Printable Version of Topic
Click here to view this topic in its original format
Celtic Radio Community > Wales > Ffilmiau


Posted by: Antwn 18-Dec-2005, 11:16 AM
Croeso. Dyma fforwm Cymraeg lle gallwn ni siarad am ffilmiau. Y sawl sydd wedi gweld ffilm dda gall wneud sylw arni yma ac ymarfer y Gymraeg ar yr un pryd o ganlyniad. Mwynhewch!

Posted by: gwenynen 18-Dec-2005, 05:14 PM
Syniad da, Antwn oherwydd dw i newydd wylio'r ffilm, The Lion, the Witch and the Wardrobe gyda'r teulu ddoe. Postiais i amdani yn yr edau arall yn Saesneg hefyd. Roedd hi'n rhagorol! Gawsoch chi gyfle i wylio hi? Ein hoff storiau ni ydy Narnia. Mae'r ffilm yn cadw'r sylwedd (gist?) o'r stori. Mae'r 'special effects' yn fendigedig. Gobeithio y gwnân nhw ffilmiau ar gyfer y gweddill o'r storiau hefyd.

--- Good idea, Antwn because I just watched the film, The Lion, the Witch and the Wardrobe with my family yesterday. (I think it'd be better if we included translation too for the sake of non-Welsh speakers because I see this thread has been visited several times.) I posted about it in another thread in English too. It was splendid! Did you all get a chance to watch it? Narnia is our favorite stories. The film keeps the gist of the story. The special effects were wonderful. I hope they'll make ffilms for the rest of the stories too.

Posted by: Mihangel 19-Dec-2005, 08:28 AM
Rydw i ddim i wedi gweld eto'r ffilm "The Lion, the witch and the wardrobe" ond gobeitho i yn fuan.
Mae gwybod da'r ffilm dilyn y lyfr yn fanwl.

---I have not yet seen the film "The lion, the witch and the wardrobe" but hope to do so soon.
It is good to know the film follows the book reasonably well.

Posted by: Siarls 19-Dec-2005, 08:32 AM
Dw i heb weld y ffilm eto, ond dw i eisiau'n fawr!
Yn ddiweddarach, dw i'n methu atal gwylio Spanglish gyda Adam Sandler, Paz Vega, Tea Leoni a Cloris Leechman.
Mae 'na ffilm hardd. Ac dw i'n dwlu ar wrando ar y Sbaeneg! Ar ol gwlyio'r ffilm 'ma - byddwch chi eisiau dysgu Sbaeneg hefyd - yn lle Cymraeg sicr o fod.

I haven't seen the film yet but I really want to!
Recently, I can't stop watching Spanglish.
Such a beautiful film. And I love listening to the Spanish. After watching this film - you'll want to learn Spanish as well - instead of Welsh probably!

Posted by: gwenynen 19-Dec-2005, 09:34 AM
Dyweda i amdani wrth fy merch sy'n dysgu Sbaeneg. Ydy. Mae Sbaeneg yn iaith brydferth, ond dim yn gymaint â'r Gymraeg! smile.gif

--- I'll tell my daughter who's learning Spanish about the film. Yes, Spanish is a beautiful language, but not as much as Welsh!

Posted by: Antwn 20-Dec-2005, 12:56 PM
Cytuno'n llwyr Siarls. 'Na ffilm hardd ydy Spanglish. Dw i wedi'i gymeradwyo i ambell cyfeillion a theulu. Dw i wedi meddwl am ddysgu'r Sbaneg ond ai Gymraeg fy mod yn caru yn fwy na ddim arall.

I completely agree Siarls. Spanglish is a beautiful film. I have recommended it to a few friends and family. I have thought about learning Spanish but its Welsh that I love more than any other.


'Roedd Croniclau o Narnia yn ffilm hyfryd hefyd. Dw i'n falch o weld iddyn nhw gadw i'r llyfr yn ffyddlon iawn hefyd Gwen. Fi'n antur ffilm nesaf yw King Kong! Ar ol LOTR gan Peter Jackson, fyddwn yn gweld un rhywbeth iddo wneud.

Chronicles of Narnia was a lovely film too. I'm glad to see that they loyally kept to the book too Gwen. My next film adventure is King Kong. After LOTR by Peter Jackson I would see anything that he made.

Posted by: Mihangel 23-Dec-2005, 02:18 AM
Fy marched siarad Ffrangeg a dw i’n siarad Sbaeneg tipyn bach. Neis leithoedd.
Oes, unrhyw un edrych y diweddaraf “Harry Potter” ffilm eto?
---My daughters speak French and I can speak a little bit of Spanish. Nice
languages.
Anyone seen the latest Harry Potter film yet?

Posted by: Antwn 23-Dec-2005, 09:28 AM
Oes, dw i wedi'i gweld. Mae'n tywyll iawn ac yr oedd hi'n ffilmio tywyll iawn hefyd. Yr hyn fy mod yn hoffi am Narnia taw cadarnhaol yw hi. 'Roedd gyda hi dewines ddrwg siwr o fod, ond yr oedd gyda Narnia awyrgylch gobeithiol amdani, wrth ar y cyfan oedd Harry Potter yn teimlo sinistr iawn er ei gwaethaf hi'n dibeniad hapus.


