Printable Version of Topic
Click here to view this topic in its original format
Celtic Radio Community > Welsh > Beginner's Welsh


Posted by: WizardofOwls 18-Apr-2005, 08:02 AM
By request, this thread is for learners of Welsh. Please feel free to practice your Welsh here, however if possible please include a translation so that those who are less advanced than you can understand what you are saying.

Posted by: Siarls 23-Apr-2005, 09:01 AM
Shwd ydy'ch safon o Gymraeg? Beth allech chi ddweud wrtho i, pobl?!

How's your standard of Welsh? What can you tell me, people?!

Posted by: gwenynen 23-Apr-2005, 10:44 AM
Helo, Siarls,

Dim ond dechreuwr ydw i eto. Ond dw i'n lyfio Cymraeg. Mae 'Advanced Welsh' yn 'Celtic Languages.' Dych chi'n gallu sgwrsio gydag Antwn ap Ioan.

I hoped to say: Only beginner yet, but I love Welsh. There's 'Advanced Welsh' in 'Celtic Languages.' You can chat with Antwn ap Ioan.

Posted by: Siarls 25-Apr-2005, 01:17 PM
Shwmae Gwenynen. Paid becso - deallais i bost chi. Chi'n sgrifennu yn dda iawn. Sut bynnag, mae'n well i ddweud "'rydych chi'n gallu sgwrsio" neu "chi'n gallu sgwrsio" achos fy mod i'n meddwl bod 'dych yn swnio fel cwestiwn.

Hi Gwenynen. Dont worry - I understood your post! You write very well. However, it's better to say "rydych chi'n gallu sgwrsio" or "chi'n gallu sgwrsio" because I think that 'dych sounds like a question.

Posted by: gwenynen 26-Apr-2005, 07:51 AM
Helo, Siarls. Diolch am eich cywiriad. Dw i wedi defnyddio "dych chi'n" i amser presonnol trwy'r amser achos bod fy ngwerslyfrau yn defnyddio "dych chi'n" yn ogystal "rydych chi'n" Dw i'n mewn penbleth!

Thanks for your correction. I've used "dych chi'n" for present tense all the time because my textbooks use "dych chi'n" as well as "rydych chi'n." I'm confused!

Posted by: Siarls 26-Apr-2005, 03:58 PM
Don't be confused! I wrote this in Welsh but was worried about confusing you more...

Just to explain quickly. 'dych chi or 'dyn ni sounds either negative or interrogative. It is because in Literary Welsh, there are three forms to each verb.
Positive Negative Question
Yr ydych chi Nid ydych chi A ydych chi

In Spoken Welsh, we slur these forms.
Postivie Negative Question
Rydych chi Dydych chi Ydych chi

Then they get slurred more because dydy is too much and y is often elided. So, when we hear the verb begin with D, it sounds like dydych or ydych in colloquial speech. Thinking about it, as long as you don't raise your intonation when speaking it, people won't get confused, but it wouldn't be natural for us to begin a positive sentence with the very negative letter D.

Sorry for the confusion, Gwenynen! I don't want to put you off.

Posted by: Siarls 26-Apr-2005, 04:01 PM
Er mwyn dangos ichi unwaith eto...
Just to show you again...

POSTIVE
Yr ydych chi ---> 'R ydych chi ---> Rydych chi

NEGATIVE
Nid ydych chi ---> 'D ydych chi ---> Dych chi

QUESTION
A ydych chi? ---> Ydych chi? ---> Dych chi?

Posted by: gwenynen 27-Apr-2005, 07:49 AM
Diolch, Siarls am eich negeseuon. This must be one of the disadvantages of learning another languages alone without any teacher. I've been using several textbooks and internet course (Learn Welsh.) There are so many variations in the usage of 'bod' that I picked the one that seemed simpliest. In doing so, I may have a mixed bag of all the varieties.

For example, "dych chi" for positive use is from "Welsh in 3 Months" by Phylip Brake/Mair ap Myrddin. In "Modern Welsh" by Gareth King, he says, "Affirmative forms beginning with ry-, although often encountered in textbooks for learners ... most sound affected, some are simply wrong. The most common are 'Rydw i, Rydyn ni and Rydych chi..."


Posted by: Siarls 27-Apr-2005, 12:14 PM
Does dim athro gyda ti? Rwyt ti'n gwneud yn dda iawn! Mae'r broblem fwyaf gyda llyfrau testun yw cymysgu systemau dysgu gwahanol a thafodieithoedd. Mae llyfrau gwahanol yn defnyddio tafodieithoedd gwahanol. Gwnewch yn shwr eich bod yn dewis UN dafodiaith. Mae'n debyg i Sbaeneg - dych chi ddim eisiau siarad Sbaeneg Mecsicanaidd gyda geiriau Castilian - ch'mod?

You don't have a teacher? You're doing very well! The problem with text books is mixing dialects. Different books use different learning systems and different dialects. Make sure you chose ONE dialect. It's similiar to Spanish - you don't want to be speaking Mexican Spanish with Castilian words - know what I mean?

Posted by: gwenynen 27-Apr-2005, 08:34 PM
Dw i ddim yn gwybod pa lyfr y dylwn i ei ddewis. Rhaid i mi feddwl... Diolch am eich help.

I don't know which book to choose. I have to think... Thanks for your help.

Posted by: Siarls 28-Apr-2005, 06:06 AM
Pa lyfrau gennoch chi? Which books do you have?

Fi wedi meddwl am system haws i redeg y ferf bod. Mae system ma yn cael ei siarad, ond dych chi ddim yn gallu ei defnyddio yn Gymraeg Lenyddol. Yn Gymraeg Lafar y De, ni'n dweud:
Fi'n (yn lle rydw i'n)
Ti'n (yn lle rwyt ti'n)
Mae e'n/Mae hi'n (fel arfer)
Ni'n
Chi'n
Maen nhw'n (fel arfer)

Yma, chi'n gallu eu defnyddio achos eu bod ni'n siarad yn gyfeillgar.
Here, you can use them because we're speaking on friendly terms.

Mae'r system ma yn dderbyniol ar draws Gymru, a^ phwy bynnag chi'n siarad. This system is acceptable across Wales, to whomever you are speaking.

Posted by: gwenynen 28-Apr-2005, 08:01 AM
Dyma'r restr o'm llyfrau:

Lloyds (BBC Learn Welsh)
Welsh in Three Months
Teach Yourself Welsh
Cadw Sw^n
Modern Welsh: A Comprehensive Grammar

Mae'ch rhestr yn edrych yn haws iawn. Your list looks so easy. Should I use the full form (Rydw i'n, Rydych chi'n, etc.) in writing letters?

Posted by: Siarls 28-Apr-2005, 03:13 PM
Dylech. Ysgrifennwch y ffurf "lawn" yn llythrennau, wel, llythrennau ffurfiol ta beth.

Yes. Write the "full" form in letters, well, formal letters anyway.

Posted by: gwenynen 29-Apr-2005, 07:24 AM
Ro'n i wedi meddwl am eich rhestr "bod". Mae hi'n hawdd iawn ond dw i wedi arfer a^ dweud "dw i'n." Ac dw i'n gweld yn aml pobl eraill sy'n defnyddio "dw i'n" hefyd.

I was thinking about your list of "bod." It's very easy but I'm so used to saying "dw i'n." And I see often other people use "dw i'n" also. Will it sound unnatural if I use "dw i'n" instead of "fi'n" and the rest remain as you say?

--------

Wyt ti'n siarad Cymraeg yn y coleg? Do you speak Welsh at college?

Posted by: Siarls 29-Apr-2005, 07:33 AM
Ydw. Fi'n siarad Cymraeg yng ngholeg, yng ngwaith ac a^ fy ffrindiau. Does dim Saesneg o gwbl yn fy narlithoedd Cymraeg, ond dydy fy athrawon Eidaleg ddim yn siarad Cymraeg, felly fy narlithoedd Eidaleg yn cael eu dysgu yn Eidaleg neu Saesneg.
Yes, I speak Welsh at college, in work and with my friends. There is no English at all in my Welsh lectures, but my Italian teachers don't speak Welsh, so Italian lectures are taught in Italian or English.

Mae "dw i'n" yn naturiol iawn. Os yw'n haws ichi, defnyddiwch e!
"Dw i'n" is completely natural. If it's easier for you, use it!

Posted by: gwenynen 29-Apr-2005, 07:19 PM
Dyna wych! Ti'n byw ym mro Gymraeg, te. Ydy'ch teulu'n siarad Cymraeg hefyd? Wyt ti'n siarad Eidaleg yn rhugl?
That's great! You live in a Welsh speaking community, then. Does your family speak Welsh too? Do you speak Italian fluently?

Dw i'n siarad Siapanaeg/Japanaeg yn rhugl. Mae hi'n fy mamiaith.
I speak Japanese fluently. It's my mother tongue.

Posted by: Siarls 30-Apr-2005, 08:14 AM
Fi'n byw ar ffin y Fro Gymraeg. Mae lot o bobl fan hon yn siarad Cymraeg achos ein bod ni'n byw ar y ffin, ond yn swyddogol, dydy Sir Abertawe ddim ym Mro Gymraeg.
I live on the border of the Welsh-speaking heartlands. A lot of people here speak Welsh because we live on the border, but officially, Swansea County is not Welsh-speaking.


Fi'n siarad Eidaleg yn rhugl, ac hefyd Sbaeneg a Ffrangeg. Ond gydag acen Cymraeg cryf iawn!!! Fi'n gobeithio eu siarad yn well yn y dyfodol. Yr haf yma, fi'n mynd i'r Eidal er mwyn astudio Eidaleg yn ddwys. Hoffwn i siarad Catalaneg ac ysgatfydd, Gaeleg yr Alban.
I speak Italian fluently and also Spanish and French. But with a very strong Welsh accent! I hope to speak them better in the future. This summer, I am going to Italy in order to study Italian intensively. I would like to speak Catalan and maybe Scottish Gaelic.

Wyt ti'n Japanaidd, te? Pa ieithioedd ydy dy blant yn siarad? So, pam wyt ti eisiau siarad Cymraeg? Beth ydy dy enw go iawn? Ble glywedaist ti am Gymraeg yn gyntaf?
Are you Japanese,then? Which languages do your children speak? So, why do you want to speak Welsh? What's your real name? Where did you first hear about Welsh?

Posted by: gwenynen 30-Apr-2005, 04:28 PM
Ydw. Dw i'n Japanaidd ac yn byw yn UDA. Fy enw i ydy Junko Salmon (ond dydy fy ngw^r DDIM "Bill".) Mae 'mhlant yn siarad Saesneg ac eithrio fy merch hyna sy'n siarad Japanaeg yn rhugl hefyd. Mae'r lleill yn deall yr iaith hawdd. Clywais i am Gymraeg a Chymru yn gyntaf pan o'n i'n darllen am actor o Gymru. O'n i byth yn gwybod amdanyn nhw cyn hynny ac eithrio Tywysog a Thywysoges Cymru. Dw i'n cofio pan o'n i'n edrych ar Gymru ar map Prydain, ac yn meddwl, "Pam fod enwau rhyfedd yma?" Dw i'n dysgu Cymraeg achos fy mod i'n lyfio'r iaith a Chymru. Ond does dim cyfle i siarad Cymraeg yma o gwbl, mae arna i ofn.

I'm Japanese and live in USA. My name is Junko Salmon. My children speak English except my eldest daughter who speaks Japanese fluently too. Others understand easy Japanese. I heard about Welsh and Wales when I read about an actor from Wales. I had never known about them until then except Prince and Princess of Wales. I remember when I was looking at Wales on a map of Britain, and thinking, "Why are there strange names here?" I'm learning Welsh because I love the language and Wales. But there is no chance to speak Welsh here at all, I'm afraid.

--------------

Wyt ti'n siarad pum iaith?! Sut wyt ti'n dysgu mor llawer o ieithoedd? O't ti wedi mynd i ddosbarthiadau?

Do you speak five languages? How did you learn so many? Did you go to classes?

Posted by: Siarls 01-May-2005, 05:24 AM
Fi'n dwlu ar ieithoedd a diwylliannau. Yn yr ysgol, ti'n gallu astudio dim ond Cymraeg, Saesneg, Ffrangeg, Sbaeneg, Eidaleg ac Almaeneg. Astudiais i ddim Almaeneg. Ar l i'r ysgol, es i i Brifysgol Llundain i astudio Ffrangeg a Sbaeneg, ond oedd hiraeth gyda fi, felly es i yn l i Gymru er mwyn astudio'r Gymraeg. Sut bynnag, ym Mhrifysgol Cymru Abertawe (le fi'n mynd nawr), ti ddim yn gallu astudio dim ond un bwnc, rhaid iti gwneud modiylau ychwanegol yn adrannau eraill. Felly, dewisais i Eidaleg a nawr fi'n mwynhau yn ogystal, fi wedi newid i joint honours!!

I love languages and cultures. At school, you can only study English, Welsh, French, Spanish, Italian and German. I didn't study German. After school, I went to the University of London to study French and Spanish, but I had hiraeth (literally, homesickness but we often use the Welsh word whether speaking English or not to describe a "Welshman who longs for Wales again"), so I came back to Wales to study Welsh. However, at the University of Wales Swansea (where I go now), you can't just study one subject, you have to do elective modules in other departments. So, I chose Italian and am enjoying so much, I switched to joint honours!!

Gyda llaw, mae fy ffrind Eidalaidd, Sara, yn astudio Saesneg a Japaneg ym Mrhrifysgol La Sapienza[/ yn Rhufain!
By the way, my Italian friend Sara studies English and Japanese at the University of La Sapienza in Rome!

Rhybudd bach, oeddet ti'n iawn pryd dywedaist Siapan, felly defnyddiwch e dim ond yn llythrau ffurfiol. Mae'r gair Japan yn well yn Gymraeg Lafar. Siapan yn air hen ffasiwn iawn, pryd fodolodd ddim y llythren J!!
Little warning, you were right to say Siapan, but use it only in formal letters. It's better to say Japan in spoken Welsh. Siapan is a really old fashioned word when the letter J didn't exist in Welsh!

Posted by: gwenynen 01-May-2005, 03:40 PM
Diolch am y 'rhybudd bach.' Ffeindiais i 'Siapan' yn y geiriadur i ddysgwyr gan Heini Gruffudd. Thanks for the little warning. I found 'Siapan' in the dictionary for learners by Heini Gruffudd.

Sut o't ti'n dysgu'r ieithoedd wahanol? Oes cyngor 'da ti i ddysgu iaith estron? How did you learn different languages? Do you have an advice in studying a foreign language?

Dw i eisiau gofyn y cwestiwn hwn at bawb sy'n dysgu Japaneg achos bod hi'n iaith anghyffredin. Pam mae Sara yn dysgu Japaneg? I want to ask everyone who's learning Japanese this question because it's an uncommon language. Why is Sara learning Japanese?


Posted by: Siarls 02-May-2005, 04:50 AM
Mae Heini Gruffydd yn athro yn fy mhrifysgol i!! Heini Gruffydd is a lecturer at my uni!!

Fi'n ffeindio bod rhaid ymarfer i ddysgu ieithoedd newydd. Dywedodd fy athrawes Sbaeneg (sy'n mam fy ffrind gorau hefyd) bod yn syniad da i ddysgu deng ngair/deg gair (deng ngair = Cymraeg Lenyddol, deg gair = Cymraeg Lafar) newydd bob dydd. Fi'n treial dilyn y method ma.
I find that you need practice to learn new languages. My Spanish teacher told me (she's also my best friend's mother) that it's a good idea to learn ten new words a day. I try to follow this method.

Mae'n od, ond fi'n dwlu ar ramadeg. Mae'n ddiddorol iawn imi.
It's strange, but I love grammar. It's really interesting to me.

Sai'n shwr pam mae Sara yn astudio Japaneg. Mae hi'n dwlu ar ieithoedd hefyd. Bydda i'n gofyn iddi hi! Pryd daeth Sara i Gymru i ymweld a^ fi, dywedodd yr hoffai ddysgu Gymraeg. Felly, efallai bod archwaeth am ieithoedd anodd iawn gyda hi!!!
I'm not sure why Sara's studying Japanese. She loves languages as well. I will ask her! When Sara came to Wales to visit me, she said that she would like to learn Welsh. Therefore, maybe she has an appetite for very difficult languages!!!
Fi'n meddwl bod Japaneg yn eitha pwysig, cofiwch. Am fusnes.
I think that Japanese is quite important, mind. For business.

Posted by: gwenynen 02-May-2005, 08:52 AM
Dw i'n defnyddio geiriadur Heini Gruffydd yn aml iawn. Mae e'n wych i ddysgwyr. It's falling apart from the frequent use! (I can't say this in Welsh.) -- I use Heini Gruffydd's dictionary very often. It's great for learners.

Dw i'n deall dy fod di wedi llwyddo achos dy fod di'n dwlu ar ddysgu ieithoedd. Dw i'n lyfio dysgu Cymraeg ond dw i ddim dysgu deg gair newydd bob dydd! Ond mae hi'n syniad da. Dw i'n dysgu geiriau newydd mewn dy negeseuon. -- I understand you've succeeded because you love to study languages. I love learning Welsh but I'm not learning ten new words a day! But it's a good idea. I learn new words in your messages.

Mae Japaneg yn anodd iawn. Mae hi'n mor wahanol o ieithoedd eraill. Dw i'n falch bod Sara yn dysgu hi. -- Japanese is very difficult. It's so different from other languages. I'm glad Sara is learning it.

Posted by: Siarls 02-May-2005, 10:11 AM
It's falling apart from the frequent use.
Mae e'n torri o'r neilltu o ganlyniad i'w ddefnydd aml.

I've highlight "o ganlyniad i" because it's an excellent phrase. It can be used for any sentence where you want to express consequence.
because of
as consequence of
consequently

Posted by: gwenynen 02-May-2005, 10:03 PM
Diolch am yr ymadrodd defnyddiol. Dyma fy ngeiriau newydd i ddysgu heddiw. -- Thanks for the useful phrase. These are my new words to learn today.

Posted by: Siarls 03-May-2005, 05:30 AM
Ti'n gallu treiglo'n dda iawn! Shwd wyt ti'n teimlo am dreigladau? O le wyt ti'n ffeindio help - Mr Gruffydd?!
You mutate very well! How do you feel about mutations? Where do you find help - Mr Gruffydd?!

Posted by: gwenynen 03-May-2005, 09:32 PM
Roedd y treigladau cysyniad newydd sbon i fi. Cawson nhw'u dyfeisio er mwyn 'rhwystro estroniaid rhag dysgu Cymraeg,' dw i'n siw^r! (to prevent someone from doing something - H. Gruffudd.) Mae'r treiglad trwynol yn anhawsaf. Mae rhestr treigladau wrth fy nesg i. Dw i angen ei edrych arni hi yn aml i ysgrifennu Cymraeg. Does dim help 'da fi ac eithrio pobl garedig fel ti. --- Mutations were a brand new concept for me. They were invented in order to prevent foreigners to learn Welsh, I'm sure! Nasal mutation is the hardest. I have a list of mutations by my desk. I have to look at it often to write Welsh. I have no help except kind people like you.

Dw i'n ceisio dysgu'r ymodrodd ar gof y ddwedaist ti ddoe. Ysgrifennais i fe ar ddarn o bapur ac ro'n i'n ymarfer ym mhobman (hyd yn oed yn Wal-Mart heddiw.) Ond mae e'n gwrthod i ddod yn fy mhen! Gobeitho y bod i'n llwyddo un ddiwrnod. -- I'm trying to memorize the phrase you said yesterday. I wrote it on a piece of paper and was practicing it everywhere (even in Wal-Mart today.) But it refuses to go into my head. I hope I'll succeed one day.

Wyt ti'n gweithio fel tiwtor Cymraeg rhan amser? --- Do you work part time as a Welsh teacher?

Posted by: gwenynen 03-May-2005, 10:48 PM
PS: I meant "kind people like you and those in Welsh language forums."

Posted by: Siarls 04-May-2005, 07:22 AM
Ydw. Fi'n dysgu plant sy'n mynd i'r ysgolion Cymraeg, ond sy'n dod o deuluoedd di-Gymraeg.
Yes, I tutor children who go to Welsh schools, but who come from non-Welsh speaking families.

Pryd chi'n clywed treigladau, byddech yn deall o ganlyniad i'ch synnwyr cyffredin chi a byddech yn adnabod y gair. Fi'n mynd i roi mwy o gyngor ar dreigladau yn y fforwm Croeso i Gymru nawr.
When you hear mutations, you will understand because of your common sense and you will recognise the word. I'm going to give some more advice on mutations in the Croeso i Gymru thread.

Posted by: gwenynen 05-May-2005, 07:24 AM
Diolch am ddefnyddio'r ymadrodd eto. Dw i'n meddwl fod i wedi ei ddysgu e ar gof o'r diwedd. Ro'n i'n ei weld e mewn llyfr hyd yn oed! --- Thanks for using the phrase again. I think I have memorized it at last. I even saw it in a book!

Pryd ti'n gorffen y colleg, beth byddi di'n hoffi ei wneud? --- When you finish college, what do you want to do?

Posted by: Siarls 07-May-2005, 03:47 PM
Sai'n shwr beth fi eisiau gwneud eto. Falle y bydda i'n gwneud PhD yn Gymraeg ac ei dysgu hi ar lefel gradd.
I'm not sure what I'd like to yet. Maybe I'll do a PhD in Welsh and teach it at degree level.
Neu wleidyddiaeth Gymru. Or Welsh politics.
Neu wleidyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd. Or European politics.

Beth wyt ti eisiau gwneud ar ol ichi ddysgu Cymraeg? Dechrau dysgu iaith newydd?
What do you want to do once you have learnt Welsh? Start learning another language?

Posted by: gwenynen 07-May-2005, 10:16 PM
PhD yn Gymraeg!!!

Dw i ddim yn credu y mod i'n dysgu iaith arall. Dw i'n dysgu Cymraeg achos mod i'n lyfio Cymru. Hoffwn i dim ond wella hi. Ac hoffwn i fynd i Gymru un ddiwrnod. --- I don't think I'll learn another language. I'm learning Welsh because I love Wales. I just want to improve it. And I want to go to Wales one day.

Posted by: Siarls 09-May-2005, 07:07 AM
Wel, fi'n croesawu ti ar unrhyw adeg!
Well, I welcome you anytime!

Posted by: gwenynen 09-May-2005, 04:25 PM
Diolch, Siarls. smile.gif

Posted by: Siarls 11-May-2005, 03:04 PM
Fi newydd fod yn gwylio'r rhaglen ar BBC 2W (teledu digidol dros Gymru) o enw Star Spangled Dragon. Roedd yn ddiddorol iawn achos ei bod hi'n sn am hanes Cymry yn yr Unol Daleithiau. Os ti'n gallu ffeindio'r siawns... rhaid ei gwylio hi! Allet ti'n gwylio rhaglenni Prydeinig ar y we? Shwd oeddet ti'n gallu gwylio The Big Welsh Challenge yn America?

I was just watching a programme on BBC 2W (digital television for Wales) called Star Spangled Dragon. It was absolutely fascinating because it was about the history of the Welsh in the United States. If you can find the chance... you have to watch it! Can you watch British programmes on the internet? How did you manage to watch The Big Welsh Challenge in America?

Posted by: gwenynen 11-May-2005, 10:35 PM
Alla i ddim, yn anffodus. Gwelais i The Big Welsh Challenge ar BBC Learn Welsh. Roedd y sgrin mor fach! --- I can't, unfortunately. I watched The Big Welsh Challenge on BBC Learn Welsh. The screen was so small!

O'n nhw wedi sn am Fadog yn y raglen oeddet ti'n gwilio? --- Did they mention Madog in the program you watched?

Posted by: Siarls 12-May-2005, 08:32 AM
ARGH I JUST TYPED SOMETHING FOR HERE AND DELETED BY MISTAKE!!!!!! ARRRRGGGGGGGGHHHHHHHHHHH
Stupid computers.

Here are the main points of what I said:

1. Roedd y rhaglen yn sn am Gymry cyfoes a'u cyndadau.
2. Roedd cwpl o frawddegau am Madog.
3. Yn l y rhaglen, roedd y Saeson yn meddwl bod yr Americanwyr Brodorol yn impiau'r Cymry. Mae rhai o eiriau Cymraeg mewn yr ieithoedd Americanaidd brodorol hefyd, cofia.

1. The programme was about the contemporary Welsh and their ancestors.
2. There were a couple of sentences about Madog.
3. According to the programme, the English though that the native Americans were descendents of the Welsh. There are even some Welsh words in the native American languages.

Posted by: gwenynen 12-May-2005, 04:48 PM
Wnes i hnny o'r blaen hefyd. --- I've done that before too.

Mae'r rhaglen (isn't it 'raglen' after the definite article as rhaglen is a feminin singular noun?) yn sw^n yn ddiddorol iawn. Dw i ddim yn siw^r os alla i ddweud y holl bethau yn Gymraeg. Bydda i'n ceisio! --- The program sounds very interesting. I'm not sure if I can say everything in Welsh. I'll try!

Darllenais i lyfr am Fadog sy' wedi dod o Gymru i Alabama. Clawais i am Lwyth Mandan yn yr Americanwyr Brodorol sy' wedi siarad Cymraeg ers talwm hefyd. Mae rhai yn dweud bod Llwyth Cherokee yn defnyddio rhai geiriau Cymraeg o hyd. --- I read a book about Madog who came to Alabama from Wales (in either 11th or 6th century depending on the different historians.) I also heard about Mandan American Indian Tribe who spoke Welsh a long time ago. Some say Cherokee Tribe still uses some Welsh words.

