Welcome Guest ( Log In | Register )

Reply to this topicStart new topicStart Poll

> Beginner's Welsh, Welsh with English Translations
Bookmark and Share
gwenynen 
Posted: 29-Apr-2005, 07:19 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Dyna wych! Ti'n byw ym mro Gymraeg, te. Ydy'ch teulu'n siarad Cymraeg hefyd? Wyt ti'n siarad Eidaleg yn rhugl?
That's great! You live in a Welsh speaking community, then. Does your family speak Welsh too? Do you speak Italian fluently?

Dw i'n siarad Siapanaeg/Japanaeg yn rhugl. Mae hi'n fy mamiaith.
I speak Japanese fluently. It's my mother tongue.


--------------------
Weithiau, mae'r ateb i'n problemau o dan ein trwynau, dim ond bod angen i ni gymryd cam yn l ac edrych eto. - Stuart Kerner
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 30-Apr-2005, 08:14 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Fi'n byw ar ffin y Fro Gymraeg. Mae lot o bobl fan hon yn siarad Cymraeg achos ein bod ni'n byw ar y ffin, ond yn swyddogol, dydy Sir Abertawe ddim ym Mro Gymraeg.
I live on the border of the Welsh-speaking heartlands. A lot of people here speak Welsh because we live on the border, but officially, Swansea County is not Welsh-speaking.


Fi'n siarad Eidaleg yn rhugl, ac hefyd Sbaeneg a Ffrangeg. Ond gydag acen Cymraeg cryf iawn!!! Fi'n gobeithio eu siarad yn well yn y dyfodol. Yr haf yma, fi'n mynd i'r Eidal er mwyn astudio Eidaleg yn ddwys. Hoffwn i siarad Catalaneg ac ysgatfydd, Gaeleg yr Alban.
I speak Italian fluently and also Spanish and French. But with a very strong Welsh accent! I hope to speak them better in the future. This summer, I am going to Italy in order to study Italian intensively. I would like to speak Catalan and maybe Scottish Gaelic.

Wyt ti'n Japanaidd, te? Pa ieithioedd ydy dy blant yn siarad? So, pam wyt ti eisiau siarad Cymraeg? Beth ydy dy enw go iawn? Ble glywedaist ti am Gymraeg yn gyntaf?
Are you Japanese,then? Which languages do your children speak? So, why do you want to speak Welsh? What's your real name? Where did you first hear about Welsh?


--------------------
Gwlad, gwlad, pleidiol wyf im gwlad
Tra mr yn fur
I'r bur hoff bau
O bydded ir heniaith barhau
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 30-Apr-2005, 04:28 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Ydw. Dw i'n Japanaidd ac yn byw yn UDA. Fy enw i ydy Junko Salmon (ond dydy fy ngw^r DDIM "Bill".) Mae 'mhlant yn siarad Saesneg ac eithrio fy merch hyna sy'n siarad Japanaeg yn rhugl hefyd. Mae'r lleill yn deall yr iaith hawdd. Clywais i am Gymraeg a Chymru yn gyntaf pan o'n i'n darllen am actor o Gymru. O'n i byth yn gwybod amdanyn nhw cyn hynny ac eithrio Tywysog a Thywysoges Cymru. Dw i'n cofio pan o'n i'n edrych ar Gymru ar map Prydain, ac yn meddwl, "Pam fod enwau rhyfedd yma?" Dw i'n dysgu Cymraeg achos fy mod i'n lyfio'r iaith a Chymru. Ond does dim cyfle i siarad Cymraeg yma o gwbl, mae arna i ofn.

I'm Japanese and live in USA. My name is Junko Salmon. My children speak English except my eldest daughter who speaks Japanese fluently too. Others understand easy Japanese. I heard about Welsh and Wales when I read about an actor from Wales. I had never known about them until then except Prince and Princess of Wales. I remember when I was looking at Wales on a map of Britain, and thinking, "Why are there strange names here?" I'm learning Welsh because I love the language and Wales. But there is no chance to speak Welsh here at all, I'm afraid.

--------------

Wyt ti'n siarad pum iaith?! Sut wyt ti'n dysgu mor llawer o ieithoedd? O't ti wedi mynd i ddosbarthiadau?

Do you speak five languages? How did you learn so many? Did you go to classes?
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 01-May-2005, 05:24 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Fi'n dwlu ar ieithoedd a diwylliannau. Yn yr ysgol, ti'n gallu astudio dim ond Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg, Sbaeneg, Eidaleg ac Almaeneg. Astudiais i ddim Almaeneg. Ar l i'r ysgol, es i i Brifysgol Llundain i astudio Ffrangeg a Sbaeneg, ond oedd hiraeth gyda fi, felly es i yn l i Gymru er mwyn astudio'r Gymraeg. Sut bynnag, ym Mhrifysgol Cymru Abertawe (le fi'n mynd nawr), ti ddim yn gallu astudio dim ond un bwnc, rhaid iti gwneud modiylau ychwanegol yn adrannau eraill. Felly, dewisais i Eidaleg a nawr fi'n mwynhau yn ogystal, fi wedi newid i joint honours!!