Yes I have seen it. Its very dark and it was filmed very dark too. What I like about Narnia is that its positive. Sure it had an evil witch but Narnia had a hopeful atmosphere about it while on the whole Harry Potter felt very sinister despite its happy ending.

Posted by: Siarls 23-Dec-2005, 11:41 AM
Es i weld Narnia ar Ddydd Mercher - mewn gwirionedd, ni fwynheais. Neithiwr, gwelais Spanglish unwaith eto! Heno, dw i'n mynd i dy^ fy ffrind yn Abertawe i weld un o fy hoff ffilmiau - Housesitter gyda Steve Martin a Goldie Hawn - dw i'n gobeithio i fy ffrind yn ei hoffi!
Dw i ddim yn hoffi Harri Potter - gellaf weld dylanwad oddi wrth LOTR a Narnia ayyb.

Antwn - beth wyt ti'n meddwl am gymeriad Tea Leoni yn Spanglish - Mrs Clasky?

Posted by: Mihangel 24-Dec-2005, 02:12 AM
Dw I’n cytuno â y “Narnia” ‘ma wedi hapus storďau annhebyg “Harry Potter”. Dw I’n hoffi “Narnia” mwy.

--- I agree that Narnia has a happy story unlike Harry Potter. I like Narnia more.

Posted by: Antwn 28-Dec-2005, 05:32 PM
QUOTE (Siarls @ 23-Dec-2005, 12:41 PM)
Antwn - beth wyt ti'n meddwl am gymeriad Tea Leoni yn Spanglish - Mrs Clasky?

Hen drwyn! Aeth hi o dan fy nhgroen yn ofnadwy trwy'r ffilm. Yr oedd eisiau arna fi neidio i fewn i sgrin a dweud wrthi y dylai beidio ymyrryd a^ phawb a'u dull o fyw. Styfnig fel mul hefyd oedd hi. 'Roedd hi'n sicr taw hi sy'n wybod y dewis gorau i bawb ond ni allai hi erioed mynd heibio ei anniogelwch ei hunan. Waeth iddi ymddwyn mor ddrwg o'i herwydd. Wrth gymryd ar esgus cymorth, oedd hi wedi achosi ddifrod ym mhob perthynas o'i chwmpas er mwyn gael rhwydd hynt.

Mae arnaf i ofn iddi bersonoli sut mae bobl eraill yn golwg ar Americanwyr. Pam ydyn nhw'n edrych yn gam arnom ar dro? Gallai agwedd fel hithau fod un rheswm am hyn, ymysg rhai eraill.

Mae'r ffilm yn gweithio ar nifer o lefelau -- fel stori rhamantus, fel stori am wrthdrawiad diwylliannol a portread sut mae wladychwyr o Fexico yn cyfannu a^ diwylliant Americanaidd.

Er gwaethaf yr hyn y dywedwyd uchod, does dim rhaid yn dweud ei bod yw ffilm gyda'i chalon yn ei lle.

Weles y ffilm The Island ar DVD pen wythnos ddiwethaf. Gwych!

Posted by: Mihangel 14-Jan-2006, 09:33 PM
Rydw I newydd wlio “Braveheart” gyda Mel Gibson ar y teledu eto.
Dw i’n y hoffi ‘ma ffilm er e wedi hanes camsyniodau. Ond pleaserus.


I have just finished watched “Braveheart” with Mel Gibson on television again.
I do like this movie although it has some history errors. But enjoyable.

Posted by: Antwn 15-Jan-2006, 01:52 PM
Dw i'n hoff o'r ffilm hon hefyd. Fydd Hollywood yn aberthu cywirdeb hanesyddol am stori dda fel rheol os yw hanes yn rhy ddiflas i "box office" mawr. Edrychwch ar Pocahontas! Pan allai brosiect fod yn costio $80 miliwn, yna y mae angen arnynt yn adennill eu buddsoddiad hefyd, felly maen nhw wedi gorfod bod yn ofnus am gymryd gormod o risgiau. Mae gyda ni sianel hanesyddol i'r gwirionedd.

I'm fond of that film too. Hollywood will sacrifice historical truth for a good story as a rule if history is too boring for big box office. Look at Pocahontas! When a project may cost $80 million then they need to recoup their investment too, so they have had to be afraid about taking too many risks. We have the history channel for the truth. thumbs_up.gif

Beth yw "box office" yn Gymraeg?

Posted by: gwenynen 15-Jan-2006, 02:33 PM
Roeddwn i wedi gwylio Braveheart hefyd. Mae hi'n ffilm mwya torcalonnus dw i erioed wedi gwylio. Methais i atal crio wrth ei gweld. Ond fel chi'n dweud, roedden nhw newid y stori. Ffilm arbennig ydy hi beth bynnag. Dylai Mel Gibson wneud ffilm ynglyn â hanes Cymru.-----

I've watched Braveheart too. It's the most heartrending film I've ever watched. I couldn't stop crying while watching. But as you say, they changed the story. Special film anyway. Mel Gibson should make a film about Welsh history.

Posted by: Antwn 17-Jan-2006, 11:21 AM
Yn wir!! Fyddai taw peth gwych, ffilm am hanes Cymru.....yn Gymraeg wrth gwrs! Mae'n ddigon o storiau, siwr o fod.