Wel, fel mae'n digwydd, dw i'n byw yn y Brifddinas Genedl Cherokee. Es i i'r llyfrgell heddiw i weld os alla i ffeindio rywbeth diddorol am yr iaith. (Does dim llawer o bobl sy'n ei siarad hi.) --- Well, as it happens, I live in the Capital of Cherokee Nation. I went to the library today to see if I can find something interesting about the language. (There are not too many people who speak it.)

Dyma fe:

Me-li da-wa-to-a (I'm Mary.)
o-s-da (good)
ka-no-gi-s-di (a song)
a-yv ni-ga-da (all of us)

Note the style of conjugation, not individual words:
a-qua-dv (I know)
u-na-dv (he/she knows, they know)
i-ga-dv (we know)

"In Cherokee, personal pronouns are attached to the verb and change according to sounds found in the verb."

Wel, beth wyt ti'n meddwl am hyn? --- Well, what do you think of this?

I'm not a linguist so I can't say much. But these things sound rather familiar... Some say the story of Madog is treated as a legend in USA because the officials don't want to re-write the history. But if you look at the facts including the remains of Welsh style forts, I say Madog came to America long before Columbus.

Posted by: Siarls 12-May-2005, 05:02 PM
'Na ni - 'na diddorol! Fi'n shwr taw Cymry wedi cyrraedd yn America cyn Columbus, ond sai'n shwr os fi'n gallu deall be ti'n dweud am y Cherokee.
There we are - how interesting! I'm sure that Welshmen did arrive in America before Columbus, but I'm not sure I understand what you're saying about the Cherokee.

Gyda llaw, sai'n shwr bod ti'n gallu dweud fel mae'n digwydd. Does dim camgymeriad, ond dydy e ddim yn naturiol. Dyma'r mynegiant newydd iti, Gwenynen.
a dweud y gwir
Hwwna'n dda iawn achos bod e'n mynegu cysyniadau ffaith.

By the way, I'm not sure if you can say fel mae'n digwydd. There isn't a mistake, but it's not natural. Here's a new expression for you.
a dweud y gwir (people often say a d'eud y gwir)
It's excellent because it expresses concepts of fact, e.g.
actually
in point of fact
as it happens
to tell the truth
in fact
indeed
as a matter of fact
if truth be told

Posted by: gwenynen 13-May-2005, 01:10 PM
O, na! A dweud y gwir, dw i newydd ddysgu "fel mae'n digwydd" yn "Modern Welsh" gan Gareth King. Ro'n i'n meddwl, "Dyma fy nghyfle i ddefnyddio'r mynegiant!"

--- Actually, I just learned "fel mae'n digwydd" in "Modern Welsh" by Gareth King. I thought, "Here is my chance to use the expression!"

Posted by: Siarls 13-May-2005, 02:52 PM
Wel, mae'n iawn. Ond dyn ni ddim yn dweud e fan hon yn Nyffryn Lliw. Falle bod nhw'n defnyddio e yng Nghaerdydd neu yn y Gogeledd, ond nid yma. Sut bynnag, hoffwn i ddweud bod fi'n lico dy ddefnydd A dweud y gwir!!! Da iawn ti!

It's correct, but we don't say it here in the Lliw Valley. Maybe they use it in Cardiff or in the North, but not here. However, I would like to say that I like your use of A dweud y gwir!!! Well done!

Posted by: Antwn ap Ioan 14-May-2005, 07:06 PM
Caf i ymuno yn eich sgwrs? Does neb yn manteisio ar y bwrdd arall yn Gymraeg. Mae'r drafodaeth am y Cherokee yn ddiddorol iawn. Mae sawl iaith Americanaidd brodorol yn defnyddio'r un sw^n "ll" yn Gymraeg sef y teulu Athabascan gan gynnwys y Navajo, Tlingit ac Apache er enghraifft. Gallen nhw gynnwys geiriau Cymraeg hefyd hyd i gwn i. Hyd yn oed wrth y dechreuad yr enw Tlingit yw'r sw^n "ll" am y llythrennau "Tl". Dw i wedi clywed yr ieithoedd 'ma ar y radio, teledu ac ar ffilmiau. Mae hyn wedi bod darganfyddiad syn i mi. Ar un ffilm yr oedd rhai actwyr wedi cael eu hastudio Apache. Dywedodd eu hathrawes wrthyn nhw y byddai'r sw^n yn anodd i siaradwyr y Saesneg. Wrth wrando iddyn nhw wneud y sw^n "ll", cofiais y dyddiau gynta fy mod yn ceisio'r sw^n fy hunan. Roeddwn i wedi ymarfer o hyd ac o hyd.

May I join your conversation? No one is taking advantage of the other board in Welsh. The conversation about the Cherokee is very interesting. There are several native American languages using the same sound as "ll" in Welsh namely the Athabascan family including Navajo, Tlingit and Apache for example. They could include Welsh words too as far as I know. Even at the beginning of the name Tlingit is the sound "ll" for the letters "Tl". I have heard these on the radio, TV and on films. This has been a surprising discovery for me. On one film some actors had been studying Apache. Their teacher told them that the sound would be difficult for English speakers. While listening to them make the "ll" sound, I remembered the first days that I tried the sound myself. I had practiced over and over.

Antwn

Posted by: Antwn ap Ioan 14-May-2005, 08:04 PM
Dw i wedi ffeindio rhywbeth yn ddiddorol. Edrywch ar y wefan isod


http://www.languagegeek.com/siouan/mandan_is_not_welsh.html


Antwn

Posted by: gwenynen 14-May-2005, 11:40 PM
Helo Antwn. Dw i'n falch iawn dy fod di'n ymuno ni. --- Antwn, I'm very glad you're joining us.

Gwelais i restr wahanol o eiriau Cymraeg a Mandan mewn llyfr am Madog. Yn wir, mae rhai geiriau Cymraeg yn debyg i eiriau Mandan. Dwedodd y Cymro ar y we ddim am gaerau Cymreig chwaith. --- I saw a different list of Welsh and Mandan words in a book about Madog. Really, some Welsh words are similar to Mandan words. The Welshman didn't talk about Welsh forts either.

I'm getting so sleepy that I have to say the rest in English. According to the book, there are some remains of Welsh style forts in nothern Alabama. I borrowed this book from the library a long time ago, so I can't remember the details. But it seems like the Welshman avoided mentioning them and those words.

What you wrote about other American Indian tribes was so interesting.

Rhaid i mi fynd i'r gwely nawr! Nos da. --- I have to go to bed now. Good-night.

Posted by: Siarls 15-May-2005, 03:15 PM
Rhaid imi dweud mod i'n sgeptig o gysylltiadau rhwng Cymraeg ac iethoedd Americanaidd brodorol.

Weithiau, fi'n ffeindio e'n anodd i gredu bod cysylltiadau rhwng Gaeleg/Gwyddeleg a Chymraeg!

Posted by: gwenynen 15-May-2005, 08:35 PM
Allai ddim ddweud pa farn yn iawn. Darllenais dim ond un lyfr am y pwnc. --- I can't say what opinion is right. I only read one book about the subject.

Yn l y llyfr, cwrddodd rhywyn (sy'n siarad Cymraeg) o Byddin Americanaidd pennaeth Americaniaidd brodorol. Ac dechreuodd y pennaeth yn siarad Cymraeg. --- According to the book, someone (who spoke Welsh) from American Army met a native American chief. And the chief started speaking Welsh.

I can't remember if it was 18th or 19th century.

Rhaid i mi fenthyca y llyfr eto. --- I have to borrow the book again.

Posted by: Siarls 16-May-2005, 08:52 AM
Sorry, I didn't put English translation for me above:

I have to say I'm skeptic of links between Welsh and native American languages.

Sometimes, I find it difficult to believe there are links between Welsh and Gaelic!!

Posted by: austaff 20-May-2005, 10:14 PM
QUOTE (WizardofOwls @ 18-Apr-2005, 10:02 AM)
By request, this thread is for learners of Welsh. Please feel free to practice your Welsh here, however if possible please include a translation so that those who are less advanced than you can understand what you are saying.

Bore da ac cafarchion o'r Awstralia. Dw i'n byw yn Brisbane mae h'in haf bob dydd yma. Dw i'n dysgu Cymraeg ers Mis Hydref 2004

Good morning andgreetings from Australia I live in Brisbane iyt is summer everyday here i have been learning welsh since October 2004

Posted by: gwenynen 21-May-2005, 07:45 AM
Sut mae, austaff? Croeso i'r fforwm. Dw i'n hapus dy fod di'n postio. Sut wyt ti'n dysgu Cymraeg? Mae "Introductions" yn "Celtic Languages." Nei di bostio 'na?

Hi, austaff. Welcome to the forum. I'm happy you're posting. How do you study Welsh? There is "Introductions" in "Celtic Languages." Will you post there? (It may be on the 2nd page.)


Posted by: WizardofOwls 21-May-2005, 11:16 AM
QUOTE (austaff @ 21-May-2005, 12:14 AM)
Bore da ac cafarchion o'r Awstralia. Dw i'n byw yn Brisbane mae h'in haf bob dydd yma. Dw i'n dysgu Cymraeg ers Mis Hydref 2004

Good morning andgreetings from Australia I live in Brisbane iyt is summer everyday here i have been learning welsh since October 2004

Good morning austaff! Welocme to Celtic Radio and to the Celtic Languages forum! I am Allen and I am the moderator in this forum. Please feel free to look around and explore at your leisure! And, as gwenynen said, tell us a little about yourself in the Introductions thread. Here is a link, if you are interested in doing so: http://www.celticradio.net/php/forums/index.php?showtopic=7030

Anyway, I am so glad you found us. Come back and visit with us often, okay?

Welcome to the family! smile.gif

Posted by: gwenynen 22-May-2005, 03:06 PM
QUOTE (Siarls @ 02-May-2005, 12:11 PM)
I've highlight "o ganlyniad i" because it's an excellent phrase. It can be used for any sentence where you want to express consequence.

Ro'n i'n mor hapus i ddarllen newyddion hyn: "O ganlyniad i gysylltiad newydd sydd wedi datblygu rhwng coleg Sir Gr a choleg yn Xi'an, caiff myfyrwyr o China gyfle i ddilyn cyrsiau chwaraeon yng Nghymru." - BBC Wales

I was so happy to read this news: "As a result of new connection which has developed between Sir Gr (English name?) College and a college in Xi'an, Chinese students can have a chance to follow sports courses in Wales."

Gobeithio bod y cyfieithiad yn iawn! --- I hope the translation is correct!

Posted by: austaff 22-May-2005, 09:39 PM
Helo Gwenynen, Siarl ac pawb

Gwenynen eich Cymraeg yn dda iawn. Sut hir wedi dod chi ddysgu Cymraeg? Dw i'n newydd dechrau ddysgu Cymraeg defnyddio "BBC Cymru Catchphrase" ac Cadw Swn

Siarl fy chwiorydd yng nghyfraith yn fyw yn Pont Lliw yn agos Abertawe .Dw i'n fyw yn y Rhondda cyn symudol i Awstralia, dw i'n ymddeol nawr ac mwynhau darllen llyfrau ac yn mynd i'r sinema a theatr gyda ffrindiau. Esgusodi fy gramadeg os gweloch yn dda

Posted by: Siarls 23-May-2005, 05:25 AM
Helo Austaff. Fi'n byw yn agos iawn i Bontlliw! Tuag 1 filltir a d'eud y gwir. Ti'n siarad Cymraeg yn dda iawn, ond ni'n mynd i edrych at eich tregiladau yn fuan!!! Pam symudoch chi i Awstralia? Ydych chi Gymro, te?

A fi'n byw yn agos iawn i goleg Sir Gr hefyd - tua 5 milltir o fy nhŷ, Gwenynen!


Hello Austaff. I live very near to Pontlliw! About 1 mile, actually. You speak Welsh very well, but we'll look at your mutations soon! Why did you move to Asutralia? Are you Welsh, then?

And I live near Sir Gr college - about 5 miles from my house, Gwenynen! By the way, Sir Gr is the colloquial form of Sir Gaerfyrddin or Carmarthenshire in English. The college is formally called Sir Gr though.

The reason why it's Gr and not Gaer is because in my dialect, we do not say "ae". We say , usually, although it varies.
In my dialect, this how we'd pronounce:

Cymraeg = Cymrg
treigladau = treglade
mae = ma

Posted by: gwenynen 23-May-2005, 08:25 AM
Hi, Austaff. Dw i'n teimlo'n fel dechreuwr o hyd er mod i'n dysgu Cymraeg dros flwyddyn a hanner. Mae hi'n anodd i wneud cynnydd yn gyflym heb tiwtor. Ond chi wedi gwneud yn dda iawn mewn amser byr. --- I feel like a beginner still although I've been learning Welsh over a year and half. It's difficult to make quick progress without a tutor. But you have done very well in a short time,

Question for Siarls: will "mewn amser byr" do for "in a short time"?

Dysgais i 'Cadw Swn' hefyd. Pa wers 'Catchphrase' dych chi'n dysgu? Dw i'n dysgu 'Lloyds.' ---I studied 'Cadw Swn' too. Which 'Catchphrase' do you study? I'm studying 'Lloyds.'

Siarls, byddi di'n cwrdd myfyrwyr o China, efallai. --- You'll meet students from China, maybe.

Darllenais i newyddion am lythyron Richard Burton ym Mhriysgol Abertawe hefyd. --- I read news about Richard Burton's letters at Swansea University too.

Diolch am esbonio 'Sir Gr.' --- Thanks for explaining 'Sir Gr.'

Posted by: austaff 23-May-2005, 10:18 PM
Diolch y ddwy

Dysgais i defnyddio "Lloyds" hefyd gwers 25 nawr dw i'n dysgu yn araf, ond eisiau helpu gyda fy gramadeg etc Dydw y ddim yn cael neb i siarad a Cymreig yma fy ffrindiau yn Awstralians.

I learned using Lloyds also lesson 25 now, I am learning slowly but need help with my grammar etc I dont have no one to talk welsh to here my friends are Australians

Ro'n i'n cynhenid yn y Rhondda ac gweithio yng Gaerdydd tan 1972. Cofiais i mynd i'r Mumbles ac mynd ar y tren o Abertawe ar hyd y traeth pan ro'n i'n ifanc ac yn mynd i'r Pier i weld y bad achub. Symudais i Awstralia gyda fy wraig ac dwy mab yn 1972 i fyw yn Mhrisbane

I was born in the Rhondda and worked in Cardiff until 1972 I remember going to Mumbles on the train from Swansea when I was young and going on the peir to see the lifeboat . I moved to Australia with my wife and two sons to live in Brisbane

Gwenynen I am not sure even if Siarl remembers the little rickety train that used to travel alongside Swansea bay to the Mumbles. At the Mumbles there is a pier where you can play the slot machines and on the end was the lifweboat house where you can go to look over the lifeboat etc it was a big day out when I was young

Siarl please feel free to pick holes it is the only way for me to learn biggrin.gif

Posted by: Siarls 24-May-2005, 05:08 AM
Fi'n edrych ar y Mwmbwls reit nawr! O'r swyddfa fy mam. Fi'n gallu gweld Abertawe, Port Talbot, y Bannau Brycheiniog a Dyfnaint hefyd.
I'm looking at Mumbles right now! I can also see Swansea, Port Talbot and Devon as well.

Caeodd y tren Bae Abertawe cyn imi gael fy ngeni! Ond, mae mam yn cofio fe. Fi'n meddwl y dylai dygyd y tren yn ol.
The Swansea Bay train closed before I was born! But my mother remembers it. I think they should bring the train back.

Eich Cymraeg yn dda iawn, Austaff. Ond shwd dych chi'n teimlo am y treigladau? Sai'n siarad Cymraeg ramadegol fel ti'n gallu gweld fi'n shwr, fi'n siarad tafodiaith Dyffryn Lliw, ond mae treigladau yn bwysig iawn i bawb. Os ti'n siarad Cymraeg Safonol neu dim, mae treigladau yn wastad pwysig.
Your Welsh is really good, Austaff. But how do you feel about mutations? I don't speak Grammatical Welsh as you can see I'm sure, I speak the Lliw Valley dialect, but mutations are very important to everyone. If you speak Standard Welsh or not, mutations are always important.

Dych chi'n gofalu os ni'n mynd dros y treigladau yn yr edau Croeso i Gymru?
Do you mind if we go over your mutations in the Croeso i Gymru thread??

Posted by: gwenynen 24-May-2005, 09:05 PM
Gwers 25! Chi'n gallu ysgrifennu mor dda! Sut wyt ti'n dysgu? Dw i'n dysgu'r wers 49 nawr. Ro'n i'n hoffi Colin Davies sy'n bod Guto. Ond nawr mae actorion gwahanol yn hollol yn y ddeialogau. Hoffwn i wybod beth roedd hi'n digwydd ar eu gwyliau yn Ffrainc. Ro'n nhw wedi gwneud trefniadau i'r daith ond ro'n nhw erioed wedi mynd!

Lesson 25! You can write so well! How do you study? I'm studying lesson 49 now. I liked Colin Davies who was Guto. But now there're completely different actors in the dialogs. I want to know what happened to their holidays in France. They were making arrangements for the trip but they never went!

Mae llawer o gymdeithasau Cymru yn Awstralia. Mae un ym Brisbane, dw i'n siwr. Gallech chi'n siarad dysgwyr eraill 'na.

There are many Welsh societies in Australia. There's one in Brisbane, I'm sure. You can speak with other learners there.

Dw i'n falch iawn eich bod chi'n dal i bostio 'ma!

I'm very glad you keep posting here!

Posted by: austaff 24-May-2005, 10:03 PM
Diolch Siarls

Mae fy nith mynd yr Brifysgol Abertawe hefyd Mae hi'n wneud celfau fy meddwl. Dydw i ddim yn gwybod y Dyffryn Lliw siarad a tafodiaith wahanol o De Cymru?
Mae Mhrisbane y ddinas newydd ac yw lan ac ffres gyda llawer o bryniau fel Abertawe. Llawer o bobl dod o wahanol wledydd ac yn siarad a wahanol iaith ond y rhan nhw siarad a Saesneg . Ryn ni cael traethau gyda tywod wyn ac las mor. Mae haul yn twym yn yr Haf ac yn gynnes yn yr Gaeaf Dydyn ni ddim wedi cael a llawer o law am bump flynoedd nawr ac mae dams yn sych ryn ni eisiau a llawer o law i lenwi hwy. Ond fyddwn ni wedi cael arhosiad tan yr Haf nawr.

My neice goes to the Univeristy of Swansea also she is doing Arts I think. I didnt know the Lliw Valley had a different dialect from South Wales? Brisbane is a new city and is clean and fresh with a lot of hills like Swansea A lot of people ccome from different countries and speak different languages but mostly they speak English. We have beaches with white sands and blue sea. The sun is hot in the summer and warm in the winter. We have not had much rain for 5 years now and the dams are dry we need a lot of rain to fill them. But we will have to wait until summer now

Posted by: austaff 24-May-2005, 11:23 PM
biggrin.gif Diolch Gwenynen

Hoffais i siarad a pobl o wahanol wledydd fel chi ac Siarls. Wers 25 mae Rhys sy'n edrych am waith ddiddorol iawn . Dw i'n ddefnyddio E-Wlplan hefyd gan Brifysgol De-Orllewin Cymru mae cwrs yn dda iawn dysgais i tipyn bach o'r pob un. Dw i'n ffeindio fy gallu darllen ac ysgrifennu Cymraeg wrth postio yma. mae gyfle i ymarfer fy Cymraeg ac Siarls helpu gyda ein gramadeg.

Fydda i edrych am cymdeithas Cymru yma ond dw i eisiau siarad a Cymraeg tipyn bach yn well gyntaf.. Chi siarad wych Cymraeg da iawn Mae hi'n wych siarad i chi yma am dy fwrdd ac i siarad a eraill dysgwr

Thanks Gwenynen

I like talking to people from different countries like you and Siarl. Lesson 25 Rhys is looking for work, very interesting, I use E-Wlplan also by the Uni of West Wales the course is very good I lkearn a little bit from each one. I am findinfg I can read and write welsh by posting here it is a chance to practice my welsh and Siarls helps qwith our grammar

I will look for a welsh society here but I want to talk welsh a little bit better first. You speak great welsh well done. It is great talking to you here on the board and
to talk to another learner.

http://www.swan.ac.uk/dace/e-wlpan/Default.htm

This is the E Wlplan site if you would like to check it out king.gif

Posted by: gwenynen 25-May-2005, 07:31 AM
Diolch, Austaff am y wefan. Mae hi'n edrych yn dda ond allai ddim gwrando ar y ddeialogau. Ydy'r cyrsiau am ddim?


Posted by: gwenynen 25-May-2005, 07:35 AM
Woops, forgot the English version: Thanks, Austaff for the website. It looks good but I can't listen to the dialogs. Are the courses free?

Posted by: austaff 25-May-2005, 07:35 PM
Gwenynen

Oes. Mae cyrsiau yn rhydd. Pam dych chi'n ddim gwrando i'r ddeialog? Ble wyt ti'n dod o yn UDA ac beth wyt ti'n eich diddordebau? Dw i'n ffrindiau yn Missouri ac Michigan pwy fy cwrdd a am y ystafell sgwrs yn MIRC ac ryn ni'n wedi dod sgwrsio am 10 flynyddoedd nawr. Mae fy wyrion dysgu Japanese yn yr ysgol

Yes. The couses are free. Why cant you listen to the dialogue? Where do you come from in the USA and what are your interests/ I have friends in Missouri and Michigan who I met in the chat room in MIRC and we have been chatting for 10 years now. My Grandsons are learning Japanese in school.

Posted by: gwenynen 25-May-2005, 10:02 PM
Dydy'r 'audio' ddim yn gweithio pan dw i'n clicio'r icon sain. --- The audio doesn't work when I click on the sound icon.

Dw i'n byw yn Oklahoma. Dw i'n dwlu ar Gymru a Chymraeg. --- I live in Oklahoma. I love Wales and Welsh.

Dysgu Japaneg? Ydy llawer o Japaneaid lle mae'ch wyrion yn byw? --- Learning Japanese? Are there many Japanese where your grandsons live?

Posted by: austaff 25-May-2005, 10:19 PM
llawer o Japanese ymweld yma bob flyddyn

Posted by: austaff 25-May-2005, 10:27 PM
welais i ryn ni yr un pen blydd sidydd

Posted by: gwenynen 26-May-2005, 12:53 PM
Ydy wir. -- Yes, indeed.

Ydy'ch wyrion yn hoffi dysgu Japaneg? Oes cyfle 'da nhw i siarad yr iaith ymwelwr Japaneaidd? --- Do your grandsons like learning Japanese? Do they have a chance to speak it with Japanese tourists?


Posted by: austaff 26-May-2005, 08:33 PM
Ydw.Mae fy wyrion hoffi ddysgu Japaneg. Os Mae nhw gallu siarad dwy ieithoedd nhw gallu cael a swydd yn twristiaeth pan nhw adael ysgol. Mae nhw cael ffrindiau pwy fyw yn Japan. Ble mae Siarls? mae e'n rhaid wneud ei arholiad yn yr brifysgol?

Yes. My Grandchildren like learning Japanese. If they can speak two languages they can get a job in tourism when they leave schooll. They have friends who live in Japan. Where is Siarls? He must be doing his exams in the Uni

Posted by: gwenynen 27-May-2005, 07:21 AM
Ffeindiais i wefan am y tren Bae Abertawe:
http://www.bbc.co.uk/wales/southwest/sites/local_history/pages/mumbles_train.shtml

I found a webside about the train in Swansea.

Posted by: Siarls 27-May-2005, 11:47 AM
Ie, fi wedi bod yn gwneud fy arholiadau! Fy arholiad olaf ar dydd Mawrth nesaf.
Yeh, I've been doing my exams! Last one is next Tuesday.

Dydy tafodiaith Dyffryn Lliw ddim yn wahanol o dafodiaith y De - mae'n fersiwn tafodiaith y De!! Mae lot o bobl yn dweud bod acen yn wahanol, ond mae geiriau hefyd.
Dyma wefan ar y pwnc:
http://www.bbc.co.uk/wales/southwest/sites/learnwelsh/pages/dialect.shtml
The Lliw Valley dialect isn't different from the Southern dialect - it's a version of the Southern dialect!! A lot of people say that the accent is different, but there are words as well.

Diolch am y wefan ma, Gwenynen. Mae bbc.co.uk o lot o iws.
Thanks for the website, Gwenynen. bbc.co.uk is very useful!

OH MY GOSH, GWENYNEN. I have just realised that you are on this website...
http://www.bbc.co.uk/wales/southwest/sites/learnwelsh/pages/brian.shtml

Posted by: gwenynen 27-May-2005, 04:30 PM
Mae llawer o eiriau wahanol yn tafodieithoedd wahanol! Mae digon o eiriau da fi i ddysgu'n barod!
--- There are many different words in different dialects! I already have enough words to learn!

They print almost all your comments as long as they are reasonable. It's fun to see your own comments on the news sites. smile.gif

Posted by: Siarls 27-May-2005, 04:52 PM
I have written a lot in the South West Wales section. But people who disagree with my comments really infuriate me!!

Posted by: gwenynen 27-May-2005, 11:15 PM
Ble mae dy sylwadau?

Posted by: gwenynen 27-May-2005, 11:24 PM
Antwn, ail-fenthgais i'r llyfr am Fadog. Mae e'n "Brave His Soul" gan Ellen Pugh, os chi'n hoffi ei ddarllen e.

