l! Ro'n ni wedi dy golli di rolleyes.gif
PMEmail Poster               
Top
WizardofOwls 
Posted: 16-Jun-2005, 09:48 PM
Quote Post

Member is Offline

Wanderer and Vagabond
********

Group: Celtic Nation
Posts: 5,141
Joined: 12-Mar-2004
ZodiacVine

Realm: Wytheville, Virginia

male

Hello everyone!

I don't realy see a problem with this format other than what gwenynen already mentioned, namely that there are non-Welsh speakers (like me) who would like to understand what is being said as well as the fact that at some point in the future we may get some complete beginners who won't understand what is being said and may actuall be turned off from the Welsh because of it! I have a suggestion... Why don't we keep Beginner's Welsh jsut as it is - Welsh with full English translation. then I could introduce an Intermediate Welsh thread which would be exactly what you are doing here... Welsh with difficult words translated. What do you think of that idea? Of course since I won't be able to udnerstand a word of what is being said, I will be depending heavily on those of you who speak Welsh to help me keep an eye on such a thread to ensure that nothing inappropriate gets posted.

So let me know what you think of that idea!

Cheers!


--------------------
Sln agus beannachd,
Allen R. Alderman

'S i Alba tr mo chridhe. 'S i Gidhlig cnan m' anama.
Scotland is the land of my heart. Gaelic is the language of my soul.
PMEmail PosterMy Photo Album               
Top
Ride a Cowboy 
Posted: 17-Jun-2005, 10:52 AM
Quote Post

Member is OfflinePeasant
*

Group: Celtic Nation
Posts: 14
Joined: 03-Jun-2005
ZodiacReed

Realm: Alberta, Canada.

male

As a complete beginner who can sum up his understanding of the Welsh language to less then 4 pages of vocab/phrase's... Looking at posts like thoes above takes a level of motivation I just can not summon after a day of work!


However, as not one post in this thread is accompanied with phonetic pronunciation assistance, I am getting nothing from them anyhow with regards to speaking the language. =( (What I am interested in afterall) Sure, I can type out the basics to a greeting and ask how things are, but how does that help me speak it?

So altho they don't drive me from me desire ta learn Welsh, it does force me intae looking to other threads or forums.


Perhaps I am just missing something afterall. heh, wouldn't be the first time that has happened.
PMEmail Poster               
Top
Antwn 
Posted: 18-Jun-2005, 01:36 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 1,409
Joined: 18-Apr-2005
ZodiacBirch

Realm: UDA ond o linach Cymry

male

Rhydd i bawb ei farn. Serch hynny, dyma un broblem bwrdd arall, na fydd neb yn mynd yna. Mae gyda ni y ddau fwrdd eisioes ac mae dim ond pump ohonon ni sy'n bostio ar y gorau ac rydyn ni'n defnyddio un fwrdd yn gyfan gwbl. Does 'da fi dim byd yn ei erbyn, cofiwch - nad ydy e newydd ymarferol ar hyn o bryd.

Everyone has their own opinion. Nevertheless, here's one problem with another board, no one will go there. We have two boards already and only five of us who post at best and we use one board exclusively. I have nothing against it mind you, its just not practical at the moment.

Yn anffodus, nid oes gyda ni ddigon o aelodau eto er mwyn gyfiawnhau tri byrddau yn fy marn a fydd bawb yn mynd i'r un fwrdd, siwr o fod, a fydd yn gadael y rheiny sy'n llai rhugl fel allanolwyr. Felly bydden ni'n gelyniaethu'r aelodau newydd o'r dechrau wrth iddyn nhw orfodi i gymryd rhan ar y bwrdd lle oedd yr iaith yn mynd dros eu pen. Gadewch inni eu cynnwys er mwyn iddyn nhw deimlo groesawgar. Os amgen elid ar fwrdd arall ar y diwedd wrtho'i hunan fel fi, pan ar y bwrdd Cymraeg uwch roeddwn.

Unfortunately we don't have enough members yet to justify three boards in my opinion and surely everyone will go to the same board making those who are less fluent outsiders. So we would alienate new members from the beginning by forcing them to take part on a board where the language was over their heads. Let's include them so that they feel welcomed. Otherwise one would end up on another board alone, like I was on the advanced Welsh board.

O ystyried fe allai taw aelodau newydd yn dod yma sydd ddim yn rhugl iawn ac mae rhai aelodau cyfredol yn teimlo angen am gyfieithiad hollol arnynt, fe ddylen ni gadw'r status quo dybiwn i. Does 'da neb syniad yn well? Mae'n ddwrg 'da fi am ei ddweud ers y bydden ni'n ennill llawer wrth y ffordd newydd ond y mae'n bwysig i gael chwarae teg i bawb, timod. Pa un bynnag ffordd dy fod yn torri y bara, gallet ei fwyta o hyd. Fydd bawb yn cael eu dysgu ac ymarfer oddiar ein bwrdd - cyfieithiadau yn hollol neu beidio.

Considering that new members could come here who are not very fluent and current members feel a need for complete translations, I suppose we should keep the status quo. Doesn't anyone have a better idea? I'm sorry to say it since we would gain alot by the new way but its important to be fair to everyone you know. Whichever way you cut the bread you can still eat it. People will learn from our board - complete translations or not.

Un gwestiwn am bwnc arall - faint ydyn ni eisiau cywiriadau i'n Cymreag? Os oes gamgymeriadau wedi'u gwneud dro ar l tro wedyn fyddan nhw'n dod yn arferol. Eto, petai'r bwrdd yn trawsffurfio i mewn i'r ysgoldy, yna fyddai neb yn ei fwynhau, efallai. Mae hyn y cwestiynau a gadw fi yn ddeffro trwy'r nos. wink.gif

One question about another subject - how much do we want corrections to our Welsh? If mistakes have been made again and again then they will become habitual. Yet, if the board were transformed into a schoolhouse, then no one would enjoy it perhaps. These are the questions which keep me awake at night. wink.gif

Cofion cynnes i bawb. Gad i mi groesawu Siarls yn l hefyd. thumbs_up.gif

Antwn
PMEmail Poster               
Top
Siarls 
Posted: 18-Jun-2005, 03:32 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Diolch, Antwn. Fi'n teimlo'n ddrwg bod lot o "fuss" am f'absennoldeb. Ta beth, fi eisiau dweud bod yn anodd imi gywirio eich pyst achos nad wyf eisiau creu "tŷ ysgol". Fi'n meddwl bod yn well i ofyn eich cwesitynau yn yr edau "Croeso i Gymru", yn lle derbyn eich cywiriadau fan hon.

Thanks, Antwn. I feel bad that there's a lot of fuss about my absence. Anyway, I'd like to say that it's difficult for me to correct your posts because I don't want to create a schoolhouse. I think that it's better to ask your questions in the Croeso i Gymru thread, rather than receiving your corrections here.
PMEmail Poster               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a SonixFM radio station that is based in Canada. SonixFM and SonixCast provide music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With IE 8.0 (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]

Celtic Hearts Gallery | Celtic Mates Dating | My Celtic Friends | Celtic Music Radio | Family Heraldry | Medieval Kingdom | Top Celtic Sites | Web Celt Blog | Video Celt