Truly! That would be a wonderful thing, a film about the history of Wales....in Welsh of course.

Posted by: gwenynen 30-Jan-2006, 12:12 AM
Gwyliais i ffilm Tân ar y Comin gan s4c. Ces i fenthyg copi gan Gymdeithas Madog. Ond fe'm siomwyd i. Ro'n nhw wedi newid y stori'n ormod. Mae'r llyfr yn llawer well na'r ffilm. Tybed ydy T. Llew yn ei chymeradwyo? Ac eto, roedd y golygfeydd yn hyfryd!-------
I watched Tân ar y Comin by s4c. I borrowd (actually rented, but don't know the right word) it from a Welsh Society. But I was disappointed. They'd changed the story too much. The book is much more interesting. I wonder if T.Llew approves? And yet, the sceneries were lovery.

Posted by: Siarls 31-Jan-2006, 05:52 PM
Hoffwn weld ffilm Cymraeg fel Notting Hill neu 4 Weddings and a Funeral. Ch'mod - comedi prydeinig yn nodweddiadol. Mae gennym yr awduron yn sicr!I'd like to see a Welsh film like Notting Hill or 4 Weddings and a Funeral. Y'know - a typically British comedy. We have the writers surely!

Posted by: Antwn 31-Jan-2006, 07:26 PM
Fi hefyd Siarls, ond hoffwn weld ffilm bennaf i maes o hanes Cymraeg yn ogystal ag hynny. Yn anffodus nid siaradwr yw Anthony Hopkins -

Me too Siarls, but I'd like to see a major film out of Welsh history in addition to that. Too bad Anthony Hopkins is not a speaker.

Posted by: Mihangel 01-Feb-2006, 05:32 AM
Wyt ti’n pawb wedi gweld y ffilm “Memoirs of a Geisha” eto?

Has anybody seen the film “Memoirs of a Geisha” yet?

Posted by: gwenynen 01-Feb-2006, 09:19 AM
Wnes i ddim ond aeth fy merch i'w weld. Ti'n gwybod, Michael, bod bron holl actorion sy'n chwarae rhannau Japaneiad yn ddi-Japaneaid. Dw i'n gobeithio bod pobl ddim yn cael argraffiadau anghywir.


----
I didn't but my daughter went to see it. You know, Michael, almost all the actors who play the parts of Japanese aren't Japanese. I hope people don't get the wrong impressions.

Posted by: Siarls 01-Feb-2006, 12:18 PM
Dw i'n credu bod hwnna'n ofnadw! Byddwn i'n mor grac oni ddefnyddid actorion Cymraeg mewn ffilm Cymraeg!! Nid wyt ti'n grac amdano, Gwen?

I think that's terrible! I'd be so angry if Welsh actors weren't used in a Welsh film!! Aren't you angry, Gwen?

Posted by: gwenynen 02-Feb-2006, 09:30 AM
Ydw, siwr! Maen nhw'n gwneud hynny yn aml mewn ffilmiau Hollywood oherywedd dydy'r rhan mwya o'r actorion Japaneaid ddim yn siarad Seisneg. Ond dylai Hollywood gwneud ffilmaiu gyda is-deitlau fel gwnaeth Mel Gibson yn Passion of the Christ.----
I am, to be sure! They do that often in Hollywood films because most of the Japanese actors don't speak English. But they should make films with subtitles like Mel Gibson did in Passion of the Christ.

Posted by: Mihangel 02-Feb-2006, 07:03 PM
Dw i’n meddwl hynny yn trueni ddim yn defnydd actorion Japaneiad. (Siapaneiad)
----------------------
I think that is a a pity not using Japanese actors. (Siapaneiad) I saw this spelling in one of my dictionary’s.

Posted by: Siarls 03-Feb-2006, 05:51 PM
Mae "Siapan" yn gywir, ond chydig yn hen ffasiwn.
"Siapan" is correct, but a bit old fashioned.

Fi'n gwylio Devil's Advocate ar y funud. Sai'n shwr mod i'n joio fe!
Rwyf yn gwylio Devil's Advocate ar y funud. Nid wyf yn sicr fy mod yn ei fwynhau.
I'm watching Devil's Advocate at the moment. I'm not sure if I'm enjoying it.

Posted by: gwenynen 17-Feb-2006, 02:18 PM
Ydych chi'n gwylio The Bill (y hen raglen, dim yr un newydd)? Mae fy merch yn dwlu ar y raglen ar ôl treulio ei gwyliau yn Lloeger y llynedd. Prynodd hi DVDs trwy'r ebay ac yn eu gwylio bob dydd. Mae hi'n gwybod popeth am y raglen yn fanwl fel gwyddoniadur. Mae hi'n edrych yn ddiddorol iawn.


----

Do you watch the Bill (the old one, not the new one)? My daughter is crazy about the program after spending her holidays in England last year. She bought DVDs through ebay and watch them everyday. She knows everything about the program in detail like an encyclopedia. It looks very interesting.

Posted by: Siarls 18-Feb-2006, 07:36 AM
Na, sai'n gwylio The Bill ond mae fy mrawd yn ei hoffi. Sai'n gwylio llawer o deledu - ac well 'da fi gomedi. Fy hoff raglen yw Becker o'r Unol Daleithiau, felly am y tro, fi'n gweithio dim ond Becker - does dim amser 'da fi am rywbeth arall!