Antwn, I borrowed the book about Madog again. It's "Brave His Soul" by Ellen Pugh, if you'd like to read.

Posted by: Antwn ap Ioan 28-May-2005, 08:32 AM
Helo Gwenynen,

Fel Siarls, dw i'n amheugar am y dilysrwydd y chwedl ond alla i fod yn ymchwilio iddi - dylai'r llyfr yn ddiddorol, diolch. Dw i'n credu ei fod yn allan o brint ond alla ei archeb oddi ar siop lyfr neu wefan.

Like Charles, I am sceptical about the authenticity of the legend but i may look into it - the book should be interesting, thanks. I believe that it's out of print but I can order it from a book shop or website.

Antwn

Posted by: Siarls 28-May-2005, 03:59 PM
Dy iaith yn ffurfiol iawn, Antwn! Ble ddysgaist ti siairad Cymraeg fel honna? Mae'n hardd.
Your language is very formal, Antwn! Where did you learn to speak Welsh like that? It's beautiful.

Posted by: austaff 28-May-2005, 09:25 PM
Croeso ar ol yr fwrdd Siarls ac Antwn

Diolch gwenynen am y wefan am yr tren yn Bae Abertawe mae hi'n ddiddorol iawn. Siarls gobeithio eich arholiadau wedi bod yn dda. Bydda di falch i weld hwy gorffenedig ar dydd Mercher. Os fi wneud camgymeriadau gyda fy gramadeg fyddwch chi dangos ble fi wneud y camgymeriad os gweloch yn dda Welcome back to the board Siarls and Antwn

Thanks Gwenynen for the webpage about the Swansea Bay train it was very interesting. Siarls I hope your exams went well You will be glad to see them finished on Wednesday. If I make mistakes with my grammar will you show me where I made the mistake please

Posted by: Siarls 29-May-2005, 05:43 AM
Diolch, Austaff. Ie, fi'n temlio bod fi'n gallu ymlacio yn barod! Defnyddio "ti" fi, osgwela'n dda.
Thanks, Austaff. Yeh, I feel like I relax already! Please use "ti" with me!

Os ti ddim yn meindio - sai eisiau cywirio popeth achos ti'n siarad Cymraeg yn dda iawn ar y funud - mae'n hollol ddealladw.
If you don't mind - I don't want to correct everything because you speak Welsh very well for the time being - it's completely understandable.

Sut bynnag, fi eisiau sn am dy dreigladau.
However, I'd like to discuss your mutations:

ym Mae Abertawe
ar ddydd Mercher
fy ngramadeg
fyddwch (chi) ddangos

Dy Gymraeg di yn dod ymlaen yn iawn!
Your Welsh is coming along nicely!

Posted by: Antwn ap Ioan 29-May-2005, 11:27 AM
Diolch Austaff, neis i weld chi yma.

Diolch iti hefyd Siarls. Dw i wedi bod yn dysgu ar ben 'n hunan heb athro neu ddosbarthiadau ers ddwy flynedd a hanner nawr. Dyna'r prif rheswm mod i'n ysgrifennu mor yn ffurfiol, dysgaf llyfrau yn unig. Dw i'n defnyddio llyfrau gan Gareth King a David Thorne yn bennaf felly y mae cynlleied o iaith lafar mewn fy Nghymraeg. Mae gyda fi rhesymau eraill hefyd, dw i'n hoff o ysgrifen ac dw i'n hen rhechen. Fel arfer y bobl henach sy'n gwerthfawrogi iaith ffurfiol fwy na'r bobl ifainc a hoffi iaith lafar neu sathredig am fod yr angen arnynt i fod yn "hip" weithiau. Nid allai "hipness" ymysg bobl henach oni Sting ydwyt ac maen nhw'n deall hynny, felly maen nhw ddim yn ceisio am fod nhw'n gwybod ei bod yn amhosib ac oherwydd y teimlant ddim angen arnynt yn gyffredinol .

Yn bersonnal, hoffwn i fedru'r Gymraeg Gymreigaidd heb gymaint o ddylanwad oddiar y Saesneg. Weles i sawl neges ar Faes-e neu wefannau eraill lle defnyddiodd pobl gystrawennau rhy lawer fel y Saesneg yn fy marn i. Dw i'n deall y rhesymau ond dw i'n caru'r hen iaith ac wrth ddarllen yr hen destunau, teimlwn ysbrydoledig 'u harddwch. Fydda'n ysgrifennu fel hynny rywbryd, gobeithio. Efallai bod hi'n bedantig i rai bobl ac allan o ffasiwn iawn ond dw i'n hoffi ysgrifen steilus. Os bydd rhaid inni ddefnyddio iaith yn y lle cyntaf, pam na wna gelfyddyd ohoni, dyna fy mhwynt, wedyn fyddi'n creu harddwch yn ogystal chyfathrebiad da. Dim ond fy newis personol.Thanks Austaff, nice to see you here.

Thanks to you too Siarls. I have been learning on my own without a teacher or classes for two and a half years. That's the main reason that I write so formally, I learn by means of books only. I use books by Gareth King and David Thorne primarily therefore there's so little colloquial language in my Welsh. I have other reasons too, I am fond of writing and I'm an old fart. Usually its older people who appreciate formal language more than younger people who like colloquial languge or slang since they need to be "hip" sometimes. There can't be "hipness" amongst older people unless you're Sting and they understand that so they don't try since they know its impossible and they feel no need generally.

Personally I would like to be competent in Welshy Welsh without so much influence from English. I saw a number of messages on Maes-e or other websites where people used constructions too much like English in my opinion. I understand the reasons but I love the old languge and while reading the old texts, I would feel inspired by their beauty. I will write like that sometime hopefully. Perhaps its pedantic to some people and very out of fashion, but I like stylish language. If we must use language in the first place, why not make an art of it, that's my point then you will create beauty in addition to good communication. Only my personal preference.

Antwn

Posted by: gwenynen 29-May-2005, 07:04 PM
Antwn, sut naethoch chi mor dda mewn dwy flynedd a hanner? Sut ddysgoch chi'r llyfrau hwnna? Sut dych chi'n ymarfer siarad Cymraeg bob dydd? Allech chi'n ofyn cwestiynau i rywun? Beth dych chi'n ysgrifennu? I eich hunan neu i rywun arall? Mae llawer o gwestiynau i chi 'da fi achos mod i eisiau gwella fy Nghymraeg yn ofnadwy!

Antwn, how did you do so well in two and a half years? How did you study those books? How do you practice speaking Welsh every day? Could you ask questions to anyone? What do you write? To yourself or to someone else? I have many questions for you because I want to improve my Welsh terribly! smile.gif

Posted by: austaff 29-May-2005, 10:43 PM
Diolch pawb

Dw i'n dysgu mor lawer wrth darllenwch eich llyfrau pob dydd. Bydda i geisio i gofio fi dreigliadau neu ydy e "Bydda i ceisio i cofio fi treigliadau" ond mae'n caled. Gobeithio fy gallu ysgrifennu ac siarad Cymraeg fel Antwn yna dwy flynedd a hanner. Dw i'n llawer am waith ymlaen o mi. Sut hir wyt ti astudiaeth Cymraeg bob dydd? Fel Gwenynen dw i'n newynog i ddysgu o Siarls ac Antwn.

Thanks everyone I am learning so much by reading your letters every day. I will try to remember my mutations or is it (which way is correct) but its hard. I hope I can write and speak welsh like Antwn after two and a half years. I have a lot of work in front of me. How long do you study welsh every day? Like Gwenynen I am hungry to learn from Siarls and Antwn angel_not.gif

Posted by: Siarls 30-May-2005, 02:12 PM
Fi'n cytuno ti, Antwn. Fi'n dwlu ar Gymraeg draddodiadol. Mae hi'n debyg i'r Elvish wreiddiol, ondywhi? Fi'n shwr y bydd Cymraeg draddodiadol yn parhau diolch i'r Eisteddfod, llenyddiaeth a safoni. Fi'n casu dylanwad Seisnig, ond dydy holl osgoad ddim yn naturiol mewn Cymraeg lafar heddi.

I agree with you, Antwn. I love traditional Welsh. It's like the original Elvish, isn't it? I'm sure that traditional Welsh will continue thanks to the Eisteddfod, literature and standardisation. I have English influence, but complete evasion isn't natural in spoken Welsh these days.

Yn sn am yr Eisteddfodau, mae Eisteddfod yr Urdd yn digwydd ar y funud. Sai'n shwr le, a d'eud y gwir. Rhaid i fi ffeindio mas.
Talking about Eisteddfods, the Eisteddfod yr Urdd is on at the moment. I'm not sure where, to be honest. I have to find out.

Posted by: gwenynen 30-May-2005, 07:52 PM
Siarls, dw i erioed wedi gweld y dipton, "oa" fel yn "osgoad." Sut wyt ti'n ei ynganu hi?

I've never seen the diphthong, "oa" as in "osgoad." How do you pronounce it?

Posted by: austaff 30-May-2005, 08:13 PM
Bore Da Gwenynen ac Antwn neis i weld ti y ddwy shwd a ti Mae hi'n haulog yma yn Brisbane.

Posted by: Siarls 31-May-2005, 04:29 AM
Bore da! Fi di gorffen fy arholiadau heddi!!!!! Roedd yr un ola y bore ma.
Good morning! I've finished my exams today!!!!! The last one was this morning!

Dywedir "oa" fel dau swn gwahanol - o, wedyn a, fel yr enw "Noah".
You say "oa" as two separate sounds - o, then a, like the name "Noah".

Yn Nyffryn Lliw, ni'n dweud, "wad".
In the Lliw Valley, we say, "wad".

Mae hi'n gymylog fan hon yn Ne Cymru. O wel, dim ots.
It's cloudy here in South Wales. O well, never mind.

Posted by: gwenynen 31-May-2005, 07:22 AM
Bore da i bawb. Mae hi'n heulog fan ma hefyd. --- Good morning to everyone. It's sunny here too.

Llongyfarchiadau ar orffen dy arholiadau, Siarls! Nawr, ti'n barod i'r wyliau! Pryd wyt ti'n mynd i'r Eidal? Ac am faint o amser byddi di'n aros yna? --- Congratulations on finishing your exams, Siarls! Now, you're ready for the holidays. When are you going to Italy? And how long will you be there?

Diolch am yr ynganiad. -- Thanks for the pronunciation.


Posted by: Siarls 31-May-2005, 03:54 PM
Fi'n fwy na pharod!!!! I'm more than ready!!!!

Fi'n mynd i'r Eidal ar ddechrau mis Awst am ddeg dydd. Fi'n methu aros! Rhaid i fi weithio lot yn Tesco nawr i ennill arian am fy nhaith. Wythnos rydd yn gyntaf i ymlacio!

I'm going to Italy at the beginning of August for 10 days. I can't wait! I have to work a lot at Tesco now to earn some money for my trip. Week off first to relax!

Posted by: Antwn ap Ioan 31-May-2005, 05:23 PM
Dw i'n deall Siarls, pe byddwn i'n byw yng Nghymru, byddwn i'n siarad fel y brodorion siwr o fod, na fyddwn i'n siarad mor goeth (posh?).

Sheesh - Rhaid i mi bostio yn amlach! Unwaith bod i wedi aros am un dydd mae'r pwnc wedi newid!

Cewch trip da Siarls! Bore da Austaff, mae hi wedi bod yn heulog heddiw yma hefyd.


I understand Siarls, if I were living in Wales, I would speak like the native surely, I would not speak so posh.

I must post more often! Once I have waited for one day the subject has changed!

Have a good trip Siarls! Good morning Austaff, it has been sunny today here also.

Antwn

Posted by: Siarls 01-Jun-2005, 05:31 AM
Mae cerddediad cyflym fan hon!
It's fast-paced here!

Posted by: gwenynen 01-Jun-2005, 11:31 AM
Antwn, dydy hi ddim yn rhy hwyr! Gallwch chi fynd yn l i'r pwnc o hyd. Dw i'n dweud hyn er fy lles i! Hoffwn i glywed eich ateb i fy nghwestiynau.

Antwn, it's not too late! You can still go back to the topic. I'm saying this for my benefit! I'd like to hear your answer to my questions.

Posted by: Siarls 03-Jun-2005, 04:48 AM
Pa gwesitynau, mas o chwilfydedd?
Which questions, out of curiosity?

Posted by: gwenynen 03-Jun-2005, 08:12 AM
Y cwestiynau ar dudalen 8. --- The questions on page 8.

Siarls, mae coron 'da ti nawr! --- Siarls, you have a crown now!

Posted by: Ride a Cowboy 03-Jun-2005, 09:12 PM
Rydw anlwcus, Drowning in a thread titled " Beginner's Welsh" unsure.gif

<< Imput welsh equivalent ta me english here >>

Hwyl fawr.

~Aonghas.


Post Scriptum.
Catchphrases going good, so this ignorant style of posting, I trust, will be few as I gather enough phrases/words and enough structure knowledge ta be putting them together. I simply had ta be posting as this is the thread that pulled me intae this site...

Posted by: Antwn ap Ioan 04-Jun-2005, 06:32 AM
Croeso Aonghas - falch o weld aelod newydd yma. - Welcome Aonghas - glad to see a new member here

Fydda i'n ateb dy gwestiynau cyn hir Gwen, fy ymateb yw eitha maith - I will answer your questions before long Gwen, my response is quite long.

Antwn

Posted by: gwenynen 04-Jun-2005, 07:17 AM
Helo Aonghas, croeso i'r fforum. -- Aonghas, Welcome to the forum.
Dw i'n defnyddio Catchphrase hefyd. -- I use Catchphrase too.


Antwn, dw i'n edrych ymlaen at glywed oddi wrthot ti. I look forward to hearing from you.

Posted by: Antwn ap Ioan 04-Jun-2005, 03:58 PM
Gwen - Ynglyn dy gwestiynau.....
Does neb sy'n siarad Cymraeg yma felly y mae'n debyg mod i'n ymddiddan yn ddrwg iawn. Nid ydw i'n rhugl eto, ond dw i'n fedrus yn ddigon bod y lleill yn deall a derbyna'r ffaith y bydda byth yn gallu siarad ag unrhywun yn rheolaidd ac mae'n rhaid mod i'n cyfyngu fy hunan i'r gair ysgrifenedig. Dw i wedi gorfod edrych mewn geiriadur yn amlach na heb, nid wastad am ystyr ond weithiau er mwyn i ffeindio'r genedl neu sillafiad cywir o'r geiriau.

Gwen - concerning you questions....
No one speaks Welsh here, so its likely that I converse very badly. I'm not fluent yet but I'm competent enough that others understand and I'll accept the fact that I can never speak with anyone regularly and that I must limit myself to the written word. I have had to look in a dictionary more often than not, not always for meaning but sometimes in order to find the gender or correct spelling of the words.

Alla i ddim gorfodi fy hunan i astudio rhywbeth, mae'n rhaid cael gyda fi rhai ddiddordeb bob amser mod i'n cynnwys. Fyddwn i'n dysgu geirfa chwedyn ei anghofio yn hollol. Yna fyddwn i'n dod yn rhwystredig iawn. Ambell waith dyna ddigwydd o hyd eto dw i'n dal ati. Un dydd weles i gyfweliad gan yr actwr Anthony Hopkins (Cymro di-Gymraeg a ydy'n byw yn America bellach, gyda llaw). Gafodd e ei chwarae mewn ffilm ag enw Titus Andronicus gan Shakespere. Ro'n i'n synnu fod e'n gallu cofio yr holl sgript fel person mewn oed. Yn ystod y cyfweliad, dywedodd iddo ddarllen bob sgript yn fwy na 300 gweithiau.

I cannot force myself to study something, I must have some interest every time I start. I would learning vocabulary and then forget it all. Then I'd become very frustrated. At times that's still happening yet I continue on. One day I saw an interview with the actor Anthony Hopkins (a Welshman who doesn't speak Welsh and lives in America now, by the way). He was playing in a film called Titus Andronicus by Shakespere. I was amazed that he could rememer the whole script being an elderly man. During the interview, he said that he reads each script over 300 times.

Wel, fues i'n ysbrydoli ag hynny. Felly rwy'n darllen llyfrau cyn amled phosib ac ysgrifennu geiriau newydd mewn nodlyfr er mwyn i mi gael edrych drostynt wedyn. Ddarllena Yr Wythnos a newyddion oddiar Gymru'r Byd bob dydd ar y we. Fydd fy ngeirfa yn gwella petawn i'n darllen drosti ddyddiol, dro ar l tro fel Sir Anthony. Am hyn dw i'n siwr.

Well, I've been inspired by that. So I'm reading books as often as possible and writing new words in a notebook so I can look over them later on. I'll read Yr Wythnos and news off of Cymru'r Byd every day on the web. My vocabulary will improve if I were reading over it daily again and again like Sir Anthony. About this I'm sure.

Ddau peth sy wedi helpu yw fforymau fel hwn a rhestri ar y we fel "Welsh Learners". Dw i wedi ymaelodi yn saith ohonynt yn cyfrif olaf. Dw i wedi dysgu llawer gan gyfieithu'r neges oddi arni. Mae'n well 'da fi i weld negeseuon heb gyfieithiadau Saesneg o achos y sialens. Dw i'n teimlo mod i'n dysgu llawer. Mae rhestri gyda chyfieithiadau yn well i ddechreuwyr na'r rheiny heb ddim yn fy marn i. Dw i'n hoff o Faes-e hefyd.

Two things which have helped are forums like this and lists on the web like Welsh Learners. I have joined in seven of them at last count. I have learned alot from translating the messeges from it. I prefer to see messeges without English translations because of the challenge. I feel that I learn alot. The lists with translations are better for beginners than those without any in my opinion. I'm fond of Maes-e also.

Wel, gobeithiaf dyna ymateb da Gwenynen. Fydda i'n ychwanegu iddo os yw feddwl amdano arnaf fi.

Whew!

Antwn ap Ioan

PS - I still make mistakes - so check your grammar books before doing anything I'm doing, os gwelwch yn dda. Diolch

If you're interested, here's a list of the grammar related books I read and use:

Modern Welsh a Comprehensive Grammar by Gareth King
Colloquial Welsh by Gareth King
A Comprehensive Welsh Grammar by David Thorne
Y Geiriadur Mawr (the big dictionary)
Pocket Modern Welsh Dictionary by Gareth King - I recommend highly
The Welsh Learners Dictionary by Heini Gruffudd
234 Welsh Verbs - Standard Literary Forms - Katheryn Klingebiel - (out of print)
6000 Welsh Words by Ceri Jones
Y Llyfr Berfau gan Geraint Lewis - book of verbs
Pa Arddodiad? gan Geraint Lewis - which preposition
Dictionary of Welsh and English Idiomatic Phrases by Alun Rhys Cownie
Teach Yourself Welsh by TJ Rhys Jones

.....defnyddia y geiriaduron hyn ar lein hefyd - I'll use these online dictionaries too

http://www.bbc.co.uk/cgi-bin/wales/learnwelsh/welsh_dictionary.pl

http://www.geiriadur.net/index.php?PHPSESSID=38276450841f3ed16d8f6d1a92cdce16&prefLang=en&a=1078695529

Posted by: Antwn ap Ioan 05-Jun-2005, 07:51 AM
Siarls,

Beth ydy dy safbwynt personol am y dyfodol yr iaith? Clywedaf yn aml sut mae bobl yn symud o Loegr i mewn i'r Fro Gymraeg ac yn fuan na fydd ardal Gymraeg yn bodoli mwyach. Beth ydy dy feddyliau amdani? Ydy'r synhwyro gen ti am berygl i'r iaith lle wyt ti'n byw? Ai llechfeddiant o allan yr wlad a gallai nodi y farwolaeth yr iaith neu ydy grymoedd eraill ar fai?


Siarls,

What is your personal viewpoint about the future of the language? I often hear how people are moving from England to the Welsh speaking areas and soon the Welsh region won't exist anymore. What are your thoughts about it? Do you sense a danger to the language where you live? Is it encroachment from outside the country that could mark the death of the language or are there other forces to blame?

Posted by: gwenynen 05-Jun-2005, 10:22 AM
Diolch Antwn am dy bost. Mae hi'n galonogol iawn i glywed dy fod di'n dysgu yn galed fel hynny. --- Thanks Antwn for your post. It's very encouraging to hear you study hard like that.

Darllen pob sgript dros 300 gweithau! Rhaid i mi weithio mwy! --- Read each script over 300 times! I must work more!

Diolch am y restr lyfrau. Sut wyt ti'n eu dysgu nhw? Wyt ti'n gwybod y holl ramadegau? --- Thanks for the book list. How do you study them? Do you know all the grammar?

Mae hanner dwsin o lyfrau testun 'da fi. Ac mae tafodieithoedd wahanol 'da'r awduron. Dw i mewn penbleth weithiau. --- I have half a dozen textbooks. And the authors have different dialects. I get confused sometimes.

Roedd hi'n stormus ofnadwy eto neithiwr fan ma. Roedd rhaid i mi ddiffodd y cyfrifiadur. Ac roedd rhaid i mi godi fy merch yn ei waith eto! Roedd ofn arna i yn wir!! --- It was terribly stormy here again last night. I had to turn off the computer. And I had to pick up my daughter at her work again! I was scared indeed!

Posted by: Siarls 06-Jun-2005, 07:35 AM
Mae lot o farnau a syniadau gyda fi, ond yn gyffredinol, fi'n meddwl bod dyfodol yr iaith Gymraeg yn bositif iawn, yn arbennig yng Nghymru. Sai'n shwr am Gymraeg ym Mhatagonia neu unman tu mas o Gymru.

I have a lot of opinions and ideas, but generally, I think the future of the Welsh language is very positive, especially in Wales. I'm not sure about Welsh in Patagonia or anywhere out of Wales.

Posted by: Siarls 06-Jun-2005, 07:40 AM
Fi eisiau dweud mwy ar y pwnc achos mod i'n nwydus amdano, ond sai'n temlio'n dda iawn ar y funud. Mae lot yn digwydd yn fy mywyd - amser drwg imi.

I want to say more on the subject, but I'm not feeling very well at the moment. A lot is happening in my life - it's a bad time for me.

Posted by: Ride a Cowboy 06-Jun-2005, 07:04 PM
Shw mae Gwenynen. P'nawn da, shwt 'ych chi? Dw i (rydw?) dysq Cymraeg chwyn. Hwyl fawr.

Greetings Gwenynen. Good afternoon, how are you? I am (I am?) learning Welsh slowly. Good bye.~Aonghas.Post Scriptum~
Using an online dictionary for 80% of this so I figure I am getting the sentance structure/ useage quite wrong... Please pick this apart as I am needing some help here. Short post, but I do not have the patience for the dictionary, will get longer as I gain more vocabulary. tongue.gif

Posted by: Antwn ap Ioan 07-Jun-2005, 07:30 AM
Gobeithiaf dy fod yn teimlo yn well Siarls, ac yn fuan.

Antwn

Posted by: gwenynen 07-Jun-2005, 07:50 AM
Aonghas, Dylech chi ofyn Antwn i gywiro'ch Cymraeg, nid fi! --- You should ask Antwn to correct your Welsh, not me!

Llongyfarchiadau ar ffeindio Catchphrase! Mae gwersi yn dda iawn. --- Congratulations on finding Catchphrase! They are very good lessons.

The fact you can make sentenses already proves you are on the right track. It took me over 6 months to come to that point until I discovered Catchphrase. On line dictionaries are good but you definitely need to own a conventional one. Otherwise you'll feel it's too much trouble to turn on your PC every time you need to look up a word. A good choice for new learners is "The Welsh Learner's Dictionary" by Heini Gruffudd. It has pronunciation help with all the words and example sentenses. It can be ordered through amazon.com.

Hwyl am y tro. --- Bye for now.

Posted by: Ride a Cowboy 07-Jun-2005, 02:08 PM
Bues i dethol ymlaen chwi oblegid mi coll Antwn's postio. Diolch chwi dros eich ateb.

I was picking on you because I missed Antwn's post. Thank you for your reply.
Bues i ni disgwyl llwyddo i ym cyflunio unpeth deall.

I was not expecting to succeed in forming anything understandable.


~Aonghas.

Posted by: Ride a Cowboy 07-Jun-2005, 09:05 PM
Noswaitha dda. Catchphrase ys colli "pronunciation" cynorthwyo, on'd ydy? Dydw i ddim dedwydd, yr gwers ddim gweithio! sad.gif Maw hi'n bum munud i naw, dw i wedi blino... amser gwely. (Treigliad sugno!)

Good evening. Catchphrase is missing "pronunciation" assistance, isn't it? I'm not happy, the lessons not working! sad.gif Its five minutes to nine, I am tired... time for bed.

Posted by: gwenynen 08-Jun-2005, 06:34 PM
Aonghas, dych chi wedi dysgu Lloyds ar Catchphrase? Mae hi'n dda yn ogastal Series One. Mae'r sgwrsiau'n ddiddorol ac mae'r actorion yn wych. Gallwch chi wrando ar y sgwrisiau.

--- Aonghas, have you studied Lloyds in Catchphrase? It's good just as Series One. The dialogs are interesting and the actors are great. You can listen to the dialogs.

Austaff, Antwn, sut mae'r hwyl? Ydy newyddion da chi?

--- Austaff, Antwn, how are things going? Any news?