I love languages and cultures. At school, you can only study English, Welsh, French, Spanish, Italian and German. I didn't study German. After school, I went to the University of London to study French and Spanish, but I had hiraeth (literally, homesickness but we often use the Welsh word whether speaking English or not to describe a "Welshman who longs for Wales again"), so I came back to Wales to study Welsh. However, at the University of Wales Swansea (where I go now), you can't just study one subject, you have to do elective modules in other departments. So, I chose Italian and am enjoying so much, I switched to joint honours!!

Gyda llaw, mae fy ffrind Eidalaidd, Sara, yn astudio Saesneg a Japaneg ym Mrhrifysgol La Sapienza[/ yn Rhufain!
By the way, my Italian friend Sara studies English and Japanese at the University of La Sapienza in Rome!

Rhybudd bach, oeddet ti'n iawn pryd dywedaist Siapan, felly defnyddiwch e dim ond yn llythrau ffurfiol. Mae'r gair Japan yn well yn Gymraeg Lafar. Siapan yn air hen ffasiwn iawn, pryd fodolodd ddim y llythren J!!
Little warning, you were right to say Siapan, but use it only in formal letters. It's better to say Japan in spoken Welsh. Siapan is a really old fashioned word when the letter J didn't exist in Welsh!
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 01-May-2005, 03:40 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Diolch am y 'rhybudd bach.' Ffeindiais i 'Siapan' yn y geiriadur i ddysgwyr gan Heini Gruffudd. Thanks for the little warning. I found 'Siapan' in the dictionary for learners by Heini Gruffudd.

Sut o't ti'n dysgu'r ieithoedd wahanol? Oes cyngor 'da ti i ddysgu iaith estron? How did you learn different languages? Do you have an advice in studying a foreign language?

Dw i eisiau gofyn y cwestiwn hwn at bawb sy'n dysgu Japaneg achos bod hi'n iaith anghyffredin. Pam mae Sara yn dysgu Japaneg? I want to ask everyone who's learning Japanese this question because it's an uncommon language. Why is Sara learning Japanese?

PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 02-May-2005, 04:50 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Mae Heini Gruffydd yn athro yn fy mhrifysgol i!! Heini Gruffydd is a lecturer at my uni!!

Fi'n ffeindio bod rhaid ymarfer i ddysgu ieithoedd newydd. Dywedodd fy athrawes Sbaeneg (sy'n mam fy ffrind gorau hefyd) bod yn syniad da i ddysgu deng ngair/deg gair (deng ngair = Cymraeg Lenyddol, deg gair = Cymraeg Lafar) newydd bob dydd. Fi'n treial dilyn y method ma.
I find that you need practice to learn new languages. My Spanish teacher told me (she's also my best friend's mother) that it's a good idea to learn ten new words a day. I try to follow this method.

Mae'n od, ond fi'n dwlu ar ramadeg. Mae'n ddiddorol iawn imi.
It's strange, but I love grammar. It's really interesting to me.

Sai'n shwr pam mae Sara yn astudio Japaneg. Mae hi'n dwlu ar ieithoedd hefyd. Bydda i'n gofyn iddi hi! Pryd daeth Sara i Gymru i ymweld a^ fi, dywedodd yr hoffai ddysgu Gymraeg. Felly, efallai bod archwaeth am ieithoedd anodd iawn gyda hi!!!
I'm not sure why Sara's studying Japanese. She loves languages as well. I will ask her! When Sara came to Wales to visit me, she said that she would like to learn Welsh. Therefore, maybe she has an appetite for very difficult languages!!!
Fi'n meddwl bod Japaneg yn eitha pwysig, cofiwch. Am fusnes.
I think that Japanese is quite important, mind. For business.
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 02-May-2005, 08:52 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Dw i'n defnyddio geiriadur Heini Gruffydd yn aml iawn. Mae e'n wych i ddysgwyr. It's falling apart from the frequent use! (I can't say this in Welsh.) -- I use Heini Gruffydd's dictionary very often. It's great for learners.

Dw i'n deall dy fod di wedi llwyddo achos dy fod di'n dwlu ar ddysgu ieithoedd. Dw i'n lyfio dysgu Cymraeg ond dw i ddim dysgu deg gair newydd bob dydd! Ond mae hi'n syniad da. Dw i'n dysgu geiriau newydd mewn dy negeseuon. -- I understand you've succeeded because you love to study languages. I love learning Welsh but I'm not learning ten new words a day! But it's a good idea. I learn new words in your messages.

Mae Japaneg yn anodd iawn. Mae hi'n mor wahanol o ieithoedd eraill. Dw i'n falch bod Sara yn dysgu hi. -- Japanese is very difficult. It's so different from other languages. I'm glad Sara is learning it.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 02-May-2005, 10:11 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

It's falling apart from the frequent use.
Mae e'n torri o'r neilltu o ganlyniad i'w ddefnydd aml.