No, I don't watch the Bill but my brother likes it. I don't watch a lot of television - and I prefer comedy. My favourite programme is Becker from the States, so for the time being, I only watch Becker - I don't have any time for anything else!

Posted by: gwenynen 18-Feb-2006, 09:02 AM
Mae'n eitha digri dy fod yn hoffi rhaglen Americanaidd a bod fy nheulu yn hoffi un Seisnig.

---

It's rather funny you like an American program and my family likes an English one.

Posted by: Siarls 19-Feb-2006, 04:56 AM
Wyt ti'n hoffi Becker?

Posted by: Antwn 19-Feb-2006, 01:17 PM
Dw i'n hoffi Becker ond maen nhw mo'i ddangos yma nawr.

Dw i'n hoffi rhaglenni Seisnig hefyd, yn enwedig Fawlty Towers, Reilly Ace of Spies ayyb....unrhyw beth gyda Helen Myrrin.

Posted by: Siarls 19-Feb-2006, 03:04 PM
Wyt ti'n hoffi Calendar Girls te, Antwn? Fi'n hoffi Helen Mirren hefyd... a Julie Walters. Mewn gwirionedd, fi newydd fod yn dweud wrth un o fy ffrind fy mod i'n caru Julie Walters!!! Mae hi'n ffantastig.

Fi'n dwlu ar ffilmiau Prydeinig, maen nhw'n wastad feel-good!!! Amrywiaeth fawr o emosiynau ynddynt.

Do you like Calendar Girls, Antwn?

I love British films, they're always feel-good.
Good variety of emotions in them!

Posted by: Mihangel 19-Feb-2006, 07:17 PM
Rydw i’n hoffi “The Bill” a hoffi gan mwyaf comdei Prydeinig hefyd.
Roeddwn i’n “Becker” a “Cheers” â comedi Americanaidd.
Dydw id dim hoffi Awstraliad rhaglen neu “soapies”.I like The Bill and also most British comedies. Through Becker and Cheers were good American comedies.
I do not like Australian programmes or soapies.

Posted by: Mihangel 19-Feb-2006, 07:46 PM
Rydw i’n glywsoch 70’s rhaglen dod yn ôl ar y ABC (Awstralia). Mae i’n rhaglen Siapaneg yn teitl “Monkey”.
I have heard a 70’s cult program is coming back on the ABC (Australia).It is a Japanese program titled “Monkey”.

Posted by: gwenynen 19-Feb-2006, 09:37 PM
Dw i ddim gwylio rhaglenni teledu achos ein bod ni heb gebl. Michael, wyt ti'n hoffi hen Bill neu yr un newydd?


---

I don't watch TV programs as we don't have a cable. Michael, do you like the old Bill or new one?

Posted by: Mihangel 20-Feb-2006, 12:48 AM
Dw i'n hoffi hen "The Bill" a yr un newydd hefyd.----------------------
I like the old "The Bill" a also the new one.

Posted by: Mihangel 20-Feb-2006, 01:06 AM
Gwenynen
Pam dw i’n angen cebl i deledu? Pam methu ti derbyn teledu trwy antennae?


Gwenynen
Why do you need a cable for television? Why cannot you receive television via an antennae?(sorry! Inquisitive me)

Posted by: Siarls 20-Feb-2006, 10:11 AM
Fi'n casau rhaglenni Awstraliaidd, mae'n ddrwg!
Dw i ddim yn hoffi lot o raglenni Americanaidd chwaith - fel "Friends" - oh na raglen ofnadw! 'Dyw e ddim yn ddoniol o gwbl - plagus yw ef mewn gwirionedd!

Ydych chi'n hoffi comedi Prydeinig fel Vicar of Dibley? Vicar of Dibley yw un o fy hoff ragelnni byth! Mae Dawn French yn wych - ffantastig! A weloch chi ei hargraffiad o Catherine Zeta Jones? Roeddwn i'n crio o ganlyniad i'm chwerthin!!!!

Ydych chi'n hoffi Catherine Zeta Jones? Roeddwn i'n gwylio Chicago neithiwr - fi'n dwlu ar Chicago ac fi wedi gweld y sioe theatr yn Llundain hefyd. Yn gyffredinol, dw i ddim yn hoffi Catherine Zeta lot. Mae ty^ ganddi ger fy nghartre'. Mae ei rhieni yn byw ger y brifysgol. Mae Bonnie Tyler yn byw yn Abertawe hefyd - yn y tymor haf, fi'n rhedeg wrth eu cartrefi ar lan y bae.
--------------------------------------
I don't like Australian programmes. Don't like many American ones either. Friends isn't funny at all - in fact it's annoying/irritating.

Do you guys like British comedy like Vicar of Dibley? I love Dawn French. Her impression of Catherine Zeta Jones is hysterical - I cried with laughter.

Do you like CZJ? I was watching Chicago last night - I love it, even seen the show in London. Generally though I don't like CZJ. She has a house in Swansea. Her parents live near the uni. Bonnie Tyler lives here as well - I jog past their homes in the summer along the bay.