Posted by: Antwn ap Ioan 10-Jun-2005, 04:07 PM
Nag ydy Gwenynen, 'mond yr un peth ddydd ar l dydd i fi dyddiau 'ma. Dysgais rhai pethau newydd oddiar dy ymddiddan a chwestiynau gyda phobl ar Welsh Learners sut bynnag. Gwaith da!

Antwn

No Gwen, only the same thing day after day for me these days. I learned some new things from your conversation and questions with people on Welsh Learners however. Good work!

Posted by: austaff 10-Jun-2005, 09:37 PM
Helo pawb

Ryn ni golli fi?

Dw i 'n wedi dod yn prysur iawn. Dw i a llyfr ceidwad ac y ddiwedd o'r mis yw yn wastad prysur iawn. Fy wneud wefanua hefyd ac wedi newydd orffen un am a cwmni pel-foli . Croeso i'r bwrdd Aonghas ryn ni i gyd dysgu Cymraeg yma . Fel Gwenynen dw i'n dysgu Cymraeg ers mis naw nawr defnyddio Catchphrase ac Llloyds ac E-Wlplan http://www.swan.ac.uk/dace/e-wlpan/Default.htm

Gobeithio Siarls yn iawn ag ryn ni eisiau e i helpu gyda ein gramadeg . Antwn ble rywt ti fyw yn yr UDA?


I have been very busy I am a book keeper and the end of the month is always very busy. I make webpages also and have just finished one for a volley ball company Welcome to the board Aongas we are all learning welsh here. Like Gwenynen i have been learning welsh for 9 months now using Catchphrase and Llyods an E Wlplan I hope Siarls is ok as we need his help with our grammar. Antwn where do you live in the USA

Posted by: gwenynen 11-Jun-2005, 07:49 AM
Shw mai, Antwn. Dyna berygl i ddysgu ieithoedd ar eich pen eich hun. Dydych chi ddim yn gwybod pan ydych chi'n gwneud camsyniadau. Beth bynnag, dw i'n hoffi dweud "Wn i ddim." a "Wyddwn i ddim." yn lle "Dw i ddim yn gwybod." a "Do'n i ddim yn gwybod." Maen nhw'n swnio'n hyfryd. Os dw i'n dysgu un beth newydd bob dydd, dw i'n falch.

--- Antwn, that's a danger in learning languages on your own. You don't know when you make mistakes. Anyway, I like to say these short phrases instead of the long ones. They sound wonderful. If I learn one new thing a day, I'm glad.

Helo, Austaff. Mae'r 'audio' ar yr E-Wlpan byth gweithio! Wyt ti'n gwybod pam?

--- Austaff, the audio for the E-Wlpan never works. Do you know why?

Posted by: Antwn ap Ioan 11-Jun-2005, 09:37 AM
Sgwennodd Gwenynen: "Dyna berygl i ddysgu ieithoedd ar eich pen eich hun. Dydych chi ddim yn gwybod pan ydych chi'n gwneud camsyniadau".

Cytuno'n llwyr Gwen, yn enwedig os oedd y gwerslyfr yn anghywir! Ond gan y Gymraeg tybed ai unrhywun sy'n gwybod a ymadrodd yn gywir neu beidio? Wn i ddim. Pwy dylen ni ymddiried? Dw i newydd darllen cyn amled phosib oherwydd bod i'n ymddiried yr ysgrifennwyr rhan fwyaf. Os darllenwn llawer wedyn byddai gennyf dealltwriaeth yn well sut mae'r iaith yn gweithio. Fel synnwyr y bawd da, os cafodd ysgrifennwr ei gyhoeddi wedyn mae'n debyg ei fod yn defnyddio'r iaith yn ddigon da imi ei ymddiried er gwaethaf cymaint o amrywiadau. Serch hynny, mae eithriadau yn bodoli am y rheol 'na.

Austaff - Gobeithiaf y daw Siarls nl yn fuan hefydI completely agree Gwen, especially if the textbook was wrong! But with Welsh I wonder is there anyone who knows whether a passage is correct or not? I don't know. Who should we trust? I just read as often as possible because I trust the writers for the most part. If I would read more then I would have a better understanding how the language works. As a good rule of thumb, If a writer was published then its likely that he is using the language well enough for me to trust despite so many variations. Nevertheless, there are exceptions to that rule.

Antwn

Posted by: gwenynen 11-Jun-2005, 10:47 AM
Syniad call, Antwn. --- Wise idea, Antwn.

Austaff, anghofiais i fy ymddygiad. Ail-ddechra i.
Do. Ro'n ni wedi colli di. Wyt ti wedi gwneud gwefannau eraill? Rhaid bod y gwaith yn ddiddorol. Mae fy merch hynaf a fy ngw?r yn hoffi cynllunio'n gwefannau hefyd.

--- Austaff, I forgot my manners. I'll begin again.
Yes, we missed you. Have you made other websites? It must be interesting. My eldest daughter and my husband like to design their websites too.

Hwyl am y tro.

Posted by: austaff 14-Jun-2005, 08:59 PM
Cyfarchion pawb

Ie, Dw i'n wedi wneud llawer o wefannau am wahanol bobl ac fy clwbiau llew, mae hi yn ddiddorol iawn, ac yn dda i weld hwy pan hwy ar wedi orffen am y we..

Mae gen i problem gyda syml geiriau fel is, am, it,are, etc. ac eisiau llawer o ymarfer.

Mae hi'n ddiddorol i ddarllen eich negesau fel Antwn well gen i weld negesau yn Cymraeg unig ac defnyddio y geiriadur i darllen hwy pan dydw i ddim yn gwybod y gair.

Yes I have made a lot of web pages for different people and my Lions club, it is very interesting, and good to see them when they are finished on the web. I have problems with simple words and need a lot of practice. It is interesting to read your messages, Like Antwn I prefer to see messages in welsh only and to use the dictionary when I dont know the word

Cofion gorau angel_not.gif

Posted by: austaff 14-Jun-2005, 11:40 PM
Gwenynen

Dw i ddim yn gwybod pam ti wedi gallu glywed y swn am E wlplan clicio y swn eicon i glywed Pa fath o cyfrifiadur wyt ti'n cael?

I dont know why you cant hear the sound on E wlplan click the sound icon to hear. What sort of computer do you have?

Posted by: Antwn ap Ioan 15-Jun-2005, 04:54 PM
Fe allem bostio yn Gymraeg heb gyfieithiadau a chynnwys dim ond eirfa ar y diwedd pe taen ei eisiau. Weithiau, mae'n rhy hawdd i ddarllen y Saesneg yn unig ac anwybyddu'r Gymraeg pan mae'r holl gyfieithiad yn cael ei ddarparu. Beth ydy eich meddyliau?

Antwn

Geirfa
gallem - we could (gallem ni)
cyfieithiadau - translations
cynnwys - to include
dim ond - only
ar y diwedd - at the end
pe taen - if we were
rhy hawdd - too easy
anwybyddu - to ignore
darparu - to provide

Posted by: austaff 15-Jun-2005, 07:31 PM
Syniad da Antwn fy cytuno, ond dw i credu mae rheolau am y bwrdd i ddarparu Saesneg cyfieithiadau. Dw i copi y neges Cymraeg ac bostio i rhaglen arall, cyfieithu i Saesneg defnyddio y geiriadur ac wedyn edrych i weld os ro'n i cywir. Beth rwyt ti meddwl Gwenynen?

Geirfa
cytuno = agree
rheolau = rules
geiriadu = dictionary

Posted by: Siarls 16-Jun-2005, 01:17 PM
Os mae pawb yn gyfforddus gyda'r syniad newydd yma, wedyn, fi'n methu gweld problem. Beth ydy'r cymedrolwyr yn meddwl?

If everyone's comfortable with this new idea, then I can't see a problem. What do the moderators think?

Posted by: gwenynen 16-Jun-2005, 02:36 PM
Shwmai, Siarls! Croeso yn l! Ro'n ni wedi dy golli di.

Mae cyfieithiadau'n ar gyfer pobl di-Cymraeg yn ogalstal dysgwyr newydd. Rhaid inni ofyn Susanna a Wizard am eu barnau.

A dweud y gwir, dw i'n awyddus iawn i wybod beth chi'n dweud. Rhaid i mi gyfaddef mod i'n darllen Seisneg cyn i mi ddarllen Cymraeg weithiau. Ond dw i'n ymdrechu darllen Cymraeg yn gynta. Bydda i'n dysgu'n well heb gyfieithiadau, dw i'n sicr. Ond newch chi roi geirfa bob amser, os gwelwch yn dda?

-----------

Hi, Siarls, welcome back. We've missed you.

Translations are for non-Welsh speakers as well as new learners. We should ask Susanna and Wizard for their opinions.

Actually, I'm very eager to know what all of you are saying. I must admit I sometimes read English before I read Welsh. But I'm trying to read Welsh first. I'll learn better without translation, I'm sure. But will you always give vocabulary, please?


Posted by: austaff 16-Jun-2005, 06:46 PM
Siarls! Croeso yn l! Ro'n ni wedi dy golli di rolleyes.gif

Posted by: WizardofOwls 16-Jun-2005, 09:48 PM
Hello everyone!

I don't realy see a problem with this format other than what gwenynen already mentioned, namely that there are non-Welsh speakers (like me) who would like to understand what is being said as well as the fact that at some point in the future we may get some complete beginners who won't understand what is being said and may actuall be turned off from the Welsh because of it! I have a suggestion... Why don't we keep Beginner's Welsh jsut as it is - Welsh with full English translation. then I could introduce an Intermediate Welsh thread which would be exactly what you are doing here... Welsh with difficult words translated. What do you think of that idea? Of course since I won't be able to udnerstand a word of what is being said, I will be depending heavily on those of you who speak Welsh to help me keep an eye on such a thread to ensure that nothing inappropriate gets posted.

So let me know what you think of that idea!

Cheers!

Posted by: Ride a Cowboy 17-Jun-2005, 10:52 AM
As a complete beginner who can sum up his understanding of the Welsh language to less then 4 pages of vocab/phrase's... Looking at posts like thoes above takes a level of motivation I just can not summon after a day of work!


However, as not one post in this thread is accompanied with phonetic pronunciation assistance, I am getting nothing from them anyhow with regards to speaking the language. =( (What I am interested in afterall) Sure, I can type out the basics to a greeting and ask how things are, but how does that help me speak it?

So altho they don't drive me from me desire ta learn Welsh, it does force me intae looking to other threads or forums.


Perhaps I am just missing something afterall. heh, wouldn't be the first time that has happened.

Posted by: Antwn ap Ioan 18-Jun-2005, 01:36 PM
Rhydd i bawb ei farn. Serch hynny, dyma un broblem bwrdd arall, na fydd neb yn mynd yna. Mae gyda ni y ddau fwrdd eisioes ac mae dim ond pump ohonon ni sy'n bostio ar y gorau ac rydyn ni'n defnyddio un fwrdd yn gyfan gwbl. Does 'da fi dim byd yn ei erbyn, cofiwch - nad ydy e newydd ymarferol ar hyn o bryd.

Everyone has their own opinion. Nevertheless, here's one problem with another board, no one will go there. We have two boards already and only five of us who post at best and we use one board exclusively. I have nothing against it mind you, its just not practical at the moment.

Yn anffodus, nid oes gyda ni ddigon o aelodau eto er mwyn gyfiawnhau tri byrddau yn fy marn a fydd bawb yn mynd i'r un fwrdd, siwr o fod, a fydd yn gadael y rheiny sy'n llai rhugl fel allanolwyr. Felly bydden ni'n gelyniaethu'r aelodau newydd o'r dechrau wrth iddyn nhw orfodi i gymryd rhan ar y bwrdd lle oedd yr iaith yn mynd dros eu pen. Gadewch inni eu cynnwys er mwyn iddyn nhw deimlo groesawgar. Os amgen elid ar fwrdd arall ar y diwedd wrtho'i hunan fel fi, pan ar y bwrdd Cymraeg uwch roeddwn.

Unfortunately we don't have enough members yet to justify three boards in my opinion and surely everyone will go to the same board making those who are less fluent outsiders. So we would alienate new members from the beginning by forcing them to take part on a board where the language was over their heads. Let's include them so that they feel welcomed. Otherwise one would end up on another board alone, like I was on the advanced Welsh board.

O ystyried fe allai taw aelodau newydd yn dod yma sydd ddim yn rhugl iawn ac mae rhai aelodau cyfredol yn teimlo angen am gyfieithiad hollol arnynt, fe ddylen ni gadw'r status quo dybiwn i. Does 'da neb syniad yn well? Mae'n ddwrg 'da fi am ei ddweud ers y bydden ni'n ennill llawer wrth y ffordd newydd ond y mae'n bwysig i gael chwarae teg i bawb, timod. Pa un bynnag ffordd dy fod yn torri y bara, gallet ei fwyta o hyd. Fydd bawb yn cael eu dysgu ac ymarfer oddiar ein bwrdd - cyfieithiadau yn hollol neu beidio.

Considering that new members could come here who are not very fluent and current members feel a need for complete translations, I suppose we should keep the status quo. Doesn't anyone have a better idea? I'm sorry to say it since we would gain alot by the new way but its important to be fair to everyone you know. Whichever way you cut the bread you can still eat it. People will learn from our board - complete translations or not.

Un gwestiwn am bwnc arall - faint ydyn ni eisiau cywiriadau i'n Cymreag? Os oes gamgymeriadau wedi'u gwneud dro ar l tro wedyn fyddan nhw'n dod yn arferol. Eto, petai'r bwrdd yn trawsffurfio i mewn i'r ysgoldy, yna fyddai neb yn ei fwynhau, efallai. Mae hyn y cwestiynau a gadw fi yn ddeffro trwy'r nos. wink.gif

One question about another subject - how much do we want corrections to our Welsh? If mistakes have been made again and again then they will become habitual. Yet, if the board were transformed into a schoolhouse, then no one would enjoy it perhaps. These are the questions which keep me awake at night. wink.gif

Cofion cynnes i bawb. Gad i mi groesawu Siarls yn l hefyd. thumbs_up.gif

Antwn

Posted by: Siarls 18-Jun-2005, 03:32 PM
Diolch, Antwn. Fi'n teimlo'n ddrwg bod lot o "fuss" am f'absennoldeb. Ta beth, fi eisiau dweud bod yn anodd imi gywirio eich pyst achos nad wyf eisiau creu "tŷ ysgol". Fi'n meddwl bod yn well i ofyn eich cwesitynau yn yr edau "Croeso i Gymru", yn lle derbyn eich cywiriadau fan hon.

Thanks, Antwn. I feel bad that there's a lot of fuss about my absence. Anyway, I'd like to say that it's difficult for me to correct your posts because I don't want to create a schoolhouse. I think that it's better to ask your questions in the Croeso i Gymru thread, rather than receiving your corrections here.

Posted by: austaff 18-Jun-2005, 10:00 PM
Helo pawb

Ryn ni'n grŵp bach yn wahanol wastadau o ddysgu. Des i i'n dod i fwrdd 'ma i gobeithio ffeindio rhywun i helpu fi gyda fy gramadeg ac arddangos ble dw i.n wedi cael wneud camgymeriadau ag ymarfer wneud perffaith. Sut gallu ni ddysgu fel arall?

We are a small group at different levels of learning. I came to this board to hopefully find someone to help me with my grammar and to show where I have made mistakes as practice makes perfect. How can we learn otherwise?

Posted by: Siarls 19-Jun-2005, 05:55 PM
A ydych chi eisiau fy mod yn eich cywirio fan hyn?
Do you want me to correct you in here?

Posted by: austaff 19-Jun-2005, 09:37 PM
Siarls ac pawb

Beth am postio y cywiro ateb yn yr edau Croeso i Gymru, neu e bost hi i fy. Dw i agor i awgrymiadau. Beth wneud y eraill meddwl? Dydw y ddim eisiau i beidio y fwrdd 'ma o weithio.

What about posting the correct answer to the Croeso i Gymru thread, or e mail it to me. I am open to suggestions. What do the others think? I dont want to stop this board from working. sad.gif

Posted by: gwenynen 20-Jun-2005, 12:01 AM
Shwmai, pawb. Ac diolch i chi, Wizard am wneud yr edau newydd inni. Ond fel y dwedodd Antwn, mae dim ond pump o aelodau yn postio yma ar hyn o bryd. Well i ni ddefnyddio un edau cyn cael mwy o aelodau. Ac dylen ni rhoi cyfieithiadau er mwyn chwarae teg i bawb.

--- Hi, everyone. Thank you, Wizard for making us a new thread. But as Antwn said, there are only 5 members posting here at the moment. We'd better use one thread till we have more members. And we should give translations to be fair to everyone.

Mae hi'n rhy hwyr ac dw i'n gysglyd iawn. Mae fy ymennydd yn methu gweithio! Rhaid i mi ddweud yn Saesneg.

--- It's so late and I'm very sleepy. My brain doesn't work! I have to say in English. As to having our Welsh corrected, it's all up to Siarls or whoever is helpful and patient enough to take on that job, here or in Croeso i Gymru. Either way, I just want to write in Welsh as much as possible and enjoy communicating with you all.

Rhaid i mi fynd i'r gwely nawr. Nos da.

--- Have to go to bed now. Good-night.

Posted by: Siarls 20-Jun-2005, 04:36 AM
Ysgrifennais gywyriad dy bost Austaff yn yr edau Croeso i Gymru. Dy broblem fwyaf ydy'r treigladau, a dweud y gwir wrthot, Austaff.
I've written a correction of your post Austaff in the Croeso i Gymru thread. Your biggest problem is mutations to be honest, Austaff.

Fi'n lyfio dy iws o fynegiant "chwarae teg", Gwenynen. Mae hyn yn idiomatig a phoblogaidd iawn yng Nghymru. Yn Nyffryn Lliw, ni'n dweud "Whare teg" i bopeth! Mae'r di-Gymreigwyr yn ei ddefnyddio hefyd.

I love your use of the "chwarae teg" expression, Gwenynen. This is very idiomatic and popular in Wales. In the Lliw Valley, we say "Whare teg" to everything! Even the non-Welsh speakers use it.

Posted by: Antwn ap Ioan 20-Jun-2005, 07:01 PM
Lle fydda i'n ffeindio Croeso i Gymru? Dw i wedi chwilio uhrhywle.

Where will I find Croeso i Gymru? I have searched everywhere.


Antwn

Posted by: WizardofOwls 20-Jun-2005, 08:15 PM
Hello Antwn!

Here is a link for you to the Croseo i Gymru thread:

http://www.celticradio.net/php/forums/index.php?showtopic=6957&st=40&#entry119875

Posted by: austaff 20-Jun-2005, 11:08 PM
Siarls

Diolch Siarls mae hynny'n wych..Fydda i ddysgu lawer o treigliadau y ffordd 'ma gobeithio

Thanks Siarls thats great I will learn a lot this way hopefully angel_not.gif

Posted by: austaff 25-Jun-2005, 10:11 PM
Ble mae pawb, rwt ti'n yn cysgu? Sut mae Siarls rwt ti'n teimlo yn well nawr ar ol eich arholiadau? Mae hi'n oer yma yn Mhrisbane unig 19c ond mae haul yn disgleirio yn yr awyr. Unig mis dwy i haf yn ffodus ac wedyn tywydd cynnes. Dw i casiau y tywydd oer brrr. Siarls yn anffodus mae Llewod Prydeinig ar goll eu gem o rygbi yn Zeland Newydd sad.gif

Where is everyone, are you asleep How are you Siarls are yoyu feeling better after you exams It is cold her in Brisbanr only 19c but the sun is shining in the sky. Only two months to summer fortunately and the warmer weather. I hate the cold weather. Siarls unfortunatwey the British Lions lost their game of rugby in New Zealand

Posted by: Antwn ap Ioan 26-Jun-2005, 08:32 AM
Helo Austaff - Mae hi wedi bod yn dawel yma yn ddiweddar, on'd ydy?. Mae'r tywedd wedi bod yn boeth iawn ac yn heulog yma. Ambell waith, mae gyda ni storm fellt a tharanau mewn y prynhawn. Daeth yr haf yn gyflym, roedd rhaid imi sgrafellu rhew oddiar y faneg wynt ym Mai! Fydd y dymeredd 93 graddau Fahrenheit heddiw.


Hello Austaff. Its been quiet in here recently hasn't it. The weather here has been very hot and sunny. Occasionally there are afternoon thunderstorms. The summer came quickly, I had to scrape frost off the windshield in May! The temperature will be 93 degees Fahrenheit today.

Antwn

Posted by: gwenynen 26-Jun-2005, 12:25 PM
Shwmai, Austaff ac Antwn. Mae hi'n ddiddorol dy fod yn y hemisffer de, Austaff. Well da fi tywydd oer. Mae hi'n rhy boeth fan hyn. Antwn wyt ti'n hoffi tywydd poeth?

---Hi, Austaff and Antwn. It's interesting you live in the southern hemisphere, Austaff. I prefer cold weather. It's too hot here. Antwn do you like hot weather?

Anghofiais i ateb atat ti, Austaff am fy nghyfrifiadur. Mae e'n MAC. Tybed ydy pam dw i'n methu gwrando'r sgyrsiau ar y wefan.

--- I forgot to answer you, Austaff about my computer. It's MAC. I wonder that's why I can't listen to the conversations on the website.

Posted by: austaff 26-Jun-2005, 11:34 PM
Well 'da fi boeth na oer hynny yw pam dw i'n byw ym Mhrisbane mae hi'n haf bob dydd dw i'n ddifetha'n ac achwyn pan mae hi'n oer.Dydyn ni ddim cael eira neu rhew yma. Sut hir rwt ti astudio Gymraeg bob dydd? ac rwt ti'n cael unrhyw arall ddiddordebau.?

I prefer hot to cold that is why I live in Brisbane it is summer everyday I am spoilt and complain when it is cold. We dont have snow or ice here. How long do you study Welsh everyday? and do you have any other interests?

Posted by: gwenynen 27-Jun-2005, 01:10 PM
Dw i'n dysgu Cymraeg trwy'r dydd. Dw i'n gwrando ar CD neu dap pan dw i'n golchi'r llestri. Mae 'flash cards' da fi. Dw i byth mynd allan hebddyn nhw. Allai ddysgu geiriau newydd pan rhaid i mi aros mewn siopau. Dw i'n canu "Mae Hen Wlad" pan dw i'n gyrru (fy hunan!) Cymru a Chymraeg yw fy niddordeb ar hyn o brid.

--- I study Welsh throughout the day. I listen to a CD or tape when I do the dishes. I have flash cards. I never go out without them. I can learn new words when I have to wait in shops. I sing "Mae Hen Wlad" when I drive (alone!) Wales and Welsh are my interest at the moment.

Posted by: Antwn ap Ioan 27-Jun-2005, 05:47 PM
Cyfarchion 'nghyfellion --

Mae'n well 'da fi dywydd hydref. Nid ydw i'n hoffi tywydd poeth yn enwedig os sefydlog ydyw. Austaff, ni allwn fyw yn Brisbane neu Florida i reswn hwn. Hoffwn weld pedwar o dymhorau ac hydref yn enwedig. Wrth gwrs, o achos technoleg fodern y mae gyda ni oll wres mewn yr oerni ac i'r gwrthwyneb yn ffodus felly mae anghysur arnon ni tu allan yn unig.

I prefer Autumn weather. I don't like hot weather especially if its constant. Austaff, I could not live in Brisbane or Floria for that reason. I would like to see four seasons and especially Autumn. Of course we all have heat in the cold and vice versa because of modern technology fortunately so we're only uncomforable outside

Gwenynen, wyt ti'n astudio'r iaith yn ddyfal iawn wela. Yn ystod fy nydd mae gyda fi llai amser am ymroddi iddi ac wedi blino ydw i pan ddof i artre. Fyddi'n dod yn hyfedr yn gyflym, dychmygaf.

Gwenynen, you are studying the language diligently I see. I have less time during the day to devote to it and I'm tired when I come home. You will be proficient quickly, I'd imagine.

Antwn

Posted by: gwenynen 28-Jun-2005, 07:27 AM
Gwyddost ti, Antwn, dw i'n mwynhau dysgu Cymraeg, ond wn i ddim beth ydy'r ffordd gorau i ddysgu. Dw i'n dewis beth ddiddori fi. Dyna pam allai ddim wneud cynnydd yn gyflym. Wel, dim ots! Dw i'n lyfio dysgu Cymraeg beth bynnag.

--- I enjoy learning Welsh but I don't know the best way to learn. I choose what interests me. That's why I can't make quick progress. It doesn't matter. I love learning Welsh anyway.

Posted by: austaff 28-Jun-2005, 07:27 PM
Mae'n dda iawn i cael y fforwm 'ma Byddwn i'n hoffi i glywed ti canu Mae hen wlad Gwenynen Dydw i ddim yn wedi gallu canu.unig yn y bathrwm gyda y drws cau biggrin.gif

It is very good to have this forum. I would like to hear you sing Hen Wlad Gwenynen. I cant sing only in the bathroom with the door closed.

Posted by: gwenynen 29-Jun-2005, 06:58 PM
Dw i byth yn canu fy hunan ar goedd, ond dw i'n lyfio Hen Wlad. Mae hi'n hyfryd gwrando ar CD Bryn Terfel.

--- I never sing by myself in public, but I love Hen Wlad. It's wonderful to listen to Bryn Terfel's CD.

Posted by: austaff 30-Jun-2005, 08:33 PM
Mae e'n wedi wych lais

He has a great voice

Posted by: Siarls 01-Jul-2005, 10:02 AM
Yr wythnos nesa - fi'n dechrau gwersi piano. Meddylais i fod rhaid imi wneud rhywbeth i wella fy mywyd ar y funud. Fi wedi bod eisiau chwarae'r piano ers blynyddoedd. Falle y bydda i'n dechrau gwersi canu hefyd yn y dyfodol.