I've highlight "o ganlyniad i" because it's an excellent phrase. It can be used for any sentence where you want to express consequence.
because of
as consequence of
consequently
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 02-May-2005, 10:03 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Diolch am yr ymadrodd defnyddiol. Dyma fy ngeiriau newydd i ddysgu heddiw. -- Thanks for the useful phrase. These are my new words to learn today.
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 03-May-2005, 05:30 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Ti'n gallu treiglo'n dda iawn! Shwd wyt ti'n teimlo am dreigladau? O le wyt ti'n ffeindio help - Mr Gruffydd?!
You mutate very well! How do you feel about mutations? Where do you find help - Mr Gruffydd?!
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 03-May-2005, 09:32 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Roedd y treigladau cysyniad newydd sbon i fi. Cawson nhw'u dyfeisio er mwyn 'rhwystro estroniaid rhag dysgu Cymraeg,' dw i'n siw^r! (to prevent someone from doing something - H. Gruffudd.) Mae'r treiglad trwynol yn anhawsaf. Mae rhestr treigladau wrth fy nesg i. Dw i angen ei edrych arni hi yn aml i ysgrifennu Cymraeg. Does dim help 'da fi ac eithrio pobl garedig fel ti. --- Mutations were a brand new concept for me. They were invented in order to prevent foreigners to learn Welsh, I'm sure! Nasal mutation is the hardest. I have a list of mutations by my desk. I have to look at it often to write Welsh. I have no help except kind people like you.

Dw i'n ceisio dysgu'r ymodrodd ar gof y ddwedaist ti ddoe. Ysgrifennais i fe ar ddarn o bapur ac ro'n i'n ymarfer ym mhobman (hyd yn oed yn Wal-Mart heddiw.) Ond mae e'n gwrthod i ddod yn fy mhen! Gobeitho y bod i'n llwyddo un ddiwrnod. -- I'm trying to memorize the phrase you said yesterday. I wrote it on a piece of paper and was practicing it everywhere (even in Wal-Mart today.) But it refuses to go into my head. I hope I'll succeed one day.

Wyt ti'n gweithio fel tiwtor Cymraeg rhan amser? --- Do you work part time as a Welsh teacher?
PMEmail PosterUsers Website                
Top
gwenynen 
Posted: 03-May-2005, 10:48 PM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

PS: I meant "kind people like you and those in Welsh language forums."
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 04-May-2005, 07:22 AM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Ydw. Fi'n dysgu plant sy'n mynd i'r ysgolion Cymraeg, ond sy'n dod o deuluoedd di-Gymraeg.
Yes, I tutor children who go to Welsh schools, but who come from non-Welsh speaking families.

Pryd chi'n clywed treigladau, byddech yn deall o ganlyniad i'ch synnwyr cyffredin chi a byddech yn adnabod y gair. Fi'n mynd i roi mwy o gyngor ar dreigladau yn y fforwm Croeso i Gymru nawr.
When you hear mutations, you will understand because of your common sense and you will recognise the word. I'm going to give some more advice on mutations in the Croeso i Gymru thread.
PMEmail Poster               
Top
gwenynen 
Posted: 05-May-2005, 07:24 AM
Quote Post

Member is OfflineCeltic Guardian
********

Group: Celtic Nation
Posts: 766
Joined: 26-Mar-2005
ZodiacReed


female

Diolch am ddefnyddio'r ymadrodd eto. Dw i'n meddwl fod i wedi ei ddysgu e ar gof o'r diwedd. Ro'n i'n ei weld e mewn llyfr hyd yn oed! --- Thanks for using the phrase again. I think I have memorized it at last. I even saw it in a book!

Pryd ti'n gorffen y colleg, beth byddi di'n hoffi ei wneud? --- When you finish college, what do you want to do?
PMEmail PosterUsers Website                
Top
Siarls 
Posted: 07-May-2005, 03:47 PM
Quote Post

Member is OfflineStudent of Modern Celtic Languages
Group Icon

Group: Wales
Posts: 787
Joined: 19-Apr-2005
ZodiacHawthorn

Realm: The Lliw Valley, South Wales

male

Sai'n shwr beth fi eisiau gwneud eto. Falle y bydda i'n gwneud PhD yn Gymraeg ac ei dysgu hi ar lefel gradd.
I'm not sure what I'd like to yet. Maybe I'll do a PhD in Welsh and teach it at degree level.
Neu wleidyddiaeth Gymru. Or Welsh politics.
Neu wleidyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd. Or European politics.

Beth wyt ti eisiau gwneud ar ol ichi ddysgu Cymraeg? Dechrau dysgu iaith newydd?
What do you want to do once you have learnt Welsh? Start learning another language?
PMEmail Poster               
Top
0 User(s) are reading this topic (0 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

Reply to this topic Quick ReplyStart new topicStart Poll


 

Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. They provide music license coverage through SOCAN.
Celtic Radio Network, Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Ye O' Celtic Pub, Celt-Rock-Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!

Best Viewed With Chrome (1680 x 1050 Resolution), Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]