Posted by: Siarls 20-Feb-2006, 10:12 AM
Ddoe, roeddwn i'n gwylio Keeping Up Appearances hefyd - ydych chi'n ei nabod? Mrs Bucket!!! Hehe. Doniol iawn.

Posted by: gwenynen 20-Feb-2006, 10:14 AM
QUOTE (Mihangel @ 20-Feb-2006, 01:48 AM)
Dw i'n hoffi hen "The Bill" a yr un newydd hefyd.Bydd fy merch yn hapus oherwydd ei bod yn dwlu ar hen Bill. Mae ei hoff gymeriad ydy Sgt. Cryer (sillafiad?) Mae hi'n gwylio'r DVDs bob dydd ac yn gwybod popeth am y rhaglen. Daeth o hyd i enw llawn y cyn-wraig Galloway ac i ddydd eu priodas hyd yn oed gan helaethu'r dystysgrif briodas ar y sgrin!

Rhaid i mi gyfaddeff fy mod i wedi defnyddio'r geiriadur cymaint ar gyfer y neges hon!

----

My daughter will be happy since she loves the old Bill. Her favorite character is Sgt. Cryer (spelling?) She watches the DVDs everyday and knows everything about the program. She even found out the full name of Galloway's ex wife and their wedding date by enlarging the marriage certificate on the screen!

I must admit I used the dictionary a lot for this message!

Posted by: gwenynen 20-Feb-2006, 10:22 AM
Dw i'n ofni fy mod i ddim yn gwybod dim byd, Siarls. Gobeithio bod y lleill yn gallu siarad â ti ar bwnc hwn.


---

I'm afraid I know nothing, Siarls. Hopefully the others can talk about this topic with you.

Posted by: gwenynen 20-Feb-2006, 10:30 AM
QUOTE (Mihangel @ 20-Feb-2006, 02:06 AM)
Gwenynen
Pam dw i’n angen cebl i deledu? Pam methu ti derbyn teledu trwy antennae?


Gallwch chi wylio un sianel heb gebl ma. Felly dw i'n gwylio newyddion arbennig a rhywbeth fel na weithiau. Bydd rhaid i chi gael cebl os dych chi eisiau gwylio mwy.---

You can watch one channel without a cable here. So I watch special news and things like that sometimes. You'll have to have a cable if you want to watch more.

Posted by: Antwn 20-Feb-2006, 05:27 PM
Dw i'n hoffi Keeping Up Appearances ond dw i'n hoffi Heddy Wainthrop yn wella. Dw i heb weld Calendar Girls - dw i'n hoffi Helen Mirren fel Chief Inspector -

I like Keeping up Appearances but I like Heddy Wainthrop better. I have not seen Calendar Girls yet - I like Helen Mirren as the Chief Inspector. She's a great actress. British actors are often of higher quality than American - that may be an understatement. Some even keep their quality after being "Hollywoodized".

Posted by: Mihangel 20-Feb-2006, 06:33 PM
Dw i’n hoffi “Vicar of Dibley, Keeping up Appearances” a wrth cwrs, “The Wild West”; perffeithio!

Dw i’n cael DVD’s o Catherine Zeta-Jones mewn ‘Darling Buds of May”; anrhegu am Gwraig.--------------
I love Vicar of Dibley, Keeping up Appearances and of course The Wild West; perfect!
I have DVD’s of Catherine Zeta-Jones in Darling Buds of May; a present for my wife.

Posted by: Siarls 21-Feb-2006, 07:37 AM
Mae'n ddrwg i ddweud fy mod i'n cytuno a^ ti, Antwn - mae'r actorion Prydeinig yn well na rhain Americanaidd. Ym Mhrydain, mae gennym safonau uwch nag yn yr Unol Daliethiau - fi'n meddwl bod, yn America, golygon yn bwysicach na sgiliau actio - wir?

Sorry to say that I agree with you, Antwn - British actors are better than American ones. In Britain, we have higher standards than in the USA - I think that in American looks are more important than acting skills - true?

Posted by: Antwn 21-Feb-2006, 05:07 PM
Yn wir iawn Siarls! Mae actorion yn astudio'r gelf yno, dw i'n credu. Yma, gallai unrhyw un fod mewn ffilm os ydyn nhw'n cael golwg ddeniadol - edrych ar Keanu Reeves, Kevin Costner a Cameron Diaz - mae gyda nhw ddim byd ond edrychiadau - dim talent yn fy marn i. Er hyn, dw i ddim yn eu casau - ond dw i newydd derbyn y realiti. 'Na wych i edrych ar berfformiadau gan Anthony Hopkins, Maggie Smith, Helen Mirrin, Judy Densch, Peter O'Toole (Gwyddel - wn i) .....mae 'na rhai actorion da o America hefyd, ond maen nhw wedi astudio'r gelf fel y rhai Prydeinig.

Very true Siarls. Actors study the craft there I believe. Here anyone could be in a film if they have an atractive appearance - look at Keanu Reeves, Kevin Costner and Cameron Diaz - they have nothing but looks - no talent in my opinion. Despite this, I don't dislike them - but I just accept the reality. How wonderful to look at performances by Anthony Hopkins, Maggie Smith, Helen Mirrin Judy Densch Peter O'Toole (Irish I know) ......there are some good actors from America too, but they have studied the craft like the British ones.