Next week - I start piano lessons. I thought that I needed to do something to improve my life at the moment. I have wanted to play the piano for years. Perhaps I will start singing lessons as well in the future.

Gyda llaw, aeth mam fy ffrind i'r ysgol ac T Llew Jones a oedd ei phrifathro hi!
By the way, my friend's mother went to school and her headmaster was T Llew Jones!

Posted by: gwenynen 01-Jul-2005, 03:17 PM
Dyna neis, Siarls. Mwynha dy wersi! Mae fy mab sy'n 15 oed yn dysgu piano ers 8 mlynedd. Gofynais i'w athrawes i brynu 'sheet music' Hen Wlad. Dw i'n edrych ymlaen at wrando arno fe.

--- That's nice, Siarls. Enjoy your lessons! My 15 year old son has been learning piano for 8 years. I asked his teacher to buy a sheet music for Hen Wlad. I'm looking forward to listening to him.

Roedd T Llew Jones yn ei phrifathro hi?! Dyna brofiad arfennig. Mwynheais i'w lyfr dros ben. Gorffenais i fy llythyr ac anfonais i ato fe.

--- T Llew Jones was her headmaster?! That's a special experience. I enjoyed his book a lot. I finished my letter and sent it to him.

Posted by: Siarls 01-Jul-2005, 03:26 PM
Oes cyngor 'da dy fab am ddechrau gwersi piano? Fi'n poeni am roi'r ffidl yn y to!*
Does your son have advice about starting piano lessons? I'm worried about giving up!

*idiomatic expression, literally putting the fiddle in the roof but meaning to give up a plan. I thought this was quite a nice expression and it relates to music! Shame of the loss in English, but you can get a feeling of the meaning.


Dweud wrthom pryd y bydd T Llew Jones yn ysgrifennu yn ol atat ti! Roedd lot o awduron Cymraeg yn athrawon yn gynta. Roedd Kate Roberts yn athrawes Gymraeg yn Aberdar. (Cafodd fy mam ei geni yn Aberdar).
Let us know when T Llew Jones writes back to you! A lot of Welsh authors were Welsh teachers first. Kate Roberts was a Welsh teacher in Aberdare. (My mother was born in Aberdar).

Posted by: Antwn ap Ioan 01-Jul-2005, 08:57 PM
Dw i'n hoffi dy ymadrodd (rhoi'r ffidl yn y to). Fydda i'n ei ddefnyddio o hyn ymlaen! Diolch

I like your expression (put the fiddle yn the roof). I will use it from now on. Thanks.

Paid roi'r ffidl yn y to eto!

Antwn


Posted by: austaff 01-Jul-2005, 10:40 PM
Mae fy mab dysgu i chwarae y piano pryd mae e'n ifanc iawn Mae'n wych i wrando iddo fe nawr Siarls ymarfer ymarfer ac mwy ymarfer Diolch am eich cyngor yn Croeso i Gymru . Mae fy mab arall yn mynd i'r Tsieina y'r wythnos nesa i waith am un flynedd gyda ei cwmni Mae e'n mynd gyda ei y gariad, bydd hi addysgu Saesneg yna.

My son learned to play the piano when he was very young. He is great to listen to now. Siarls practice practice and more practice Thanks for your advice in Croeso. My other son is going to China next week to work for one year with his company.. He is going with his girlfriend she will teach English there.

Posted by: Siarls 02-Jul-2005, 08:57 AM
Mae hwnna'n swnio fel profiad arbennig! Hoffwn i ddysgu Saesneg tramor - falle yn Sbaen. Byddai'n wych i ddysgu Cymraeg hefyd ond sai'n shwr le yr hoffai'w ddysgu hi.

Fi'n rhyfeddu shwd hir y bydd yn cymryd i chwarae'r piano'n dda. Sai eisiau ei chwarae fel Oscar Peterson neu Eliton John neu rywun - fi jyst eisiau nabod yr allweddi a gwybod shwd i ddarllen cerddoriaeth.

That sounds like an amazing experience. I would like to teach English abroad- maybe in Spain. It would be great to teach Welsh abroad as well, but I'm not sure where would want to learn it!

I wonder how long it will take to learn piano well. I don't want to play like Oscar Peterson or Elton John or anyone, I just want to know the keys and learn to read music.

Posted by: Antwn ap Ioan 02-Jul-2005, 09:50 AM
Dychwelodd fy mam o Tsieina amryw misoedd yn l ac yn gwelodd yr ardal tri cheunant cyn gyflawni'r argae mawr ydyw a fydd ei gorlifo. Daeth lluniau yn l o'r ardal ac y mae'r olygfa yn golwg syfrdanol. Lle fydd dy fab yn byw yno, mewn dinas fawr?

My mother returned from China several months ago and saw the Three Gorges region before the large dam is completed which will flood it. She brought back pictures from the region and the scenery looks stunning. Where will your son live there, in a large city?

Antwn

Posted by: Antwn ap Ioan 02-Jul-2005, 10:55 AM
Hoffwn i fyw yn Sbaen hefyd Siarls, Andalusia yn enwedig - Granada falle. Roeddwn i wedi teimlo reit yn artref pryd teithiais i yno amser maith yn l. Dw i wedi darllen pe gallet ti ddysgu fel athro mewn gwlad dramor, byddai'n talu yn dda, yn enwedig mewn gwledydd Asiaidd. Maen nhw'n gwerthfawrogi athrawon fan'cw, clywaf.

I would like to live in Spain too Siarls, especially Andalusia - Granada perhaps. I had felt right at home when I traveled there a long time ago. I have read if you could teach abroad it would pay well, especially in Asian countries. They value teachers over there, I hear.

Dydw i ddim yn gwybod ar faint o bobl yw'r eisiau i ddysgu'r hen iaith ar led ychwaith ond allet ti hysbysebu yn wastad os est ti i Sbaen.

I don't know how many people want to learn the old language abroad either, but you could always advertise if you went to Spain.

Antwn

Posted by: gwenynen 02-Jul-2005, 03:10 PM
Siarls, beth am Cymdeithas Madog (North American Welsh Society, dw i'n credu)? Mae cyrsiau Cymraeg da hi. Mae astudfa Celtaidd da prifysgolion Ameicanaidd hefyd. Alli di ddysgu amser rhan (yn y haf?) efallai.

--- Siarls, what about North American Welsh Society? There are Welsh courses. American universities have Celtic study also. Maybe you can teach part time (in the summer?)

Gofynais i fy mab am ddysgu piano. Roedd hi'n para dros flwyddyn pryd hynny cyn iddo fe gallu darllen cerddoriaeth, a canu'r piano'n weddol dda. Meddai, "Gwrandwch ar eich athro. Ymarferwch bob dydd (even when you don't feel like it.) Wedyn, byddwch chi'n fodlon pan allwch chi llwyddo."

--- I asked my son about lerning piano. It took him over a year then before he could read music and play fairly well. He said, "Listen to your teacher. Practice everyday even when you don't feel like it. Then you'll be happy when you succeed."

Posted by: gwenynen 02-Jul-2005, 03:16 PM
Antwn, wyt ti'n siarad Spaeneg, te? --- Antwn, do you speak Spanish, then?

Posted by: Siarls 02-Jul-2005, 04:22 PM
Diolch yn fawr, Gwenynen! Fi'n eitha nerfus am allu parhau gyda'r piano!
Falle y bydda i'n edrych ar fynd i America er mwyn dysgu Cymraeg, te. Hoffwn i gweld lot o America - Efrog Newydd, Washington, Califfornia ayyb.

Thank you, Gwenynen! I'm quite nervous am being able to stick with piano!
Maybe I'll look into going to America to teach Welsh, then. I would like to see a lot of Ameria - New York, Washington, California etc.

Posted by: gwenynen 02-Jul-2005, 11:06 PM
Bydd hi'n wych, Siarls! Byddi di'n derbyn croeso cynnes gan y dysgwyr Cymraeg fan hyn.
--- It'll be great, Siarls! You'll receive a warm welcome by the Welsh learners here.

Byddi di'n llwyddo os dyna (piano) beth ti'n hoffi ei wneud. Ti wedi dysgu pum ieithoedd, cofia!
--- You'll succeed if that's (piano) what you want to do. Remember you've learned five languages! smile.gif

Posted by: Siarls 03-Jul-2005, 07:44 AM
OH GOOD GRIEF. CAMGYMERIAD MAWR! Rhaid trieglad meddal ar ol "hoffwn i". Hoffwn i weld America.
Sai'n meddwl yn dda yn ddiweddarach!

I'm not thinking properly lately!!

Posted by: Antwn ap Ioan 03-Jul-2005, 10:04 AM
Dw i'n cytuno Gwenynen, Siarls, ddylet ti gysylltu Cymdeithas Madog am ddysgu fel athro'r Gymraeg yma yn ystod eu dosbarthiadau pob haf.

I agree with Gwenynen Siarls, you should contact Cymdeithas Madog about teaching Welsh here during their classes every summer.

Gwenynen, nag ydw - dydw i ddim yn siarad Sbaeneg, ond yn ystod yr wythnosau fy mod wedi teithio yno, dysgais i sawl ymadroddion.

Gwenynen, no - I don't speak Spanish, but during the weeks that I traveled there I learned a number of expressions.

Antwn

Posted by: austaff 03-Jul-2005, 10:38 PM
Alla i siarad Awstralian gyda acen Cymraeg laugh.gif

Posted by: Siarls 04-Jul-2005, 03:56 AM
Wel, jyst paid ag anghofio dy fod yn Gymro!!
Well, just don't forget you're Welsh!!

Posted by: gwenynen 05-Jul-2005, 03:09 PM
Shwmai pawb! Ydych chi'n breuddwydio yn Gymraeg? Wel, ces i un neithiwr am y tro cynta! Fe weiddais i "Marw!" Wn i ddim ble ar ddaear daeth y air fel hon ohoni! Ac eto fy mreuddwydio gynta yn Gymraeg roedd hi! Ro'n i'n happus iawn y bore ma. smile.gif

--- Hi everyone! Do you dream in Welsh? I had one last night for the first time. I shouted "Die!" (It's not a command form in Welsh, Wizard. So I didn't tell anyone to "Die!") I don't know where on earth such a word came from. And yet it was my first dream in Welsh! I was so happy this morning.

Posted by: Siarls 05-Jul-2005, 03:24 PM
Aww da iawn ti, Gwenynen. Fi'n breuddwydio yn Gymraeg lot. A mae pobl sy ddim yn siarad Cymraeg yn siarad Cymraeg mewn fy mreuddwydion! Ond, rhaid i fi ddweud bod Saesneg yn drechach yn fy mhen.

Aww well done, Gwenynen! I dream a lot in Welsh. And people who don't speak Welsh speak Welsh in my dreams! But i have to say that English is more dominant in my mind.

Posted by: austaff 05-Jul-2005, 07:20 PM
Cyfarchion pawb
Siarls, Anghofiais i ddim erioed dw i'n Cymraeg king.gif Mae fy wraig dweud fi'n siarad Cymraeg pan fi'n yn cysgu ond dw i ddim yn cofio yn y bore efallai ro'n i'n dweud rhywbeth dydw i ddim eisau ei i glywed tongue.gif

Siarls I will newvewr forget i am welsh. My wife say's I spak welsh when I am asleep, but I dont remember in the morning, perhaps I was saying something I didnt want her to hear ( Siarls not sure if my grammar is correct here)

Posted by: Antwn ap Ioan 05-Jul-2005, 09:25 PM
Rhois i lythyron atgoffa bach ar fy nghyfrifiadur wrth y swyddfa yn Gymreag am bethau a ddylwn i'n cofio ac fydda i'n ysgrifennu ymadroddion Cymraeg i f'arbedwr sgin hefyd. Gan y modd hwn, finnau'n gorfodi defnyddio'r iaith lawer. Weithiau bydda i'n sylwi pobl a wedi bod yn llygadrythu ar fy nghuddygl am gyfnod. Anghofiaf i yr rheswm am dipyn o funud, ac wedyn gofiaf i am y Gymraeg ym mhobman! Dydw i ddim yn cofio os ydw i erioed wedi breuddwydio yn Gymreag neu beidio a deud y gwir.

I have put small reminders in Welsh on my computer at the office about things that I should remember and I'll write Welsh expressions for my screen saver too. This way, I too have to use the language more. Sometimes I will notice people who have been staring at my cubicle for a while. I'll forget the reason for a few minutes, and then I remember about the Welsh everywhere! I don't remember if I've ever dreamed in Welsh or not to tell the truth.

Antwn

Posted by: gwenynen 06-Jul-2005, 08:26 AM
Syniad da, Antwn. Dw i'n gwneud rhestri siopa yn Gymraeg weithiau (wel rhan o restri, a dweud y gwir.) Rhaid i mi ddefnyddio geiriau cyfarwydd. Dw i ddim yn deall beth dylwn i brynu fel arall!

--- Good idea, Antwn. I sometimes make shopping lists in Welsh (actually a part of them.) I should use familiar words, otherwise I don't understand what I must buy! tongue.gif

Posted by: Antwn ap Ioan 06-Jul-2005, 09:43 PM
"Dw i ddim yn deall beth dylwn i brynu fel arall!"


Dyna broblem fawr yn wir Gwen! Neu allet ti fynd geiriadur i'r siop groser ac wedyn yn edrych trwyddo am yr ystyr y geiriau dy fod wedi anghofio. Gwn i! Cyfieithwch y rhestr o'r Gymraeg i'r Saesneg ar ochr arall, wedyn edrychi ar ochr Saesneg dim ond os ydy'r angen arnat. Pa mor lawer wyt ti'n hoffi'r syniad 'na? Siopa ac astudio ar yr un pryd! Dyna ddim drwg. Alla i fod yn ceisio hynny fy hunan.

That's a big problem indeed Gwen! Or you could take a dictionary to the grocery store and then look through it for the meaning of words that you had forgotten. I know! Translate from Welsh to English on the other side of the list, then look on the English side only if you need to. How do you like that idea? Shop and study at the same time! That's not bad. I may try that myself.

book.gif

Posted by: gwenynen 07-Jul-2005, 08:08 AM
Syniad wych, Antwn! Bydda i'n dechrau pan byddai'n siopa y tro nesa. Ro'n i'n ddiog ac yn defnyddio dim ond ychidig o eiriau Cymraeg o'r blaen. Gwna rhestri yn Gymraeg yn hollol!

--- Great idea, Antwn! I'll start when I go shopping next time. I was lazy and using only a few Welsh words before. I'll make lists entirely in Welsh!

Posted by: gwenynen 07-Jul-2005, 01:11 PM
QUOTE (gwenynen @ 07-Jul-2005, 10:08 AM)
Gwna rhestri yn Gymraeg yn hollol!


Cywira fy nghamsyniad fy hun. Ffeindiais i un (o leia!):
Gwnaf fi rhestri yn Gymreag yn hollol!

--- I'll correct my mistake myself. I found one (at least!):

Posted by: Siarls 07-Jul-2005, 01:34 PM
Helo pawb. Fi eisiau dweud wrthoch chi fy mod i ddim yn mynd i (B)Paris yfory o ganlyniad i'r erchyllterau ofnadw yn Llundain heddiw.

Mae ein meddyliau ni yn Llundain gyda'r dioddefwyr, eu teuluoedd a'u ffrindiau.

Posted by: Siarls 08-Jul-2005, 09:59 AM
So, be dych chi gyd yn meddwl am yr erchyllterau yn Llundain? Mae'n ofnadw iawn a fi'n methu credu bod mwy na phum deg o bobl wedi marw. Sai'n mynd i (B)Paris nawr - mae angen ein seddi ni ar Eurostar o ganlyniad i'r chwalfeydd a chansladau ddoe.

So, what do you make of the atrocities in London? It's really awful and I can't believe more than 50 people have died. I'm not going to Paris now - Eurostar needed our seats because of the disruption and cancellations yesterday.

Posted by: gwenynen 08-Jul-2005, 02:57 PM
Mae'r pwnc rhy anodd i fi yn ysgrifennu yn Gymraeg. --- This topic is too hard for me to write in Welsh.

Those terrorists have been proving themselves how wicked they are by these attacks on innocent citizens. This could happen again anytime, anywhere if we let them have their way. I hope the UK police will succeed in tracking down the criminals and bring them to justice. Deepest sympathies to the families who lost their loved ones. My daughter was at one of the places the bombs went off only a few days ago. She's still in schock.

Mae'n ddrwg da fi glywed roedd rhaid i ti ganslo dy daith, Siarls. --- I'm sorry you had to cancel your trip, Siarls.

Posted by: Siarls 08-Jul-2005, 03:22 PM
Mae na pethau gwaeth! Paid a becso amdana i!
There are worse things! Don't worry about me!

Posted by: Siarls 11-Jul-2005, 04:29 AM
So, be ydych chi'n meddwl am yr ieithoedd chwaer Cymraeg?

Pryd mae pobl yn dweud wrtha i, "Fi'n dysgu Gaeleg yr Alban" neu Wyddeleg, neu beth bynnag, fi'n rhyfeddu pam nid Cymraeg? Wrth gwrs, fi'n meddwl hwn achos mod i'n Gymro a fi'n dwlu ar fy iaith. So, pam nid Gaeleg, Gwyddeleg, Cernyweg, Manaweg neu Lydaweg?

So, what do you think about Welsh's sister languages?

When people say to me, "I'm learning Scottish Gaelic" or Irish Gaelic, or whatever, I wonder why not Welsh? Of course, I think that because I'm Welsh and I love my language. So, why not Gaelic, Irish, Cornish, Manx or Breton?

(p.s. there is a Welsh word for "so", but I can't remember it at the moment!)

Posted by: gwenynen 11-Jul-2005, 09:06 AM
Does dim diddordeb da fi mewn yr ieithoedd eraill, mae arna i ofn. Mae fy merch yn awgrymu mod i'n dysgu Spaeneg yn aml, ond dw i'n dweud wrthi hi, "Dim diolch! Dw i'n dysgu Cymraeg achos mod i'n lyfio'r iaith a Chymru." Ond darllenais am Mary, brenhines yr Alban ac am William Wallace (ar l gwylio "Braveheart"!) Dw i'n eu parchu nhw. Beth yw'ch barnau chi, Antwn, Austaff?

--- I'm afraid I'm not interested in other languages. My daughter often suggests that I learn Spanish but I tell her, "No thanks! I'm learning Welsh because I love the language and Wales." But I read about Mary, Queen of Scotts and about William Wallace (after watching "Braveheart"!) I respect them. What are your opinions, Antwn, Austaff?

Ac felly - So ??

Posted by: Siarls 11-Jul-2005, 09:18 AM
FELLY! Na ni, diolch Gwenynen! Gyda llaw, mae enw "Wallace" yn golygu Cymro.

FELLY! That's the word, thank you Gwenynen! By the way, the name "Wallace" means Welshman.

Posted by: gwenynen 11-Jul-2005, 02:26 PM
Roedd y hynafiadiaid William Wallace yn Gymry te? Alla i ddim gofio rhai gwybodaeth. Dyna gyffrous! Dw i'n ei hoffi e mwy byth!

--- Were William Wallace's ancestors Welsh then? I can't remember some information. That's exciting! I like him even more! smile.gif

Posted by: Antwn ap Ioan 11-Jul-2005, 05:43 PM
Gwn i ddim pam gaiff Gaeleg yr Alban ac Wyddeleg mwy sylw na'r Gymraeg, yn enwedeg pan ymwneud cherddoriaeth. Ystyriais i astudio'r ddwy ieithoedd 'ma unwaith ond nid allwn i aros yn ddiddordeb, fel Gwenynen, dw i'n caru'r Gymraeg rhy lawer. Mae'n rhaid wrth adfywiadwyr y Cernyweg yn penderfynu pa un ydy'r fersiwn gorau o'r iaith, dybiwn i.

I don't know why Scottish Gaelic and Irish get more attention than Welsh, espcially when it pertains to music. I considered studying these two languages but I could not stay interested, like Gwenynen, I love Welsh too much. Revivalists of Cornish need to decide which is the best version of the language I should think.

Hoffwn i ddysgu rhai ieithoedd eraill sef Rwsieg neu Eidaleg er enghraifft, neu fyddai'n dda i'w astudio'r Almaeneg unwaith eto. Dw i wedi'i dysgu yn yr ysgol amser maith nl.

I would like to learn some other languages namely Russian or Italian for example, or it would be good to be learning German once again. I had learned it in school a long time ago.

Cofion cynnes i bawb --

Antwn

Gyda llaw Gwen, dwi'n hoff o'r ffilm "Braveheart" hefyd.

Posted by: gwenynen 12-Jul-2005, 02:40 PM
Braveheart - y ffilm fwya torcalonnus dw i erioed wedi 'i gweld oedd hi! Collais i gymaint o ddagrau (gwelais i'r fideo ar fy mhen fy hun.) Gobeithio y bydd Mel Gibson yn gwneud ffilm am Owain Glyndw?r hefyd.

--- Braveheart - it's the most heartrending movie I've ever watched! I shed so much tears (I watched the video alone.) I hope Mel Gibson will make a film about Owain Glyndw?r too.

Posted by: Siarls 12-Jul-2005, 04:54 PM
Ac mae mwy o bobl yn siarad Cymraeg na'r ieithoedd Celtaidd eraill. Fi'n shwr bod mwy o bobl yn siarad Cymraeg na'r eraill a'u gilydd.

And more people speak Welsh than the other Celtic languages. I'm sure more people speak Welsh than the others put together.

Ie, oedd ach Gymreig gan Wallace. Yes, Wallace did have Welsh ancestry.

A fi'n meddwl bod y stori Glyndwr a Llewellyn yn fwy diddorol na Wallace. Falle mod i'n unllygeidiog!!
And I think Glyndwr and Llewellyn's story is more interesting than Wallace. Maybe I'm biased!!

Gyda llaw, cafodd Braveheart ei ffilmio yn Iwerddon - nid yr Alban!
By the way, Braveheart was filmed in Ireland - not Scotland!

Posted by: austaff 12-Jul-2005, 06:07 PM
Shwd mae Antywn shwd a ti heddiw

Posted by: Antwn ap Ioan 12-Jul-2005, 06:07 PM
Dw i'n credu dy fod yn gywir Siarls, ond yna, pam ydy'r ieithoedd Geltaidd eraill mor boblogaidd i ddysgwyr? Pam ydy'r pobl yn sn am bethau Celtaidd ac yn golygu dim ond y dwylliannau Albanaidd neu Wyddelig? Mae bobl jyst anwybyddu'r ieithoedd a cherddoriaeth Frythonaidd fel arfer.

I believe that you are right Siarls, but then why are the other Celtic languages so popular for learners? Why do people mention Celtic things and only mean Scottish and Irish cultures? People just ignore the Brythonic languages and music usually.

Dw i'n cofio pan es i i'r w^yl Geltaidd unwaith. Roedd band a'r enw Seven Nations wedi cael ei chwarae am gyfnod pan ofynodd y canwr i'r dorf "Anyone here have Welsh ancestry?". Nid oedd un llaw ymysg y dorf yn codi heblaw finnau, a dyma oedd gw^yl Geltaidd. Rhaid bod rhai bobl yn meddwl yr oedd y term "Celtic" wedi golygu cerddoriaeith Albanaidd neu Wyddelig yn wastad.

I remember when I went to a Celtic festival once. A band with the name Seven Nations had been playing for a while when the singer asked the crowd "Anyone here have Welsh ancestry? There was not one hand among the crowd raised except my own, and this was a Celtic festival. Some people must be thinking that "Celtic" had always meant Scottish or Irish music.

Antwn

Posted by: Antwn ap Ioan 12-Jul-2005, 06:17 PM
Howdy Austaff! Dw i'n iawn diolch. Sut mae'r pethau yn Awstralia y dyddiau 'ma?

Posted by: austaff 12-Jul-2005, 08:21 PM
Annywl ffrindau

Mae flin da fi Antwn gadewais i cyn atebaist ti fi. Gadewais i ysgrifennu a neges 'ma Mae pethau wych yn Awstralia dw i'n teimlo dda mae'n haul yn disgleirio yn yr ac awyr dw i'n wedi orffen fy waith am mis 'ma. cool.gif Shwd mae America?

Fel ti Antwn gwn i ddim pam gaiff Gaeleg yr Alban ac Wyddeleg mwy sylw na'r Gymraeg. Hoffaist i meddwl fy mod i'n Cymraeg sydd iaith unigryw.

Gwenynen ac Antywn rwyt ti'n meddwl allet ti sgwrs gyda rhywun yng Gymraeg nawr? Fi'n eisiau llawer o ymarfer yn gyntaf.

Siarls rwyt ti meddwl ysgrifennau yng Gymraeg helpu yn ddysgu Gymraeg? achos dyn ni dweud pethau yn ein phenau nid tu gryf ?(out loud)?

I am sorry Antwn I left before you answered me I left to write this message. Things are great in Australia I am feeling good the sun is shining in the sky and I have finished my work for this month. How is America?

Like you Antwn I don't know why Scottish Gaelic and Irish get more attention than Welsh, I like to think that welsh is an unique language.

Gwenynen and Antwn do you think you could chat with someone in welsh now? I need lots of practice first Siarls do you think writing in welsh helps in learning welsh? because we say things in our heads not out loud

Posted by: Siarls 13-Jul-2005, 08:02 AM
Wrth gwrs mae ysgrifennu yn helpu chi ddysgu. Ond, mae yn cyfyngiadau. Rhaid ichi wrando ar Radio Cymru ac ymarfer Cymraeg Lafar a'ch hunain! Am y funud ta beth.

