Welcome Guest ( Log In | Register )


baseball Posted on: 28-Nov-2018, 01:19 AM

Replies: 0
Views: 2,281
<p>Một bộ sưu tập tuyệt đẹp gồm 50 danh thiếp letterpress<br />&nbsp;Một bộ sưu tập tuyệt đẹp gồm 50 danh thiếp letterpress<br />&nbsp;<br />Danh thiếp ho&agrave;n hảo - một c&ocirc;ng cụ để x&acirc;y dựng ấn tượng đầu ti&ecirc;n l&acirc;u d&agrave;i.</p>
<p>Danh thiếp tiếp tục l&agrave; một c&ocirc;ng cụ quan trọng để x&acirc;y dựng một ấn tượng đầu ti&ecirc;n l&acirc;u d&agrave;i. H&atilde;y nghĩ xem bạn sẽ phản ứng thế n&agrave;o nếu một người ganh đua l&agrave;m việc cho bạn tiếp cận với g&oacute;c nhai con ch&oacute; của họ trong tấm danh thiếp m&agrave; họ đ&atilde; in lại khi Times New Roman tr&ecirc;n nền trắng b&oacute;ng lo&aacute;ng.</p>
<p><span data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;http://bangphongtudi.wordpress.com&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:277377,&quot;3&quot;:{&quot;1&quot;:0},&quot;10&quot;:2,&quot;11&quot;:0,&quot;12&quot;:0,&quot;14&quot;:[null,2,353217],&quot;15&quot;:&quot;Calibri, sans-serif&quot;,&quot;16&quot;:11,&quot;21&quot;:1}"><a class="in-cell-link" href="http://bangphongtudi.wordpress.com/" target="_blank" rel="noopener">http://bangphongtudi.wordpress.com</a></span></p>
<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; dệt theo c&aacute;ch của ch&uacute;ng t&ocirc;i th&ocirc;ng qua rất nhiều &aacute;m ảnh thiết kế trực tuyến để mang đến cho bạn 50 &yacute; tưởng danh thiếp đầy cảm hứng để đưa nước &eacute;p s&aacute;ng tạo của bạn chảy trước sự kiện kết nối lớn tiếp theo của bạn.</p>
<p>01. Vẽ cạnh<br />H&atilde;y nghĩ rằng một danh thiếp tốt l&agrave; tất cả trước v&agrave; sau? Nghĩ lại. Spencer Bagley từ c&ocirc;ng ty s&aacute;ng tạo Căn hộ Một đ&atilde; lấy cảm hứng của m&igrave;nh để cạnh tranh với c&aacute;c thiết kế của m&igrave;nh cho danh thiếp retro, vẽ cạnh của Tamara Adlin.</p>
<p><img src="https://i.imgur.com/6jut1rF.jpg" alt="" width="600" height="350" /></p>
<p>01.Đ&aacute;nh gi&aacute;<br />02. Gỗ<br />Kh&ocirc;ng phải tất cả c&aacute;c danh thiếp được tạo ra bằng nhau. Những tấm thiệp của Monfort Studio l&agrave; một v&iacute; dụ nổi bật về ấn tượng đầu ti&ecirc;n của bạn thanh lịch v&agrave; c&oacute; hồn như thế n&agrave;o khi bạn in bản sắc kinh doanh của bạn tr&ecirc;n một mặt gỗ c&oacute; kết cấu đẹp.</p>
<p>Danh thiếp Jason Monfort<br />03. Quỷ dữ trong chi tiết<br />H&atilde;y để đối mặt với n&oacute;, c&oacute; c&ocirc;ng việc thiết kế ấn tượng v&agrave; sau đ&oacute; l&agrave; c&ocirc;ng việc thiết kế ấn tượng. C&aacute;c thẻ n&agrave;y của Letter &amp; Press được in tr&ecirc;n b&ocirc;ng d&agrave;y v&agrave; mọi chi tiết ngoạn mục đều được l&agrave;m thủ c&ocirc;ng 100%.</p>
<p>03.<br />04. T&aacute;i chế<br />Cho thấy doanh nghiệp của bạn c&oacute; một điểm mềm cho m&ocirc;i trường. Những tấm thiệp của Letter &amp; Press được in tr&ecirc;n giấy t&aacute;i chế v&agrave; mọi thứ với ph&ocirc;ng chữ m&agrave;u xanh nhạt h&eacute;t l&ecirc;n họ nghi&ecirc;m t&uacute;c về thế giới họ sống v&agrave; l&agrave;m việc.</p>
<p><img src="https://i.imgur.com/l7p732x.jpg" alt="" width="590" height="6426" /></p>