Question Siarls - I've noticed you like to use forms of gan instead of gyda when you use Welsh's construction "to have". I had thought gyda was the more "hwntw" construction. Do people use gan in your area?

Posted by: Antwn 21-Feb-2006, 05:25 PM
Actorion yn ddrwg sy'n gael eu talu $20 million i ffilm yw "pet peeve" mawr ohona fi. Maen nhw'n chwerthin yr holl heol i'r banc yn ol pob tebyg. Maen nhw'n dysgu'u celf ar y "casting couch" yn lle'r Brifysgol.

Ond y mae gyda ni athletwyr yn derbyn yr un swm i daflu basketball i mewn cylch! Byd od yw e. Mewn gwaith anghywir ydw i!

Posted by: Siarls 22-Feb-2006, 11:15 AM
Fi'n cytuno - edrych ar Beckham!!! Beth yw e'n gwneud ar gyfer y byd? Dim!

Gan is Northern, but there are slight differences. I'll put it in Croeso i Gymru.

Posted by: gwenynen 22-Feb-2006, 01:45 PM
Rhaid i mi anghytuno a ti am Beckham. Ellwch chi ddim gwadu ei fod yn chwaraewr dawnus prin. Mae e wedi cyfrannu dros ei dimau, dros Loegr, dros fyd pel-droed. Mae e'n dal at ysbrydoli llawer o bobl ifainc.

----

I have to disagree with you about Beckham. You can't deny he's a rare talented player. He's contributed to his teams, England and the world of football. He continues to inspire many young people.

Posted by: Antwn 22-Feb-2006, 05:41 PM
Efallai Gwen - ond rhaid imi ofyn - ysbrydoli pobl ifanc i wneud beth? Dyna fy nghwestiwn.

Posted by: gwenynen 23-Feb-2006, 10:03 AM
I chwarae pęl-droed, wrth gwrs. Fy mab ydy un o "llawer o bobl ifainc." Mae DVD medr pęl-droed gan Beckham da fe. Mae e'n dysgu'r DVD ac en ceisio gwella'i fedr. Ac mae'n dweud ei fod eisiau chwarae yn dda fel Beckham. Mae Beckham a'i wraig braidd yn orwych (I want to say "flashy") ac maen nhw'n rhoi argraff negyddol ar bobl, efallai. Dw i'n eu hoffi nhw oherwydd maen nhw'n ymroi i'w gilydd ac i'u plant.

---

To play football, of course. My son is one of the "many young people." He has a football skill DVD by Beckham. And he studies it and tries to improve his skill. He also says he wants to play well like Beckham. Beckham and his wife are rather flashy, and maybe give a negative impression on people. I like them because they're devoted to each other and to their children.

Posted by: Siarls 23-Feb-2006, 03:50 PM
Yn sicr Gwen, 'dyn ni ddim yn gallu gwybod beth sy'n digwydd tu ol drysau ar gau.
Heblaw, 'dyw Beckham ddim yn gallu siarad Saesneg yn dda. Mae'r bel-droed yn creu llawer o drais yn y Deyrnas Unedig. Mae gan y Beckhams miliwnau o bunnoedd am beth? Wedyn, mae pobl cyffredinol yn gweithio'n galed am ddim byd. Mae gan fy mam ddwy swydd er mwyn helpu fi a fy mrawd yn y coleg. Pam anghydbwysedd mawr?

Fi'n sicr bod gan y Beckhams 'chydig o ddylanwad cadarnhaol ond... pel-droed Prydeinig, Saesneg ddrwg, ffasiynau drud sydd yn aflesol i'r ysbryd o rain sy' ddim yn gallu fforddio fe...?

----
Surely Gwen, we cannot know what goes on behind closed doors?
Besides, Beckham cant speak English well. Football creates violence in the UK. The Beckhams have millions for what? Then, there are average people who work hard for nothing. Like my mother, she has two jobs to help my brother and me at university. Why such an imbalance?

I'm sure that the Beckhams have a slight positive influence - but British football, bad English, expensive fashion which is detrimental to the morale of those who cannot afford it...?

Posted by: Siarls 05-Mar-2006, 06:05 AM
Es i i'r sinema nos Wener i weld Last Holiday gyda Queen Latifah a Gerard Depardieu. Fi'n hoffi'r ddau actor achos mae'r ddau yn ddoniol, ac fi'n dwlu ar hiwmor croendu.
'Roeddwn chydig yn siomedig achos 'dyw'r ffilm ddim cweit yn ddeallus fel ymddangosodd mewn cyhoeddusrwydd, ond 'roedd yn ffilm neis a "theimlo'n-dda" (sai'n shwr bod y gair Cymraeg 'na yn bodoli).

croendu=black(skin) [it's a bit more politically correct than English]
siomedig = disappointed
cyhoeddusrwydd = publicity
"teimlo'n-dda" = "feel-good"

Posted by: Siarls 05-Mar-2006, 06:05 AM
bodoli = exist


p.s. Is this better for you to learn Welsh? Or would you have preferred a complete English translation?