Of course writing helps you to learn. But there are restrictions. You have to listen to Radio Cymru and practice spoken Welsh with yourself! For the time being anyway.

Posted by: gwenynen 13-Jul-2005, 09:05 AM
Helo pawb! Dw i'n cytuno chi! Mae Cymru'n cael ei esgeuluso. Mae rhaid bod un reswm pam dw i'n ei chefnogi.

Wel, Austaff, hoffwn i siarad Cymraeg wrth gwrs. Ond a dweud y gwir, wn i ddim os alla i dweud mwy na "Sut wyt ti?" ac "Diolch."

Mae hi'n llaith iawn y dyddau ma fan hyn. Dw i'n hoffi y hydref ac y gaeaf!

Dw i'n credu bod Braveheart wedi cael ei ffilmio yn yr Alban. Wyt ti'n golygu (ydy e'n iawn?) King Arthur? ..... Iawn, gwelais i "the credit" i'r ffilm ar DVD nawr. I don't know how to say the rest in Welsh - Both Scotland and Ireland are in the credit. They must have filmed it in both places.

-------------------------------------

Hello everyone! I agree with you all! Wales is neglected. That must be one reason why I support her. Austaff, of course I want to sepak Welsh. But to tell the truth, I don't know if I can say more than "How are you?" and "Thanks." It's humid here these days. I like fall and winter! I believe Braveheart was filmed in Scotland. Do you mean King Arthur? OK, I saw the credit on DVD now. Both Scotland and Ireland are in the credit. They must have filmed it in both places.

Posted by: Antwn ap Ioan 13-Jul-2005, 06:53 PM
Austaff -- Mae'r sbaryn y corwynt Dennis wedi ffeindio ei ffordd i'n ardal a chawsom ni eitha gwlyb am gyfnod, ond yn ffodus mae e wedi colli ei frwdfrydedd am ddistryw bellach. Ac eithrio hynny a gwleidyddion sy'n greu storm eu hunain, mae bobeth yn iawn yn yr UDA. Bwrw glaw ysbeidiol trwy'r wythnos yn disgwyl ydyw ac wedyn dylai'r tywydd heulog yn ddychwelyd.

Austaff -- The remnant of Hurrican Dennis has found its way to our region a we got quite wet for a while, but fortunately it has lost its enthusiasm for destruction now. Besides that and politicians who create their own storm, everything is fine in the USA. Intermittant rain through the week is expected and then the sunny weather should return.

Allen ni ddefnyddio'r nodwedd sgwrs ar y wefan hon gyda un broblem, o ganlyniad i'r cylchfaoedd amser gwahanol, gallai ein cyfarfod ar yr un pryd yn rhy anodd inni.

We could use the chat feature on this website with one problem, because of the different time zones, our meeting at the same time could be too difficult for us.

(Gyda llaw, diolch Siarls am yr ymadrodd "o ganlyniad i")

Antwn

Posted by: gwenynen 19-Jul-2005, 06:36 PM
Helo Antwn, Helo pawb.

Clywais i oddi wrth T Llew Jones heddiw!! Dw i'n gyffro i gyd! Roedd e'n meddwl bod hi'n braf iawn i gael llythr Cymraeg oddi wrth Japanead sy'n byw yn UDA. Dywedodd e fod e'n arfer ysgrifennu llyfrau ar deipiadur o "Siapan." Mae'i Gymraeg yn lenyddol iawn. Roedd rhaid i mi weithio caled i ddeall! Dw i'n hapus beth bynnag! biggrin.gif

--- I heard from T Llew Jones today! I'm so excited! He thought it was wonderful to receive a letter in Welsh from a Japanese in USA. He said he used to write his books using a typewriter from Japan. His Welsh is very literary. I had to work hard to understand. I'm happy anyway.


Posted by: austaff 20-Jul-2005, 09:04 PM
Cyfarchion pawb

Dda iawn Gwenynen smile.gif Cyffrous iawn i clywed oddi wrth T Llew Jones.

Prynais i rhaglen cyfrifiadur ddysgu Gymraeg oddi wrth linguashop.com dydy e'n ddim yn ddrud iawn dim ond $40 US Mae'n da iawn am dechreuwr fel fi. Mae hi'n oer ond haulog yma heddiw.

Well done Gwenynen very exciting to hear from T L Jones.

I bought a learn welsh computer program from linguashop.com it was not very expensive ony $40 US. Its very good for beginers like me. Its cold but sunny here today

Posted by: Siarls 21-Jul-2005, 03:53 AM
Oh da iawn, Gwenynen! Fi'n gallu gweld pam ti'n hapus iawn! Fi'n shwr bod ei lythyr yn llenyddol!!!

A da iawn ti hefyd, Austaff!! Fi'n gobeithio dy fod yn cael lot o hwyl hefyd pryd ti'n dysgu Cymraeg.

Wel, dyw'r tywydd ddim yn neis iawn fan hon. Ond dim ots, achos mod i'n mynd in (B)Paris fory! Diolch byth. Fi'n methu aros dianc rhag bopeth am dipyn!

Well done Gwenyen! I can understand why you're very happy! I'm sure his letters was literary!

And well done to you as well, Austaff! I hope you have a lot of fun as well while learning Welsh.

Well, the weather's not very nice here, but it doesn't matter because I'm off to Paris tomorrow! I can't wait to escape from everything for a bit!

Posted by: gwenynen 21-Jul-2005, 06:12 AM
Siarls, gobeithio y byddid di'n cael taith hybryd. Dw i'n edrych ymlaen at glywed amdani hi pan ddoi di adre.

--- Siarls, I hope you'll have a wonderful trip. And I'll look forward to hearing about it when you come back.

Posted by: gwenynen 21-Jul-2005, 05:00 PM
O NA! Dim eto! Terfysgwyr erchyll! Roedd neb cael ei frifo o leia. Mae fy merch hyna yn Llundain. Gobeithio y bydd y heddlu yn eu dal yn fuan! Ac gobeithio bod Siarls yn Paris yn barod y tro ma!

--- O NO, not again! Awful terrorists! At least no one was hurt. My eldest daughter in in London. I hope the police will catch them soon! And I hope Siarls is in Paris already this time!

Posted by: Siarls 26-Jul-2005, 04:44 AM
Fi yn ol nawr. Roedd Paris yn fendigedig. Aethon ni i Lundain hefyd i weld rhai o fy ffrindiau. Yr wythnos nesa nawr, fi'n mynd i aros gyda ffrind yn yr Eidal!
Roedd ofn ar fy ffrind yn ystod ein taith ni o ganlyniad i'r terfysgwyr.

I'm back now. Paris was amazing. We went to London as well to see some of my friends. Next week now, I'm going to stay with a friend in Italy!
My friend was scared of the terrorists on our trip.

Posted by: Siarls 26-Jul-2005, 04:46 AM
Gyda llaw, fi'n gallu gweld bod system newydd da ni ar celticradio. O'n i ar goll pryd es i yn ol yn gynta!!

By the way, I see we have a new system on celticradio. I was lost when I first got back!

Posted by: gwenynen 26-Jul-2005, 07:58 AM
Shwmai Siarls. Falch o glywed fod di'n l yn ddiogel ac yn cael amser da yn Paris. Sut ydy dy ffriendiau yn Llundain? Mae fy merch yn dweud bod hi'n edrych o'i chwmpas hi yn ofylus pan mae hi'n ar 'tube.' Mae hi wedi cynhyrfu dros ben am y terfysgwyr, ayyb.

--- Hi Siarls. Glad you made it back safely and had a good time in Paris. How are your friends in London? My daughter says she looks around her carefully when she's on the tube. She's extremely upset about the terrorists and etc.

Posted by: austaff 26-Jul-2005, 07:52 PM
Shwd mae pawb

Croeso ar l Siarls Rwyt ti'n mynd i'r "Follies" pryd wyt ti yn Paris? angel_not.gif ac gobeithio y byddi di'n cael amser da yn yr Eidal gyda eich ffrindiau..

Mae fy mab yn mynd i'r Rhufain am Nadolig mae e'n lwcus ydy e'n gweithio am Qantas . Mae fy mab eraill sy'n byw ac gweithio yn Tsieina nawr.

Gwenynen dw i'n siŵr bydd ei ferch hi diogel yn Llundain. Ble mae Antwn? dydy e'n ddim yn ysgrifenedig yn ddiweddar.

Mae hi'n hualog ym Mhrisbane heddiw (24C) ond ydy hi'n oer yn yr nos. Dw i'n edrych ymlaen i fynd i'r traeth yn yr haf eto.
Welcome back Siarls Did you go to the Follies when you were in Paris and i hope you have a god time in Italy with your friends. My son is going to Rome for Christmas he is lucky he works for Qantas. My other son is living and working in China now. Gwenynen I am sure your daughter will be safe in London. Where is Antwn he has not written lately. It is sunny in Brisbane today 24C but it is cold in the night. I am looking forward to going to the beach in the Summer again.

cofion gorau

Posted by: austaff 26-Jul-2005, 09:26 PM
Dw i'n wedi traswslwytho "skype" mae fy enw "austaff' dw i'n gallu ffonio mae fy mab yn Tsieina am rhudd, Gwenynen Beth wyt ti eich enw ar y skype efallai dyn ni'n gallu sgwrs rhywbryd yn Gymraeg???? os dyn ni'n i gyd cael Skype dyn ni'n gallu sairad i pob un eraill

I have downloaded skype my name austaff I can phone my son in China for free Gwenynen what is your name on skype perhaps we can chat sometime in welsh if we all get it we can speak to each other. thumbs_up.gif

Posted by: gwenynen 27-Jul-2005, 10:36 AM
Shw mae, Austaff. Mae'n boeth yma (dros 100F!) Dw i'n ceisio aros yn y t?.
--- Hi Austaff. It's hot here (over 100F!) I try to stay in the house.

Dw i erioed wedi defnyddio Skype er mod i'n gwneud trefniant. Ro'n i'n meddwl fod e'n syniad da i ymarfer siarad Cymraeg ond dw i ddim yn sicr nawr. Mae e'n fel siarad ar ffon. Fel ti'n gwybod, mae'n anodd i siarad iaith estron ar ffon. Wn i ddim a bydda i'n gallu dweud mwy na "shw mae" ac "diolch."
--- I've never used Skype although I made arrangement. I thought it'd be a good idea to practice speaking Welsh but now I'm not sure. It's like speaking on the phone. As you know it's hard to speak a foreign language on the phone. I don't know if I'll be able to say more than "hi" and "thanks."

Posted by: austaff 27-Jul-2005, 10:34 PM
Gwenynen, Dw i'n siŵr fy mod un gallet ti dweud mwy nag diolch neu shwd mae. biggrin.gif Eich ysgrifen 'sy dda iawn. Fi'n meddwl dw i wedi lawer o waith o flaen i fy cyn alla i siarad Cymraeg, ond dw i'n ddysgu yn araf.ac yn ysgrifen neges yma yn helpu. Gobeithio fy mod un Antwn dod ar l i'r bwrdd 'ma

I am sure you can say more than thanks or hi. Your writing is very good. I think I have a lot of work in front of me before I can speak welsh., but I am learning slowly and writing messages here helps. I hope Antwn comes back to this board

Posted by: gwenynen 28-Jul-2005, 02:35 PM
Dw i newydd glywed bod Brenhines Elizabeth yn dysgu Gaeleg yr Alban. Gobeithio y bydd hi'n dysgu Cymraeg hefyd fel Tywysog Charles.

--- I just heard Queen Elizabeth is learning Scottish Gaelic. I hope she'll learn Welsh too like Prince Charles.

Posted by: Antwn ap Ioan 28-Jul-2005, 06:46 PM
Shwmae pawb,

Maddeuwch i mi am nid ysgrifen i?r bwrdd. Dw i wedi colli fy nhgifrifiadur a fy swyddi hefyd. Problem fawr. Dw i wedi anfon y post ?ma oddi mewn y llyfrgell. Fydda?n dod yn l pryd mae?r sefyllfa yn wella i mi.

Forgive me for not writing to the board. I have lost my computer and my job too. Big problem. I have sent this post from the library. I will return when the situation is better for me.

Antwn

Posted by: gwenynen 29-Jul-2005, 07:24 AM
Antwn, gobeithio y bydd popeth yn gweitho ac byddi di'n l.
--- Antwn, I hope everything will work out and you'll be back.

Posted by: Siarls 29-Jul-2005, 11:06 AM
Fi'n gobeithio y bydd popeth yn iawn iti, Antwn! Dweud wrthom os ni'n gallu neud unrywbeth amdanot.

I hope everything gets better for you, Antwn! Let us know if we can do anything for you.

Posted by: Siarls 01-Aug-2005, 02:17 PM
Wel, fi'n mynd i'r Eidal heno. Fi'n dod yn ol mewn 2 wythnos. Fi'n gobeithio bod chi bawb yn iawn a welai ti wedyn!

Well, I'm off to Italy tonight. I come back in 2 weeks. I hope you're all well and see you soon!

Posted by: Antwn ap Ioan 10-Aug-2005, 09:51 AM
Wel, sut mae bawb? Dw i wedi mynd i?r llyfrgell unwaith ?to er mwyn imi gael ?sgrifennu atoch chi oll. Mae?n rhaid cyfaddef fy mod yn eistedd yma heb lyfrau gramadegol felly dw i wedi gorfod ymgynghori 'nghof yn unig.

Diolch yn fawr iawn am eich dymuniadau da! Fydd bob lwc yn bendithio mi o?r diwedd, siwr o fod. A fydd faint o amser yn fwy i?w gymryd cyn imi ffeindio swyddi newydd? Dyma?r gofyniad mawr! Mae rhai gymorth yn cael ei gynnig oddi wrth fy ngheraint a dylai bobeth yn iawn.

Cewch deithiau hapus, Siarls!

Well, how is everyone? I have gone to the library once again so that I can write to you all. I have to admit that I'm sitting here without grammar books so I have had to consult with my memory only.

Thank you very much for your good wishes. Good luck will bless me eventually surely. How much more time will it take before I find a new job? This is the big question. Some help is being offered from my relatives and everything should be fine.

Have happy travels, Siarls!

Cofion cynnes,
Antwn

Posted by: gwenynen 10-Aug-2005, 03:20 PM
Helo Antwn. Falch o glywed wrthot ti. Gobeithio y byddid di'n ffeindio gwaith newydd yn fuan. Mae hi'n wedi bod braidd yn ddistaw yma hebddot ti a Siarls.

Susanna, sut wyt ti? Postia rhywbeth os oes cyfrifiadur da ti nawr.

Bydd fy merch yn mynd i Gaerdydd yfory! Hoffwn i fynd yn ei lle hi! Bydd hi'n aros yno dim ond pedwar dydd ac yn dod adre yr wythnos nesa. Mae hi wedi bod yn Lloegr am dri mis.

-------

Antwn, glad to hear from you. I hope you'll find a new job soon. It's been rather quiet here without you and Siarls.

Susanna, how are you? Post something if you have a computer now.

My daughter's going to Cardiff tomorrow! I want to go in her place! She'll stay there only 4 days and come home next week. She's been in England for 3 months.

Posted by: austaff 10-Aug-2005, 11:16 PM
Shwd mae Antwn ac pawb

Antwn Gobeithio y byddid di'n ffeindio gwaith newydd yn fuan. mae flin da fi am dydw i ddim yn postio neges yma, dw i'n wedi dod brysur iawn. Gwenynen mae fy chwaer yn byw yng Gaerdydd, bydd eich ferch mwynhau Gaerdydd, mae bobl siarad digrif 'na laugh.gif Bydd hi weld y Castell Gaerdydd ac Stadiwm Mileniwm ayyb Bydd hi wedi llawer i siarad o amgylch pryd cyrhaeddodd hi adref.

Cofion gorau
Austaff


Antwn I hope you'll find a new job soon I am sorry I have not posted messages here, I have been very busy. Gwenynen my sister lives in Cardiff. Your daughter will enjoy Cardiff, the people there talk funny She will see the Castle and Millenium Stadium etc She will have a lot to talk about when she arrives home

Posted by: gwenynen 11-Aug-2005, 07:46 AM
Helo, Austaff. Neis clywed oddi wrthot ti.

Dw i'n edrych ymlaen at glywed am daith fy merch. Mae hi wedi tynnu mil o luniau! (Ond pe baswn i'n cael cyfle i fynd i Brydain, baswn i'n aros dim ond yng Ngymru, dim lle arall!) smile.gif

Posted by: gwenynen 11-Aug-2005, 08:27 AM
Wps, I forgort an English version.

Hello Austaff. Nice to hear from you.

I'm looking forward to hearing about my daughter's trip. She's taken a thousand photos! (But if I had a chance to go to Britain, I'd stay in Wales, nowhere else!)

Posted by: Antwn ap Ioan 11-Aug-2005, 04:43 PM
A fyddi di?n postio?r lluniau ar y bwrdd os gweli di?n dda Gwenynen?

Will you post the pictures on the board please Gwenynen?

Antwn

Posted by: gwenynen 11-Aug-2005, 07:30 PM
Wn i ddim sut dw i'n postio lluniau, mae arna i ofn, Antwn.

--- I'm afraid I don't know how to post pictures, Antwn.

Posted by: Siarls 13-Aug-2005, 07:08 AM
Fi yn ol o'r Eidal! Oedd amser ffantasig gyda fi. Oedd yn hyfryd iawn i weld fy ffrind Sara. O'n i ddim eisiau dod yn ol eto!
Gyda llaw, Gwenynen - bydd Sara yn symud i Japan y flwyddyn nesa. Mae Armani (neu Gucci, fi'n methu cofio pa un) wedi'i chynnig swydd yn Tokyo.

Hoffwn weld lot lluniau dy ferch hefyd. Fi'n dymuno mod i'n gallu rhoi lluniau fan hon hefyd. Cymru, Y Dyffryn Lliw a'r Eidal hefyd falle!

Posted by: gwenynen 13-Aug-2005, 08:42 AM
Croeso yn l, Siarls! Falch o glywed fod di wedi cael amser gwych yn y Eidal. Ydy Sara yn mynd i Japan?! Bydd hi'n gallu gwella ei Japaneg te.

Allai i ddim bostio lluniau. 'Computer illiterate' ydw i! E-bostiodd fy merch am ei diwrnod cynta yng Nghaerdydd. Ro'n i'n gyffro i gyd! Aeth hi i Sain Ffagan. Dywedodd hi bod llawer o bobl yn siarad Cymraeg yno. Dechreuodd tywysydd siarad Cymraeg hi pan ddywedodd hi wrtho fe bod ei mam yn dysgu'r iaith! Mae hi'n dweud bod Cymry yn gyfeilligar iawn.

----
Welcome back, Siarls! Glad to hear you had a great time in Italy. Is Sara going to Japan?! She'll be able to improve her Japanese then.

I can't post pictures. I'm computer illiterate! My daughter emailed about her first day in Cardiff. I was so excited! She went to St. Fagans. She said many people speak Welsh there. A guide started speaking to her in Welsh when she told him her mother was learning the language! She says Welsh people are very friendly.

Posted by: austaff 14-Aug-2005, 09:09 PM
Croeso yn l Siarls dw i'n edrych ymlaen i weld eich lluniau o'r Eidal. Est ti ymweliad llawer o ddiddorol ardaloedd?

Welcome back Siarls I look forward to seeing your photos from Ital.y Did you visit lots of interesting areas? thumbs_up.gif

Posted by: austaff 14-Aug-2005, 09:11 PM
shwd mae Gwenynen sut dy chi heddiw?

Posted by: Siarls 15-Aug-2005, 05:33 AM
Sai'n gwybod le i ddechrau! Mae lot iawn i ddweud am yr Eidal. Es i i Pisa, Florence, Rhufain, Arezzo a Cortona. Gwelais Leaning Tower, il Duomo yn Florence, Colosseum, Grisiau Sbaenaidd, Dinas Vatican ayyb. Oedd yr Eidal yn hardd iawn, ond yn dwym iawn hefyd. Dywedodd Sara bod yn glaear am Awst!
Wrth gwrs, oedd yn wych i weld Sara! Hi yw un o fy ffrindiau gorau yn y byd. Weithiau, mae'n anodd iawn i gael ffrindiau dros y byd achos pryd fi'n eu hangen nhw, fel yn gynharach y tymor haf ma, fi'n methu siarad a nhw. Ond, pryd fi'n gallu mynd i'r Eidal am rad a gwneud ffrindiau newydd, a chael tywysydd am ddim - mae'n rhyfeddol!

I don't know where to start! There's so much to say about Italy. I went to Pisa, Florence, Rome, Arezzo and Cortona. Italy was very beautiful but very hot as well! Sara told me it was cool for August!
Of course it was great to see Sara. She's one of my best friends. But sometimes, it's difficult having friends around the world because we you need them, like earlier this summer, I can't speak to them. But then, when I get to see Italy cheaply, make new friends and have a free tour guide, it's amazing!

Allet ti'n anfon lluniau dy ferch ata i drwy ebost, Gwen?
Fi'n lico Sain Ffagan lot. Fi eisiau mynd yno cyn diwedd yr haf.

Posted by: Siarls 19-Aug-2005, 08:42 AM
Ydych chi wedi bod ar wyliau unrhywle y tymor haf yma?
Have any of you been on hoiday anywhere this summer?

Neu, oes cynlluniau gyda unrhywun?
Or, does anyone have plans?

Posted by: gwenynen 20-Aug-2005, 08:15 AM
Nac ydy. Dim ond ro'n i'n aros gartre ac yn dysgu Cymraeg!

Mae'r haf wedi gorffen (y wyliau, nid y tywydd) fan hyn. Dechreodd yr ysgolion yr wythnos diwetha (rhy gynnar yn fy marn i) ac bydd y brifysgol yn dechrau yr wythos nesa.

Posted by: Siarls 21-Aug-2005, 09:45 AM
Wel, dw i ddim yn dechrau yn ol i brifysgol cyn diwedd y mis Medi. Mae'n rhy hir yn fy marn i. Ond pryd oes gwersi 'da fi, does dim digon o amser 'da fi i wneud pethau yn fy mywyd personol. Darlithoedd, y garej... a wedyn cysgu!
Fi'n poeni na fydd amser 'da fi i bara fy ngwersi piano.
Fi'n dymuno y byddai'r Brifysgol yn gallu rhoi mwy o weddill ini.

Well, I don't start back until the end of September. It's long in my opinion. But when I do have lessons, I don't have enough time to do things in my personal life. Lectures, the petrol station... and then sleep.
I worry I won't have time to continue my piano lessons.
I wish the Uni could give us more of a balance.

Posted by: austaff 21-Aug-2005, 08:16 PM
Cyfarchion Pawb

Mae hi'n gaeaf fan hyn ond mae tymheredd ydy 25 canradd yn yr ddydd ac 10 canradd yn yr nos. Dyn ni'n mynd i'r Bae Byron am ein wyliau yn mis Hydref, dydw i ddim yn aros! Mae Bae Byron ydy yr rhan fwya dwyreiniol trwyn o'r Awstralia, mae haul yn codiad yna yn cyntaf. Mae tywod yn gwyn ac mae'r mor clir ac yn lan Mae dolffiniaid prancio yn yr tonnau. Hoffais i i eistedd ac wylio yr plentyn chwaraeon gemau ar yr traeth ac nofio yn yr mor. Mae aboriginals chwarae eu didgeredo am yr teithwyr ac werthu tlysau eu wneud

Cofion gorau


Its winter here but the temperature is 25 centigrade in the day and 10c at night. We are going to Byron Bay for our holidays in October, I cant wait! Byron Bay is the most easterly point of Australia , the sun rises there first. The sand is white and the sea clear and clean. Dolphins frolic in the waves. I Like to sit and watch the children playing games on the beach and swiming in the sea. The aboriginals play their didgeredoo for the tourists and sell trinkets they make.

Posted by: Siarls 24-Aug-2005, 07:59 AM
Oes cynlluniau gyda ti Austaff i ddod i Gymru cyn hir? Efallai dy fod eisiau ymweld a^ theulu yma?
Ar y funud, fi'n gwneud cynlluniau yn barod i ymweld a^ fy ffrind yn Norwy y tymor haf nesaf. A hoffwn i deithio dros Ewrop gyda fy ffrind gorau hefyd, cyn imi raddu.

Do you have plans to come to Wales soon Austaff? Maybe you want to visit family here?
At the moment, I am already making plans to visit my friend in Norway next summer. And I would like to travel around Europe with my best mate as well before I graduate.

Posted by: Antwn ap Ioan 25-Aug-2005, 12:04 PM
Gyda llaw Siarls, weles dy enw ar rai negeseuon a oedd yn ysgrifenedig yn Ngaeleg a Gaeleg yr Alban ill dau rhywle fas ar y wefan hon. Dyna drawiadol iawn! Ers pryd wyt ti'n astudio ieithoedd hyn?

Antwn

Posted by: austaff 25-Aug-2005, 08:44 PM
Nac ydw Siarls dydw i ddim cynllunia ymweld a Chymru eto, fi'n teulu ymweld fi nawr. biggrin.gif

No Siarls I have no plans to visit Wales again my family visits me now

Posted by: Siarls 26-Aug-2005, 06:51 AM
Fi wedi bod yn astudio Gaeleg yr Alban a Gwyddeleg yn awr ac yn y man ers blynyddoedd. Er gwaethaf siarad iaith Geltaidd yn barod, maen nhw'n anodd iawn imi. Sut bynnag, fi'n meddwl eu bod yn hardd iawn.