<p>04. T&aacute;i chế<br />05. Kim loại<br />H&atilde;y mạnh dạn v&agrave; mạnh mẽ với ấn tượng đầu ti&ecirc;n kinh doanh của bạn. Những thẻ kim loại của c&ocirc;ng ty thiết kế Open Studio của Đức chỉ c&oacute; thế. Chữ in sắc n&eacute;t in tr&ecirc;n một tấm kim loại b&oacute;ng bẩy chắc chắn sẽ thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; ngay lập tức.</p>
<p>05.Metallic<br />06. V&ograve;ng tr&ograve;n cạnh<br />Đối với một li&ecirc;n lạc đơn giản nhưng s&acirc;u sắc của nghệ thuật, mất c&aacute;c g&oacute;c. Đ&oacute; l&agrave; những g&igrave; m&agrave; c&ocirc;ng ty thiết kế Ba Lan Pan Bon Ton đ&atilde; l&agrave;m với những chiếc thẻ tr&ograve;n n&agrave;y, tr&ocirc;ng tuyệt vời v&agrave; c&oacute; thể tăng gấp đ&ocirc;i như một chiếc t&agrave;u lượn c&oacute; thương hiệu.</p>
<p>06. V&ograve;ng tr&ograve;n<br />07. Giữ cho n&oacute; đơn giản<br />Th&ocirc;ng thường th&ocirc;ng điệp mạnh nhất l&agrave; đơn giản nhất. Ấn tượng, một c&ocirc;ng ty thiết kế địa phương của &Uacute;c từ Gold Coast đ&aacute;nh v&agrave;o sự đơn giản với những l&aacute; b&agrave;i m&agrave;u đen tr&ecirc;n thẻ trắng, ho&agrave;n hảo để truyền tải th&ocirc;ng điệp kinh doanh cốt l&otilde;i, kh&ocirc;ng g&acirc;y ồn &agrave;o.</p>
<p>07. Đơn giản<br />08. Regal<br />Khai th&aacute;c c&aacute;c yếu tố của ho&agrave;ng gia v&agrave; kết hợp c&aacute;c t&ocirc;ng m&agrave;u ho&agrave;n hảo của m&agrave;u sắc v&agrave; kiểu chữ để gửi th&ocirc;ng điệp đ&uacute;ng về doanh nghiệp hoặc li&ecirc;n doanh của bạn. Những thiết kế của 100und1 từ Vienna, &Aacute;o l&agrave;m điều đ&oacute;.</p>
<p>08. Chile<br />09. Hải l&yacute;<br />Cho d&ugrave; bạn c&oacute; tham gia tr&ograve; chơi đi biển hay kh&ocirc;ng, những rung cảm tuyệt vời của những l&aacute; b&agrave;i c&oacute; chủ đề hải l&yacute; n&agrave;y của c&ocirc;ng ty thiết kế T&acirc;y Ban Nha el estudio chứng minh vẻ đẹp n&agrave;o c&oacute; thể bị ấn tượng bởi c&aacute;c cạnh m&agrave;u xanh biển v&agrave; kiểu chữ tr&ecirc;n nền trắng đơn giản.</p>
<p>09. H&agrave;ng hải<br />10. Chơi với h&igrave;nh dạng<br />Th&ecirc;m h&igrave;nh dạng cho thương hiệu của bạn. Bằng c&aacute;ch sao ch&eacute;p h&igrave;nh thoi kim cương được t&igrave;m thấy tr&ecirc;n danh thiếp n&agrave;y tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c vật liệu mang nh&atilde;n hiệu Tim John, c&ocirc;ng ty thiết kế Paperlux đ&atilde; biến một t&iacute;nh năng chữ đơn giản th&agrave;nh một vật cố của hệ thống thiết kế rộng hơn nhiều.</p>
<p>10. H&igrave;nh<br />11. Cắt n&oacute; ra!<br />Th&ecirc;m một số cạnh v&agrave;o danh thiếp tiếp theo của bạn v&agrave; bỏ ch&uacute;ng ho&agrave;n to&agrave;n. Đ&oacute; l&agrave; những g&igrave; Gabe Ferreira đ&atilde; l&agrave;m với thiết kế cho danh thiếp của ch&iacute;nh m&igrave;nh v&agrave; kết quả đ&atilde; n&oacute;i l&ecirc;n điều đ&oacute;.</p>
<p>11.Nhưng<br />12. Quảng trường<br />Ti&ecirc;n phong truyền thống. Ai n&oacute;i danh thiếp được phục vụ tốt nhất trong h&igrave;nh chữ nhật? Tạo một khởi đầu mới với kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng tiếp theo của bạn với cảm hứng b&igrave;nh phương n&agrave;y từ Anemone Letterpress.</p>