Posted by: Antwn 05-Mar-2006, 02:20 PM
Yes! I for one have always advocated more Welsh and less translation. To figure it out is how one learns - vocab helps however - that's may vote

Paid a phoeni Siarls - mae "teimlo'n dda" yn gweithio yn dda iawn yn fy marn. 'Dyw i heb ei gweld ond mae hi'n swnio fel ffilm Hollywood nodweddiadol o'th disgrifiad, yn enwedig y rhan am ddeallusrwydd bod yn llai na'r hyn a ymddangosodd mewn cyhoeddusrwydd. Er bod yn posib y gall ffilmiau Hollywood bod yn dda iawn ac wnaf edrych arnynt ar awr wan wink.gif , sut bynnag y dyddiau 'ma rydw i'n rhentu ffimiau tramor fel arfer. Blinedig o'r unrhyw ffilmiau ydw i, gyda phlotiau disgwyliadwy a chymeriadau bas.

Wn i bod fi'n swnio fel grechyn i bob golwg ond mwy eangfrydig na hyn ydw i mewn gwirionedd. Pe fasen nhw'n abrisio'r deallusrwydd y pobl a beidio "dumbing down" eu scriptiau faswn i'n ddiolchgar dros ben. Sut bynnag, achwynion yw'n hawdd pan nad ydw i'n gwario $80 ar ffilm, timod?

Tan toc!


nodweddiadol - typical
disgrifiad - description
rhentu - to rent
disgwyliadwy - predictable
cymeriad - character
eangfrydig - broadminded
crechyn - snob
achwynion - complaintsPosted by: Siarls 08-Mar-2006, 05:41 AM
Fi'n meddwl y byddi di'n lico Hedd Wyn, sicr o fod - ffilm Gymraeg a enwebyd am Oscar.

sicr o fod:probably
enwebwyd:nominated

Posted by: gwenynen 08-Mar-2006, 09:20 AM
Mae Hedd Wyn da fi. Hi ydy'r unig ffilm Gymraeg ellwch chi prynu trwy amazon.com. A dweud y gwir, dw i ddim yn hoffi pwys y ffilm. Doeddwn i ddim yn teimlo'n flin amdano fe oherwydd bod Hedd Wyn wedi trin y tair merch yn warth. Dw i'n gobeithio bod yr hanes ddim wedi bod fel roedden nhw'n portredu. Ac eto, mae'r olygfeydd gogledd Cymru mor hardd. Mae'n glyfle da gwrando ar dafodiaith gogledd hefyd.


---

I have Hedd Wyn. It's the only Welsh film you can buy through amazon.com. Actually, I don't like the emphasis of the film. I didn't feel sorry for him because Hedd Wyn had treated the three women dishonorably. I hope the real story was not like what they'd portrayd. Yet the sceneries in North Wales is so beautiful. It's a good chance to listen to a northern dialect too.

Posted by: Antwn 08-Mar-2006, 06:36 PM
Mae gennyf Hedd Wyn hefyd. Dw i'n cytuno a^thi am y dafodiaith Gwenynen, ond galla i ddim cytuno ynghylch y merched. Gyda llaw, dw i'n cofio dwy ferch yn unig fel elfennau serch. Cofiwch, mae'n cymryd pa^r er mwyn dawnsio'r tango. Yr oedd Elis wedi'i ollwng gan y ferch flaenaf cyn cychwyn a^'r ail. Yr oedd y ferch gynta wedi meddwl yr oedd Elis yn anwraidd achos nad oedd e'n gwirfoddoli i'r rhyfel. Allai Elis wedi ymddwyn yn well, dyna'n wir ond am y merched, allai hwythau wedi ymddwyn yn well hefyd. Nid oedd neb yn eu gorfodi i ymollwng at bob satyr eu bod yn taro arnynt.


elfen serch - love interest
gwirfoddoli - volunteer
gollwng - dump, discard
blaenaf - first, formost
anwraidd - cowardly
rhyfel - war
ymddwyn - behave
ymollwng - succumb
taro ar - to come across

Posted by: Antwn 08-Mar-2006, 06:41 PM
Wps - eu bod yn taro arno.....dw i'n credu.

Posted by: Antwn 08-Mar-2006, 06:45 PM
Ydy hyn yn well ? - taw nhw a oedd yn taro arno.

Posted by: gwenynen 09-Mar-2006, 09:16 AM
Roedd Elisabeth (y ferch gynta) wedi credu bod Elis am briodi â hithau. Ac dw i'n siwr bod Jeni a'r ferch arall ddim wedi nabod eu gilydd.

-------

Elisabeth (the first girl) believed Elis wanted to marry her. And I'm sure Jeni and the other girl didn't know each other.

Posted by: gwenynen 09-Mar-2006, 02:45 PM
QUOTE (gwenynen @ 09-Mar-2006, 10:16 AM)
nabod eu gilydd.


nabod ei gilydd, dw i'n meddwl.


Posted by: Antwn 10-Mar-2006, 07:16 PM
QUOTE (gwenynen @ 09-Mar-2006, 10:16 AM)
Roedd Elisabeth (y ferch gynta) wedi credu bod Elis am briodi â hithau. Ac dw i'n siwr bod Jeni a'r ferch arall ddim wedi nabod eu gilydd.