I've been studying Gaelic and Irish on and off for years. Despite already speaking a Celtic language, they are really difficult to me. However, I think they're very beautiful.

Fi'n shwr bod yn hyfryd iawn i weld dy deulu, Austaff. I'm sure it's lovely to see your family, Austaff. A hyfryd iawn iddynt ddod i Awstralia. And lovely for them to come to Australia.

Posted by: Siarls 31-Aug-2005, 10:13 AM
Oes diddordeb 'da chi mewn yr ieithoedd Celtaidd eraill neu ddim ond Cymraeg? Gyda'ch gwybod o Gymraeg, allech chi ddeall Cernyweg neu Lydaweg o gwbl?

Do you have interest in other Celtic languages or just Welsh? With your knowledge of Welsh, can you understand Cornish or Breton at all?

Posted by: Antwn ap Ioan 31-Aug-2005, 11:17 AM
Hoffwn yn dysgu?r ieithoedd Celtaidd eraill rhywbryd, ond y mae?r Gymraeg yn cymryd f?amser spa^r yn barod. Dw i'n dal chwilio am swyddi. Hoffwn yn dysgu?r iaith Rwseg hefyd. Hyd yma, doeddwn i heb gymharu?r Llydaweg neu?r Cernyweg i?r Gymraeg o gwbl ond dw i wedi sylwi?r cyflunedd rhyngddynt pryd anfonodd fy nghyfaill rhestr o ymadroddion syml mewn bob iaith imi unwaith amser maith yn ol. Dw i wedi teimlo ysbrydoledig am ddysgu'r Gwyddeleg wrth edrych ar y negeseuon ar y wefan hon o dro i dro. Gwrandaf i'r RadioGaeltacht ar lein ambell dro hefyd, dw i'n hoff o'r swn y Wyddeleg. Dw i'n falch o glywed siaradwyr ifainc arno oherwydd bod taw yn golygu y bydd yr iaith yn barhau ymlaen yn ol bob tebyg.

I would like to learn other Celtic languages sometime, but Welsh is taking my spare time already. I would like to learn the Russian language also. Til now, I had not compared Breton or Cornish to Welsh at all, but I had noticed a similarity between them when my friend sent a list of simple expressions in each language to me once a long time ago. I have felt inspired about learning Irish while looking at the messeges on this website from time to time. I listen to Radio Gaeltacht from time to time to, I like the sound of Irish. I'm glad to hear young speakers on it because that means that the language will continue on in all likelihood.

Antwn

Posted by: austaff 31-Aug-2005, 11:11 PM
Fel Antwn dw i treulio fy amser sbr ddysgu Gymraeg hefyd, Hoffwn i meistroli y iaith Cymraeg yn gyntaf cyn dw i'n marw biggrin.gif Dw i'n anobeithiol dw i' ffeindio y gramadeg anodd iawn meistroli ond bydda i dal ati

Like Antwn I spend my spare time learning Welsh also. I would like to master the welsh language first before I die. I am hopeless I find the grammar very hard to master, but I will persevere thumbs_up.gif
.

Posted by: gwenynen 05-Sep-2005, 07:56 AM
Dim ond Cymraeg i fi nawr! --- Only Welsh for me now!


Mae Cymdeithas Dewi Sant yn Tokyo, Japan. Mae hi'n mynd i gynnal eisteddfod fach hyd yn oed yn Llysgenhadaeth Brydain ym mis Hydref. Dw i wedi ymaelodi hi yn ddiweddar. Ac hoffwn i gystadlu. Dw i erioed wedi dysgu cerddi ond yn ffodus, mae categori "writing in Welsh" i ddysgwyr. Dw i'n sgrifennu beth dw i'n meddwl am Gymru a Chymraeg.

Siarls, allet ti gywiro fy nghamgymeriadau? Ga i e-bostio fy nghyfansoddiad(?) atat ti?

--- There is St. David's Society in Tokyo, Japan. They're even going to hold small eisteddfod at British Embassy. I've joined them recently and want to compete. I've never studied poems but fortunately there is a category for writing in Welsh for learners. I'm writing what I think about Wales and Welsh. Siarls, could you correct my mistakes? May I e-mail you my composition?

Posted by: Siarls 05-Sep-2005, 09:32 AM
Yes of course you can. I'll go over it in a way so that you can correct your Welsh yourself and so you won't be cheating!!! That's really fascinating about the Eisteddfod in Tokyo! Good Luck for it!

Posted by: Siarls 05-Sep-2005, 09:35 AM
Wps, anghofio'r Gymraeg!...

Wrth gwrs ti'n gallu. Bydda i'n edrych drosto felly ti'n gallu cywirio dy Gymraeg dy hun. Mae hwnna'n ddiddorol iawn am yr Eisteddfod yn Tokyo. Pob lwc.

Posted by: austaff 05-Sep-2005, 09:11 PM
Cyfarchion Pawb

Pob lwc Gwenynen. Hoffais i i darllen eich gyfansoddiad pan mae hi'n gorffenedig. Siarls dylet ti ymostwng eich cerdd hefyd.

Good luck Gwenynen. I would like to read your composition when its finished. Siarls you should submit your poem also..

Posted by: Antwn ap Ioan 06-Sep-2005, 08:47 AM
Wow! Pob llwyddiant iti Gwen. Cymdeithas Dewi Sant yn Tokyo? Diddorol iawn.

Posted by: Siarls 06-Sep-2005, 08:52 PM
Fi'n methu cysgu (mae hi'n chwarter i bedwar y bore a fi'n gweithio am wyth o'r gloch y bore 'ma), felly fi wedi dod ar lein. Fi'n flinedig iawn a fi'n dymuno y byddwn i'n gallu* cysgu! Bydda i'n flinedig iawn iawn yng ngwaith heddi. Shwd alla i** gweithio'n dda heb gysg?!!

Beth ydych chi'n gwneud heno/heddiw? Sut mae tywydd yno? Mae hi'n hyfryd iawn fan hon... braf a thwym. Fi eisiau mynd i Fae Abertawe gyda fy ffrind gorau ar ol gwaith, ond fi'n meddwl y bydda i'n dost!

*that I could
**How can I...
Southern Welsh = here
Southern Welsh = warm
that I will be

Posted by: gwenynen 07-Sep-2005, 08:17 AM
Helo Siarls, sut wyt ti? Gobeitho fod di'n gorffwys ar l dy waith.

Mae'n boeth iawn ac yn laith o hyd fan hyn. Ond mae tipyn yn glaear yn y bore o'r diwedd. Dathlon ni bennau blwydd i dri o'r blant ddydd Llun. Wnes i dair gacen pen blwydd! Ro'n i wedi blino'n ln! Well da fi ddysgu Cymraeg!

----

Hello Siarls, how are you? I hope you're resting after your work.

It's still hot and humid here. But it's a bit cool in the morning at last. We celebrated birthdays for three of our children on Monday. I made three birthday cakes! I was exhausted! I'd rather be learning Welsh!

Posted by: Antwn ap Ioan 07-Sep-2005, 10:12 AM
Helo pawb,

Ar ol roedd Katrina wedi pasio trwy'r ardal hon, mae'r tywydd wedi bod yn prydferth iawn. Pryd daeth y storm trwy 'ma oedd hi'n gwan. Ro'n ni wedi cael llawer o law heb wynt neu'r dilywiau yn ffodus. Mae gyda ni ddyddiau haulog a dwym bellach.

Posted by: Siarls 12-Sep-2005, 06:46 AM
Mae'r tywydd fan hon yn anrhagweladwy* iawn ar y funud. Wel, a dweud y gwir wrthoch, ti'n gallu daroganu a fydd hi'n** braf neu fwrw glaw achos bod yn gwneud un neu lall*** ar ddyddiau eiledol.****

*unpredictable
**you can predict whether it will be
***one or the other
****alternating days

Posted by: gwenynen 16-Sep-2005, 07:47 AM
Mae hi'n Dydd Owain Glyndw?r heddiw! Does dim newyddion amdani ar BBC Wales. sad.gif Mae rhaid bod rhywbeth o' i le. Gwna i gacen Glyndw?r yn p'nawn ma. (Dw i'n frwd y tro ma!)

It's Owain Glyndw?r Day today! There's no news about it on BBC Wales. Something must be wrong. I'll make Glyndw?r cake this afternoon. (I'm enthusiastic this time!)

Posted by: Siarls 16-Sep-2005, 02:05 PM
Ydy hwnna yn wir? Does dim syniad 'da fi o gwbl! Shwd 'dych chi'n gwybod hwnna te, Gwen?

Posted by: gwenynen 16-Sep-2005, 03:05 PM
http://www.bbc.co.uk/wales/mid/sites/owainglyndwr/

Clywais i fod y faner Glyndw?r i fod yn chwifio o'r Castell Caerdydd heddiw. Wel, efallai bydd newyddyon yfory, gobeithio.

I heard Glyndw?r's flag was to fly from Cardiff Castle today. Maybe there'll be news tomorrow, hopefully.

Posted by: Siarls 17-Sep-2005, 06:47 PM
Wel, chi'n iawn!! Doedd dim clem 'da fi - fi'n teimlo chywilydd.
Well, you're right! I had no idea - I feel ashamed!

Posted by: gwenynen 19-Sep-2005, 01:17 PM
Ble mae Susanna? Ydy hi'n y gymedrolwraig Cymru fan hyn o hyd?

Where's Susanna? Is she still the Wales moderator here?

Posted by: Siarls 20-Sep-2005, 07:48 AM
Gofynnais i'r un gwestiwn i Wizard yn ddiweddara. 'Dyw e ddim yn gwybod ymchwaith. Fi'n gobeithio bod hi'n iawn.

Posted by: Antwn ap Ioan 20-Sep-2005, 01:05 PM
Mae'n ymddengys y rhagor o bobl yn darllen postiau ar y byrddau na roi negeseuon arnynt eu hunain, wn i ddim pam ydy hyn, ond gallai hi fod eu darllen ond nid ymateb atyn nhw. Efallai y bydd hi'n darllen y trywydd hwn a fydd hi'n rho' wybyd inni ei bod hi'n iawn.


It appears that more people read posts on the boards than put messages on them themselves, I don't know why this is, but she could be reading them but not responding to them. Perhaps she'll read this thread and she'll let us know that she's okay.

Posted by: Ride a Cowboy 21-Sep-2005, 04:28 AM
Far tae much board fer trolling all of it... I do keep an eye on the Welsh centered ones however.


Doesn't mean I will post anything saddly... but I am niether Welsh, A speaker of, nor at a place in learning that helps me understand anything ye all are saying.

So I just keep away from reading any of it while I explore other avenue's of learning. (Ye lads just need tae wait fer more stranger friendly topics of conversation tae open the table fer some of us)


As stated however, I do keep an eye open here, and post where I have a chance, just also stating why I don't. cool.gif

Posted by: gwenynen 21-Sep-2005, 08:26 AM
Helo, Cowboy! Sut wyt ti ers talwm? Falch o glywed oddi wrthot ti. Sut hwyl gyda Learnwelsh? Dw i'n bron yn gorffen "Lloyds." Dechreuais i "Cam Ymlaen" hefyd. Postia unrhyw beth. Elli di dechrau pwnc newydd.

--- Hello Cowboy! How have you been all this time? I'm glad to hear from you. How's it going with Learnwelsh? I've almost finished "Lloyds." I started "Cam Ymlaen" too. Post anything. You can start a new topic. smile.gif

Posted by: Siarls 21-Sep-2005, 08:32 AM
Pwnc newydd yn swnio fel syniad da ichi Cowboy! Syniad da yn wir, Gwen.

A new topic sounds like a good idea for you Cowboy! A good idea indeed, Gwen.

Posted by: Ride a Cowboy 23-Sep-2005, 01:45 AM
QUOTE (gwenynen @ 21-Sep-2005, 09:26 AM)
Helo, Cowboy! Sut wyt ti ers talwm? Falch o glywed oddi wrthot ti. Sut hwyl gyda Learnwelsh? Dw i'n bron yn gorffen "Lloyds." Dechreuais i "Cam Ymlaen" hefyd. Postia unrhyw beth. Elli di dechrau pwnc newydd.

--- Hello Cowboy! How have you been all this time? I'm glad to hear from you. How's it going with Learnwelsh? I've almost finished "Lloyds." I started "Cam Ymlaen" too. Post anything. You can start a new topic. smile.gif

I have found Lloyds getting somewhat easier over the weeks, but the speakers are still far tae fast fer me tae follow along with out loud, and I find there layouts tae be quite confusing... with alittle of this and that, but not really focusing on anything. Could just me me in that however.

I did find some courses on ACEN that I have started (just a few days) and got me a pass in there Tourist Welsh #1. *shrugs*

But as its fer Tourists, unless ye say "Ga i'ch helpu chi?" I have no reply...

Posted by: Ride a Cowboy 23-Sep-2005, 01:49 AM
QUOTE (Siarls @ 21-Sep-2005, 09:32 AM)
Pwnc newydd yn swnio fel syniad da ichi Cowboy! Syniad da yn wir, Gwen.

A new topic sounds like a good idea for you Cowboy! A good idea indeed, Gwen.

New Topic for the Beginners Welsh thread? Sure... I am dieing on the "Yes" and "No" in welsh... when tae use what.. and what tae use. unsure.gif


Other then that... I can't help much for a new topic that I can write in both Welsh and English... (Not without every word a direct copy-paste from the Online Dictionary)

Posted by: Siarls 23-Sep-2005, 09:09 AM
Ie fi'n gallu gweld - mae "yes" ac "no" yn eiriau anodd iawn yn Gymraeg. Ond does dim angen dechrau pwnc newydd mewn adran yr iaith Gymraeg. Beth am y fforwm diwylliannol Cymru?

Yeah I can see - "yes" and "no" are very difficult words in Welsh. But you don't have to start a new topic in the Welsh Language section. What about the Wales culture forum?

Posted by: Siarls 24-Sep-2005, 04:07 PM
Falle bod cwpl o fy ffrindiau yn dod fan hon cyn bo hir. Fi wedi bod yn son amdanoch chi gyd a Celticradio.net! Mae un o fy ffrindau eisiau ymuno nid a^ ni, ond a^'r fforwm Gaeleg yr Alban! 'Dyw e ddim yn siarad Cymraeg a 'dyw e ddim yn Albanwr, ond am unrhyw rheswn, mae eisiau dysgu Gaeleg. 'Dyw fy rheolwraig ddim yn ei ddeall.
"Sai'n deall e, Siarls, ma lot o Gymry yn dysgu iethodd erell pryd ma 'da nhw iath reit fan hon. Ddwn yn biti fawr os ni colli hi", meddai.

Posted by: Siarls 25-Sep-2005, 06:31 PM
falle bod --- yn dod Maybe come
fi wedi bod yn I have been (fi is always Southern)
sn am talk about, mention
amdanoch chi about you
'dyw e ddim he doesn't/he isn't
ma mae in Southern dialect
iethoedd erell other languages in Southern dialect
'Ddwn yn It would be in Southern dialect

Posted by: gwenynen 26-Sep-2005, 08:08 AM
Dw i'n gobeithio gallai'r holl Gymry di-Gymraeg yn dysgu'i mamiaith. Ac wedyn, gallen nhw dechrau dysgu ieithoedd eraill.

--- I hope all the non-Welsh speaking Welsh would learn their mother language. And then, they could start learning other languages.

This was a short but extremely challenging compostition for me! "Gallu" has so many variations including dialects! I don't think I'll ever get it straight. Please correct me, Siarls.)

Posted by: Siarls 26-Sep-2005, 10:23 AM
Mae gallu yn anodd iawn, a mae un o nemor o ferfau sy'n cael ei rhedeg yn rheolaidd. Fel ti'n gwybod, dydyn ni ddim yn rhedeg bob berf. Mae dy frawddeg yn dda iawn, dim ond un gywiriad rili:
gobeithio y gallai

Mae rhaid ddweud "that" yn Gymraeg. Mae "that" yn gwahanu yn Gymraeg, ond pryd ti'n gweld berfau sy'n cael eu rhedeg, defnyddio y pob tro!

Gallu is very difficult and it's one of the few verbs we regularly conjugate. As you know, we don't conjugate every verb. Your sentence is excellent, just one correction really:
gobeithio y gallai

You have to say "that" in Welsh. "That" varies in Welsh, but when you see a conjugated verb, always use y

Posted by: Antwn ap Ioan 26-Sep-2005, 01:58 PM
Ardderchog Siarls, fyddwn ni'n eu croesawu fan hyn yn frwdfrydig, siwr o fod. Dw i'n sgwennu stori arall ar gyfer y bwrdd "Esteddfod Arlein".

Am y frawddeg Gwenynen, a ddylai'r frawddeg fod.........?

....y gallai'r holl Gymry di-Gymraeg yn dysgu'U mamiaith.

Mae Cymry yn lluosog, on'd ydy? Esbonewch os gweli di'n dda os yw f'awgrymiad yn anghywir.......pam?

Ardderchog - excellent
croesawu - to welcome
brwdfrydig - enthusiasm
brawddeg - sentence
lluosog - plural
awgrymiad - suggestion
esbonio - to explain

Posted by: gwenynen 26-Sep-2005, 10:57 PM
Diolch Sirals. Ceisia i cofio "y." --- Thanks Siarls. I'll try to remember "y."


Posted by: Siarls 27-Sep-2005, 07:53 AM
Ah wrth gwrs, Antwn, ti'n iawn - Cymry ydy enw lluosog. Ond, achos bod "u" ac "i" yn gwneud yr un swn a'u gilydd, o'n i ddim yn gweld. Pan ddweud hwnna, sai eisiau amharu hyder, yn arbennig pryd mae rhywbeth sy ddim yn bwysig iawn mewn llafar.
Hefyd, sai'n shwr, ond fi'n meddwl bod "eu" ac "ei" yn cael eu newid i 'w ar l geiriau sy'n terfynu gyda u neu i. Yn bendant, dywedir i'w ("to their/his/her"), ond mae rhaid imi wirio os mae'r rheol yma yn cymhwyso i bob cymeriad.

Of course, you're right Antwn - Cymry is a plural noun. But, because "u" and "i" sound the same, I did not notice. Saying that, I do not want to knock confidence over something that's not overly important in spoken Welsh.
Also, I'm not sure, but I think that it would be dysgu'w because eu and ei becomes 'w after words ending in u and i. Definitely, i'w is said for to their/his/her., but I have to check if this applies to every case.

Posted by: Antwn ap Ioan 02-Oct-2005, 01:41 PM
Dyma erthygl am T. Llew Jones oddiar Gymru'r Byd. Mae hi yn Gymraeg. Os byddwch chi'n clicio ar y geiriau "Turn On - Troi Ymlaen" fyddwch chi'n gallu gweld rhai gyfieithiadau i'r Saesneg o eirfa. Rho'r cursor ar y geiriau melyn.

Here's an article about T. Llew Jones from Cymru'r Byd. Its in Welsh. If you will click on the words "Turn On - Troi Ymlaen" you will be able to see some translations to English of vocabulary. Put the cursor on the yellow words.


http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_4300000/newsid_4302800/4302822.stm

Posted by: gwenynen 02-Oct-2005, 03:09 PM
Diolch Antwn am y wefan. Un o fy hoff awduron ydy e.

--- Thanks Antwn for the website. He's one of my favorite authors.

Posted by: gwenynen 03-Oct-2005, 08:50 AM
Gellwch chi glywed T. Llew yn siarad (dim ond ychydig o eiliadau) ar Post Cynta, Radio Cymru heddiw!

--- You can hear T. Llew speak (only a few seconds) on Post Cynta, Radio Cymru today!

Posted by: Antwn ap Ioan 06-Oct-2005, 10:50 AM
Lle wyt ti, Austaff? Weles i ddim postiau amdanat ti yma ers wythnosau.

Where are you Austaff? I haven't seen posts from you here for weeks.

Posted by: Siarls 06-Oct-2005, 12:36 PM
A dydyn ni ddim dal wedi clywed o Susieg ers misoedd hefyd!
And we still haven't heard fromSusieg in months!

Posted by: austaff 06-Oct-2005, 09:27 PM
Bore da pawb

Dyma fe rolleyes.gif . Dw i wedi dod prysur iawn gyda fi waith. Mae Gwanwyn ac yn barod mae'n poeth iawn yma yn Mhrisbane mae tymheredd 33 canradd yn i'r cysgod. cool.gif

Antwn rwyt ti'n wedi feindio swydd newydd hyd yn hyn?

Gwenynen rwyt ti'n wedi orffen eich traethawd Gymraeg am yr eisteddfod Japaneaidd ac allwn ni darllen hi?

Cest ti profiad ofnadwy gyda cnafiaid 'na Siarls Allet ti siwio hwy am eich niweidio?

Rydyn ni wedi Nadolig addurniadau i fyny yn i'r siopa yn barod beth amdanat ti?


I have been busy with my work. Its Spring and already its very hot here in Brisbane the temperature 33 Centigrade in the shade.

Antwn have you found a new job yet?

Gwen did you finish your welsh essay for the japanese eisteddfod and can we read it?

You had a terrible experience with those villains Siarls Can you sue them for your injuries?

We have Christmas decorations up in the shops already, what about you?

Cofion gorau
Austaff

Posted by: austaff 06-Oct-2005, 10:01 PM
oops camgymeriad Wedi bod ac nid wedi dod
sorri
oops a mistake have been and not have come

Posted by: Antwn ap Ioan 07-Oct-2005, 12:39 PM
QUOTE (austaff @ 06-Oct-2005, 10:27 PM)
Antwn rwyt ti'n wedi feindio swydd newydd hyd yn hyn?
Rydyn ni wedi Nadolig addurniadau i fyny yn i'r siopa yn barod beth amdanat ti?


Naddo Austaff, mae hi wedi bod yn anodd iawn. Dw i'n dal ddi-waith ac yn flinedig iawn o'r chwiliad am waith. Fe fydda'n ffeindio swydd dda i ddechrau yn fuan gobeithio. Dw i'n mynd i lyfrgell bob dydd er mwyn i mi gael defnyddio eu chyfrifiaduron i anfon ceisiadau ar lein a ddarllen y wefan hon. Dyna pam yma mor reolaidd bellach ydw i.

No Austaff, it has been very hard. I am still unemployed and very tired of the search for work. Hopefully I'll find a good job to start soon. I go to the library every day so that I can use their computers to send applications (resumes actually) online and read this website. That's why I'm here so regularly now.

Nadolig?! Na fydd fasnach Nadolig swyddogol yn dechrau yma cyn Ddydd Diolchgarwch yn Nachwedd fel rheol.

Christmas? No. Official Christmas commerce will not begin here before Thanksgiving Day in November as a rule.

Neis dy weld di yma eto Austaff.

Posted by: gwenynen 07-Oct-2005, 01:23 PM
Shwmae Austaff. Mae'n dwym iawn yna. O'r diwedd mae yr hydref wedi dod fan hyn (gobeithio!) Cawson ni yr haf hir eleni.

Ydw. Dw i wedi ei orffen. Anfonais i fe yn barod. Bydd yr Eisteddfod Tokyo'n cael ei gynnal yfory (ddydd Sadwrn.) Dw i ddim yn gobeithio enill gwobr. Ces i gyfle i sgrifennu rhywbeth pwysig i mi yn Gymraeg. Does dim amser i deipio fy nhraethawd nawr. Bydd rhaid i mi fynd i godi fy mhlant. Efallai teipia i fe nes ymlaen.

Antwn, dw i'n gobeithio y doi di o hyd i waith newydd yn fuan. (Do I need "y" in this case too?)

Hwyl am y tro.
---

Austaff, it's hot there. At last the fall has come here (hopefully!) We had a long summer this year.
Yes, I finished it. I sent it already. The Tokyo Eisteddfod will be held tommorow (Sat.) I'm not hoping to win any prize. I had a chance to write something important to me in Welsh. I have no time now to type it. I'll have to go pick up my kids. Maybe I'll type it later.
Antwn, I hope you'll find a new job soon.

Posted by: Antwn ap Ioan 07-Oct-2005, 03:48 PM
Diolch Gwenynen. Mae'n hyfryd dy fod yn gallu cymryd cyfle i sgwennu traethawd yn Gymraeg ac anfon i'r 'Steddfod yno -- ennill neu beidio. Dw i'n edrych ymlaen at ei ddarllen yma. Pob lwc i ti!

Thanks Gwenynen. Its nice that you are able to take an opportunity to write an essay in Welsh and send it to the Esteddfod there -- win or not. I look forward to reading it here. Good luck to you!

Posted by: gwenynen 07-Oct-2005, 08:03 PM
Dyma fe:

Mae Cymru yn fy nghalon i

Mae Cymru yn fy nghalon i. Dw i'n dwlu arni hi er mod i ddim yn dod o yno. Ces i fy ngeni a fy magu yn Japan. Symudais i i Yr Unol Daleithiau ac dw i'n byw yma ers pymtheg mlynedd. Roeddwn i erioed wedi clywed am Gymru cyn imi gwrdd hi tua dwy flynedd yn l. Dechreuais i ddarllen amdani a dysgu Cymraeg y pryd hynny.

Yna, darllenais i lyfr hanes Cymru, "Land of My Fathers" gan Gwynfor Evans. Roeddwn i wedi fy nghafareddu. Dechreodd rywbeth gorddi fy nghalon. Roedd angen dysgu Cymraeg mwy arna i. Does dim dysgwyr eraill lle dw i'n byw. Dydy hi ddim yn ddefnyddiol o gwpl. Mae fy nheulu yn meddwl mod i tipyn yn od ac yn fy annog i ddysgu Sbaeneg. Ond Cymraeg neu ddim imi nawr.