<p>12. Quảng trường<br />13. Đường cong<br />Tinh tế l&agrave; ch&iacute;nh. Trong số c&aacute;c yếu tố thiết kế kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp kh&aacute;c đang diễn ra ở đ&acirc;y, điều l&agrave;m n&ecirc;n sự kh&aacute;c biệt của danh thiếp n&agrave;y của Kelly Hampson l&agrave; sự l&agrave;m tr&ograve;n nhẹ của c&aacute;c g&oacute;c.</p>
<p>13 Bi&ecirc;n giới<br />14. H&agrave;i hước cho t&ocirc;i<br />Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; vượt qua được t&acirc;m l&yacute; mua h&agrave;ng c&ocirc;ng cộng kh&aacute; giống như một liều thuốc vui vẻ. Đối với luật sư ly h&ocirc;n James Mahon, sự h&agrave;i hước xuất hiện dưới dạng một tấm danh thiếp được thiết kế để x&eacute; ra cho mỗi kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng.</p>
<p>14 giờ<br />15. Si&ecirc;u 3D<br />Đưa doanh nghiệp của bạn v&agrave;o chiều thứ ba. Đ&oacute; l&agrave; những g&igrave; m&agrave; c&ocirc;ng ty thiết kế Jukebox Print của Canada l&agrave;m cho những kh&aacute;ch h&agrave;ng h&agrave;i l&ograve;ng của m&igrave;nh, th&agrave;nh thạo c&aacute;c thiết kế dập nổi 3D v&agrave; chữ nổi sắc n&eacute;t tr&ecirc;n giấy cotton mềm.</p>
<p>15. Si&ecirc;u 3D<br />16. Scandinavia đơn giản<br />Mở kh&oacute;a những đức t&iacute;nh của thiết kế Scandinavia phong ph&uacute;. Người Thụy Điển Robert Samsonowitz chuy&ecirc;n nghiệp thể hiện sự đơn giản, tối giản v&agrave; chức năng l&agrave;m cho khu vực ph&iacute;a bắc nổi tiếng khi n&oacute;i đến thẩm mỹ thị gi&aacute;c.</p>
<p>16. Vụ b&ecirc; bối đơn giản<br />17. H&atilde;y trừu tượng<br />T&aacute;n tỉnh với thực tế v&agrave; cho thấy doanh nghiệp của bạn chạy s&acirc;u hơn so với đối thủ cạnh tranh. Kate Clift l&agrave;m điều đ&oacute; ho&agrave;n hảo ở đ&acirc;y. Bằng c&aacute;ch kết hợp h&igrave;nh dạng, m&agrave;u sắc v&agrave; h&igrave;nh thức, c&ocirc; ấy tạo ra một t&aacute;c phẩm nghệ thuật thẻ kinh doanh trừu tượng.</p>
<p>17. T&oacute;m tắt<br />18. Th&ecirc;m một nếp gấp<br />Một hoặc hai lần đơn giản c&oacute; thể l&agrave; tất cả những g&igrave; bạn cần để nổi bật so với phần c&ograve;n lại. Shaun Knopek, một nh&agrave; thiết kế đến từ London, chứng minh ở đ&acirc;y rằng cần &iacute;t hơn bạn nghĩ để tạo ấn tượng lớn.</p>
<p>18. Gấp lại<br />19. Nhằm mục đ&iacute;ch cho Ele</p>
  Forum: Festival & Games  ·  Post Preview: #317043

New Posts  Open Topic (new replies)
No New Posts  Open Topic (no new replies)
Hot topic  Hot Topic (new replies)
No new  Hot Topic (no new replies)
Poll  Poll (new votes)
No new votes  Poll (no new votes)
Closed  Locked Topic
Moved  Moved TopicCeltic Radio Network
Celtic Radio is a TorontoCast radio station that is based in Canada. They provide music license coverage through SOCAN.
Highlander Radio, Celtic Moon, Celtic Dance Tavern, Celt-Rock-Radio, A Celtic Christmas, SaltyDog Radio, Best of Celtic Radio.
All rights and trademarks reserved. Read our Privacy Policy.
Celtic Graphics , Cari Buziak


Link to CelticRadio.net!
Link to CelticRadio.net
View Broadcast Status and Statistics!Best Viewed With MicroSoft Edge, Javascript & Cookies Enabled.


[Home] [Top]