Falle Gwen - 'doedd y ffilm ddim yn eglur amdani - ond y peth trasig oedd hyn, ai rhyfel oedd yr amarch mwyaf a fath dyn talentog wedi marw o'i achos.

eglur - clear
amarch mwyaf - biggest dishonor

Posted by: gwenynen 17-Mar-2006, 11:15 AM
Ydych chi wedi clywed bydd Spiderman yn siarad Cymraeg? Cerwch i Newyddion Cymry Byd am fanylion. Bydd hynny'n wych er ei fod e ddim fy hoff cymeriad. Bydd hynny'n dda ar gyfer achos Cymraeg. Ces i hwyl darllen "Gall Aunt May ymfalchio felly bod ei nai, Peter Parker, wedi ychwanegu sgil arall i'r llu sydd ganddo eisioes, sef siarad Cymraeg." laugh.gif


---

Have you heard Spiderman is going to speak Welsh? Go to Cymry Byd news for details. This'll be great though he's not my favorite character. This will be good for Welsh language cause. (I won't translate the quote. I might mess up the fine points.)

Posted by: gwenynen 17-Mar-2006, 11:35 AM
Dylwn i geisio o leia. Wnewch chi fy nghywiro os dw i'n anghywir, os gwelwch yn dda?:
"Aunt May can be proud then that her nephew, Peter Parker has added another skill to the host of others he already has, namely, speak Welsh."

---

I should at least try. Please correct me if I'm wrong:

Posted by: Antwn 18-Mar-2006, 11:57 AM
Mae dy gyfieithiad yn ymddangos yn braf go iawn imi Gwen. Mae'r erthygl 'na yn ddiddorol iawn. Diolch. Ymddangos y bydd fodd arall ar gyfer blant Cymru yn cael ei greu i'w adlonni trwy cyfrwng Cymraeg. Dw i'n cytuno bod yn beth da ydyw.

Posted by: Siarls 21-Mar-2006, 05:33 AM
Neithiwr, gwelais Vanity Fair gyda Reese Witherspoon. 'Roedd yn eithaf anodd i glywed hi achos 'roedd pobl yn parhau siarad trwy'r ffilm ond ar y cyfan, mwynheais y ffilm ac mae eisiau arnaf ddarllen y llyfr. Nid wyf wedi gweld neu ddarllen unrhyw ffilm neu lyfr Jane Austen eto, ond dw i wedi clywed eu bod nhw'n ffantastig, felly dyna fy amcan - gweld a darllen Pride and Prejudice! Beth ydych chi'n meddwl am Jane Austen?

Posted by: gwenynen 21-Mar-2006, 10:07 AM
Aw, Siarls, ro'n i arfer bod yn aelod o Gymdeithas Jane Austen yn Lloegr ac yn Gogledd America. Wedi darllen y holl nofelau ganddi hi a llawer o lafrau amdani hi . Mae'r holl fideo(edd?) JA ac eithrio Northangar Abbey da fi. Mae hi'n ardderchog. Mae cymaint o ffraetheb (wit?) da hi. Un o fy hoff awduron ydy hi. Mae Pride and Prejudice yn stori lawn hwyl ac efallai hi yw'r enwocaf o nofelau JA.

Bues i'n ceisio darllen Vanity Fair o'r blaen ond dydy e ddim yn fy arddull i, mae arna i ofn, er ei fod e mor enwog.

---

Siarls, I used to be a member of Jane Austen Society in England and in North America. Have read all the novels by her and many books about her. I have all the videos except Northanger Abbey. She is excellent. Has so much wit. She's one of my favorite authors. Pride and Prejudice is a fun story and maybe the most well-known of her novels.

I tried reading Vanity Fair before but I'm afraid it's not my style, though it's so famous.

Posted by: Siarls 21-Mar-2006, 05:08 PM
So much persuasion - I want to read so many books - so difficult to find the time for them all. I must admit that I read rather slowly :S sad.gif

Posted by: Antwn 21-Mar-2006, 05:57 PM
Me too Siarls. I have so many books on my "list". I tend to read slowly too just to let it all sink in.

Posted by: Antwn 21-Mar-2006, 06:00 PM
Wow Gwen! You're starting to use the preterite forms of bod - I haven't even tried those yet! Congrats.

Posted by: Antwn 21-Mar-2006, 06:08 PM
Saw "Good Night and Good Luck" - interesting period piece and pretty well done though it was hyped way too much. Strathairn was incredible though as Murrow. Made the film for me.

Posted by: gwenynen 21-Mar-2006, 07:21 PM
QUOTE (Siarls @ 21-Mar-2006, 06:08 PM)
So much persuasion

My favorite J Austen's novel happens to be "Persuasion"!! smile.gif

Posted by: gwenynen 21-Mar-2006, 07:29 PM
QUOTE (Antwn @ 21-Mar-2006, 07:00 PM)
Wow Gwen! You're starting to use the preterite forms of bod

Antwn, that was my very first attempt to use that befuddling form! I don't even know if I did it correctly. Maybe as a learner, I shouldn't use it till I'm much better. But it looks so cool that I had to use it just once. tongue.gif

Posted by: Antwn 28-Mar-2006, 04:47 PM
I'm a bit befuddled by it too Gwen - when to use it etc. My books even disagree. But hey, this is a safe environment to practice even if you don't get it right.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)