Dw i'n defnyddio'r rhyngrwydd bob dydd i ddysgu er enghraifft BBC Learn Welsh, Cymru Byd, Radio Cymru, blogiau a fforwmau Cymraeg, ayyb. Mae'n anodd i ymarfer siarad. Dw i'n ceisio meddwl yn Gymraeg ac siarad wrth fy hunan. Rhaid bod fy nheulu yn meddwl mod i'n rhyfedd iawn!

Dw i'n gobeithio mod i wedi gwneud rhywbeth i Gymru. Ac dala i ati. Hoffwn i fynd i Gymru rhyw ddiwrnod hefyd. Alla i diim nawr o ganlyniad i brinder iechyd ac arian. Ond rhyw ddiwrnod, dw i'n gobeithio mynd i'r Wlad. Does dim llefydd eraill y dw i am eu bod yn y byd.

----

Wales is in my heart

Wales is in my heart. I love it though I'm not from there. I was born and grew up in Japan. I moved to USA and have lived here for 15 years. I had never heard of Wales before I met "her" about two years ago. I started reading about it and learning Welsh then.

Then I read a book on the Welsh history, "Land of My Fathers" by Gwynfor Evans. I was fascinated. Something started to churn my heart. I had to learn Welsh more. There are no other learners where I live. It's not practical at all. My family thinks I'm a little odd and urges me to learn Spanish. But Welsh or nothing for me now.

I use the internet everyday to learn, for example, BBC Learn Welsh, Cymru Byd, Radio Cymru, Welsh blogs and forums, etc. It's hard to practice speaking. I try to think in Welsh and speak to myself. My family must think I'm very strange!

I hope I have done something for Wales. And I'll keep at it. I'd like to go to Wales some day too. I can't do it right now for lack of health and money. But some day, I hope to go to the dear country. There is nowhere else I want to live in the world.

Posted by: austaff 07-Oct-2005, 10:19 PM
Cyfarchion pawb

Llongyfarchiadau Gwen. Roedd mae traethawd yn wych gobeithio ti'n ennill y wobr cyntaf, da iawn i ti..

Antwn gobeithio ti'n feindio waith yn fuan. Pa fath o waith wyt ti chwilio am?

Mae'n dwym iawn eto heddiw 36 canradd. Rydyn ni'n t^an gwylltir nawr ac allet ti arogl y mwg yn yr awyr, rydyn ni eisiau law yn wael

Congrats Gwen The essay was great I hope you win first prize well done to you.

Antwn I hope you find work soon. What type of work are you looking for?

It is very hot again today 36 centigrade. We have bush fires now and you can smell the smoke in the air, we need rain badly.

Cofion gorau
Austaff

Posted by: Siarls 08-Oct-2005, 06:48 AM
Wel, dw i ddim eisiau eu herlyn. 'Dyw 250 ddim digon, ond fi eisiau anghofio'r brofiad nawr!
Dw i newydd dechrau yn ol i'r brifysgol nawr. Bywyd prysur iawn - darlithoedd, ngwaith i yn yr orsaf betrol, gwersi piano a threial cael bywyd cymdeithasol!!!!!
Mae hi'n bwrw glaw yn drwm iawn fan hon, a rhaid imi weithio mewn awr - fi'n casau gweithio pryd mae hi'n bwrw glaw achos bod yr orsaf yn teimlo'n frwnt.

Well, I don't want to sue them. 250 isn't enough but I want to forget the experience now!
I have just started back at university. Very busy life now - lectures, my work in the petrol (gas) station, piano lessons and trying to have a social life!
It's raining heavily here and I have to work in an hour. I hate working when it's raining because the petrol station feels so dirty.

Posted by: Antwn ap Ioan 08-Oct-2005, 02:45 PM
Austaff -- unrhyw swydd, cyn belled ag y mae 'da fi ddigon diddordeb ynddi. Yn naturol, rhaid i mi ymgymhwyso amdani hefyd wrth cwrs. Fydda'n ffeindio rhywbeth yn fuan. Diolch am dy ddymuniadau da.

Austaff -- any job, as long as I have enough interest in it. Naturally I have to qualify for it too of course. I'll find something soon. Thanks for your good wishes.


Posted by: Siarls 08-Oct-2005, 04:16 PM
Pob lwc iti, Antwn. Falle bod ti'n gallu ffeindio swydd gydag angen Cymraeg!
Good luck, Antwn. Maybe you can find a job that needs Welsh!

Posted by: gwenynen 08-Oct-2005, 07:33 PM
Ti'n dal i chwarae piano, te Siarls. Dyna wych.

--- You continue playing the piano then Siarls. That's nice.

Posted by: Siarls 09-Oct-2005, 10:22 AM
Ah Gwen, anghofiais ddweud wrthot, oeddwn yn gwylio ar S4C yr wythnos olaf a dywedodd rywun "Canu'r piano". Mae'r Gymraeg yn gallu bod yn eithaf dryslyd, on'dyw hi?!! Felly, oeddet yn gywir!

Ah Gwen, forgot to tell you that I was wtaching S4C last week when someone said Canu'r piano. Welsh can be quite confusing, can't it?!! So, you were right!

Posted by: gwenynen 09-Oct-2005, 10:33 AM
Shwmae Siarls, ti'n ar lein! Reit te, dyweda i "canu'r piano."

--- Hi Siarls, you're on line! OK, I'll say "canu'r piano."

Posted by: Siarls 10-Oct-2005, 09:43 AM
Mae'n Gymraeg Safonol, on'dyw hi? Weithiau, fi'n mynd i ddefnyddio tafodiaith heb wybod! Heddi, a d'eud y gwir wrthoch chi gyd, wybododd ddim un o fy narlithwyr yr enw am "araf". "Shwd 'dych chi'n dweud slowness yn Gymraeg? Araf yw slow, ond beth ydy'r enw? Arafwch fi'n meddwl", meddai! Mae'n dangos ichi fod Cymreigwyr ddim yn hollol wybodus am ein hiaith!

It's Standard Welsh, isn't it? Sometimes, I'm going to use dialect without knowing. Today, in fact, one of my lecturers didn't know how to the noun for "slow". "How do you say slowness in Welsh? Araf is slow, but what's the noun? Arafwch I think it is", he said! It goes to show that a lot of Welsh speakers are not completely knowledgeable about our language!

Posted by: gwenynen 10-Oct-2005, 11:39 AM
Mae yr un peth wedi bod yn digwydd i'r byd ieithoids eraill hefyd (This is an awful direct translation! Mae'n ddrwg da fi!) Dydy llawer o Americanwyr ddim yn defnyddio Saesneg gywir. Dydyn nhw ddim yn gwybod y gramadeg! Ond a dweud y gwir, dydy fy Japanaeg yn berffaith chwaith. Mae hi'n iaith anodd hyd yn oed i Japaneaid eu hunain. Ac dw i wedi anghofio llawer o Japanaeg ar l i mi fyw yn UDA dros 15 mlynedd!

Gyda llaw, dydy'r enw am "araf" yn "arafwch"? Dyna beth y geiriadur Learnwelsh yn ddweud.

-----

The same thing has been happening in the world of other languages too. Many Americans don't use correct English. They don't know the grammar! But actually, my Japanese isn't perfect either. It's a difficult language even for Japanese themselves. And I've forgotten a lot of Japanese after living in USA over 15 years!

By the way, isn't the noun for "araf" "arafwch"? That's what the Learnwelsh dictionary says.

(I'm surprised how quickly I can type the same contents in English. It takes ten times in Welsh! sad.gif )

Posted by: Siarls 12-Oct-2005, 07:30 AM
Paid phoeni, ti ddim yn gallu ymarfer Cymraeg yn hawdd - yn byw yn yr Unol Daleithiau! Ie, arafwch yw'r enw, ond 'roedd yn ddoniol nad oedd y darlithydd yn ei wybod ac mae PhD yn y Gymraeg 'da fe!!

Mae Japaneg yn edrych yn anodd iawn imi! Treialodd fy mrawd dysgu Japaneg unwaith, felly mae geiriadur Japaneg a llyfrau dysgu 'da ni! Anodd iawn, rhaid ddweud!

Gyda llaw, (falle y dylwn ddweud hwnna yn y fforwm Croeso i Gymru) fi eisiau cadw sylw at dreigladau berfau. Yn rheolaidd, ti'n defnyddio berfenwau yn dda, Gwen, felly sai'n shwr pam dwedaist mae Learn Welsh yn ddweud. Cofia nad ydy berfenwau yn treiglo o gwbl ar l yn.
Dim ond yr ansoddeiriau ac adferfau yn treiglo ar l yn.

Don't worry, you can't practice Welsh easily - living in the US. Yes, arafwch is the noun, but it was funny that the lecturer didn't know and he has a PhD in Welsh!
Japanese looks really difficult to me! My brother to learn Japanese once so we have a dictionary and learning books. So difficult, I have to say!

By the way (maybe I should say this in the Croeso i Gymru forum), I want to bring your attention at the mutations of verbs. You usually use verbnouns well, Gwen, so I'm not sure why you said mae Learn Welsh yn ddweud. Remember that verbnouns do not mutate at all after yn.
Only adjectives and adverbs mutate after [/b]yn[/b].
(I shan't discuss yn -the preposition for the time being!!)

Posted by: gwenynen 12-Oct-2005, 08:04 AM
Ydy, mae Japaneg yn anodd iawn. Dydy hi ddim yn defnyddio'r wyddor. Pam roedd dy frawd eisiau dysgu Japaneg?

Ti'n iawn, Siarls. Mae "yn ddweud" yn swnio'n ofnadwy! Ceisiais i ddweud "mae Learn Welsh yn ei ddweud."

---

Yes, Japanese is very difficult. It doesn't use the alphabet. Why did your brother want to learn Japanese?

You're right, Siarls. "yn ddweud" sounds awful! I tried to say "mae Learn Welsh yn ei ddweud."

Posted by: gwenynen 12-Oct-2005, 07:32 PM
O' diwedd! Mae taflen cerdd i Hen Wlad newydd gyrraedd heddiw. Mae hi'n swnio'n fendigedig! Pera i i fy mab wneud canu'r piano i mi bob dydd, fel arall wnaf i ddim swper i fe! tongue.gif

---

At last! A sheet music for Hen Wlad has just arrived today. It sounds wonderful! I'll make my son play the piano everyday for me, otherwise I won't make him supper!

Posted by: austaff 13-Oct-2005, 07:43 PM
Da iawn Gwen o lleiaf byddi di gwybod y geiriau i'r anthem, llawer o pobl Cymraeg, dydyn nhw ddim gwybod y geiriau.

Gest ti ennill y wobr am eich traethawd chi ar ol yn yr eisteddfod Japaneaidd ?

O' diwedd! dyn ni wedi cael rhai law dda yma ond dyn ni eisiau llawer mwy i llenwi'r argaeau. thumbs_up.gif

Well done Gwen at least you will know the words to the anthem, a lot of welsh people they dont know the words.

Did you win a prize for your essay after in the japanese eisteddfod?

At last we have had some good rain here but we need a lot more to fill the dams.

Posted by: gwenynen 14-Oct-2005, 08:12 AM
Shwmae austaff. Dw i'n dwlu ar Hen Wlad. Byddwn i'n hoffi ganu gyda phawb yn y Stediwm Mileniwm rhyw ddiwrnod. Wn i ddim beth oedd y canlyniad o'r Eisteddfod Japan. Dydyn nhw ddim 'update' eu gwefan! Hwyl

---

Hi austaff. I love Hen Wlad. I'd like to sing it with everyone in the Millennium Stadium some day. I don't know the result of the Eisteddfod Japan. They don't update their website!

Posted by: Antwn ap Ioan 14-Oct-2005, 02:16 PM
Ydy gyda dy fab ddiddordeb yn Gymraeg o gwbl Gwen? Falle y bydd e'n canu Hen Wlad a thi ac dych chi'n gallu ymarfer Cymraeg gyda'i gilydd bob dydd.

Does your son have an interest in Welsh at all Gwen? Maybe he will sing Hen Wlad with you and you can practice Welsh together every day.

Posted by: Antwn ap Ioan 14-Oct-2005, 02:50 PM
Wela 3,170 golygon ar y trywydd hwn. Lle ydy'r cyfrannwyr i gyd? Pam ydy 'na ddim ond pedwar ohonom pryd mae'n amlwg fod llawer o ddarllenwyr eraill yn mwynhau'r trywydd?

I see 3,170 views on this thread. Where are all the contributors? Why are there only four of us when its obvious that alot of other readers enjoy the thread?

Posted by: Antwn ap Ioan 14-Oct-2005, 03:38 PM
Siarls, dyma stomp fawr. Sut drwg yw hi lle wyt ti'n byw? Mae un fachgen bach wedi marw o achos ohoni hyd yma ac y mae hi wedi effeithio 160 o leill hefyd.

http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_4340000/newsid_4343200/4343298.stm


Siarls, this is a big mess. How bad is it where you live? One little boy has died because of it so far and it has affected 160 others too.


Posted by: gwenynen 14-Oct-2005, 03:54 PM
Antwn, does dim diddordeb dy fy mab mewn Cymraeg o gwbl. Mae e'n dysgu Spaeneg yn yr ysgol. Pl-droed ydy ei nwyd nawr. Mae e'n canu Hen Wlad ar y piano bob dydd o leia. Gyda llaw, mae seineg ar y taflen cerdd ond mae e'n ofnadwy!

Wel, falle maen nhw'n rhy swil i bostio.

---

Antwn, my son has no interest in Welsh at all. He's learning Spanish at school. Football (soccer) is his passion now. At least he plays Hen Wlad on his piano everyday. By the way, there are phonetics on the sheet music but they're awful!

Maybe, they are too shy to post.

Posted by: austaff 14-Oct-2005, 11:00 PM
Gwen, Pryd dw i'n ennill y "Lottery" byddi i anfon a ti'r Stadiwm Mileniwm i weld i'r gem rugby ble byddan nhw canu'r mae Hen Wlad gyda nwyd angel_not.gif

Gwen when I win the lottery I will send you to the Millenium Stadium to see a rugby game where they sing Hen Wlad with a passion

Posted by: Siarls 15-Oct-2005, 06:39 AM
A phryd chi gyd yn dod i Gymru - bydda i'n dangos popeth o'n cwmpas!
Fi'n dysgu Hen Wlad ac erbyn y diwedd, mae pobl yn gallu ei chanu fel Cymry Cymraeg!

Peidiwch a^ phoeni amdana i, pawb. Fi'n oreit! Mae popeth yn f'ardal i yn iawn. 'Dyw'r orsaf betrol ddim yn beryglus a does dim E.coli yn f'ardal. Ond, mae'r Gwasanaeth Iechydol Gwladol (GIG) yn poeni am bird flu a maen nhw'n paratoi am ei gyrraedd yn barod.

And when you all come to Wales - I'll show you around! I teach Hen Wlad and by the time I've finished, people can sing it like Welsh natives!

Don't worry about me, everyone! I'm alright! Everything in my area is fine. The petrol station isn't dangerous and there's no E.coli in my area. But, the National Health Service (NHS) is worrying about bird flu and are already preparing for its arrival here.

Posted by: Antwn ap Ioan 15-Oct-2005, 12:16 PM
QUOTE (Siarls @ 15-Oct-2005, 07:39 AM)
Ond, mae'r Gwasanaeth Iechydol Gwladol (GIG) yn poeni am bird flu a maen nhw'n paratoi am ei gyrraedd yn barod.


Mae swyddogion wedi bod yn poeni am ffliw adar yma hefyd. Maen nhw'n credu y bydd gyda ni brechlynnau annigonol i'r bobl oll a allai fod yn heintiedig.

Officials have been worried about bird flu here too. They believe that we have insufficient vaccine for all the people which could be infected.

Posted by: Antwn ap Ioan 15-Oct-2005, 12:35 PM
Wela dy bwynt Siarls.....edrychwch pawb:


http://news.bbc.co.uk/welsh/hi/newsid_4340000/newsid_4345200/4345278.stm

Posted by: austaff 20-Oct-2005, 09:42 PM
Cyfarchion pawb

O' diwedd maen bwrw glaw heddiw ac mae gwair brown ydy wyrdd eto.

Ble mae Gwenynen ble rwyt ti'n cuddio?

Dw i wedi newydd gorffen darllen Mary Mary a llyfr gan James Paterson mae hi'n gwych, hoffais i i darllen nofelau dda

Beth rwyt ti'n hoffi wneud yn eich amser sbr pawb? ar waham oddi wrth dysgu Cymraeg .
Hoffais i peintio tirluniau Awstraliad yn olewau. thumbs_up.gif

At last it is raining today the brown grass is green again. Where is Gwen where are you hiding? I have just finished reading Mary Mary a book by James Paterson it was great, I like readin good novels. What do you like doing in your spare time everyone apart from learning welsh. I like painting Australian landscapes in oils

Hywl am y tro

Posted by: gwenynen 22-Oct-2005, 08:31 AM
Shwmae austaff a phawb.

Ti'n artist! Hyfryd! Wel, ro'n i'n arfer arlunio ond dim nawr. Dw i'n hoffi darllen. Dw i'n darllen pethau yn Gymraeg neu bethau am Gymru yn Saesneg. Bydda i'n ymarfer corff bob dydd gyda cerddoriaeth Gymreig (grwpiau gwerin o 70 ac 80au.) Dw i dim ond eisiau gwneud popeth yn Gymraeg cyn gymaint phosib. smile.gif

Hwyl

---


Hi austaff and everyone.

You, artist! Wonderful! I used to draw and paint but not now. I like reading. I read something in Welsh or something about Wales in English. I exercise with Welsh music (folk groups from 70s and 80s) everyday. I just want to do everything in Welsh as much as possible.

Posted by: Antwn ap Ioan 22-Oct-2005, 09:56 AM
Alla i ddim lluniadu o gwbl yn anffodus ond dw i'n edmygu arlunwyr da notworthy.gif

I can't draw at all unfortunately but I admire good artists.


Posted by: Siarls 24-Oct-2005, 10:38 AM
Helo pawb. Sori am fy nhawelwch! Brysur iawn ar y funud. Fi wedi bod yn gweithio bob dydd yn y brifysgol ac yn Tesco. Wrth gwrs, rhaid i fi bractisio'r piano hefyd!

Falle y byddech chi gyd yn hapus i glywed mod i wedi dechrau ymchwil i'r Ieithyddiaeth Gymraeg. 'Dyw e ddim yn rhan o nghwrs i yn y coleg, ond ymwchwil personol i wella fy nealltwriaeth ieithyddol cyn fi'n ymgeisio i wneud PhD yn y Gymraeg.
Fi'n mynd i ddechrau gyda'r ymchwil Trask i'r Iaith Fasgeg. Falle bod yn lle da i ddechrau achos bod Basgeg yn iaith debyg i'r Gymraeg yn ymdrin a'r boblogaeth, hanes a thafodieithoedd.
Chi gyd yn siarad a'r Athro o'r dyfodol!!!! Hehe wink.gif

Hello everyone, sorry for my silence. Very busy at the moment. I am been working everyday in the uni and at Tesco. Of course, i have to practice the piano as well!

Maybe you'll be glad to hear that I have started research on Welsh Linguistics. It's not part of my course, but rather personal research to improve my understanding of linguistics before I apply to do a PhD in Welsh.
I'm going to start with Trask's research on the Basque Language. It might be a good place to start because Basque is a similar language to Welsh in regards to population, history and dialects.
You're all speaking to a Professor from the future!!!! Hehe wink.gif

Posted by: gwenynen 24-Oct-2005, 06:22 PM
Pob dymuniad da, Siarls! smile.gif

Best wishes!

Posted by: austaff 25-Oct-2005, 07:25 PM
Shwd mae pawb

Sut fyddi di clodfori nos galan gaeaf? Dyn ni ddim clodfori nos galan gaeaf yma, er mae hi'n mynd yn mwy poblogaidd pob flwyddyn. Pryd dw i'n ifanc yng Nghymry bydden ni clodfori nos galon gaeaf erbyn ducking neu bobbing am afalau (Ducking apple night)

How will you celebrate hallioween? We dont celebrate halloween here although it is becoming more popular every year. When I was young in Wales we would celebrate halloween by ducking or bobbing for apples. biggrin.gif

Posted by: Siarls 26-Oct-2005, 02:27 PM
Fi'n casau Calan Gaeaf. Plant at y drws! Dim diolch, fi eisiau hedd plis!

I hate Hallowe'en. Children at the door! No thank you, I want peace please!

Posted by: Siarls 31-Oct-2005, 11:10 AM
Sori am f'absennoldeb yn ddiweddarach. Does dim cyfrifiadur 'da fi yn y ty diolch i firws.
Felly, Calan Gaeaf yw heddi. Be dych chi gyd yn neud amdani? Be dych gwybod amdani? Gwyl Geltaidd, on'dywhi?! Oedd rhaid astudio hi yn yr ysgol! Dylai fod rhan bwysig o ddiwylliant Gymreig. Cytuno?

Sorry for my absence lately. No computer in the house thanks to a virus.
So today's Halloween. What you all doing for it? What do you know about it? Celtic festival, isn't it?! I had to study it in school. It should be an important part of Welsh culture. Agree?

Posted by: gwenynen 01-Nov-2005, 09:03 AM
Wnes i ddim o gwbl. Wyddwn i ddim bod Calan Gaeaf yn gwyl Geltaidd.


---I didn't do anything. I didn't know Halloween was a Celtic festival.

Posted by: Siarls 04-Nov-2005, 07:42 AM
Wel, yn rhai pentrefi yng Nghymru, mae pobl yn parhau dathlu Calan Gaeaf fel gwyl Geltaidd. E.e. yn rhannau Sir Gaerfyrddin a Cheredigion, mae pobl yn addurno penglogau ceffyl ac eu gorymdeithio trwy'r dref er mwyn tarfu ar ysbrydion dieflig.
Dyma'r un gwreiddyn castio neu ameuthun. Moethid oedolion ifainc gydag afalau a chnau pan wisgasant yng ngwisg dychmygus hefyd er mwyn tarfu ar ysbrydion dieflig.

In some villages in Wales, people continue to celebrate Halloween as a Celtic festival. E.g. in parts of Carmarthenshire and Ceredigion, people decorate horse's skulls and parade them through the town in order to scare away the evil spirits.
This is the same origin for trick or treat. Young adults were rewarded with apples and nuts when they wore fancy dress also to scare the evil spirits.

Posted by: Siarls 07-Nov-2005, 12:45 PM
Beth ydych chi'n meddwl am Guy Fawkes' Night? A dweud y gwir wrthoch, wi ddim yn ei hoffi achos nad oedd Guy Fawkes yn fyguthiad ar ddiwylliant Cymru... problem Seisnig oedd Fawkes! Mae hi'n noson beryglus iawn a mae'r ybystai yn brysur iawn oherwydd dathliad Lloegr! Yn fy marn i, rhaid gwneud prynu tan gwyllt yn anghyfreithlon, a gwneud Dydd Gwyl Dewi yn ddathliad genedlaethol Cymru gyda sioeau tan gwyllt a drwyddedwyd.

What do you think of Guy Fawkes' night? To be honest, I don't like it because Guy Fawkes wasn't a threat to Welsh culture. Fawkes was an English problem! It's a very dangerous night and the hospitals are busy because of an English celebration. In my opinion, we should make selling fireworks illegal, and make St David's Day a national celebration with licensed firework displays.

Posted by: gwenynen 07-Nov-2005, 05:06 PM
A dweud y gwir, does dim diddordeb da fi yn Guy Fawk's Night. Darllenais erthygl ar we ond fel rwyt ti'n dweud, roedd e'm problem Seisnig. Rhaid i bobl ddathlu heb dan gwyllt!

---Actually I'm not interested in Guy Fawk's Night. I read an article on the web but as you say, he was an English problem. People had better celebrate without fireworks!

Posted by: gwenynen 07-Nov-2005, 05:34 PM
Newyddion da! Ces i wobr "Special Mention" yn yr Eisteddfod Tokyo! Falle ro'n i'n unig ddysgwr tramor a oedd yn cystadlu. wink.gif Diolch Siarls am dy gyngor ac diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth.

--- Good news! I received a prize, "Special Mention" in the Tokyo Eisteddfod. Maybe I was the only overseas learner who competed. Thank you Siarls for your advice and thank you everyone for your support.

Posted by: austaff 07-Nov-2005, 08:16 PM
Da iawn Gwen byddwn ni wneud a bardd ohonot ti eto king.gif

Well done Gwen we will make a bardd out of you yet

Posted by: Antwn 08-Nov-2005, 09:29 AM
Llongyfarchiadau Gwen!! Congratulations Gwen!!

Posted by: Siarls 09-Nov-2005, 08:56 AM
Woohoo! Da iawn ti!

Posted by: gwenynen 09-Nov-2005, 09:23 AM
Diolch i bawb. smile.gif

Posted by: Siarls 09-Nov-2005, 09:52 AM
Ar y funud mewn modiwl ysgrifennu creadigol, ni'n dysgu cynghanedd. 'Dych chi'n ei hadnabod? Mae'n wych am sgrifennu cerddi ac ennill Eisteddfodau!

At the moment in a creative writing class, we're learning cynghanedd. Are you familiar with it? It's good for writing poems and winning Eisteddfodau.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)